ชื่อรุ่น RADIATE ' 72 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 160 คน
# 2515M3 ประธานรุ่น : คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ไกรสร ไพรินทร์
2 10788 คุณ จรัล ปินตาคำ
3 0 คุณ เฉลิมพงษ์ ไชย์ซาววงศ์
4 7572 คุณ ชัยพฤกษ์ นิลวรรณ
5 7612 คุณ นิรันดร์ ด่านไพบูลย์
6 7577 คุณ บุญชาติ ดิฐพงษ์พิชญ์
7 7569 คุณ มังกร จันทร์มหาเสถียร
8 0 คุณ ราชันน์ ไชยาพันธ์
9 9318 คุณ วรพจน์ วงศ์สุทธิ์
10 8593 คุณ วรศิลป์ ขัติยะ
11 10033 คุณ ศตวรรษ ดุสิตากร
12 0 คุณ สมชาย หิรัญพันธุ์
13 0 คุณ สุวิทย์ ประเวทจิตต์
14 7579 คุณ แสนชัย นิลจรูญ ไก่
15 8902 คุณ อดิชาติ สุรินทร์คำ โต
16 0 พ.ต.ท. กำพล ไชยคำวัง
17 7616 คุณ กฤษฎา นิลสัมฤทธิ์
18 10021 คุณ กฤษณะ ชาสมบัติ
19 10705 คุณ กสิน อุปโยคิน
20 7602 คุณ กำธร อินทกุล
21 10791 คุณ เกรียงไกร ถาวระ
22 7048 คุณ ไกรลาส วีรสุวรรณ์
23 7628 คุณ ไกรสร ไมรินทร์
24 7528 คุณ ขจรพงศ์ วิวิธวร
25 7581 คุณ คิดดี มีลาภ
26 7605 คุณ จงสกุล วุฒิสรรพ์ ต่อ
27 7533 คุณ จรูญ แดงสุวรรณ
28 7546 คุณ จำนงค์ แสงไว
29 7047 คุณ จำรัส พุทธิ
30 7526 คุณ จีรพงษ์ วิชัยหาญ
31 7622 คุณ จุฑาธัญ เปรมวุฒิ
32 7586 คุณ จุมพล ชัยมณี
33 9977 คุณ เจริญ เทวตา
34 10378 คุณ เจริญพันธุ์ คำธารา
35 7576 คุณ เจษฎา จิตตภิรมย์
36 10721 คุณ เฉลิมพงษ์ ไชยซาววงค์
37 9313 คุณ ชรินทร์ ธารารักษ์
38 8907 คุณ ชวลิต นุชนารถ
39 9326 คุณ ชัยยุทธ เจียระนัยปรีดา
40 7358 คุณ ชาญณรงค์ ชัยนิลพันธุ์
41 9960 คุณ ชาตรี ดำรงมณี
42 7614 คุณ ชุมพล ราชกิจ
43 8588 คุณ ชูเกียรติ บำรุงศรี
44 9390 คุณ ชูชีพ ช.ตระกูล
45 9650 คุณ ชูพันธุ์ จันทรวัชร
46 7535 คุณ ชูศักดิ์ ตันสุหัช
47 9315 คุณ โชตวิชิต ภักดี
48 10722 คุณ ถาวร คุตติกุล
49 10193 คุณ ถาวร ทองพุก
50 9957 คุณ ทนงศักดิ์ หุตะมาน
51 7557 คุณ ทรงวุฒิ หุตามัย
52 7547 คุณ ทศพร กิติชัยวรรณ
53 8448 คุณ ทศพร ตนะพงษ์
54 7554 คุณ ธนวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
55 10778 คุณ ธนาณุวัฒน์ แซ่โค้ว
56 7525 คุณ ธวัชชัย โพธิรัตน์
57 10030 คุณ ธานินทร์ ตันตระกูล
58 10171 คุณ ธำรง แซ่ปึง
59 7344 คุณ ธีระ อนุศาสนะนันทน์
60 8914 คุณ นพดล จอมจันทร์ยอง
61 10686 คุณ นพรัตน์ วรศรี
62 7349 คุณ นภดล ยะอนันต์
63 7698 คุณ นิกร สิทธิ
64 7922 คุณ นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
65 7574 คุณ บรรจง สัณฑาภิรมย์
66 8933 พ.ต.ท. บรรพต กิตติวีระ (เดิม- แซ่ยะ)
67 7551 คุณ บรรพต บุญเคลือบ
68 7549 คุณ บัญชา ประเทศรัตน์
69 10714 คุณ บัญชา พลชมชื่น
70 10018 คุณ บัณฑิตย์ แซ่ห่าน
71 7565 คุณ บุณฤทธิ์ ศรีอาภรณ์
72 7372 คุณ ประจักษ์ อินทะพันธุ์
73 10786 คุณ ประลอง ครุฑน้อย แดง
74 10708 คุณ ประเสริฐ บัณฑิตย์วรกุล
75 10683 คุณ ปริญญา สายตำ
76 7544 คุณ พงษ์เทพ วรรณเลิศ
77 10185 คุณ พงษ์ศักดิ์ เถียรทอง
78 7798 คุณ พงษ์ศักดิ์ วรรณจักร์
79 10017 คุณ พงษ์สันต์ บรรณานุรักษ์
80 8318 คุณ พยุงศักดิ์ บุปผานิโรจน์
81 7568 คุณ พันธุ์ธาดา นราการ
82 7567 คุณ พัลลภ สุภัคสถาพรพันธุ์
83 10781 คุณ พิชิต ศิริวรรณ
84 9670 คุณ พิทยา เขียวอ่อน
85 9339 คุณ พีระพงษ์ สุทธกุล
86 9947 คุณ ไพบูลย์ อภิชัย
87 7373 คุณ ภาคภูมิ เขียวสุวรรณ์
88 7540 คุณ ภานุวัฒน์ หล้าปิงเมือง
89 8920 คุณ ภูมิจิต ภูธรใจ
90 10019 คุณ ไมตรี ยศสุข
91 10783 คุณ ไมตรี ราชตภัย
92 7305 คุณ ยรรยง ราชตภัย
93 7523 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
94 8726 คุณ ราชันย์ ภูมิเจริญ
95 10029 คุณ เรืองชัย จิตรสกุล
96 10020 คุณ ลักษณะ นภารัตน์
97 7603 คุณ วรจักร์ วรรณศรี
98 4074 คุณ วสันต์ แก้ววรรณรัตน์
99 10723 คุณ วสันต์ เจียมศิริอังกูร
100 9674 คุณ วสันต์ เดชะบุญ
101 10175 คุณ วัชระ พันธุ์ผจญ
102 7624 คุณ วันชัย กระแสชัย
103 10689 คุณ วันชัย ชีวรัตน์นพงษ์
104 7587 คุณ วัลลภ แซ่หลี
105 10735 คุณ วารินทร์ เซ็นนันท์
106 10038 คุณ วิกรม ญาณสมเด็จ
107 7563 คุณ วิชัย สว่าง
108 7562 คุณ วิชิต แซ่ซิ้บ
109 7558 คุณ วิฑูรย์ ส่องแสง
110 7593 คุณ วิทยา หจมนิยม
111 10787 คุณ วิวัฒน์ วินาลัย
112 7530 คุณ วิษณุ สันติธรรม
113 9369 คุณ วีรชาติ เปรมานนท์
114 7536 คุณ วีรศักดิ์ ทรงเกียรติกุล
115 7784 คุณ วีระเดช อาชวะสมิต
116 9684 คุณ วีระพล สุขายะ
117 7598 คุณ วุฒิชัย สวัสดิ์ศรี
118 9941 คุณ วุฒิพงค์ มณผาย
119 10713 คุณ ศราวุธ เสียงแจ่ม
120 9317 คุณ ศุภฤกษ์ รัตนคำนวณ หน่อย
121 10159 คุณ ศุภวิทย์ สุภาวงศ์
122 8428 คุณ สกล วงค์คม
123 10701 คุณ สมเกียรติ ต๊ะสาร
124 10707 คุณ สมบัติ ก้อนคำ
125 10118 คุณ สมพร เยาวภา
126 7538 คุณ สมศักดิ์ รินคำ
127 7364 คุณ สรพงศ์ พันธุ์ศิลป์
128 10766 คุณ สรศักดิ์ ชูโต
129 7325 คุณ สฤษฎ์ ลิปตะสิริ
130 7630 คุณ สว่าง สายมงคล
131 7335 คุณ สันติ มูละจงกล
132 7329 คุณ สันติ อุสาหะ
133 8580 คุณ สาธิต ทายะติ
134 8595 คุณ สาธิต นิมมานวัฒนา
135 7613 คุณ สานิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
136 7693 คุณ สุชาติ วรรณเลิศ
137 7524 คุณ สุทธิศักดิ์ ประสิทธิ์บุรีรักษ์
138 7531 คุณ สุทัศน์ รัตนพันธุ์
139 9406 คุณ สุทิน แซ่ตั้ง
140 7541 คุณ สุธี ชวชาติ
141 7552 คุณ สุนทร เรือนแก้ว
142 7600 คุณ สุภชัย ไชยวงศ์
143 10732 คุณ สุรศักดิ์ คำวิเศณ์
144 7580 คุณ สุรศักดิ์ โล่เพ็ชร
145 9331 คุณ สุริยศักดิ์ สุโขไตรรัตน์
146 10164 คุณ สุวิชาญ สุขสวัสดิ์
147 7633 คุณ สุวิทย์ ประเวทย์จิตต์
148 9338 คุณ โสภร นาวุฒิ
149 7550 คุณ อดิศร ลิกขกิจโสภา อ๊อด
150 7582 คุณ อดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
151 7601 คุณ อดิศักดิ์ เศรษฐรัฐ
152 9323 คุณ อดุลย์ ภักดีรอด
153 10785 คุณ อดุลย์ วงศ์มาลี
154 10000 คุณ อนุวรรตน์ ฟองศรี
155 7597 คุณ อนุสรณ์ ตนานนท์
156 7537 คุณ อานันท์ เลิศรัตน์
157 10187 คุณ อิทธิพงศ์ อินทรนันท์
158 10687 คุณ อิทธิพล แสงโชติ
159 9671 คุณ เอก ศุภกุล
160 0 คุณ ธำรงค์ สมพฤกษ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ