ชื่อรุ่น WINNER ' 67 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 173 คน
# 2510M3 ประธานรุ่น : คุณอุดม รินคำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 7387 รศ.ดร เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
2 0 คุณ เกียรติศักดิ์ (อารักษ์) เศวตรักษ์
3 6531 คุณ ไกรศรี เชี่ยวชาญ
4 6566 คุณ จงรักษ์ ธีระสมุทร
5 0 คุณ จตุกร(วิวัฒน์) สันติธรรม
6 0 คุณ จารึก บุนนาค
7 6521 คุณ จิระศักดิ์ สถิตย์ศิลาธรรม
8 6502 คุณ เฉลิมพล พูลสวัสดิ์
9 6508 คุณ ชาญณรงค์ ดวงสะอาด
10 6514 คุณ ชาติชาย เมืองลือ
11 7394 คุณ ชูชีพ ประพุทธ์พัทยา
12 0 คุณ ทวีศิลป์ คัมภีรบุษย์
13 6519 คุณ ทศพร(นิตย์พร) ลอมศรี
14 0 คุณ ทศพร (อมรพันธ์) อินทะเคหะ
15 0 คุณ ทองพูน บัวล้อม(แซ่เล้า)
16 6524 คุณ ธวัชชัย ศิริวิทยาทร(แซ่จึง)
17 8749 คุณ ธีระชัย ลายดี
18 6522 คุณ ธีระยุทธ ม่วงงาม
19 7789 คุณ นิคม เมฆะ
20 6533 คุณ พงษ์เทพ ปัณณวลี แต้
21 6538 คุณ พันธุ์ชัย ศรีบุรี
22 0 คุณ เพชร (ธีรเตี่ย) สุนทรนนท์
23 8589 คุณ ไพฑูรย์ เนตรสว่าง
24 6515 คุณ ภักดี เลาห์รอดพันธ์
25 7928 คุณ ภุญชัย อัคนิถิน
26 6320 คุณ ยงยุทธ ตียาคม
27 0 คุณ วิโรจน์ วิพัฒนการกุล(แสงขัติ)
28 7396 คุณ สง่า เชี่ยวศิลป์
29 6338 คุณ สถิตย์ โพธิ์แต่ง
30 8435 คุณ สมพงษ์ อนันตวรสกุล
31 9395 คุณ สาคร ศรีเมืองพัน
32 6700 นพ. อานนท์ แมนมนตรี
33 6549 คุณ อิทธิพล สุวรรณขจร
34 8418 คุณ อุดมศักดิ์ แก้วศรี
35 6770 นพ. โอฬาร อาภรณ์ภานนท์
36 0 ทพ. ศุภชัย พงษ์ศิริ
37 6535 คุณ ราชันย์ วีระพันธุ์
38 0 คุณ ไกรฤกษ์ เปรมใส(อินทพันธ์)
39 0 คุณ เจนศิลป์ ขันติพงศ์
40 0 คุณ นพชัย รัฐผไท
41 0 คุณ บุญเยี่ยม คงแก้ว
42 0 คุณ ประเสริฐ ปวงจักร์ทา
43 0 ม.ล. พงษ์บวร กฤษดากร
44 0 คุณ วรวิทย์ พลประอินทร์
45 0 ดร. วัฒนา สุกัณศีล
46 0 คุณ วันโชค รอดเรือน
47 0 คุณ วิเชียร ตียาสุนทรานนท์
48 0 คุณ วิรินทร์ ไชยวรรณ์
49 0 คุณ วีระ ปวงจักร์ทา
50 0 คุณ วีระพงษ์ นิลาพันธ์
51 0 คุณ อรุณ เดชศรีสุภาพ
52 0 คุณ อุทัย คูพัฒน์
53 0 คุณ อุทัย สินพิมลบูรณ์
54 0 พ.ต.อ. เอกชัย พิมลศรี
55 6506 คุณ กล้า ปทุมราช
56 6592 ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ (แซ่ล้อ)
57 6569 คุณ คณิต เวสสุนทรเทพ
58 6534 ดร. จตุรงค์ โสมนัส ดาว
59 6572 คุณ จรัส สถิตศิลาธรรม
60 6374 คุณ จำรัส ศิลาธรรม(คำไหล)
61 7378 คุณ จำลอง น้อยธรรมราช
62 6558 คุณ จีรพล ตันตระกูล
63 6567 คุณ เจนศิลป์ เลิศพฤกษ์
64 8878 คุณ เฉลิมพล บุญมาเรือน
65 6542 คุณ ชนาญวัตร สิโรรส
66 7375 คุณ ชวลิต สุริยจันทร์
67 8934 คุณ ชวีพงศ์ พิมลศรี
68 8897 คุณ ชัยพร เป็งถาสิทธิ์
69 8445 คุณ ชัยโรจน์ บุญบันดาล
70 8310 คุณ ชัยฤทธิ์ วงศ์พุฒ
71 4494 คุณ ชาญ(จินต์) ชัยจำรูญพันธุ์(แซ่ฉั่ว)
72 8150 คุณ ชาญชัย คีรีผจญ (พะและเง)
73 6381 คุณ ชาติชาย เอลาฬุกานนท์
74 6539 คุณ ณรงค์ ชัยมณี
75 6528 คุณ ดนัย ไชยชนะ
76 7377 ดร. ดุษฏี (สุจริต) ชาญลิขิต
77 6547 คุณ ดุสิต มีศุข
78 6509 คุณ ตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
79 7401 คุณ ตรีภพ ชยางคานนท์
80 8172 คุณ ทวีศิลป์ แซ่โค้ว
81 6557 คุณ ทวีศิลป์ สุวรรณทัต
82 6541 คุณ ทนง สุดใจ
83 7909 คุณ ธวัชชัย นิวาตจินดา
84 6559 คุณ ธาตรี แตงเที่ยง
85 6520 คุณ นครินทร์ สมมโน
86 7398 คุณ นพชัย เรืองวุฒิพงศ์กุล
87 7379 คุณ ธนภณ (นภดล) ตวงวิไล
88 6548 คุณ นเรนท์ วงศ์สวัสดิ์
89 7392 คุณ น้อย แซ่เจี่ย
90 7393 คุณ นิคม วัฒนกีบุตร
91 7376 คุณ นิยม ภู่สว่าง
92 6516 คุณ นิรัติศัย กิตติกุล เต้
93 6699 คุณ นิรันดร์ บุญเนตร ตุ๊
94 6551 คุณ นิวัตร ชุติมา
95 6537 คุณ นิสิต ชื่นวัฒนา
96 6540 พระ บริพัฒน์ เมธาเวศร์
97 8413 คุณ บริพัฒน์ สมฤทธิ์
98 8328 คุณ บุญเกิด( เป็งใจ) เพ็ญหทัยกุล
99 6552 คุณ ศุภณัฐ (บุญชัย) สุทธยากร
100 7381 คุณ บุญส่ง ใจสม
101 6555 คุณ พรเทพ(บุญส่ง) ศิริพิพัฒน์(หยิ่งเอง)
102 1720 คุณ ประภาส ลักษณกิจ
103 6545 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์ อู๊ด
104 6330 คุณ ปราโมทย์ บุญเคลือบ
105 6568 คุณ ปราโมทย์ ยะอินทร (ถึงแก่กรรม)
106 6525 คุณ ปริญญาพร ปรีชากุล
107 6174 คุณ เปรมยศ จิตตปราโมทย์
108 6562 คุณ พงศ์อินทร์ ไชยหล้า
109 6497 คุณ พร้อมชัย วิชัยวงศ์
110 8868 คุณ พีระพงษ์ นิลาพันธ์
111 8903 คุณ ไพบูลย์ ตนพยอม
112 6550 คุณ ไพศาล เลิศรัตน์(ศาล)
113 6543 คุณ มงคล ธงเธียร
114 6306 คุณ มงคล ศรีสังวาลย์
115 8924 ร.อ. มณเทียร จีนถนอม
116 7386 คุณ มานพ เอกเจริญสุข(แซ่แต่)
117 6505 คุณ ไมตรี บุญเคลือบ
118 6536 คุณ ยุทธนา มังตรีสรรค์
119 6529 คุณ ระวิโยธิน หลิ่วสุวรรณ
120 6704 คุณ รักเกียรติ สุทธิกุญชร
121 8329 คุณ รัตน์ สนแก้ว
122 8734 คุณ วรธวัช จารุจินดา
123 6512 คุณ วรพัฒน์ อินทร์เสาร์
124 6335 คุณ วรสิทธิ์ มันทเล
125 7384 คุณ วราพงษ์ มาลาการณ์
126 7505 คุณ วัฒนา วงษ์เวียน นา
127 6265 คุณ ดร.วัฒนา สุกัณศีล
128 8862 คุณ วิชัย ไพจิตรกาญจนกุล
129 7517 คุณ วิเชียร สุภาวัฒน์
130 7800 คุณ วิวัฒน์ สันติธรรม
131 8316 คุณ วิสิทธิ์ จงรักษ์สัตย์
132 7380 คุณ วิสูตร เกตุทองแถม
133 8591 คุณ วีระยุทธ อุ่นใจ
134 7786 คุณ วีระพงษ์ นพคุณ
135 8409 คุณ วีระพันธ์ จินดาพล
136 7382 คุณ วีระศักดิ์ รัตนแสง
137 7130 คุณ วีระศักดิ์ โอกิตติกุล (Weerasak Okittikul)
138 8436 คุณ ศรีวรรณ์ ลำจวน
139 7127 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ วัชรปรีชา
140 8443 คุณ ศุภโชค สิทธพงศ์
141 8278 คุณ สถาพร พุ่มบ้านเส้า
142 6511 คุณ สมจิตต์ ลีระพันธ์ภูมิวิเศษ
143 7404 พ.ต.อ. สมบัติ ศิรประภา (แซ่เกา)
144 7518 พ.ต.อ. สมบัติ สุภาภา
145 6767 คุณ สมบูรณ์ ศรีเกี้ยวฝั้น
146 7793 คุณ สมศักดิ์ ตรีตรึก
147 7933 คุณ สมศักดิ์ ปาละโชติ
148 6301 คุณ สิทธิพร เวียงสุวรรณ
149 8323 คุณ สิริเดช บุญช่วง
150 7390 คุณ สุชาติ จันทรัตน์ ชาติ
151 6316 คุณ สุทธิเวช สาธาอาจ
152 6310 คุณ สุทน ศิริ
153 7814 คุณ สุพจน์ พันธ์จิรา
154 6352 คุณ สุรชัย จันทรรัตน์
155 6308 คุณ สุรพงษ์ พวงสายใจ
156 6504 คุณ สุรพล ชัยวิศิษฐ์
157 6633 คุณ สุรวิทย์ วงศ์ลือเกียรติ
158 8306 คุณ สุรศักดิ์ ยะวรรณ
159 7522 คุณ สุรสิทธิ์ อารีศิริ ตา
160 7117 คุณ สุระชัย สุริยะชัยพร
161 8742 คุณ สุวรรณ ลัยมณี
162 6769 คุณ สุวิชา ศาสตรสาร
163 6546 คุณ เสน่ห์ เชาว์สุรินทร์
164 8305 คุณ อภินันท์ เมฆบังวัน
165 6560 คุณ อมรศักดิ์ ราชอภัย
166 8303 คุณ อรุณ เดชศรีสุภาพ
167 8296 คุณ อวยชัย เฟื่องคอน
168 9402 คุณ เกียรติศักดิ์(อารักษ์) เศวตรัตน์
169 6530 คุณ อำนาจ เลิศพฤกษ์
170 7605 คุณ อุดม(ไตรศักดิ์ ) รินคำ(ฐิติเจริญพงษ์)
171 7388 พล.ต.ต. เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล(มาณะศรี)
172 6580 คุณ โอภาส ภิญโญ
173 6581 คุณ โอรส วีระสุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ