ชื่อรุ่น RADIATE ' 72 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 160 คน
# 2515M3 ประธานรุ่น : คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 7616 คุณ กฤษฎา นิลสัมฤทธิ์
2 10021 คุณ กฤษณะ ชาสมบัติ
3 10705 คุณ กสิน อุปโยคิน
4 7602 คุณ กำธร อินทกุล
5 10791 คุณ เกรียงไกร ถาวระ
6 7048 คุณ ไกรลาส วีรสุวรรณ์
7 7628 คุณ ไกรสร ไมรินทร์
8 7528 คุณ ขจรพงศ์ วิวิธวร
9 7581 คุณ คิดดี มีลาภ
10 7605 คุณ จงสกุล วุฒิสรรพ์ ต่อ
11 7533 คุณ จรูญ แดงสุวรรณ
12 7546 คุณ จำนงค์ แสงไว
13 7047 คุณ จำรัส พุทธิ
14 7526 คุณ จีรพงษ์ วิชัยหาญ
15 7622 คุณ จุฑาธัญ เปรมวุฒิ
16 7586 คุณ จุมพล ชัยมณี
17 9977 คุณ เจริญ เทวตา
18 10378 คุณ เจริญพันธุ์ คำธารา
19 7576 คุณ เจษฎา จิตตภิรมย์
20 10721 คุณ เฉลิมพงษ์ ไชยซาววงค์
21 9313 คุณ ชรินทร์ ธารารักษ์
22 8907 คุณ ชวลิต นุชนารถ
23 9326 คุณ ชัยยุทธ เจียระนัยปรีดา
24 7358 คุณ ชาญณรงค์ ชัยนิลพันธุ์
25 9960 คุณ ชาตรี ดำรงมณี
26 7614 คุณ ชุมพล ราชกิจ
27 8588 คุณ ชูเกียรติ บำรุงศรี
28 9390 คุณ ชูชีพ ช.ตระกูล
29 9650 คุณ ชูพันธุ์ จันทรวัชร
30 7535 คุณ ชูศักดิ์ ตันสุหัช
31 9315 คุณ โชตวิชิต ภักดี
32 10722 คุณ ถาวร คุตติกุล
33 10193 คุณ ถาวร ทองพุก
34 9957 คุณ ทนงศักดิ์ หุตะมาน
35 7557 คุณ ทรงวุฒิ หุตามัย
36 7547 คุณ ทศพร กิติชัยวรรณ
37 8448 คุณ ทศพร ตนะพงษ์
38 7554 คุณ ธนวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
39 10778 คุณ ธนาณุวัฒน์ แซ่โค้ว
40 7525 คุณ ธวัชชัย โพธิรัตน์
41 10030 คุณ ธานินทร์ ตันตระกูล
42 10171 คุณ ธำรง แซ่ปึง
43 7344 คุณ ธีระ อนุศาสนะนันทน์
44 8914 คุณ นพดล จอมจันทร์ยอง
45 10686 คุณ นพรัตน์ วรศรี
46 7349 คุณ นภดล ยะอนันต์
47 7698 คุณ นิกร สิทธิ
48 7922 คุณ นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
49 7574 คุณ บรรจง สัณฑาภิรมย์
50 8933 พ.ต.ท. บรรพต กิตติวีระ (เดิม- แซ่ยะ)
51 7551 คุณ บรรพต บุญเคลือบ
52 7549 คุณ บัญชา ประเทศรัตน์
53 10714 คุณ บัญชา พลชมชื่น
54 10018 คุณ บัณฑิตย์ แซ่ห่าน
55 7565 คุณ บุณฤทธิ์ ศรีอาภรณ์
56 7372 คุณ ประจักษ์ อินทะพันธุ์
57 10786 คุณ ประลอง ครุฑน้อย แดง
58 10708 คุณ ประเสริฐ บัณฑิตย์วรกุล
59 10683 คุณ ปริญญา สายตำ
60 7544 คุณ พงษ์เทพ วรรณเลิศ
61 10185 คุณ พงษ์ศักดิ์ เถียรทอง
62 7798 คุณ พงษ์ศักดิ์ วรรณจักร์
63 10017 คุณ พงษ์สันต์ บรรณานุรักษ์
64 8318 คุณ พยุงศักดิ์ บุปผานิโรจน์
65 7568 คุณ พันธุ์ธาดา นราการ
66 7567 คุณ พัลลภ สุภัคสถาพรพันธุ์
67 10781 คุณ พิชิต ศิริวรรณ
68 9670 คุณ พิทยา เขียวอ่อน
69 9339 คุณ พีระพงษ์ สุทธกุล
70 9947 คุณ ไพบูลย์ อภิชัย
71 7373 คุณ ภาคภูมิ เขียวสุวรรณ์
72 7540 คุณ ภานุวัฒน์ หล้าปิงเมือง
73 8920 คุณ ภูมิจิต ภูธรใจ
74 10019 คุณ ไมตรี ยศสุข
75 10783 คุณ ไมตรี ราชตภัย
76 7305 คุณ ยรรยง ราชตภัย
77 7523 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
78 8726 คุณ ราชันย์ ภูมิเจริญ
79 10029 คุณ เรืองชัย จิตรสกุล
80 10020 คุณ ลักษณะ นภารัตน์
81 7603 คุณ วรจักร์ วรรณศรี
82 4074 คุณ วสันต์ แก้ววรรณรัตน์
83 10723 คุณ วสันต์ เจียมศิริอังกูร
84 9674 คุณ วสันต์ เดชะบุญ
85 10175 คุณ วัชระ พันธุ์ผจญ
86 7624 คุณ วันชัย กระแสชัย
87 10689 คุณ วันชัย ชีวรัตน์นพงษ์
88 7587 คุณ วัลลภ แซ่หลี
89 10735 คุณ วารินทร์ เซ็นนันท์
90 10038 คุณ วิกรม ญาณสมเด็จ
91 7563 คุณ วิชัย สว่าง
92 7562 คุณ วิชิต แซ่ซิ้บ
93 7558 คุณ วิฑูรย์ ส่องแสง
94 7593 คุณ วิทยา หจมนิยม
95 10787 คุณ วิวัฒน์ วินาลัย วัฒน์ - ตุ๋ย
96 7530 คุณ วิษณุ สันติธรรม
97 9369 คุณ วีรชาติ เปรมานนท์
98 7536 คุณ วีรศักดิ์ ทรงเกียรติกุล
99 7784 คุณ วีระเดช อาชวะสมิต
100 9684 คุณ วีระพล สุขายะ
101 7598 คุณ วุฒิชัย สวัสดิ์ศรี
102 9941 คุณ วุฒิพงค์ มณผาย
103 10713 คุณ ศราวุธ เสียงแจ่ม
104 9317 คุณ ศุภฤกษ์ รัตนคำนวณ หน่อย
105 0 คุณ ไกรสร ไพรินทร์
106 10788 คุณ จรัล ปินตาคำ
107 0 คุณ เฉลิมพงษ์ ไชย์ซาววงศ์
108 7572 คุณ ชัยพฤกษ์ นิลวรรณ
109 7612 คุณ นิรันดร์ ด่านไพบูลย์
110 7577 คุณ บุญชาติ ดิฐพงษ์พิชญ์
111 7569 คุณ มังกร จันทร์มหาเสถียร
112 0 คุณ ราชันน์ ไชยาพันธ์
113 9318 คุณ วรพจน์ วงศ์สุทธิ์
114 8593 คุณ วรศิลป์ ขัติยะ
115 10033 คุณ ศตวรรษ ดุสิตากร
116 0 คุณ สมชาย หิรัญพันธุ์
117 0 คุณ สุวิทย์ ประเวทจิตต์
118 7579 คุณ แสนชัย นิลจรูญ ไก่
119 8902 คุณ อดิชาติ สุรินทร์คำ โต
120 0 พ.ต.ท. กำพล ไชยคำวัง
121 0 คุณ ธำรงค์ สมพฤกษ์
122 10159 คุณ ศุภวิทย์ สุภาวงศ์
123 8428 คุณ สกล วงค์คม
124 10701 คุณ สมเกียรติ ต๊ะสาร
125 10707 คุณ สมบัติ ก้อนคำ
126 10118 คุณ สมพร เยาวภา
127 7538 คุณ สมศักดิ์ รินคำ
128 7364 คุณ สรพงศ์ พันธุ์ศิลป์
129 10766 คุณ สรศักดิ์ ชูโต
130 7325 คุณ สฤษฎ์ ลิปตะสิริ
131 7630 คุณ สว่าง สายมงคล
132 7335 คุณ สันติ มูละจงกล
133 7329 คุณ สันติ อุสาหะ
134 8580 คุณ สาธิต ทายะติ
135 8595 คุณ สาธิต นิมมานวัฒนา
136 7613 คุณ สานิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
137 7693 คุณ สุชาติ วรรณเลิศ
138 7524 คุณ สุทธิศักดิ์ ประสิทธิ์บุรีรักษ์
139 7531 คุณ สุทัศน์ รัตนพันธุ์
140 9406 คุณ สุทิน แซ่ตั้ง
141 7541 คุณ สุธี ชวชาติ
142 7552 คุณ สุนทร เรือนแก้ว
143 7600 คุณ สุภชัย ไชยวงศ์
144 10732 คุณ สุรศักดิ์ คำวิเศณ์
145 7580 คุณ สุรศักดิ์ โล่เพ็ชร
146 9331 คุณ สุริยศักดิ์ สุโขไตรรัตน์
147 10164 คุณ สุวิชาญ สุขสวัสดิ์
148 7633 คุณ สุวิทย์ ประเวทย์จิตต์
149 9338 คุณ โสภร นาวุฒิ
150 7550 คุณ อดิศร ลิกขกิจโสภา อ๊อด
151 7582 คุณ อดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
152 7601 คุณ อดิศักดิ์ เศรษฐรัฐ
153 9323 คุณ อดุลย์ ภักดีรอด
154 10785 คุณ อดุลย์ วงศ์มาลี
155 10000 คุณ อนุวรรตน์ ฟองศรี
156 7597 คุณ อนุสรณ์ ตนานนท์
157 7537 คุณ อานันท์ เลิศรัตน์
158 10187 คุณ อิทธิพงศ์ อินทรนันท์
159 10687 คุณ อิทธิพล แสงโชติ
160 9671 คุณ เอก ศุภกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ