ชื่อรุ่น หลิว ' 20 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 191 คน
# 2520M5 ประธานรุ่น : คุณสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 11098 พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ธรรมชัย เบิ้ม
2 12232 นาย วชิระ พรหมกิ่งแก้ว
3 0 คุณ อรรถรัตน์ ลีลาภัทร์
4 8456 นาย วงศ์วิทย์ กว้างสุขสถิตย์
5 11069 คุณ บัณฑิต เหลี่ยมไตรรัตน์
6 12167 คุณ บุญรักษ์ สุธาชัย
7 11820 คุณ บุญศรี สาสุจิตร
8 12230 พ.ต.อ. บุญสูง สะอาด
9 12107 คุณ บุปผา เหมวรางค์กูล
10 12142 คุณ ประภาพรรณ วิลกัส(แสงแก้ว) ตา
11 12228 คุณ ปราณี ศักดิ์นภารัตน์ บ๊วย
12 12092 คุณ ปรานอม นาคเสรี (เสาร์แก้ว)
13 8480 พันโท ปริพันธ์ ยาวิราช ปุ๋ย
14 12112 คุณ ชยนันต์(ปัทมาวดี) ผดุงแสง เบนจี้
15 10168 คุณ พรเทพ ลิ้วประเสริฐ
16 12219 คุณ พรรณวิภา ตันติศักดิ์
17 12194 คุณ พรรณี ตั้งใจดี (เลิศวัมนภิญโญ)
18 12221 คุณ พัชราวไล พรหมใจสน
19 12120 คุณ พิทยา สว่างกุล(มณีเทพ) แดง
20 12173 คุณ พิสมัย เตชะคุณากร (นิมาชัยกุล)
21 9687 คุณ พีระพล คำหล้า
22 12200 คุณ พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ (คูสถิตสิริพันธุ์)
23 12199 คุณ เพ็ญสุข แปงใจ
24 8486 คุณ ภาณุ เลียวสวัสดิพงศ์
25 12121 คุณ ภาณุวัฒน์ ขันติพงศ์
26 12127 คุณ ภาวดี จรัสมนัสกุล (ตันตาคม)
27 11499 คุณ มนตรี แสงประสิทธิ์
28 12177 คุณ ยงยุทธ คำตื้อ
29 12222 คุณ ยงสวัสดิ์ เทพวิไลกุล
30 12210 ผศ.ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
31 12179 คุณ คุณรจนา โสพรรณพนิชกุล
32 12204 คุณ ระเบียบ ตันวัฒนากุล
33 12149 คุณ ลักษณา พวะกุล น้อย
34 12103 คุณ ลีซ่า กันธมาลา
35 12213 คุณ วนิดา แซ่หย่าง
36 12101 คุณ วนาลัย ฟองศรี
37 12178 คุณ วรรณวิมล บางแค
38 12176 คุณ วรวิทย์ อินทะสอน
39 12203 คุณ วราพงษ์ ชวพันธุ์
40 12208 คุณ วราภิญ สังข์วรรณะ
41 12102 คุณ วราลักษณ์ เชาวน์เกษม
42 12558 คุณ วัชรา โคจรวิสาร
43 12166 คุณ วันเพ็ญ คงสกุล
44 11777 คุณ วีรพงษ์ ตั้งเบญจากุล
45 12191 คุณ วุฒิสร คุณประดิษฐ์
46 12136 คุณ ศรันย์ เวียงคำมา
47 10150 คุณ ศศิเกษม ปันยารชุน
48 12201 คุณ ศศิธร ไชยเมือง
49 12141 คุณ ศศิวิมล สรรพศรี
50 12162 คุณ ศันสนา สิริตาม
51 12108 คุณ ศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร (ธนะคุ้มชีพ)
52 12172 คุณ ศิรินันท์ เจษฎาพันธ์ (เวษฎาพันธ์)
53 12163 คุณ ศิริพร ใจพิทักษ์
54 12189 คุณ ศิริเพ็ญ ลี้ชนะชัย
55 8540 คุณ ศุภมิตร พวะกุล
56 12567 ดร. สกุณา อนุวารีพงษ์ (วานิชวิสุทธิกุล)
57 12209 คุณ สถาพร เหมือนสุทธิวงศ์
58 10192 คุณ สมชาย แซ่อึ้ง
59 12164 คุณ สมมิตร พันธารัตน์
60 12330 คุณ สราวุธ วรพงษ์ โอม
61 12170 คุณ สัมฤทธิ์ ประนัปดา
62 12441 คุณ สาลิกา ยุกตปรีชา
63 12113 คุณ สืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ ปุ๊
64 11552 คุณ สุทัศน์ โพธิ์สวัสดิ์มณี
65 12111 คุณ สุพรรณ แซ่ลิ่ว
66 12126 คุณ สุภา ตันหราพันธุ์
67 12207 คุณ สุรชัย หล่อสุวรรณกุล
68 8560 คุณ สุริยฉัตร อุดมศรี ไก่
69 12146 คุณ เสกสรร พวงธนะสาร
70 12094 คุณ แสงมณี สายะบุตร
71 12225 คุณ โสภา พงษ์ระวีวงศา
72 8455 คุณ อนันต์ บุญพจนสุนทร
73 12218 น.สพ. เอนก คำภิบาล
74 11533 คุณ อมรินทร์ เถินบุรินทร์
75 12097 คุณ อัจฉริ์ยญาณี ปานทอง
76 12117 คุณ อำไพ ทิพย์ดวงตา
77 11787 คุณ อินสอน สายมา
78 12110 คุณ อุฬาร ธนังกูล
79 12165 พ.ต.อ. กนิษฐ์ ประสานสุข
80 12124 คุณ กรกช วงค์วรรณ (ศุขพงค์)
81 12193 คุณ กรุณา(สุพรรณมาลี) คฤหเตชะ(ปาระมี)
82 11617 คุณ กฤติพล แก้วโพธิ์ ( เสียชีวิต ) ปัง
83 12234 คุณ กฤษณา กาลรา พล
84 12231 คุณ กฤษณา ตัจฉนีกุล หม่วย
85 12154 คุณ กฤษณา มานะวุฑฒ์(ประทุมมณี)
86 12202 คุณ เกรียงศักดิ์ ศิลา
87 12135 คุณ จันทร์ศรี วังศานุตร น้อย
88 12105 คุณ จิรพรรณ คันธรส(พวงวัฒนากุล) แมว
89 12155 คุณ เจษฎา พงธรบริรักษ์
90 12114 คุณ ชรีพร บุญโสภาคย์(ไชยวัฒน์) จ๋า
91 8469 คุณ ชโลงศักดิ์ บุปผานิโรจน์ แอ
92 12185 คุณ ชัชชฎา(กิ่งพรรณ) วันลับแล
93 12152 คุณ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ แอ๊ด
94 8452 คุณ ชิงชัย เผ่าชัย ตุ้ม
95 12137 คุณ ณรงค์วิทย์ ตันติประสงค์ แป๊ะ
96 12140 คุณ ดวงใจ ลีระเดชากุล (จีระเดชากุล) หอย
97 12195 คุณ ดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์(นุชนารถ) ติ่ง
98 12138 คุณ ทิพาพันธ์ วาฤทธิ์ แป๋ว
99 8503 คุณ เทวัญ รัตนพันธ์ อู๊ด
100 0 คุณ ธนู(ธีรพันธ์) ผลบุญ ตู่
101 12095 คุณ นงลักษณ์ เจษฎาพันธ์ (บุญญประภา) เรียง
102 12220 คุณ นภาพร เศรษฐเสถียร ใหญ่
103 12129 คุณ นันทกา ชัยบาล แหม่ม
104 9653 คุณ บรรหาร บริหาร
105 12159 คุณ ชัญญพรรณ์(เบญจพรรณ) บุลพรสิทธิ์(สัมพันธสิทธิ์) ตุ๋ย
106 12212 คุณ ปณิธาน ชิวารักษ์ โอ่ง
107 8543 คุณ ประทานพร จรัสศรี
108 0 คุณ ประยงค์ แสงศิริโรจน์
109 12099 คุณ ปิลันธนา เกตุทองสุข(เจษฎาพันธุ์)
110 12443 คุณ ผ่องภาใย คำฝั้น
111 0 คุณ พรต ลีรพันธุ์ นุ้ย
112 12515 คุณ พัชรินทร์ ดวงจิตร์ อ๋อย
113 11103 คุณ พิรุณ หน่อชาย ฝน
114 12118 คุณ ไพบูลย์ ตระการศิรินนท์ มน
115 11132 พ.ต.อ. มานพ พิมสาร
116 12128 คุณ เมตตา วัฒนสวัสดิ์วงค์
117 12229 คุณ เยาวนิตย์ คชินทร์ไพร(ตรงดี) อ้อม
118 8526 คุณ รถ ประกอบกิจ
119 12175 คุณ รัชนีวรรณ รัชตประทาน(ศรีภูมินทร์) ตุ้ม
120 12161 คุณ วรสิทธิ์ โนตานนท์ โหน่ง
121 11808 นายแพทย์ วัชระ ไชยแก้ว โหน่ง
122 12158 คุณ รุจิพร บุญมี (สมเดช) อ๊อป
123 7901 คุณ นางรุจิพร บุญมี
124 0 คุณ วารินทร์ เลิศพฤกษ์
125 11816 คุณ วิเชียร ธุวธนานุรักษ์(แซ่เฮง) เซี้ยง
126 12192 คุณ วิลาวัลย์ ตนันวิจิตร(ลิ้มศักดากุล) นาย
127 11084 คุณ วิวัฒน์ รัติกนก
128 11476 คุณ วีระพันธ์ กิตติวาณิชย์ ต๋อย
129 8559 คุณ ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ วุธ
130 11474 คุณ สมเจตน์ หันกิจเจริญ ต๊
131 0 คุณ สมชาย อัครศิระกุล
132 10032 คุณ สมชาย อุฎฐานชีวิน อู๊ด
133 12157 น.พ. สุคนธ์ คำวิชัย
134 12123 คุณ สุดจิต กระแสชัย(พงศ์สุวารียกุล) เปอะ
135 12093 คุณ สุปราณี ยะวิญชาญ (จียะพันธ์) แดง
136 12119 คุณ สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์(จันทร์กิติสกุล) แอ
137 8479 คุณ อดิศักดิ์ ใจศิลป์ (ดวง)
138 12568 คุณ อนงนิตย์ เทโพกุล นงค์
139 11520 คุณ อภิรมย์ สุขประเสริฐ อ้อ
140 12464 คุณ อร พนอมยงค์(ฟองศรี)
141 12226 ทตญ. อังศนา มานิตพิศาลกุล
142 12131 คุณ อัจฉราภรณ์ อิทธิอาวัชกุล(แซ่เอ้า) ฮุย
143 12183 คุณ อัญชลี เตริยาภิรมย์
144 12106 คุณ อุไรวรรณ วุทธานนท์(หอมนิยม)
145 12442 คุณ เอมอร ไชยโรจน์(ต่วนชะเอม) อร
146 12197 คุณ กรรณิกา แซ่โอว
147 12104 คุณ กำพล สถิตพิทักษ์วงศ์
148 12221 คุณ ฐิติพร พรหมใจสน
149 11404 คุณ วัรพล ไชยาโส
150 11543 คุณ อัครพล ทองสุเดช
151 15707 คุณ อัครวัฒน์ อินทนันท์
152 0 คุณ จรูญ ไชยเมือง
153 0 นาง จิตรา กลิ่นหอม (ไชยเทพ)
154 12151 คุณ ธนา(ทัศนพันธ์) ญาณิสราพันธ์ เซีย
155 12216 คุณ กิตติพงษ์ จาริก
156 12444 คุณ เกรียงไกร แซ่เจียม
157 12144 คุณ คนาสิทธิ์ สุระวงศ์
158 12217 คุณ อากร โรจนะไพบูลย์
159 12438 คุณ จันทร์เพ็ญ แจ่มโสภณ (นามเทพ)
160 8553 คุณ จารึก มุสิกโปดก
161 12145 คุณ จิตรา ไชยเทพ
162 12125 คุณ จินดาภรณ์ ศิริรัชนีกร แอ
163 12096 คุณ จิราภรณ์ (ทองนวล)คะนองเดชาชาติ ji
164 12190 คุณ จิราวรรณ ศิริไพรวัน (พุทธเจริญ)
165 8509 คุณ สุทธิวัฒน์(จุมพล) มังตรีสวรรค์
166 12168 คุณ จุฬาลักษณ์ เทวาดิเทพ จุ๊บแจง
167 12184 คุณ เฉลิมศรี เขตสิทธิ์
168 12130 คุณ ชัยชาญ สังข์แก้ว ช้าง
169 9304 คุณ ชุมพจน์ แสวาณี
170 12188 คุณ ชุลี ตุ่นแก้ว
171 12181 คุณ โชคชัย ชอบปัญญา
172 11071 คุณ ดำรงค์ ชัยอริยะกุล
173 9696 คุณ ดิษฐกร พันธาภา ต้อม
174 12205 คุณ ถาวร ตันแสนทอง
175 12153 คุณ ถิรพงศ์ ญาณิสราพันธ์
176 12160 คุณ ทรายทอง ปราโมกข์ชน
177 12186 คุณ ทัศนียา จำรัสรัตนกร
178 12122 คุณ ทินกร แซ่ขัน
179 12169 คุณ เทิดพงศ์ รักษ์พานิช
180 8532 คุณ ธนรักษ์ เมฆขยาย
181 9316 คุณ ธเนศ แก้วกำเนิด เต้ย
182 12214 คุณ นงลักษณ์ ทองเจริญ (แก้วคำเลิศ) หวย
183 12109 คุณ นพชัย สถาปนากุล
184 12148 คุณ นภพร อินทรมนู
185 12115 คุณ นภาพร ไชยมงคล
186 12116 คุณ นภาพร ตยุติวุฒิกุล
187 12555 คุณ นันทนา วิบุลสันติ
188 12227 คุณ นิดดาภรณ์ สุเมธพันธ์
189 12132 คุณ นิรมล ศรชำนิ (ธุวธนานุรักษ์) หม่วย
190 12187 คุณ บัญชา ชัยมงคล
191 10543 นาย นิมิตพิสุทธิ ์ ณรงคะชวนะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ