ชื่อรุ่น EXTRA SOUL' 70 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 158 คน
# 2513M3 ประธานรุ่น : คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6075 คุณ กรกฏ กระแสชัย
2 9379 คุณ กฤษฏา ภักดี
3 6922 คุณ กวี ไชยวุฒิมงคล
4 8888 คุณ กิติพงษ์ อุปันโน
5 8880 คุณ ไกรสิทธิ์ ลังกาพินธุ์
6 7672 คุณ ขจรศักดิ์ เมฆขจร จร
7 7729 คุณ จงเจต เวศสุวรรณ
8 9538 คุณ จิรพงศ์ แว่นแก้ว
9 7061 คุณ จีระพล ตรีประลำ
10 6659 คุณ ฉัตรธำรง มุสิกโปดก
11 7685 คุณ เฉลิมศักดิ์ แผ่นชัยภูมิ
12 6868 คุณ ชัชวาล อินทรชัย
13 9544 คุณ ชัยวัฒน์ เจริญทรัพย์
14 6853 คุณ ชาญชัย จิรศักดิ์
15 6914 คุณ ชาติชาย มณีกาญจน์ แอ๊ด
16 8312 คุณ เชน ชุ่มอินทรจักรุ์
17 8728 คุณ ณรงค์ พวงวงศ์
18 7697 คุณ ณัฐ ปั้นทอง
19 7779 คุณ ดนัย กิจเฟื่องฟู
20 9298 คุณ ดวงฤทธิ์ วงศ์ดาว
21 9688 คุณ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชัยสวัสดิ์
22 8866 คุณ ทรงพล ศิริวรรณเลิศ
23 7150 คุณ ทรงศักดิ์ แสนหลวง
24 7727 คุณ ทวีศักดิ์ จันทรกูล
25 9356 คุณ ทินกร ณ ลำพูน
26 7731 คุณ ทิวา ไชยวงค์
27 7014 คุณ เทวินทร์ กัณฑารัตน์
28 6862 คุณ ธนิต นันทวงค์
29 7068 คุณ ธวัช เทพบริสุทธิ์
30 7916 คุณ ธัญญา คันธา (ป้อม)
31 6851 คุณ ธีระวุฒิ สุวรรณทะมาลี
32 7912 คุณ ธีรัตน์ แซ่เล้า
33 8730 คุณ กฤชติพงศ์ ตันตราธนานุวัตร
34 9540 คุณ กฤษณ์ ญาณวุฒิ
35 7684 คุณ เกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
36 6910 คุณ จรินทร์ แดงสุวรรณ
37 8744 คุณ ไชยวัฒน์ ระวิกูล
38 8916 คุณ ณรงค์ชัย พิณโนเอก
39 7026 คุณ นคร ชัยชมพู
40 7677 คุณ นพพงศ์ ณ เชียงใหม่
41 0 คุณ ประวัตร ยุทธานนท์
42 8173 คุณ ประเสริฐสุข เดชประสิทธิ์
43 0 คุณ ปานเทพ ชมภูรัตน์
44 7027 คุณ พงศ์ศักดิ์ อัมโรจน์
45 7701 คุณ พิชัย ชูไทย
46 0 คุณ พิสุทธิ์ สฤงคารเทพ
47 8386 คุณ มนต์ชัย อุนจะนำ
48 8871 คุณ รังสรรค์ อุดมศรี
49 6886 คุณ ศานิต บุญเฟื่อง
50 9994 คุณ ศุภวัต สุภาวงศ์
51 7680 คุณ สุชาติ สุมณศิริ
52 6999 คุณ สุเมธ บุญทารมณ์
53 7234 คุณ สุรศักดิ์ จินณะแก้ว
54 7013 คุณ สุวิทย์ เอมหฤทัย
55 7045 คุณ แสงสูรย์ มานะจิตต์
56 8410 คุณ โสพัส สุวรรณศรีคำ
57 7028 คุณ อรรถพร สุวรรณอร
58 6927 คุณ อาณัติ แมนมนตรี
59 9536 คุณ อุดม รักหฤทัย
60 8324 พ.ต.อ. ชำนาญ รวดเร็ว
61 7019 ร.ท. จิรพล พจนพิจิตต์
62 6588 คุณ นพรัฐ ชุ่มดวง meaw
63 9983 คุณ ธีรัตน์ รัตนสัค
64 7681 คุณ นกุล สุภานันต์
65 7031 คุณ นภดล เขื่อนจินดา
66 8437 คุณ นภดล ศรีเกี้ยวฝั้น
67 6928 คุณ นริศ พงศ์น้อย
68 7682 คุณ นิกร ช่างสม
69 7064 คุณ นิตย์ ชูอรรถ
70 7030 คุณ นิทัศน์ กตัญญูคุณานนท์
71 7072 คุณ นิมิต สุวรรณยืน
72 7049 คุณ นิเรส สิงห์คำ
73 7675 คุณ นิลพันธ์ แก้วคำหล้า
74 6872 คุณ บงกช อินทพันธุ์
75 8872 คุณ บรรหาร พัทมุข
76 8887 คุณ บรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ
77 8315 คุณ ปฐม คำมงคล
78 8864 คุณ ปฐม วงศ์คม
79 7777 คุณ ประจวบ ศรีเกี่ยวฝั้น
80 6990 คุณ ประจักษ์ สายแก้ว
81 10028 คุณ ประดิษฐ์ นำพา
82 6894 คุณ ประพัฒน์ ไชยลังการณ์
83 7021 คุณ ประพันธ์ สุแก้ว
84 9961 คุณ ประภัสสรณ์ กันตีวงศ์
85 7055 คุณ ประวิตร พุทธนนท์
86 6880 คุณ ประสงค์ ไชยทิพย์
87 7065 คุณ ประสิทธิ์ ไชยปิน
88 7734 คุณ ประหยัด วิชัยศรี
89 9667 คุณ ปรีชา แซ่ตั้ง
90 7000 คุณ ปรีชา สรวิสูตร
91 6892 คุณ ปรีชา สัมมาทรัพย์
92 9973 คุณ ผดุงวิทย์ ทองศุภผล
93 8918 คุณ ผล สาลี
94 8575 คุณ พงษ์ธาดา สุริยะ
95 8143 คุณ พันธ์พงศ์ ศิริวิสูตร
96 6713 คุณ พันธ์พงศ์ จันทรังษี
97 7069 คุณ พันธ์ศักดิ์ ไชยกัณฑา
98 9375 คุณ พันธ์ศิริ บรรณจักร์
99 9308 คุณ พัลลภ กองแก้ว
100 8592 คุณ พิสิฐศักดิ์ บรรณนุรักษ์
101 8879 คุณ ไพชยันตร์ ทิพย์นพคุณ
102 9382 คุณ ไพโรจน์ โพธิศาสตร์ โรจน์
103 7008 คุณ ภูมิดล คุณารักษ์
104 7671 คุณ มงคล เซลามัน
105 7043 คุณ มนตรี ชมภูรัตน์
106 7010 คุณ มาโนชย์ สุขเกษม
107 7689 คุณ ยงยุทธ ด่านไพบูลย์
108 6870 คุณ ยุทธการ วงศ์วัฒนา
109 7060 คุณ รุ่งเรือง ไชยยา
110 7929 คุณ วรวัฒน์ หิรัญรังสิต
111 9646 คุณ วสันต์ บุนนาค
112 7678 คุณ วสันต์ เลิศกมลการณจน์
113 7738 คุณ วสันต์ วาฤทธิ์
114 9539 คุณ วิเชียร โรจนาวรรณ
115 7046 คุณ วินัย อิทธิพันธุ์กุล
116 7679 คุณ วิวัฒน์ อาษากิจ
117 9396 คุณ วีรยุทธ มณีผาย
118 6895 คุณ วีระพงษ์ ประทุม
119 7004 คุณ วุฒิไกร ชุติมา
120 9307 คุณ ศรีรัตน์ หล้าคำมี
121 9545 คุณ ศักดิ์เกษม ไชยองค์การ
122 7018 คุณ ศิริพงษ์ ชัยชนะ
123 8314 คุณ ศิวะดล ดรบัณฑิต
124 7067 คุณ ศุภชัย ลีจีรจำเนียร
125 10011 คุณ ศุภมิตร วงศ์ทิพย์
126 9959 คุณ สพิชกร ยอดเมือง
127 9956 คุณ สมเกียรติ หุตะมาน
128 10007 คุณ สมคิด เฉียบแหลม
129 9942 คุณ สมชาย คูสุวรรณ
130 6636 คุณ สมชาย ศิริเลิศ
131 7683 คุณ สมยศ ใจคำ
132 9673 คุณ สมฤทธิ์ ลีลาภัทร์
133 9952 คุณ สาธิต อนุดิตย์
134 7036 คุณ สำราญ ไชยศร
135 10039 คุณ สุกิจ ฤทธิ์ชุมพล
136 8423 คุณ สุจิตร วงศ์จินดารักษ์
137 9695 คุณ สุรชัย อารีศิริ
138 8937 คุณ สุรชาติ ศิวิลัย
139 8321 คุณ สุรเดช สิงหรีวงค์
140 8743 คุณ สุรพงษ์ ศรีสุวรรณ
141 7724 คุณ สุรศักดิ์ จิตต์จำนง
142 7041 คุณ สุระชาติ สุริยะชัยพร
143 6998 คุณ โสภณ วณีสอน
144 7721 คุณ อโณทัย ชัยมงคล
145 9541 คุณ อดิศักดิ์ นภารัตน์
146 7052 คุณ อนิรุทธ์ ศรีตรัยรัตน์
147 7016 คุณ อนุพล ไชยแก้ว
148 7710 คุณ อนุสรณ์ สถทธิภาค
149 8590 คุณ อภิชัย เมฆบังวัน
150 8893 คุณ อภิชาติ ชอบชื่นชม
151 6604 คุณ อรรถพล เลาวพงษ์
152 7516 คุณ อันชี เผ่าชัย
153 7007 คุณ อาคม ขจิตตนานนท์
154 7015 คุณ อาทร สัมมาทรัพย์
155 8414 คุณ อาทิตย์ อินทร์เสาร์
156 6662 คุณ อำนาจ มาลีกุล
157 7687 คุณ อินทัน ใจสม
158 8425 คุณ สุชาติ สุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ