ชื่อรุ่น GRANDIOSE ' 71 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 166 คน
# 2514M3 ประธานรุ่น : คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 9548 คุณ กมล ชัยแก้ว
2 7641 คุณ กัญจน์ ปทุมราช
3 8599 คุณ กิตติ ลิมปิศิลป์
4 8882 คุณ เกรียงศักดิ์ จันโททัย
5 8913 คุณ เกษม อภิชัย
6 8860 คุณ โกวิท มาศรัตน์
7 7048 คุณ ไกรลาส วีระสุวรรณ
8 7349 คุณ ไกรศรี จิรศักดิ์
9 7341 คุณ คมกฤช มาลาการณ์
10 7729 คุณ จงเจต เวศสุวรรณ
11 7348 คุณ จตุรงค์ มณีวรรณ
12 6912 คุณ จรัญ แดงสุวรรณ
13 10155 คุณ จาตุรนต์ เวศอุไร
14 7306 คุณ จีรเดช ศรีคำ
15 8876 คุณ เฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์
16 6868 คุณ ชัชวาลย์ อินทชัย
17 10173 คุณ ชาคริต คูวิบูลย์ศฺลป์
18 9960 คุณ ชาตรี ดำรงมณี
19 7066 คุณ ชาตรี ดำรงศิริ
20 7638 คุณ ชาตรี ทูลพันธ์
21 10156 คุณ ชุมพล สุวรรณจักษ์
22 10009 คุณ เชิงชาย อินทรโยธิน
23 9968 คุณ ณรงค์ ไข่คำ ตุ๋ย
24 7039 คุณ ณรงค์ชัย แซ่จาง
25 8916 คุณ ณรงค์ชัย พิณโนเอก
26 7779 คุณ ดนัย กิจเฟื่องฟู
27 10153 คุณ ดนัย ธรานิศร
28 10005 คุณ ดวงมนู ลีลวณิชย์
29 7699 คุณ ทนงค์ศักดิ์ สุทธิ
30 9957 คุณ ทนงค์ศักดิ์ หุตะมาน
31 9987 คุณ ทรงชัย พิริยคุณธร
32 7297 ศ.ดร. ทานตเทพ พรหมเศรณี Toom
33 7079 คุณ เทวมิตร รุ่งเรืองวงค์
34 10042 คุณ เทวฤทธิ์ เวทะธรรม
35 7314 คุณ เทวินทร์ จินดารักษ์
36 7040 คุณ เทียนชัย จงอารี
37 9349 คุณ ธนสิทธิ์ อังคสิทธิ์
38 7076 คุณ ธวัช เลาหเพ็ญแสง
39 9982 คุณ ธีรพงค์ รัตนสัก
40 7344 คุณ ธีระ อนุศาสนะนันทน์
41 9697 คุณ ธีระชัย สุวรรณจิตติ
42 7666 คุณ ธีระพล บันสิทธิ์
43 7026 คุณ นคร ชัยชมพู
44 7369 คุณ นภดล ยะอนันต์
45 9404 คุณ กิติศักดิ์ ทายะติ
46 7300 คุณ เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์ขจร
47 7359 คุณ จิตพงศ์ เกื้อวงศ์
48 0 คุณ เฉลิมพงษ์ วิชาเจริญ
49 9399 คุณ ชูชีพ ฮ.ตระกูล แอ้(หมู)
50 8442 คุณ ณรงค์ ทองคำกูล
51 0 คุณ ประยูร ศิรินภาพันธุ์
52 0 คุณ ประสงค์ ชำนาญคำ
53 0 คุณ เปรมศักดิ์ บัวล้อม
54 0 คุณ เพิ่มพงศ์ สิงหะเนตร
55 0 คุณ ไพโรจน์ ขยัน
56 0 คุณ ภาณุ จันทร์คณา
57 7326 ดร. ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
58 0 คุณ ราชันย์ มณีกาญจน์
59 0 คุณ วิชา กันธะวงษ์
60 คุณ วินัย สุจริต
61 7668 คุณ วิริยะ ไชยวัณณ์
62 7332 คุณ สุทธิวงศ์ กติกา
63 8917 คุณ สุภาพ ปิ่นแก้ว
64 คุณ สุยิฏฐ์ โพธิ์แก้ว
65 8138 คุณ อนุพร อินทะพันธุ์
66 0 คุณ อนุสรณ์ กิติชัยวรรณ
67 7337 คุณ นรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
68 คุณ วีระพงค์ ภูริทรัพย์
69 10045 คุณ นภดล รรกัลป์
70 7064 คุณ นิตย์ ชูอรรถ
71 9978 คุณ นิตย์ เป็งใจ
72 7650 คุณ นิพนธ์ รัตนโกเศก
73 6908 คุณ นิยม อุปพันธุ์
74 7334 คุณ นิรันดร เจษฎาพันธ์
75 7328 คุณ นิรันดร์ บุญตัน
76 9368 คุณ เนรมิต ไชยนิเวสน์
77 6872 คุณ บงกช อินทพันธุ์
78 8440 คุณ บดินทร์ ตนะพงษ์
79 9995 คุณ บัณฑิต เศรษฐกร
80 9979 คุณ บัณฑิตย์ สมใจ
81 7519 คุณ บันเทิงจิต วีรวัฒน์
82 10004 คุณ บุญยบุตร สุริยะคำ(พินิจ)
83 7669 คุณ เบญจรงค์ มีสวัสดิ์
84 8315 คุณ ปฐม คำมงคล
85 7309 คุณ ประพจน์ วงศ์วิบูลย์
86 8412 คุณ ประพันธ์ อาจหาญ
87 7315 คุณ ประยงค์ คำชัย
88 8382 คุณ ประยงค์ สุรินทร์คำ
89 10010 คุณ ประวิช สุทธนจักร์
90 7662 คุณ ประวิทย์ คำสุข
91 7333 คุณ ประสาน ไชยทิพย์
92 10183 คุณ ประเสริฐ กันทะวัง
93 7301 คุณ พงษ์เดช มโนรส
94 10167 คุณ พรชฎิล วิมุกตาคม
95 9962 คุณ พลกิจ ชัยศรีสุข
96 7346 คุณ พันธ์ศักดิ์ อุดมวรชาติ
97 6913 คุณ พันธ์ศักดิ์ จันทรังษี
98 7343 คุณ พิทักษ์ อารีย์หนู
99 9649 คุณ พีรวัฒน์ แพทนยารักษ์
100 7307 คุณ พุทธิพงศ์ สุวรรณทะมาลี
101 7273 คุณ ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร
102 7637 คุณ มณเทียร ดำรงมณี
103 7010 คุณ มาโนชย์ สุขเกษม
104 7070 คุณ มีชัย จงประเสริฐ
105 7326 คุณ ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน
106 7357 คุณ โยธิน วงศ์สุทธิ์
107 7339 คุณ ราชันย์ มณีกาญจน์
108 7311 คุณ ราเชนทร์ ศรีภูมินทร์
109 8869 คุณ ฤทธิพงค์ เตชพันธุ์
110 10160 คุณ วรทัศน์ ศรีวิชัย
111 7081 คุณ วรพจน์ พุทธพันธ์
112 10002 คุณ วรรณชัย สุวรรณ
113 7058 คุณ วรวุฒิ กฤตธรรม
114 7738 คุณ วสันต์ วาฤทธิ์
115 7657 คุณ วัฒนากร มูลละ
116 10008 คุณ วันชัย บุษกร
117 7351 คุณ วาริช ชุติมา
118 7639 คุณ วินัย กันธะวงษ์
119 7784 คุณ วีระเดช อาชวะสมิต
120 8421 คุณ วีระพงศ์ คานิยอร์
121 10012 คุณ วีระวัฒน์ ทองเจริญ
122 9380 คุณ วุฒิชัย วิทยาคุณ
123 9963 คุณ ศักดิธร ทองปอ
124 6886 คุณ ศานิต บุญเฟื่อง
125 7319 คุณ สงกรานต์ พรหมวงศ์
126 7289 คุณ สมเกียรติ ไชยศิริ อีอดเทอร์โบ
127 9954 คุณ สมเกียรติ ผลพิสิษฐ์
128 7651 คุณ สมพงษ์ แผ่นชัยภูมิ
129 10001 คุณ สมเพชร ประหยัดยอด
130 7364 คุณ สรพงศ์ พันธุศิลป
131 8327 คุณ สรรเสริญ ดวงพิชัย
132 7325 คุณ สฤษฎ์ ลิปตสิริ
133 7646 คุณ สัมพันธ์ กันทะวงค์
134 9992 คุณ สาทิส สรรพศรี
135 8447 คุณ สืบศักดิ์ ปลื้มจิตต์
136 7664 คุณ สุจิต จงประเสริฐ โป้ย
137 7653 คุณ สุชาตรี เยสุวรรณ
138 7634 คุณ สุทธิเจตน์ จันทรศิริ
139 7050 คุณ สุเทพ บุบผศิริ
140 8928 คุณ สุเทพ วงศ์จินดารักษ์
141 7636 คุณ สุยิฏฐ์ โพธิแก้ว
142 10367 คุณ สุรพล ด่านประสิทธิ์
143 8441 คุณ สุรพล พงษ์มุกดา
144 9970 คุณ สุรพล รักประดิษฐ์
145 9991 คุณ สุรพล อนุวงศ์เจริญ
146 7320 คุณ สุรศักดิ์ ใส่ด้วง
147 10169 คุณ สุวิทย์ ยศสุข
148 9388 คุณ สุวิวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ
149 7365 คุณ เสกสันต์ อุสสหตานนท์
150 8946 คุณ หัฏฐพงษ์ พรหมเทวี
151 7279 คุณ อนันต์ มันทเล
152 8325 คุณ อนุชา ชยะกุล
153 9681 คุณ อนุวัฒน์ ชอบชื่นชม
154 7299 คุณ อเนก บัวเขียว
155 7321 คุณ อเนก พันธุ์สุภะ
156 10151 คุณ อภินันท์ สรรพศรี
157 7655 คุณ อภิรมย์ เหลือยิ่ง
158 10006 คุณ อรรถพล ปันต๊ะ
159 7264 คุณ อรวิทย์ ปรียาไกรสร
160 9672 คุณ อรัญ กลั่นกล้า
161 7298 คุณ อาทิตย์ ภักดี
162 6924 คุณ อานัติ เลิศพฤกษ์
163 7643 คุณ อำนวย เซลามัน
164 9971 คุณ อำนาจ ไชยซาววงศ์
165 9664 คุณ อินทจักร กำปั่นทอง
166 10375 คุณ โอฬาร อุทัยกาญจน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ