ชื่อรุ่น PRC 9799 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 53 คน
# 2499M8 ประธานรุ่น : นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 5768 คุณ กองสิน บุณโยทยาน
2 4413 คุณ จงรักษ์ นิภาวงศ์
3 4313 คุณ ชูวิทย์ จิตตระกูล
4 4918 คุณ เชวง โทรางกูร
5 4422 คุณ ดำรง ติยะวลีย์
6 3246 คุณ ดุสิต ค้อมคำพันธ์
7 5759 คุณ ตระกูล ชมภูทีป
8 5513 คุณ ทรงวุฒิ อิ่มศูนย์
9 5489 คุณ ทรงศักดิ์ ปะละใจ
10 5767 คุณ ทองดี เขื่อนทา
11 5507 คุณ นนท์ ล้อสุริยนต์
12 5374 คุณ นิคม สมมณีวรรณ
13 5375 คุณ ประสิทธิ์ หน่อทราย
14 4846 คุณ ไพฑูรย์ เชาวกุล
15 4301 คุณ ไมตรี สุมธจิตต์
16 4082 คุณ วชิระ อุรจักร์
17 5949 คุณ วิชัย แซ่เซี่ยว
18 4680 คุณ วิศิษฐ์ สุพิทยาพร
19 4915 คุณ สมบูรณ์ พุทธวงศ์
20 5754 คุณ สุพจน์ ไชยศิริ
21 5962 คุณ เหลา ศรีสังข์
22 5755 คุณ อนันต์ ส่งเสริมกูล
23 5770 คุณ อินทร์ศร ปิ่นขยัน
24 4001 คุณ เกษม มีผลกิจ
25 4321 คุณ คัคนัน นพรัก
26 5504 คุณ เฉลิม อินทชัยศรี
27 5758 คุณ เชาว์ ปัถมอดิสัย
28 3995 คุณ ถนัด อาสากิจ
29 5763 คุณ บุญมี บุญญาทวี
30 5957 คุณ ประพิน อุณพรรณ์
31 5956 คุณ ผจญ จันทร์ทวี
32 5362 คุณ ไพรัช ปัญญานวล
33 3833 คุณ มนัส แซ่เชื้อ
34 5762 คุณ มานพ ภาวะกุล
35 5164 คุณ รถยา ไชยวุฒิ
36 5764 คุณ วิชัย ดิสสระ
37 4461 คุณ วิชัย วงศไชย
38 4119 คุณ สมบูรณ์ เครื่องนันตา
39 5766 คุณ สมศักดิ์ กฤตมโนรถ
40 4442 คุณ สุชาต ไชยคุณา
41 5765 คุณ อนันต์ ณ ลำพูน
42 5761 คุณ อภิชาต เจียมวิจักษณ์
43 2496 คุณ อำนวย โพสรรณาการ
44 5943 คุณ เอก สุขหงษ์
45 4398 คุณ เกษม กาญจนวงศ์
46 4460 คุณ จอน ใจเที่ยง
47 3830 คุณ จันทร์เพชร วรรณภีร์
48 5491 คุณ สัมพันธ์ ศิริพันธุ์
49 5496 คุณ สุมนทัศน์ ปาณัษเฐียร
50 5505 คุณ เกษม เมืองอินทร์
51 5150 คุณ นิรันดร์ พวงแก้ว
52 3333 คุณ ดำรง เชี่ยวศิลป์
53 0 คุณ ทรัพย์สิน บุณโยทยาน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ