ชื่อรุ่น ZEPHYR ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 256 คน
# 2539M6 ประธานรุ่น : คุณชาติชาย ดวงสอาด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 16221 คุณ จิระศักดิ์ เรือนมูล (ทองธเนศไพบูลย์) จิ
2 25047 คุณ กชกร สอิ้งทอง สาว
3 17010 คุณ กนก สิงหลักษณ์
4 16767 คุณ กรัยพัฒน์ บุญเรือง
5 17100 คุณ กรินทร์ มงคลพันธ์
6 17051 คุณ ก่อเกียรติ พงศ์อุดม
7 25070 คุณ กาญจนา ประสงค์ทรัพย์
8 16764 คุณ กำพล สมิทธารักษ์
9 25109 คุณ กิตติกานต์ ชุติมา
10 16951 คุณ กิตติคุณ พิพัฒน์หิรัญกุล
11 16831 คุณ กิตติพงศ์ พลกลาง
12 17070 คุณ กิตติพันธ์ ซันดู
13 25167 คุณ กิตติยา ศรีสมบัติ
14 16840 คุณ เกริกชัย พิชัย
15 17036 คุณ เกรียงไกร ตรีวัฒนกูล
16 16718 คุณ เกรียงฤทธิ์ เตรียมวิศิษฎ์
17 25033 คุณ เกวลิน จันทร์แก้ว
18 24841 คุณ ขนิษฐา สุขสุดแสนอนันต์
19 25077 คุณ ขวัญชนก แป้นด้วง
20 24849 คุณ ขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์
21 25091 คุณ เขมวรรณ อินทปั๋น
22 16895 คุณ กฤษณ์ คำนันตา
23 25064 คุณ กาญจนาณุมาศ บุญหล้า
24 19620 คุณ กิตติศักดิ์ อุ่นสรีส่ง
25 22134 คุณ กุลชัย นาคบุปผา
26 16961 คุณ ไกรฤกษ์ ทองทา
27 17064 คุณ คุณา ญาณสาร
28 16019 คุณ จักรกริช ยูเนยา
29 16837 คุณ จุฬาฤทธิ์ นาถประทาน จูน
30 18447 คุณ ชัยวัฒน์ สุวรรณนุรักษ์
31 16861 คุณ สญชัย ชาติบัญชาชัย เก่ง
32 16890 คุณ ชาติชาย ดวงสอาด โต
33 25035 คุณ ณหทัย จางไววิทย์
34 17293 คุณ ณัฐวุฒิ กาวิชัย
35 16886 คุณ ดีกิจ กัณทะกาลังค์
36 16972 คุณ ธรรมนาถ เจริญบุญ
37 16965 คุณ ธีระ วิริยะชินการ
38 25085 คุณ นฤภร วิมลเกษม
39 16787 คุณ บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
40 16982 คุณ ปรเมศ อิงสุวรรณ
41 16993 คุณ ประพจน์ ตันติเสรี
42 17330 คุณ ภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ
43 16979 คุณ ภูมิศักดิ์ สุวรรณศรี
44 21172 คุณ รัฐพล ปัญจเรือง
45 25055 คุณ เนตรนรินทร์ แซ่พ่าน
46 24838 คุณ วรรณวิสา ต้นจ้อย (เปลี่ยนชื่อเป็น ณิชาภัทร ตันจรัสกุล)
47 17314 คุณ วรวัฒน์ เทียมแพ
48 16858 คุณ วสันต์ ญาติบัตรหนุน
49 17319 คุณ วาที สิทธิ
50 16754 คุณ วิชญ์ วุฒิการณ์
51 16992 คุณ วิชภัทร พูนพัฒนวิชา
52 23849 คุณ วีระวัฒน์ รัตนาพิทักษ์เทพ กอล์ฟ
53 17435 คุณ ศิระ ศิลานนท์
54 17049 คุณ สมจิตร แซ่ลี้
55 16913 คุณ สิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์
56 25073 คุณ สิริกาญจนา ศรีวิชัยแก้ว
57 19551 คุณ สุทธิพงษ์ เรืองสวัสดิ์
58 16792 คุณ สุมิตต์ สุจริต
59 16960 คุณ องครักษ์ กาญจนกามล
60 16315 คุณ อดิศร ม่วงงาม
61 16819 คุณ อธิพล เมธาทิพย์
62 16852 คุณ อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
63 25108 คุณ อรไท โสภารัตน์
64 24845 คุณ อรภัค รัฐผไท
65 16897 คุณ อรรถพล สุต๋า
66 16758 คุณ อานนท์ ตันตรานนท์
67 16751 คุณ อานนท์ ทิมสุวรรณ
68 25080 คุณ อำไพ ภัทรวิศิษฏ์สันษ์
69 22883 คุณ เอกชัย อางควนิช
70 16980 คุณ เอกภพ ฟูตระกูล
71 25105 คุณ แคทลียา พิมพ์สารี
72 25176 คุณ งามพิไล ฉันทวัฒน์
73 22294 คุณ จตุพร วัฒนาสุรกิตต์
74 16882 คุณ จักรกฤช กาญจนากร
75 16879 คุณ จักรกฤษณ์ อิศรางกูร ณอยุธยา
76 16726 คุณ จักรพงษ์ เกื้อวงศ์
77 25078 คุณ จารุภัทร ธนาฐิตากร
78 24840 คุณ จิตตกานต์ กฤตศิลปานนท์
79 25025 คุณ จิตรากร รัตนาภรณ์นุกุล
80 25067 คุณ จินตนันท์ ศิลปเสริฐ
81 24846 คุณ จีรรัตน์ คำลาพิศ
82 25052 คุณ จุฑามาศ สุริยะแสงฉาย
83 25095 คุณ จุฑารัตน์ วัชรีเสวิน
84 17425 คุณ ฉัตรชัย วิทยาวงศ์กุล
85 16807 คุณ ฉันทิช เหล็กสูงเนิน
86 23764 คุณ ชนินทร์ อารีหนู
87 25061 คุณ ชโนทัย พันธ์อุโมงค์
88 16835 คุณ ชาญณรงค์ ตุ่นแก้ว
89 25062 คุณ ชุตินันท์ อรรถอรเอก
90 25087 คุณ โชติกา ชูพงษ์เสริฐ
91 16765 คุณ ฐากูร ราชอภัย หน่อย
92 17042 คุณ ฐาปนา อภิสริยะกุล
93 17429 คุณ ฐิติศักดิ์ กิตติศักดิ์ธาดากุล
94 18453 คุณ ฐิติศักดิ์ ธนันชัย
95 25023 คุณ ณัฏฐกานต์ ทิพย์ธรรม
96 25210 คุณ ณัฏฐาสิริ เศรษฐพัฒน์
97 25031 คุณ ณัฐธิดา ชลนาคเกษม
98 25021 คุณ ณัฐพร บุญเลิศ
99 17294 คุณ ณัฐวุฒิ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
100 16800 คุณ ณิศชัย มณีใส
101 17066 คุณ ดวงเดหวา อุตรสินธุ์
102 16994 คุณ ดุริยะ รอดเรือน
103 25059 คุณ ดุลยนภ ตังสิกบุตร
104 25043 คุณ ดุษฎี บุญซื่อ
105 16839 คุณ เตชนิธิ สุประดิษฐ์
106 16880 คุณ เทวินทร์ กันธา
107 16832 คุณ เทอดพงศ์ เต็งไตรรัตน์
108 18465 คุณ ธนกร ธนาฤทธิ์
109 16953 คุณ ธนพงศ์ สังข์แก้ว
110 16877 คุณ ธนรัฐ ลำจวน
111 26020 คุณ ธนัชพร เปาชัย
112 25079 คุณ ธันวดี ธรรมรังสรรค์ อ้อ
113 25056 คุณ ธิติมา เจริญศุภพงศ์
114 25088 คุณ นดา ณนคร
115 17329 คุณ นนท์ สำราญทรัพย์
116 17041 คุณ นพ พิทักษ์ทอง
117 25110 คุณ นรามณี ชัยเพ็ชร์
118 25036 คุณ นรารัตน์ สุริยกาญจน์
119 16950 คุณ นรินทร์ ศิลปเสริฐ
120 25063 คุณ นฤมล ชารุนันทกร
121 25185 คุณ นิตยา เปล่งปลั่ง
122 24835 คุณ พรเทพ วงศ์อนันท์
123 16847 นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา สน
124 25111 คุณ ประไพพิศ วานิชขจร
125 17055 คุณ ประภัสสร ว่องชิงชัย
126 16935 คุณ ประสบสุข ขัติรัตน์
127 25246 คุณ ปรารถนา สุทธิวงษ์
128 25065 คุณ ปลินดา ระมิงค์วงศ์
129 16843 คุณ ปอ บุญพรประเสริฐ
130 25084 คุณ ปัญญ์สิริ เรี่ยมทอง
131 24843 คุณ ปาริชาติ ปิ่นสัมฤทธิ์
132 25045 คุณ ปิยธิดา แต่เจริญกุล
133 25049 คุณ ปิยรัตน์ วรรณพิณ
134 16944 คุณ ปิยะ แสงทับทิม
135 25081 คุณ ปิยะนุช พุทธจรรยาวงศ์
136 25022 คุณ ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
137 17034 คุณ พงศธร สุกัณศีล
138 16772 คุณ พงศธร เอี่ยมตระกูล
139 17027 คุณ พงศ์พันธุ์ หรูมิ่งมงคล
140 25106 คุณ พนิต ปาละพงศ์
141 25092 คุณ พรรณิศา นิมมานเหมินท์
142 25060 คุณ พรศิริ สุทธิรัตน์ชัยชาญ
143 16740 คุณ พฤทธิ์ เจษฎาพันธ์
144 22881 คุณ พลัฏฐ์ แปงทอง
145 24850 คุณ พวงผกา เทียมนภา
146 25102 คุณ พวงพยอม แก้วมูล
147 16938 คุณ พหล แสนสมชัย
148 25177 คุณ พัชรินทร์ มอญสวัสดิ์
149 25179 คุณ พัฒนะชัย พึ่งโพธิ์สภ
150 25026 คุณ พิณทอง ศรีนุ
151 25100 คุณ พิมพ์พร เสนจันทร์ฒิไชย
152 22887 คุณ พิริยะ คุณาชีวะ
153 22882 คุณ พิริยะ ประดิษฐสอน
154 16904 คุณ พิสิฐพงศ์ เกษร
155 17094 คุณ พูลพฤกษ์ โสภารัตน์
156 24297 คุณ เพียงดาว เชาวน์ลักษณ์
157 25178 ร.ต.ท.(หญิง) ภคพร โสภโณดร (เปลี่ยนชื่อเป็น รัฐนันท์) Banana
158 16771 คุณ ภัคพงศ์ โอสถาพร
159 24831 คุณ ภัทร อุทัยวรวิทย์
160 16720 คุณ ภัทรพงค์ เกิดสาย
161 25057 คุณ ภาณี อุบลศรี
162 16770 คุณ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
163 25054 คุณ ภาสินี สารคุณ
164 24832 คุณ ภิรตา อริธชาติ
165 16934 คุณ ภูมินทร์ บุตรอินทร์
166 22233 คุณ ภูวสิทธิ์ สินไชยกิจ
167 25046 คุณ มนัชญา พฤกษ์ทยานนท์
168 17073 คุณ ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
169 16728 คุณ รณน แก้วสุทธิ
170 17078 คุณ รณวิต หล่อเลิศสุนทร
171 25180 คุณ รวิกานต์ กัลยาณจารี
172 16863 คุณ รัฐภูมิ ลิ้มศิริตระกูล
173 24836 คุณ รัตนา เมทะนี
174 25053 คุณ รัศมีเพ็ญ อินทะเคหะ
175 25069 คุณ ลดาวัลย์ จึงอยู่สุข
176 25020 คุณ ลลิตธิดา รักราษฎร์
177 25192 คุณ ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์
178 25044 คุณ เลิศขวัญ จิระเจริญวงศ์
179 25039 คุณ วชิราภรณ์ อรุโณทอง
180 25101 คุณ วรพรรณ ยิ้มสาระ
181 24902 คุณ วรรณี สว่างพัฒนกุล
182 22898 คุณ วรานนท์ วิพัฒนการกุล
183 16747 คุณ วรายุ สีตะพันธุ์
184 16850 คุณ วรุถ มุตตารักษ์
185 17315 คุณ วสันต์ ตั้งโภคานนท์
186 25182 คุณ วัชรีพร วนะภูติ
187 25027 คุณ วัลย์ลดา วงศ์ภูธร
188 17298 คุณ วิกรม อมรดารา
189 16940 คุณ วิชญพรรณ พลอยทับทิม
190 25041 คุณ วิภาวี ลิ้มศิริลักษณ์ (เปลี่ยนชื่อเป็น ธัญวรัตน์)
191 25051 คุณ วิลาวัลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี (เปลี่ยนชื่อเป็น เมธิฌา)
192 16834 คุณ วิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์
193 16907 คุณ วีรชัย ฉลองคฤหโยธิน
194 25181 คุณ วีระวุฒิ ฉัตตะวิริยะ
195 17111 คุณ เวสารัช ปราโมช ณอยุธยา
196 17402 คุณ ศตวรรษ หงสาภินันทน์
197 25042 คุณ ศนิ เลิศวงศ์ประเสริฐ
198 16833 คุณ ศมน บุญสูง
199 24839 คุณ ศรัญญา ทะนันไชย
200 17007 คุณ ศราวุฒิ วรรณก้อน
201 24829 คุณ ศศิธร สิงหเสนี
202 20297 คุณ ศักดิ์ชัย แซ่ลิ้ม
203 17297 คุณ ศักดิ์ระพี ส่องแสง
204 20346 คุณ ศักรินทร์ เตียวประเสริฐ
205 24834 คุณ ศันสนีย์ พิทักษ์อโนทัย
206 16865 คุณ ศาศวัต พัฒนาศักดิ์
207 24847 คุณ ศิริญญา ยืนยงค์สกุล
208 16977 คุณ ศุภกิจ อภิรักษ์อดุลย์
209 16722 คุณ ศุภกิตติ์ วรอุไร
210 25066 คุณ ศุภรัตน์ โออริยกุล
211 20342 คุณ ศุภฤกษ์ มาละแซม
212 23822 คุณ สมศักดิ์ หอมสุวรรณ
213 25040 คุณ สมหญิง ด่านจรูญ
214 25029 คุณ สโรชินี บุณยะรัตน์
215 25093 คุณ สาวิตรี คชสารมณี
216 25099 คุณ สิพิม สุกัณศีล
217 25089 คุณ สุกานดา ปิงกุล
218 25103 คุณ สุวรรณภัทร์ คหินทพงศ์
219 25028 คุณ สุวลี เขมาชีวะกุล
220 24848 คุณ สุวิมล เมืองวงค์
221 25072 คุณ เหมวดี เด่นวิไล
222 16828 คุณ อธิคม ศิริ
223 18477 คุณ อนาวิล ทั้งวงศ์สกุล
224 25107 คุณ อภิชญา บุญมี
225 17303 คุณ อภิยุช นากสุข
226 24837 คุณ อภิรดี จิตต์ปรารพ
227 16724 คุณ อภิสิทธิ์ วิลัยรส (เปลี่ยนชื่อเป็น ดิศพัฒน์ จิรสรรพกาญจน์) นุ๊ก
228 24844 คุณ อมราวดี นิมมานเหมินท์
229 20336 คุณ อรุณ คุณยศยิ่ง
230 17021 คุณ อรุณศักดิ์ ดงพงษ์
231 25104 คุณ อลินพร ธาราติกานนท์
232 24833 คุณ อสมา โอสถาพันธุ์
233 16827 คุณ อัครพงศ์ บัณฑิต
234 16738 คุณ อัครวิชญ์ วินิจเขตคำนวณ
235 25168 คุณ อัคราภรณ์ ชาญไววิทย์
236 25019 คุณ อังคณา บูรณเบญจเสถียร
237 24851 คุณ อัญชลี กาทู
238 25076 คุณ อัญญรัตน์ ดำรงชัยเสน
239 16739 คุณ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
240 25037 คุณ อารีรัตน์ ประพันธ์วงศ์
241 17112 คุณ อิศเรศ ปราโมช ณอยุธยา
242 25191 คุณ อุฬาศินี ประดิษฐสอน
243 18476 คุณ เอกพงษ์ อินทจักร์
244 16981 คุณ เอกรัฐ สาระเวก
245 16971 คุณ เอกลักษณ์ เผชิญรัตน์
246 25082 คุณ สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว
247 25032 คุณ สุวิชญา จารุคม
248 25074 คุณ เพียรพร ดีเทศน์
249 25090 คุณ ยุพวรรณ เปรมจิตร
250 17322 คุณ รพี ตั้งทรงสุวรรณ
251 22620 คุณ วรวุธ คำเมือง
252 25034 คุณ วลัยกร ชีวะตระกุลพงษ์
253 24830 คุณ อดิจิตร บุญจรัส
254 24842 คุณ อัญชลี สิริกุลขจร
255 0 คุณ สุรางคณา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
256 25083 คุณ วิภากร กิจฉวี กุ๊กไก่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ