ชื่อรุ่น KIN ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 353 คน
# 2543M6 ประธานรุ่น : คุณทินกฤต วีระประพันธ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 28270 คุณ วรากาญจน์ ปัณณวลี
2 0 คุณ ภัทรลักษณ์ กิจจาพรตระกุล
3 0 คุณ อภินพ จิตใจงาม
4 28042 คุณ วิภาวรรณ ไชยวุฒิ เมย์
5 28225 คุณ นิชนันท์ ชัยชนะ
6 18955 คุณ นิติ คนตรง
7 25939 คุณ นิติกร อัคราวาริศ
8 28272 คุณ นิศานารถ อุดมเศรษฐ์
9 18916 คุณ บดินทร์ ชัยรัต
10 25890 คุณ บุญญฤทธิ์ อินทะวงค์
11 27973 คุณ เบญจนารถ ฟักอ่อน
12 28246 คุณ เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์
13 22179 คุณ ปฎล สุขจิตต์
14 28256 คุณ ประภากรณ์ สุขสามัคคี
15 18898 คุณ ประวรรต คมเม่น
16 19488 คุณ ประเสริฐ คำแสง
17 21367 คุณ ปริญญา พัฒนศิลป์
18 28204 คุณ ป๊อก กล่ำถนอม
19 25861 คุณ ปองพล ชุษณะโชติ
20 20471 คุณ ปองพล หอมคง
21 21022 คุณ ป้องราษฎร์ วรวุฒิพุทธพงศ์ ป้อง
22 18965 คุณ ปัตย์ ได้เปี่ยม
23 18932 คุณ ปาณวัฒน์ ขจรบุญ
24 28028 คุณ ปาณิศา จินดาศิลป์ จูน
25 27983 คุณ ปารณัท บวรนาถสกุล
26 25203 คุณ ปิยนิตย์ มะลิทอง
27 18847 คุณ ปิยบุตร พร้อมประเสริฐ
28 27984 คุณ ปิยะนุช เตียติวิริยะกุล
29 28273 คุณ ปียมาภรณ์ อินทจักร
30 18968 คุณ พงศ์ พรินทร์
31 18956 คุณ พงศ์ระวี พงค์พัศพรพันธ์
32 20854 คุณ พงศ์ศิริ กงไกรราช
33 21019 คุณ พงศ์ศิริ คำสอน
34 28213 คุณ พงศ์สุรฉัฐ อักษรศรี
35 28020 คุณ พจมาน เดชะบุญ
36 28265 คุณ พชรขจี เจริญศิลป์
37 28259 คุณ พชรวลัย พึ่งวัน
38 28266 คุณ พรกต จงรักษ์สัตย์
39 28196 คุณ พรชนก มะธุ
40 27980 คุณ พรสุดา พัฒนกิจเกษตร
41 28258 คุณ พฤษภา อะกะเรือน
42 20864 คุณ พลกฤษณ์ มณีวระ
43 21100 คุณ พหล ตาปัญญา
44 27996 คุณ พัชราภรณ์ นิลแก้ว
45 21252 คุณ พัฒนพร สงวนวงศ์
46 21075 คุณ พัฒน์รัฐ ชุ่มเชื้อ
47 21033 คุณ พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
48 20995 คุณ พิชญ์ ดำรงมณี
49 28238 คุณ พิชานัน วศินระพี
50 21024 คุณ พิเชษฐ์พล ไทยประสงค์
51 21068 คุณ พิทักษ์ เอื้ออริยกุล
52 20949 คุณ พิรุณ ชุติพงษ์วิเวท
53 19532 คุณ พิสุทธิ์ เดชวงศ์ญา
54 21260 คุณ พีร์ สมพงษ์
55 24522 คุณ โพธิพงศ์ วรปาณิ
56 19537 คุณ เฟื่องพงษ์ ระพิพงษ์
57 21144 คุณ ภัคพล จวนเจริญ
58 20914 คุณ ภัทรภณ จิตวิรัช
59 28237 คุณ ภัทรภรณ์ สมัครธำรงไทย
60 27975 คุณ ภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์
61 28245 คุณ ภัทราภรณ์ มาลัยรักษา
62 21357 คุณ ภาคภูมิ จารุภูมิ
63 24495 คุณ ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
64 18915 คุณ ภาณุพงศ์ วังประภา
65 18805 คุณ ภาณุพันธ์ ตรัยตรึงตรีคูณ
66 21117 คุณ ภานุวัตร จินานันท์
67 28000 คุณ ภารุจีร์ ผ่องพันธ์
68 20970 คุณ ภาสวร จาตุรชาต
69 20913 คุณ ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ
70 18823 คุณ ภูริชญ์ หงษ์โต
71 25950 คุณ มกรา สรรพช่าง
72 21118 คุณ มงคล คำนนท์คอม
73 27994 คุณ มณีพรรณ ทรัพย์สมบุญ
74 28006 คุณ มนชนก วงค์เชษฐา
75 23001 คุณ มนชิต ทองเขาอ่อน
76 28040 คุณ มนตรา แสงไพบูลย์
77 28243 คุณ มนิษฐา เครือสุวรรณ
78 28232 คุณ มลิวัลย์ วรรณสินสุนทร
79 21365 คุณ แมนสรวง แสงจรัสศรี
80 28223 คุณ เย็นฤดี สุวรรณเสรีรักษ์
81 18827 คุณ รเณศ ปราบไพรี
82 21442 คุณ รดิศ ไกรศักดิ์
83 28034 คุณ รพีพร คำชุ่ม
84 28257 คุณ รวีวรรณ จันทร์เขียว
85 28014 คุณ รัชนีพร แสนสุรินทร์
86 28260 คุณ รุ่งรุจี ศรีไชยยันต์
87 26760 คุณ ฤทธิกร เฟื่องราตรี
88 27625 คุณ ฤทธิรงค์ กรฤทธิเดช
89 27976 คุณ ฤทัยรัตน์ สุรีย์พงษ์
90 28015 คุณ ลลิตา ยืนยงค์สกุล
91 28016 คุณ วชิราภรณ์ สมุทคุปติ์
92 21248 คุณ วรท กรีสวัสดิ์
93 19529 คุณ วรพรรธน์ ชุติมา
94 28263 คุณ วรรักษ์ ไทยมี
95 20862 คุณ วรวัฒน์ อุทธโยธา
96 28264 คุณ วรารัตน์ ลิขิตชีวัน
97 28247 คุณ วราวรรณ สุนทรพันธุ์
98 28030 คุณ วรินทร วงศ์พรหมเมศร์
99 28019 คุณ วรุณพร ใจประเสริฐ
100 18881 คุณ วสันต์ ตันติวรวิทย์
101 21139 คุณ วสุวัฒน์ หลักฐาน
102 22073 คุณ วัชรพงศ์ วงศาลาภ
103 25233 คุณ วัชรพงษ์ วงศ์วรรณไพศาล
104 28218 คุณ วันวิสาข์ ฟ้าสาร
105 28208 คุณ วัลยา ศรีวิเชียร
106 28022 คุณ วัศยา เอกสุวรรณ
107 28226 คุณ วารี โพธิสง่า
108 28276 คุณ วารุณี ธิมา
109 20965 คุณ วิกรานต์ คำฤทธิ์
110 28314 คุณ วิภาพรรณ สัมมาทรัพย์
111 28248 คุณ วิภาวี เขื่อนเพชร
112 28203 คุณ วิภาวี แสงสร้อย
113 28255 คุณ วิราภรณ์ คำดวงทิพย์
114 28210 คุณ วิลาสินี กาวีต๊ะ
115 28252 คุณ วิลาสินี ศิริมงคล
116 28036 คุณ วิไลวรรณ วาวีวิทยากุล
117 20500 คุณ วุฒิภูมิ เลิศปรีชากมล
118 18961 คุณ ศรวิษฐ์ อินทะพันธุ์
119 28023 คุณ ศรันยา อิรนพไพบูลย์
120 28026 คุณ ศศินภา เกินอาษา
121 28239 คุณ ศศิยา ศีติสาร
122 27999 คุณ ศศิราภรณ์ ศานติเนตร
123 28039 คุณ ศศิวิมล สิริธารากุล
124 28035 คุณ ศันทนีย์ กิจการนนท์
125 27970 คุณ ศิริญญา มโนชมภู
126 27998 คุณ ศิริธร โรจน์รัตนจินดา
127 28195 คุณ ศิรินันท์ สินธุวาทิน
128 19561 คุณ ศิลป์ สุภาษา
129 18911 คุณ ศุภกิจ กิจจนศิริ
130 20956 คุณ ศุภวัฒน์ จุลรัตนมณี
131 18939 คุณ ศุภสิริ พงษ์ศิริ
132 28236 คุณ สมร วงศ์ลือเกียรติ
133 28001 คุณ สโรชา อัครกิจวิรุฬห์
134 28454 คุณ สฤญทิพย์ ชนะชัยชน
135 28220 คุณ สาวิตรี อินต๊ะสงค์
136 18930 คุณ สำคัญ โชติกสวัสดิ์
137 28254 คุณ สินีนาฏ ชื่นตา
138 18945 คุณ สิริคุณ ไตรวิทยาคุณ ตี๋น้อย
139 28233 คุณ สิรินทร ศรีสุวรรณดี
140 28200 คุณ สิรินทรา ตังตระกูลไพศาล
141 28202 คุณ สิริลักษณ์ บุญสม
142 27967 คุณ สิริลักษณ์ รินคำ
143 19531 คุณ สิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
144 28446 คุณ สิริอร ธารนพ
145 18799 คุณ สืบพงศ์ ขันธรรม
146 28240 คุณ สุกัญญา บุญพิเชฐ
147 29183 คุณ สุชาดา มณีวิจิตร์
148 20852 คุณ สุชาวัฒน์ ชมชื่น
149 28321 คุณ สุทธารี เขื่อนแก้ว
150 28206 คุณ สุทธิพงศ์ โรจนวิภาต
151 28216 คุณ สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
152 20915 คุณ สุทธิวัต ภานุโศภิษฐ์
153 28229 คุณ สุธางศุ์รัตน์ ผลภาษี
154 22131 คุณ สุธี พีรพุทธรางกูร
155 28244 คุณ สุนิสา ศิริโพธิ์
156 29179 คุณ สุพรรณิการ์ กิตติวรากูล
157 27982 คุณ สุพิชชา ติยะพิพัฒน์
158 28234 คุณ สุภาสินี กลกิจ
159 18902 คุณ สุรเชษฐ์ วงศ์เทวัญ
160 22171 คุณ สุรเดช ภู่ศรัณย์
161 27446 คุณ สุรพงษ์ บวรพัฒน์นนท์
162 20900 คุณ เสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ
163 28038 คุณ โสฬส สมยศ
164 28012 คุณ หทัยรัตน์ นำภานนท์
165 28201 คุณ หทัยรัตน์ อรรถปัณยวนิช
166 27985 คุณ หัทยา อรุโณทยานันท์
167 19601 คุณ เหนือ อ๋องสกุล
168 18811 คุณ อนุกูล พงษ์ตาลุน ต้น
169 20867 คุณ อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
170 18876 คุณ อนุรักษ์ จันทร์คณา
171 20987 คุณ อนุรักษ์ ศรีวรรณวัฑฒ์
172 29201 คุณ อภิชญา วีณะคุปต์
173 20909 คุณ อภิชาติ เหลี่ยววิริยกิจ
174 21037 คุณ อภิฤทธิ์ จิตใจงาม นิว
175 18807 คุณ อภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
176 28010 คุณ อรปวีณ์ อภิรักษ์อดุลย์
177 21255 คุณ อรรณพ นิลสุวรรณ์
178 18914 คุณ อรรถพร เกตุแค
179 20865 คุณ อรรถพร เสี้ยวภูเขียว
180 28274 คุณ อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์
181 28194 คุณ อรุณรัตน์ เก่าเจริญ
182 21277 คุณ อรุษ อริยวุฒยากร
183 28250 คุณ อลิศรา อิศรางกูร ณอยุธยา
184 18819 คุณ อัคคภัค อัศวรักษ์
185 19553 คุณ อัครเดช ด่านไพบูลย์
186 27979 คุณ อัจฉริยา วิทยาวงศ์กุล
187 28041 คุณ อัญมณี ณะวิชัย
188 21116 คุณ อัฐวุฒิ ณลำพูน
189 27989 คุณ อันธิกา อาภรณ์ศุภวิทย์
190 18878 คุณ อัยวัฒน์ แสนใจ
191 21140 คุณ อาจินต์ ทองอยู่คง
192 24519 คุณ อาชวิญ พรหมรุ่งเรือง
193 28025 คุณ อาทิตยา ศรีวิชัย
194 28268 คุณ อาภาลัย สุขสำราญ
195 24515 คุณ อิทธิพล แก้วใส
196 21262 คุณ อิศเรศ รังสรรค์
197 27971 คุณ อุทุมพร จารุสิน
198 20978 คุณ เอกชัย ปทุมเมือง
199 28269 คุณ เอสเธอร์ สิทธัญ
200 27974 คุณ กนกพร โตวิจิตร
201 28211 คุณ กมลลักษณ์ สุคนธ์ธารา
202 27986 คุณ กรรณิกา ภัทรวิศิษฏ์สัณธ์
203 28018 คุณ กฤติกานต์ พลฤทธิ์
204 28197 คุณ กฤษฎาพรรณ พรหมขัติแก้ว
205 18918 คุณ กฤษฏิ์ ฤทธิ์ชุมพล
206 28271 คุณ กัญญ์ วงศ์วัฒนา
207 28253 คุณ กัลยา ตันปรียะชญา ซวง
208 18873 คุณ กานต์ ชีวสาธน์
209 20889 คุณ กิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ
210 21129 คุณ กิตติพล ตันสุหัช
211 18806 คุณ กิตติศักดิ์ คุณาชีวะ
212 20870 คุณ กิตติศักดิ์ ถิรยุทธนา
213 20927 คุณ กิตติศักดิ์ ละออเอี่ยม
214 21148 คุณ กีรติ จิรวัฒน์จรรยา
215 27987 คุณ กุลณิช เซียวทวีสิน
216 21265 คุณ เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยา
217 28011 คุณ ขวัญจิรา เอกสุวรรณ
218 28219 คุณ คณพสช์ ธีรสวัสดิ์
219 21087 คุณ คมสันต์ วรรณไสย
220 คุณ กมลลักษณ์ สุครธ์ธารา
221 21152 คุณ กฤษฎา มหาพรหม
222 20872 คุณ กิตติพงษ์ แซ่โง้ว
223 คุณ เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยะ
224 คุณ จริง อรรฐเมศร์
225 คุณ จิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ
226 20918 คุณ เฉลิมชัย วุฒินันท์สุระสิทธิ์
227 คุณ ชัยชาญ กิรัชเศรษฐกุล
228 21103 คุณ ชัยทัต จันทรศร
229 21161 คุณ ชาญชัย แก้วประดับ
230 28227 คุณ ณัฐพล ปะสุนะ
231 18855 คุณ ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
232 คุณ ตะวัน ระพิพงษ์
233 27992 คุณ ทิพากร หาญใจ
234 คุณ โทเบีษ พวงสมบัติ
235 คุณ ธนัมวัชน์ แสนฟู
236 คุณ ธนิกานต์ วิริยะชนการ
237 คุณ ธิวาภรณ์ จายผอง
238 คุณ ธีระวิทย์ ประชุมทอง
239 คุณ เบญจนารถ พักอ่อน
240 คุณ ปวณวัฒน์ ขจรบุญ
241 28318 คุณ ปานันท์ ปัญญากาศ
242 คุณ พงศ์สุโอ้ฎ อักษเศ้า
243 0 คุณ พงษ์ศิริ คำสอน
244 27968 คุณ พรสิริ พิจการ
245 28212 คุณ เพ็ญภพ พันธุ์เสือ
246 คุณ โพะพงศ์ วรปาณิ
247 20951 คุณ ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
248 คุณ ภัทรภณ วิตวิรัช
249 คุณ มณีพรรณ ทรัพย์สมบูญ
250 18871 คุณ รังสฤษดิ์ กฤษณมิตร ครุฑ
251 19529 นาย วรพรรธน์ ชุติมา ขาบ
252 คุณ วัลยา ศริวิเชียร
253 คุณ ศุภศิริ พงษ์สิริ
254 คุณ สิริธร ธารนพ
255 คุณ สุรเดช คู่ศรัณย์
256 คุณ หทัยรัตน์ อรรถบัณยงนิช
257 คุณ เหนือ อ้องสกุล
258 คุณ อภิชาติ เหลี่ยวิริยกิจ
259 คุณ อรรถวุฒิ เรืองตานนท์
260 คุณ อลิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
261 คุณ อักคภค อัศวรักษ์
262 27978 คุณ อัญญา อาภาวัชรุตม์
263 คุณ อาจินต์ ทองดคูโคร
264 คุณ อิศเวศ สังสรรค์
265 คุณ เอกชัน ปทุมเมือง
266 21142 คุณ งามพล วัฒนสินพงษ์
267 21245 คุณ จตุภาค หลวงต่างใจ
268 20977 คุณ จริง อรรฐาเมศร์
269 18892 คุณ จักรพันธ์ ใหม่ศรี
270 21061 คุณ จามิกร พงษ์ไพบูลย์
271 28009 คุณ จารุณี จันทร์โรจนพันธ์
272 28267 คุณ จิตต์สุทธา คุณานุวัฒน์ชัยเดช
273 28017 คุณ จิตรลดา ศิกษกโสภณ
274 20860 คุณ จิรัสย์ กันทา
275 28364 คุณ จิรา ทวีรัตน์
276 21134 คุณ เฉลิมพร พรชัยเจริญ
277 25218 คุณ ชนาธิป ปราบโรค
278 27977 คุณ ชนิตา ลิ้มคำ
279 28198 คุณ ชนิศา โทนุสิน
280 27990 คุณ ชมพูนุท ตั้งตระกูลกันธา
281 28217 คุณ ชมพูนุท นิ่มหนู
282 27972 คุณ ชลิดา จันทร์พรหม
283 21014 คุณ ชวพิชญ์ ไวทยการ Did
284 21027 คุณ ชัยชาญ พิชัย
285 18862 คุณ ชัยชาญ วิรัชเศรษฐกุล
286 21112 คุณ ชาคริต กันจินะ
287 28032 คุณ ชาคริสต์ บู่แก้ว
288 26803 คุณ ชาญณรงค์ อินต๊ะชมภู
289 21114 คุณ ชายชาญ ศราวณะ
290 19473 คุณ ชิษณุพงษ์ พิบูลย์
291 28224 คุณ ชุติมา ประสงค์สม
292 20906 คุณ เชิดศักดิ์ ปวนใจเสริฐ
293 28241 คุณ ญาดา มหาวงศนันท์
294 28027 คุณ ญาดา มิเกลลี่
295 18858 คุณ ฐาปนิก พญามงคล
296 28004 คุณ ฐาปนีย์ ลีพรหมรัตน์
297 18808 คุณ ฐิติพงษ์ กิตติศักดิ์ธาดากุล
298 28262 คุณ ฐิติมารินทร์ บุญญะโรจน์
299 28221 คุณ ฐิติรัตน์ จอมมูล
300 18866 คุณ ฐิติวัฒน์ ยอดไกรศรี
301 28013 คุณ ณัฎชนา สัตตทิพย์พงศ์ ปุย
302 20855 คุณ ณัฐพงษ์ ไชยลังการ์
303 25216 คุณ ณัฐพล มีสัตย์
304 21138 คุณ ณัฐวิทย์ ศรีสมบัติ
305 21259 คุณ ณัฐวุฒิ ปันสุพฤกษ์
306 21070 คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์สุรเศรษฐ์
307 27991 คุณ ณิชารีย์ แจ้งโพธิ์นาค
308 27981 คุณ ณิชารีย์ ลิ้มสุคนธ์
309 27969 คุณ ดวงนภา ศิรินภาพันธ์
310 27995 คุณ ดารกา ศรีไชยยานุพันธ์
311 28215 คุณ ดิศราพร จึงอยู่สุข
312 20946 คุณ เดชฤทธิ์ ต.ไชยสุวรรณ
313 25922 คุณ ตนุภัทร เฉลิมฉัตรวิเชียร
314 26016 คุณ ตฤณ ตาปัญญา
315 19550 คุณ ตวัน ระพิพงษ์
316 19548 คุณ ถาวร ศิริสุทธิเดชา
317 25238 คุณ ทรงเจน ทรงกิตติกุล
318 21369 คุณ ทศพร โสภานนท์
319 28275 คุณ ทัศนาภรณ์ ทับกล่ำ
320 24524 คุณ ทินกฤต วีระประพันธ์
321 28031 คุณ ทิพปภา จันทรวิโรจน์
322 28317 คุณ ทิพากร พจนามาตร์
323 27585 คุณ ทิวากร อภิรักษ์ธนากร
324 20902 คุณ เทพฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย
325 24528 คุณ โทเบียส พวงสมบัติ
326 20953 คุณ ธนพล เดชะเรืองศิลป์
327 20469 คุณ ธนวัฒน์ พิพัฒน์สมุทร
328 21059 คุณ ธนัชบุตร เพียรชนะ เบสท์
329 23174 คุณ ธนัมวัธน์ แสนฟู
330 18927 คุณ ธนากร เอื้ออัมพร
331 28316 คุณ ธนิกานต์ วิริยะชินการ
332 28205 คุณ ธัญญารัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์
333 28005 คุณ ธิดารัตน์ คูหิรัญศิริ
334 29218 คุณ ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์
335 20926 คุณ ธีรวัต สมพฤกษ์
336 25227 คุณ ธีระชัย วินิจนุกูล
337 19547 คุณ ธีระวิทย์ ประชุมของ
338 27997 คุณ ธีรานุช สุภาษา
339 28231 คุณ ธีริศรา ณนคร
340 18834 คุณ นนท์ บุณยฤทธานนท์
341 20858 คุณ นนท์ ศิริสะอาด
342 28033 คุณ นนท์ปิญา สถิตย์พร
343 18845 คุณ นนทรี วงษา
344 21257 คุณ นพปฎล จันทรา
345 18857 คุณ นพรัตน์ สุวรรณเลิศ
346 28021 คุณ นวพร จันทวงศ์
347 28251 คุณ นวพร เลิศลักขณวงศ์
348 28261 คุณ นัชริยา เรืองยศ
349 28007 คุณ นัดดาว ชัยรัต
350 28242 คุณ นัทธ์หทัย เถาตระกูล
351 27993 คุณ นันดา โกสลากร
352 28277 คุณ นันทพร ปิ่นนิกร
353 21020 คุณ กรกฤษณ์ คล้ายสุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ