ชื่อรุ่น PRC 007 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 20 คน
# 2507M5 ประธานรุ่น : คุณจเร เสาร์สุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 คุณ กมล ลำจวน
2 0 คุณ เกษสุดา วิภาตะศิลปิน
3 0 คุณ จารุภัทร จงจิตร
4 0 คุณ ประยูร ระพิพงษ์
5 คุณ ปรีชา วุฒิการณ์
6 0 คุณ ปิ่มใจ จุลศรีไกลวัล
7 0 คุณ ศิริรัตน์ สาระเวท
8 0 คุณ สุวิมล จิตแจ้ง
9 0 คุณ ไสว วงศ์สกุล
10 0 ดร. ธวัช บุญเรือง
11 6284 คุณ ชาญชัย เชี่ยววานิช
12 0 นพ. สมบูรณ์ เตชะธีราวัฒน์
13 0 คุณ ทรงพล เมธาทิพย์ ปึ๋ง
14 5447 คุณ วีระพงศ์ นิกรพันธุ์
15 0 คุณ ไกรวุธ จิระบุตร
16 0 คุณ อมรทัต นิรัติศยกุล
17 0 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
18 0 คุณ สงบ พิริยาศรัยสันติ
19 0 คุณ ถนอม บุญทา
20 5450 พล.ต.ท. ชัยรัตน์ พรหมสุข
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ