ชื่อรุ่น ไทร ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 200 คน
# 2531M6 ประธานรุ่น : น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ สุรีย์พร แช่ห่าน
2 12689 คุณ วสุวัต เกาศล
3 14420 คุณ สุวิทยา ธรรมลังกา
4 13472 คุณ เสกสรร แสนสะอาด
5 17519 คุณ หนึ่งหทัย ชัยอาภร
6 17457 คุณ แหวน พัวพันธ์สกุล
7 12711 คุณ อนวัช ไชยวัฒน์
8 12556 คุณ อนุชา จันกุนา หนึ่ง
9 12861 คุณ อนุชา สุวานิชวงศ์
10 12758 คุณ อนุรักษ์ ไชยวงค์
11 13480 คุณ อภิชาติ เหล็กงาม
12 18361 คุณ อภินันท์ เดชะกันธ์
13 15047 คุณ อมรพงษ์ เสตังคะบุตร
14 15655 คุณ อรรถพล เฉลิมพลประภา
15 0 คุณ อารยา ขันทปราบ
16 17460 คุณ อุบลศรี สุขถาวร
17 17539 คุณ อุศรา แสงวัฒนะ
18 0 คุณ จุลฉัตร โพธิรังสิยากร จุล
19 15084 คุณ สุรินทร์ นาถา
20 15051 คุณ ปราชญ์ โสภากุล
21 17549 คุณ อัมพวรรณ พันธจักร
22 15061 คุณ เทอดชัย ธเนศวโรดม
23 17485 คุณ ชลธิชา เชิดสุริยา
24 17534 คุณ พจนารถ เอมศิรานันท์
25 0 คุณ พงศธร ลีฬหาธีระ
26 0 คุณ ณัชชา เหล็กกันทา
27 17467 คุณ ดารารัตน์ ลักษณ์ศิริ
28 12674 คุณ อรรถพล สมุทคุปต์
29 12792 คุณ อาคมน์ จัตร์แก้ว
30 17510 คุณ จารุณี วุฒิชัยวงศ์
31 17554 คุณ จัญจุรา วาฤทธิ์
32 17469 คุณ ดวงจันทร์ คู่เจริญถาวร
33 17472 คุณ รัชดาภรณ์ ปัญญาชัย
34 12834 คุณ ต่อสกุล รอดเจริญ
35 17474 คุณ จารุณี สะอาดไพร
36 17501 คุณ สุจรรยา พุทธาจรรยาวงค์
37 14424 คุณ เชิงชาย ไชยวุฒิ ( ฉัตรพัฒน์ สิทธิไชยเจริญ ) ฉิ่ง
38 18370 คุณ เกศริน เชิดสถิรกุล
39 0 คุณ พัชรินทร์ ชัยวรรณ
40 12706 คุณ นุติวัตร ชูใจ
41 17441 คุณ ประภาพร อุดมผล แอร์
42 16134 คุณ กิตติพงษ์ วงศ์กิติ
43 12821 คุณ กฤตพล ลำจวน ต้น
44 12745 คุณ ครรชิต วรปรีชา
45 17562 คุณ ชัชวิน สุรพิพิธ เอ๋
46 12774 คุณ ชัยพร อิธรรมะ
47 0 คุณ พีรวัส(สัญญา) ช่วงชิด
48 17498 คุณ เยาวภา จรัสสันติจิต
49 12856 คุณ ระพีพันธ์ พงศ์พัศพรพันธ์
50 0 คุณ วรรณชัย สายประเสริฐ
51 17365 คุณ ศิวะ ดวงพรหม
52 18450 คุณ สมเดช ธรรมศักดา
53 17455 คุณ สิริแสง ปุ้งข้อ
54 0 คุณ อัมพวรรณ สุวรรณรัตน์
55 0 คุณ อาทิทัต ยากี
56 17473 คุณ อุบลรัตน์ ชุ่มอินทรจักร
57 12731 น.พ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
58 16125 คุณ พิศักดิ์ ภวัตกุล
59 16136 คุณ รัฐพล นราดิศร top
60 12672 คุณ ธนันท์รัฐ(วศพล) สุรินทร์วงศ์ ตู่
61 17494 คุณ ชุติมา สุริยนต์ ( นภัสมณฑ์ สุริยนต์ ) ปุ๋ม
62 15044 คุณ เชริด แย้มรับบุญ
63 17471 คุณ กนกภรณ์ ปัญญาชัย
64 13401 คุณ ถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์
65 18446 คุณ กฤชเพชร อาสาสรรพกิจ
66 17533 คุณ กฤติกา กันทวงค์
67 17372 คุณ กฤษณะ ศรีสุเมธชัย
68 17488 คุณ กาญจนา หอมนาน
69 17489 คุณ กิตติพงษ์ พงษ์รูป
70 15035 คุณ กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
71 12820 คุณ ขจรศักดิ์ วรรณศรี
72 12880 คุณ คงเดช กรกาญจนารักษ์
73 18648 คุณ คัทลียา อ สารมนู
74 15078 คุณ คัมภีร์ อยู่สันติกุล
75 17544 คุณ เข็มทอง ปาลี
76 12690 คุณ โฆษิต จันทรทิพย์
77 17465 คุณ จตุพร จินดามณีสิริกุล
78 17512 คุณ จริยา กัญชนะ
79 17536 คุณ จิตติมา ตียพันธ์
80 12778 คุณ จิตพงษ์ ปุกมณี
81 17531 คุณ จิระศักดิ์ สิทธิวงศ์
82 12896 คุณ เจน อรุณสิทธิ์
83 15090 คุณ เจษฎา พวงสายใจ
84 17518 คุณ แจ่มศรี เวียงเดช
85 18634 คุณ ฉลองชัย องค์สงวน
86 18394 คุณ ชดาธิป เกียรติดุริยกุล
87 17556 คุณ ชมพูนุท โกสถากร
88 18569 คุณ ชลภรณ์ รุจิรวัฒน์
89 17446 คุณ ชลลดา มุนิกานนท์
90 12776 คุณ ชวลิต เตริยาภิรมย์
91 18595 คุณ ชาติบัณฑิต กีอำไพ
92 12884 คุณ ณรงค์ ดีอินทร์
93 12271 คุณ ณรงค์พจน์ ล่องชูผล
94 17442 คุณ ณัฐนันท์ ไหลประเสริฐ
95 12803 คุณ ดนัย สุวัฒนา
96 17481 คุณ ณัฐวุฒิ บานนิกูล
97 18395 คุณ ดวงใจ นามไชย
98 13390 คุณ ดุลยวิทย์ เจริญจักร
99 17456 คุณ ดุษฎี ตันเจริญ
100 12734 คุณ ทรงวิทย์ พนายางกูร
101 12879 คุณ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา
102 17553 คุณ ทัดจันทร์ ศรีสมบุญ
103 17468 คุณ ทัศนีย์ ไชยแก้วเมย์
104 18560 คุณ ทัดหทัย หงค์ทอง
105 18444 คุณ เทพฤทธิ์ พงศ์พันธุ์
106 17452 คุณ เทียมจันทร์ คงศรีเจริญ
107 14402 คุณ ธงชัย สุวรรณวลัยกร
108 12838 คุณ ธนา ไชยารัศมี
109 15064 คุณ ธัญพงศ์ พรหมเทศน์
110 17545 คุณ นพเก้า เก็บเจริญ
111 12832 คุณ นภดล ภู่มณี
112 15199 คุณ นรเศรษฐ พาจรทิศ
113 15050 คุณ นริศชัย ชัยวิศิษฐ์
114 17449 คุณ นริศรา มีผลกิจ
115 18559 คุณ นริศา วัฒนานิวัต
116 17563 คุณ นลินี โอชูกิจ
117 17542 คุณ นัทธฤทัย สิทธิเวช
118 17550 คุณ นันทวรรณ ปินทุกาศ
119 17560 คุณ นันนธิดา ศรีเพชรวรรณดี
120 14436 คุณ นิรันดร์ คงขุนเทียน
121 17117 คุณ นิลลักษณ์ คงวิทย์
122 17511 คุณ นุจรี ดวงแก้ว
123 12678 คุณ บวร แก้วราช
124 17478 คุณ ประพันธ์ ขันธกูล
125 0 คุณ บัณฑิต วงษ์ตระหง่าน
126 17493 คุณ ประภาพร คำปา
127 17445 คุณ ปราณิศา นันทพันธ์
128 15059 คุณ ปราโมทย์ จงจำรัสศิลป์
129 17492 คุณ ปวิดา หอมสุวรรณ
130 18638 คุณ ปิติพร อินทะพันธ์
131 17490 คุณ ปิยะเนตร ศรีธาราธิคุณ
132 17522 คุณ พงศธร ลีทหาชีวะ
133 0 คุณ พงค์นภา ใจจริง
134 0 คุณ พรกิต จันทรวิโรจน์
135 12849 คุณ พรเทพ เติมสงวนวงศ์
136 17476 คุณ พรเพ็ญ แก้วภา
137 12682 คุณ พร้อม เจริญทรัพย์
138 17503 คุณ พัชราภา เลาหกุล หนึ่ง
139 17345 คุณ พัฒนเดช ปานใจ
140 17458 คุณ พันธิมา คงพิชญานนท์
141 15031 คุณ พิชญ์ บิณทะดิษ
142 17564 คุณ พิริมัย ปรางค์สุวรรณ
143 17450 คุณ พิริยะ เชิดสถิรกุล
144 13979 คุณ พิษณุ อุณฤทธิ์
145 17470 คุณ เพ็ญศรี คู่เจริญถาวร
146 18536 คุณ ภัทรนุช ชุ่มใจ
147 18571 คุณ ภัทรสุดา ไชยคุนา นุ่น
148 12710 คุณ ภิญโญ เชียงกุมาลย์
149 17444 คุณ มาธาวี สุวรรณคฤหาสน์
150 17186 คุณ มานิดา แก้วมณีวรรณ
151 17466 คุณ มารยาท แมนมนตรี
152 12684 คุณ มีโชค ไชยชนะใหญ่
153 18391 คุณ ยุพาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก
154 17543 คุณ รัชดา พงษ์อมรพรหม
155 17480 คุณ รัตนากร เศรษฐกร
156 12750 คุณ ราชิษฐ์ สุวรรณกุล
157 17513 คุณ รุ่งทิพย์ สุจริตธรรม แม้ว
158 17555 คุณ รุงฤดี นามเทพ
159 17497 คุณ เรญีณา ด้วงสีทอง
160 17547 คุณ ฤษณัช คงขุนเมียน
161 17521 คุณ วรนาฏ ปริศนาดิลก
162 17479 คุณ วราภรร์ อิทรรัตน์
163 18568 คุณ วราลักษณ์ สุรชาติชัยกุล
164 17482 คุณ วลัยลักษณ์ มงคงกาวิล
165 12794 คุณ วัชรพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
166 15194 คุณ วัชรากร ศิลิลัย
167 12715 นาย ดิษพงศ์ ม่วงงาม
168 18390 คุณ วัชราภรณ์ ชนะชัยขันธ์
169 15034 คุณ วัฒนชัย แสงสมชัยพิพัฒน์
170 12727 คุณ วันฉัตร ปัญญาเทียม
171 17454 คุณ วันทนา ตันตลานุกุล
172 17461 คุณ วันเพ็ญ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
173 12855 คุณ วิทวัส ภมรบุตร
174 12694 คุณ วิธณัฐ เวชกิจ
175 12733 คุณ วิภู วัลลิภากร
176 17464 คุณ ศรรัก ปราคำ
177 18529 คุณ วราวุธ เมธา
178 15043 คุณ ศศพงศ์ ชูจินดา
179 14458 คุณ ศักดิ์สุบรรณ กันธา
180 17495 คุณ ศิริพร ม่วงอยู่
181 15029 คุณ ศุภชัย เกิดรัตนศักดิ์
182 14399 คุณ ศุภสัณห์ กันภัย
183 17505 คุณ สมพันธุ์ รังสีรุ่งโรจน์
184 14465 คุณ สมศักดิ์ ไพยารมณ์
185 17514 คุณ สร้อยทอง ปารมี
186 12878 คุณ สราวุธ คำเขียว
187 17353 คุณ สัญญลักษญ์ ศิรินาม
188 12874 คุณ สัญญา ช่วงชิด
189 17491 คุณ สายสุนีย์ บาระมี
190 12735 คุณ สิทธิโชค พิรุณรัตน์
191 17524 คุณ สุจินดา สองตระกูล
192 17451 คุณ สุทธิรัตน์ ไชยวงค์
193 17558 คุณ สุธิดา วงษ์พงธุ์
194 18392 คุณ สุพัตรา คุณนะลา
195 17529 คุณ สุภาพร เหล็กกันทา
196 13971 คุณ สุรเชษฐ วงศาบาล
197 12702 คุณ สุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์ ย้ง
198 17459 คุณ สุวลักษณ์ ศันสนีย์
199 0 คุณ จิราพร แย้มแพ ไก่
200 12749 คุณ ฉัตรชัย รักทรัพย์ หยอย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ