ชื่อรุ่น PRC 689597 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 41 คน
# 2497M8 ประธานรุ่น : นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3187 คุณ การุณ วงศ์สังข์
2 3402 คุณ ไกรจิตต์ นิลตสุวรรณ์
3 4586 คุณ จำนง สุทธสาร
4 3231 คุณ จำรัส บุญดวง
5 5330 คุณ ฐากูร จันทรมณี
6 5334 คุณ แดง จาปะเกษตร
7 4605 คุณ ถาวร แก้วยานะ
8 5349 คุณ เทพ ดำรงมณี
9 5351 คุณ ธนัญชัย จิวาลักษณ์
10 5341 พลอากาศเอก บุญฉันท์ พันตาวงศ์
11 5337 ศ.นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
12 5339 คุณ เผด็จ วรรธณะสาร
13 0 คุณ สมพงษ์ คุณพันธ์วัฒน์
14 0 คุณ สุพจน์ โอวาทสาร
15 0 คุณ ผดุง ปัญญารัตน์
16 4305 คุณ อำนวย ยศสุข
17 0 คุณ ถาวร รังสรรค์
18 4614 คุณ บุณธันว์ มหาวรรณ
19 3185 คุณ ประสิทธิ ไชยวงศ์
20 4325 คุณ ประสิทธิ์ ทุ่งสี
21 5335 คุณ ประสิทธิ์ นิยมแก้ว
22 5333 พลอากาศโท ปรีชา ทิมวิภาค
23 3244 คุณ ปรีดา วีระพันธุ์
24 5340 คุณ พัก โสรัสสะ
25 5328 คุณ ไพฑรูย์ หัตถมาศ
26 5125 คุณ รังสฤษฏ์ ดวงเนตร
27 5331 คุณ เล็ก ถุงสุวรรณ์
28 5336 คุณ วิจิตร เส็งหะพันธ์
29 5345 คุณ วิรุฬห์ ภูวกุล
30 5329 คุณ วุฒิ ปุ่นอุดม
31 3641 คุณ ศักดิ์ดา พงษ์ศิริ
32 5132 คุณ ศิริวัฒน์ ผดุงกุล
33 3119 คุณ สงวน ชัยมงคล
34 5118 คุณ สนั่น มาชัยวงศ์
35 5347 คุณ สมชัย มโนสมุทธร
36 3837 คุณ สละ จารุจินดา
37 5327 คุณ สอาง เส้นทอง
38 5342 คุณ สุวัฒน์ ตันตระกูล
39 5332 คุณ สุวัฒน์ เทพมณี
40 5350 คุณ อนันต์ สุวรรณวิภาค
41 4230 คุณ อุดม น่าเจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ