ชื่อรุ่น PHAF ' 79 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 208 คน
# 2522M5 ประธานรุ่น : คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ศานิต ศักดิ์ธนานนท์
2 0 คุณ สุปรียา เบญจวรรณ
3 13285 คุณ กนกนาฎ วงศ์เสรี
4 13300 คุณ กนกวรรณ หันกิตติกุล
5 13316 คุณ กรุณา จุลละปียะ
6 13224 คุณ กฤติกา ทศพะรินทร์
7 13286 คุณ กาญจนา วรคนุกุล
8 9112 คุณ กามนิต ปันทวี
9 13298 คุณ กิ่งดาว พุทธพันธ์
10 13221 คุณ กิตติชัย (พ.ต.ท กานต์) เทียนแก้ว ชัย
11 13237 คุณ กิติภา โนตานนท์
12 13206 คุณ เก็จกาญจน์ สุวรรณรังษี
13 10487 คุณ เขตไท ลังการ์พินธุ์
14 13370 คุณ เครือวัลย์ จิโนมูล
15 13301 คุณ จงรัก ปาละรัตน์
16 13482 คุณ จรรยาลักษณ์ สวัสดิ์อารี
17 13306 คุณ จรัสศรี ศรีสกุลชัย
18 13188 คุณ จันธิภา กิติกุล
19 13311 คุณ จุนารีรัตน์ เกียเล่น
20 13252 คุณ จุไรรัตน์ เจษฎาพร
21 12934 คุณ เจษฎา วานิชพิพัฒน์
22 13376 คุณ ชลาลัย ต้นหอม
23 13238 คุณ ชวลิต ชัยมงคล
24 11828 คุณ ชัพพ์ คงมนต์
25 12070 คุณ ชัยยุทธ ภู่สว่าง
26 13274 คุณ ชัยรัตน์ สถาธร
27 13276 คุณ ชาญชัย พัวศิริ
28 11182 คุณ ชาตรี ชีโอนรินทร์
29 9192 คุณ เชาวชาติ สุวรรณรังษี
30 12053 คุณ ณรงค์ศักดิ์ การเร็ว
31 10770 คุณ ณัฐวุฒิ เรืองศิริ
32 13291 คุณ ดวงพร จินตโนทัยถาวร
33 13445 คุณ ดวงมณี เฉลิมศุภาคุณ
34 13249 คุณ ดาราวรรณ ใจคำป้อ
35 13260 คุณ ดารุส มณีสงฆ์
36 11595 คุณ ดำรงศักดิ์ จันโททัย
37 9078 คุณ ดิฐกุล กฤตธรรม
38 11660 คุณ ดิเรก ควรสมาคม
39 13371 คุณ ดุสิต สุวัตถี
40 10492 คุณ ต้นวงศ์ ปรีชานนท์
41 12938 คุณ ทวีศักดิ์ เมฆสว่าง
42 13296 คุณ ทัศนี แซ่อึ้ง
43 13241 คุณ ทัศนีย์ ระย้า
44 9161 คุณ ธวัชชัย พิณชัย
45 9110 คุณ ธัชศักดิ์ คุ้มสอน
46 13272 คุณ นงคราญ เรืองประพันธ์
47 11218 คุณ นพดล อินทรวิชา
48 13231 คุณ นพพร วงค์ต้นกาศ
49 9174 คุณ นเรศ แก้วกำเนิด
50 13309 คุณ นฤมล บางสร้อย
51 13281 คุณ นันทลักษณ์ ศันสยะวิชัย
52 13364 คุณ นิทราภรณ์ กาวิชัย
53 13193 คุณ นิศนาถ คุปตรัตน์
54 13266 คุณ บุญทรง ตรีวัฒนาวงศ์
55 13373 คุณ บุญมาก สุทธิวัฒนาการ
56 13288 คุณ ปฏิมา โกษะโยธิน ( พงศ์พฤกษ์ทล)
57 13290 คุณ ประภาพร มุขเหลี่ยม
58 9180 คุณ ประวิช ราชกิจ
59 9187 คุณ ประเสริฐ เรืองศรีเจริญรุ่ง
60 9070 คุณ ปรีดา สุวรรณอาภรณ์
61 13294 คุณ ปัทมา ชัยมงคล
62 13242 คุณ ปิยวรรณ ทองใบ
63 13365 คุณ เปี่ยมสุข ศรียุทธนา
64 13277 คุณ ฝองพรรณ กาวีวงศ์
65 9179 คุณ พงศ์บุณย์ ปองทอง
66 13232 คุณ พจนีย์ เลิศเชวงกุล
67 13498 คุณ พลพันธ์ ธรรมสุภา
68 13257 คุณ พวงทอง ประกายวิเชียร แหลน
69 13243 คุณ พัชราภรณ์ มูลกุย
70 9198 คุณ พิทยา อินทรสูต
71 9095 คุณ พิทักษ์ นามวงศ์
72 13497 คุณ พิทักษ์ เล็กธำรง
73 13202 คุณ พินิจ ภู่สุนทรธรรม
74 13256 คุณ พิมพินันท์ รัตนผล
75 9080 คุณ พิริยะ ยาวิราช
76 12935 คุณ ไพรัช พิมสาร แม้ว
77 13313 คุณ ไพรัตน์ ดาวไธสง
78 9196 คุณ ภูชิชย์ สุวรรณยัน
79 9158 คุณ ภูษิต อรรถอรเอก
80 13207 คุณ มณีรัตน์ ชาญเลขาหศักดิ์พงษ์
81 9116 คุณ มนตรี บุนนาค
82 13254 คุณ มะลิ อรรถรุจา
83 13265 คุณ มัทนา อรุณสวัสดิ์
84 13214 คุณ มันทนา วงศ์คำฟูเจริญ
85 11199 คุณ มาวิน สุวรรณศรีคำ
86 11807 คุณ เมืองทอง บุษมาโร
87 13229 คุณ รัชนีกร จำปาเทศ
88 10638 คุณ ราชศักดิ์ ศรีภูมินทร์
89 13240 คุณ ลักษมี ทรงเกียรติกุล
90 11503 คุณ เล็ก วงษา
91 13211 คุณ เลไล เหล่าวาณิชวัฒนา
92 13308 คุณ วดี อภินิเวศ
93 13212 คุณ วรรณา ใจวัง
94 11192 คุณ วรวุฒิ เมฆสว่าง
95 13223 คุณ วราภรณ์ ตันเสนีย์
96 13343 คุณ วสันต์ ยันทะวาย
97 13245 คุณ วาสนา ปรุณมณีวิวัฒน์
98 13280 คุณ วาสนา พวงขจร
99 13279 คุณ วิภา ชอบชื่นชม
100 13297 คุณ วิมล ลิ้มศักดากุล
101 12940 คุณ วิรัตน์ ตั้งประเสริฐ
102 9193 คุณ วิศรานนท์ กลันทะกะสุวรรณ
103 11162 คุณ วิษณุ อนุชาผัด
104 13375 คุณ เวทางค์ กาศโสถ
105 13275 คุณ ศรันย์ กาญจนจินดา
106 13205 คุณ ศรีทัย สื่อพิลาส
107 13295 คุณ ศรีวรรณ ไชยแสน
108 13230 คุณ ศศิธร วณิชอนุกุล
109 13502 คุณ ศักดิ์รวี กฤษณรักษ์
110 9094 คุณ ศิรัสพงษ์ อุดมศรี
111 13271 คุณ ศิริพร นิมาแสง
112 13236 คุณ ศิริพร เมธาชวลิตศีล
113 13203 คุณ ศิริรุ่ง สุทธากิจพันธ์
114 13366 คุณ ศิริวรรณ การัตน์
115 13253 คุณ ศิริวรรณ แสนพันธ์
116 13220 คุณ สถาพร กันพรม
117 13304 คุณ สมเจตน์ อุประคำ
118 12939 คุณ สมพงษ์ ผลพัฒนกุล
119 13317 คุณ สมพล นามวงษา
120 13289 คุณ สมศักดิ์ เทอดสกุลศักดิ์
121 13269 คุณ สรรพสิทธิ์ พุทธิยาวัฒน์ สับเซ็ต
122 9140 คุณ สหัชชัย ชัยสมบัติ
123 13233 คุณ สาธิต อิสระบุตร
124 13255 คุณ สินีนาฎ แซ่เจียว
125 13209 คุณ สิริรัตน์ กับเป็ง
126 13270 คุณ สุจิตรา อมรสุวรรณ
127 13303 คุณ สุชาติ มุนิกานนท์
128 13404 คุณ สุดชาย พรหมมลมาศ
129 13197 คุณ สุปรียา มณีใส
130 13368 คุณ สุปาณี พงษ์นิกร
131 13213 คุณ สุพร วงศ์สุวรรณ
132 13219 คุณ สุมารี คุ้มอรุณรัตนกุล
133 13463 คุณ สุมาลี สุริยนต์
134 13491 คุณ สุรชัย ขวัญมุข
135 13312 คุณ สุรัตน์ ลิขิตสันติธรรม
136 13374 คุณ สุรัสวดี สุรเดช
137 9113 คุณ สุวิช ทิพยเนตร
138 11761 คุณ เสกสม อินทรลาวัณย์
139 13200 คุณ เสนีย์ สุขเจริญ
140 13283 คุณ แสน ศรีสุวรรณภรณ์
141 12918 คุณ ไสว แซ่จัง
142 9121 คุณ องอาจ สถิตศิลาธรรม
143 10503 คุณ อดิศร เลาหะวิสุทธิ์
144 9151 คุณ อนันต์ พันธุ์จิรา นัน
145 13500 คุณ อนุกุล ชมนันติ์
146 9148 คุณ อนุชิต สุวรรณ
147 9099 คุณ อนุบงก์ วรรณศรี Joe
148 13268 คุณ อนุวัตร ปันต๊ะ
149 11788 คุณ อภิชาต ธินะ
150 13369 คุณ อภิรดี ธรรมชัย
151 13259 คุณ อรทัย ชอบปัญญา
152 13210 คุณ อรพินท์ ศรีธาราธิคุณ
153 13222 คุณ อรพินธ์ ใจสุนทร
154 13378 คุณ อรวรรณ ศรีกุลมนตรี
155 13201 คุณ อรุณี สอนเผ่า
156 9133 คุณ อลงกรณ์ จำปาทอง
157 13282 คุณ อัจฉราภรณ์ มาตันตร์กูล
158 13372 คุณ อินทร ทาแก้ว
159 9186 คุณ อุทัย คำแสน
160 9163 คุณ อุทัย เรือนแก้ว
161 13244 คุณ อุทิพย์ ธัมสีโร
162 13273 คุณ อุบล มณีวรรณ
163 13299 คุณ อุษณีย์ นานาวิชิต
164 13225 คุณ กนกวรรณ กัญชนะ(ปรารถนาดี)
165 13226 คุณ กรองทิพย์ เมฆขยาย(แซ่โอ้ว)
166 13250 คุณ กฤติกา จันทรเกษม
167 0 คุณ กิตติภา ลาภพิเศษพันธุ์
168 9117 คุณ จรัสพงศ์ ศิริรัตน์
169 13247 คุณ จุไรรัส ศรีจันทร์คร
170 1698 คุณ เฉลิมพร กัญชนะ
171 13215 คุณ ช่อมาลา เทพมณี
172 9127 คุณ ชาคริต เจริญทรัพย์
173 13248 คุณ ณัฐิญากรณ์ ดวงทิพย์
174 10483 คุณ ดรุณ หงษ์นวล
175 0 คุณ เทียบทิพย์ ภูมิอรุณรรบกุล
176 13310 คุณ ธงชัย อมฤตธรรม(สุวรรณ)
177 9111 คุณ ธนรักษ์ สุชาติ
178 10742 คุณ บุณยรักษ์ รัตนพิไชย
179 13262 คุณ ปรียานุช โคตมะ(สุรินทรทรามนต์)
180 9105 คุณ พงศ์สันติ์ เจริญกุศล joe
181 13293 คุณ พยุมาศ จิรพรสวัสดิ์
182 12943 คุณ พรชฎิล โพธิยา
183 13499 คุณ พวงจันทร์ กาญจนจินดา(นิ่มไพโรจน์)
184 13216 คุณ พิชิต ตันติศักดิ์
185 13478 คุณ เพษรา ดวงจิตต์
186 9101 คุณ ภาคภูมิ เจษฎาพันธ์
187 9197 คุณ ภาคภูมิ พูลทจักร์
188 0 คุณ ภานุมาศ ภักดี
189 0 คุณ ภาสกร กฤษบุรินทร์
190 13239 คุณ รัชนีพร เจ็งสับสันต์(ทักษินสุข)
191 10792 คุณ วรางกูร อยู่อย่างไท
192 13218 คุณ วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์(ปิมปา)
193 9184 คุณ วันชัย วงศ์ศักดิ์
194 9166 คุณ วีรศักดิ์ ขจรบุญ
195 0 คุณ ศิริรัตน์ อุดมศรี
196 13261 คุณ ศิริวรรณ การมณี(ชุ่มผัด)
197 9153 คุณ สามารถ อาษากิจ
198 13251 คุณ สายสุนีย์ ชัยสาร(เอี่ยมแตง)
199 13377 คุณ สุดธิดา ภักดี(บุญทอง)
200 13258 คุณ สุรศักดิ์ นันทรักษ์
201 10468 คุณ อดุลย์ อินต๊ะ
202 9091 คุณ อนุรักษ์ ประทานพร
203 12933 คุณ อนุสร อานิชพิพัฒน์
204 11825 คุณ อัษฎาวุธ วาฤทธิ์
205 9122 คุณ วโรรส กัญจน์นพ
206 12911 คุณ ชูเกียรติ สัจจะไพศาล (หน่อเจริญ)
207 16625 คุณ สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
208 16624 คุณ สุธีระพันธ์ วันไชยธนวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ