ชื่อรุ่น มิญช์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 488 คน
# 2562M6 ประธานรุ่น : นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 33881 นาย ธัญญ เชิดสถิรกุล ปาล์ม
2 33888 นาย จอมพล ราชแพทยาคม จ๊อบ
3 33913 นาย ชวิศ โลหะโชติ ฮัก
4 33922 นางสาว ชรินา พันธุ์ศรี แก้ว
5 33980 นาย รวิชญ์ ลงกานี วิช
6 34004 นางสาว พิมพ์ชนก เนียมทรัพย์ พิม
7 34175 นาย ทยากร ช่วงฉ่ำ กระเต็น
8 34188 นาย ฐาปนา ฐาปนวรเกียรติ แท้งค์
9 34250 นางสาว แพรมาศ ปาละรัตน์ มินนี่
10 34263 นางสาว นัยน์นภัส ยะสารวรรณ วายุ
11 34383 นางสาว พิมพ์มาดา ปิยะกรทวีรุ่ง พิมพิม
12 34387 นางสาว วิริยาพร นวะมะวัฒน์ หญิง
13 34388 นางสาว ฐิติภัทร เวียงคำ พวงหยก
14 34392 นางสาว นภัสสิริ สีตะวัน ข้าวโพด
15 34438 นาย นนท์ปวิธ ศิริรุ่งเรืองสาร ไตเติ้ล
16 34583 นาย วรัตถ์ กัญชนะ ปั้น
17 34589 นาย วรธันย์ หมั่นเพียร ซันนี่
18 34592 นาย สริตนท โกศลพงษ์ ปังปอนด์
19 34600 นาย พลกฤต พัฒนกลั่น ลูกบอล
20 34603 นาย ฉัตรกานต์ ไข่แก้ว นูโน่
21 34604 นาย เพไนย คุณยศยิ่ง เข้ม
22 34606 นาย ฉัตริน เวทศักดิ์ ปาล์ม
23 34607 นาย ธนวิชญ์ เจริญบุญ กล้า
24 34610 นาย สิรวิชญ์ ไชยาพันธุ์ ลีโอ
25 34614 นาย ภูมิรพี เกียรติประภาพร โตโต้
26 34619 นาย เขมณัช ชุติมา กานพลู
27 34620 นาย ธนเกียรติ สิงห์กันฑ์ เจง
28 34622 นาย ณธีร์ ชัยนิลพันธุ์ อะตอม
29 34625 นาย ดลณวัฒน์ หลิมศิวิไล เนล
30 34627 นาย ญาณิน อินทะเคหะ จอม
31 34628 นาย นฤบดี ชัยทอง แบมบู
32 34630 นางสาว ญาณิศา จีนวงค์ หญิง
33 34632 นางสาว พิมพกานต์ ขอดแก้ว พิม
34 34633 นางสาว กุลนภา เต็มสุข ฟ้า
35 34634 นางสาว สุปวีณ์ เตียวกุล ออมสิน
36 34635 นางสาว กรตชกรณ์ จาติเกตุ ตังตัง
37 34637 นางสาว สรัลพร หาญสงคราม เมย์
38 34638 นางสาว ปวรรถ รังรองธานินทร์ โดฟ
39 34639 นางสาว ญาณิศา พันธจักร อาย
40 34641 นางสาว ธัญญ์ศิริ อรรถวัตธีรโชติ หงส์
41 34643 นางสาว จิรธิดา บัวเที่ยง ไตร่ตรอง
42 34644 นางสาว ชัญญานุช จิตต์แปง ขลุ่ย
43 34645 นางสาว อนรรฆวี แสงฟอง โมบาย
44 34646 นางสาว พิมพธู ศรีชรากุล เพ่ยเพ่ย
45 34648 นางสาว พลอยไพลิน จันกุนา พลอย
46 34649 นางสาว เพชรฎา จรัสสิทธิกูล เพชร
47 34650 นางสาว กัญญาณัฐ มังคลรังษี ออม
48 34651 นางสาว พิมพ์ลภัส อินทะเทศ ข้าวฟ่าง
49 34653 นางสาว นงนภัส จันทร์สุวรรณศร ผิงผิง
50 34654 นางสาว สรัลพร เจริญผล มิ้นท์
51 34656 นางสาว พัชรพร ปัญญารัตน์ หยก
52 34657 นางสาว วรนารี เชี่ยวศิลป์ ปราง
53 34659 นางสาว วทิตา จีระมณีมัย มุก
54 34663 นางสาว ธีรดา ปันเด็ง แปม
55 34664 นางสาว ปิติพร แดนพงพี เฟรนล์
56 34667 นางสาว นลัทพร อักษรศรี เอนย่า
57 34668 นาย ฤกษ์มงคล ปัญญา นิ้งหน่อง
58 34669 นาย อชิระ สิงห์เวชสกุล ไอซ์
59 34671 นาย กฤตากานต์ คำลาพิช โกม
60 34672 นาย ชวภณ สุทธิชัยเดช เปตอง
61 34673 นาย ศิวกร ชิตปรีชา เบสท์
62 34674 นาย นราวิชญ์ ยอดคำ เนฟ
63 34675 นาย ธนวัฒน์ ใจเกลี้ยง แบงค์
64 34676 นาย ธนดล ปัญญา แสตมป์
65 34678 นาย กษิรา เขียวอ้าย ยอร์ช
66 34679 นาย พงศธร พงค์ปวน เน็ท
67 34680 นาย นิโคลาส์ วรพงศ์ เลอ เนนอง เบน
68 34682 นาย สดุดี อนันต๊ะ ไอพ่น
69 34685 นาย ณัฐวัฒน์ ไชยจินดา ทัน
70 34688 นาย พีรณัฐ นวะมะวัฒน์ พี
71 34689 นาย ณัฐกฤษฎิ์ พรรณจักร ดอม
72 34691 นาย ศตนนท์ ศรีเพ็ชรวรรณดี อู๋
73 34692 นาย สิรวิชญ์ เปาอินทร์ กิมบิ๊ก
74 34693 นางสาว กิตติพร อมรวิวัฒน์พงศ์ ตาว
75 34694 นาย หฤษฎ์ วงษ์หงษ์ แฮม
76 34697 นาย อิทธิ นิ่มน้อย ไกด์
77 34698 นาย ฉัตรวัฒน์ เศขรฤทธิ์ ฉัตร
78 34699 นาย ชลธร ศรีปัญญา โอ๊ค
79 34700 นาย ธีรภัทร อาบทิพย์วัฒนากุล เจ เจ
80 34701 นาย ชุติวัต สอนศรี เอส
81 34702 นาย ภูภัทร โพธิกุฎสัย ภัทร
82 34703 นาย ชินดนัย จักร์มุณี ดอม
83 34704 นาย สิรวิชญ์ ทิพยมณฑล ตาล
84 34708 นาย ชยังกรณ์ กุณฑลบุตร ต้นสน
85 34709 นาย ธุวานันท์ อนันต์รัตนวิมล ไจแอนท์
86 34710 นาย ธนพล อินทร์วงศ์แก้ว เข้ม
87 34711 นาย วรวรรธน์ โชติเชาวน์รัตน์ ตะวัน
88 34712 นาย ศุภโชค พงษ์พานิช หมีพู
89 34716 นางสาว ปวิตรา เงินคำคง ป่าน
90 34717 นางสาว มัชฌิมานันท์ บุญนัด เอิร์น
91 34718 นางสาว ปณิสรา อินต๊ะวัฒนะ ป๊อบปี้
92 34720 นางสาว วัศยา ฟองมาลา บิวตี้
93 34722 นางสาว นภัสสร สุริยวงค์ บูมบีม
94 34723 นางสาว พิชญ์นรี เหล่าปรีชากุล แบมบู
95 34724 นางสาว ณิชนันทน์ ล้วนเนตรเงิน ปิงปอง
96 34726 นางสาว ณิชารีย์ พานิช บัว
97 34727 นางสาว สร้อยสวรรค์ เทศนา เบ็นซ์
98 34732 นางสาว ณภัทร บุรณศิริ ไหม
99 34733 นางสาว กุลธิดา โกสีย์เจริญ ปิ๊ง
100 34734 นางสาว ศลิษา จำนงนิตย์ หลิงหลิง
101 34735 นางสาว พิชญา เพ็งวัน ชมพู่
102 34736 นางสาว ภรณี เมฆี กอบัว
103 34737 นางสาว รินรดา รังควัต เจ้าขา
104 34738 นางสาว สาริณี ศรีเกตุ ฝ้าย
105 34739 นางสาว ปพิชญา มูลใจ เอื้อ
106 34741 นางสาว แสนขวัญ กอรี จี้
107 34742 นางสาว ญาณิกา ขันทะธง น้ำ
108 34743 นางสาว ณภัทรา แสวงธีรกูล ปันปัน
109 34744 นางสาว อิสรีย์ บัวชุม ใบไผ่
110 34748 นางสาว จินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ มุม
111 34750 นางสาว ธัญพร ไชยนันท์ นุ่น
112 34751 นางสาว ปิยธิดา โทปูรินทร์ ชมพู่
113 34752 นางสาว นริสา ปัญญาราษฎร์ มายด์
114 34756 นางสาว นันท์นภัส อุ่นบ่อแฮ้ว ครีม
115 34757 นางสาว ทิพสุธา หินเธาว์ แพร
116 34758 นางสาว ณปภา สายพิน ใบเงิน
117 34759 นางสาว ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์ ปูเป้
118 34760 นางสาว กัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ มุก
119 34761 นางสาว รวินท์นิภา ทิพย์ปัญญา หมิวมิลค์
120 34763 นางสาว พลชา ไชยวรศิลป์ อ้อนแอ้น
121 34766 นางสาว ตะเกียง ปัญญาสุริยะ ตะเกียง
122 34767 นาย วิชญะ อินทรเทพ มิวสิค
123 34768 นางสาว กรรณิการ์ ธิคำ น้ำหวาน
124 34769 นางสาว ณฤดี หมื่นแสน แป้งจี่
125 34770 นางสาว วลิษา ใบบอกบุญ มิ้ว
126 34771 นางสาว ชลกร พญาพรหม ดรีม
127 34772 นาย คชานน อินทรพล ฟริ้นท์
128 34860 นาย ภูวดล คำพันธ์ นิกกี้
129 34865 นาย กิดากร วจนะสัตย์ ทอร์ดา
130 34869 นาย ปวรปรัชญ์ มาไพศาลสิน ปังปอนด์
131 34871 นาย อนันตชัย ขจรเกียรติชวาล บอย
132 34873 นาย สุชน ศรีจันทร์ดร โจ้
133 34875 นาย ปรัชญา พิพัฒน์จริยา ซิม
134 34876 นาย ณัฐภัส จรัญวรพรรณ ม่อน
135 34882 นาย ศุภณัฐ ธนะจินดาวงษ์ แบงค์
136 34883 นาย ชาณิช เขียวประเสริฐ ไข่ตุ่น
137 34888 นาย ปรมินทร์ ศรีทอง น้ำมนต์
138 34889 นาย รวี แก้วจำนงค์ น้องตุน
139 34891 นาย ณัฏฐพงษ์ อิทธิวุฒิรักษ์ บิ๊ก
140 34894 นาย ธัชพล สินทา ภูมิ
141 34899 นาย เกตุชัย ปวง เจเจ
142 34905 นาย วัธนกฤต ปาวะระ พฤกษ์
143 34906 นาย ชยานันท์ จากน่าน พร้อม
144 34909 นาย ชาญกานน หาญผจญศึก ตรัย
145 34911 นาย อธิพิสุทธิ์ จูมวงษ์ เพียว
146 34913 นาย พงศภัค สุยะวงค์ ไข่นุ้ย
147 34916 นาย กานต์ชนม์ กริชนิกรกุล ดุ๊กดิ๊ก
148 34920 นาย ธนโชติ ณ เชียงใหม่ โต้ง
149 34921 นาย ธนภัทร บุญนะ มีนนิ่ง
150 34922 นาย อภิรักษ์ วิชัยโย เนม
151 34923 นาย ชนะภูมิ ปราครุฑ ภูมิ
152 34924 นาย วรพล นิษฐ์ธนกร ภู
153 34925 นาย วิภู ฉันทพัชนี ภู
154 34927 นาย ชยานันต์ ชัยยาศรี ดอย
155 34928 นาย ณัฐพงษ์ ดวงพิมพ์ ณัฐ
156 34929 นาย ธนากร แสงใส ติวเตอร์
157 34930 นาย นวพล แสงมีอานุภาพ ปิงปิง
158 34932 นาย รัชตะ แสนมงคล เบรพ
159 34936 นาย เธียรธรรม โลเกศนวคุณ เธียร
160 34937 นาย ศวิษฐ์ เพ็ชร์ทองคำ แบด
161 34938 นาย เศรษศิริ มะเทวิน แสตมป์
162 34950 นาย พงศธรพิพัฒน์ บุญยืน อาร์ม
163 34951 นาย พิทวัส ตาคำอุด โอห์ม
164 34952 นาย พศิน ระตะเจริญ เอิร์ธ
165 34953 นาย ณภัทร สันสุวรรณ ณภัทร
166 34959 นาย ธัญพิสิษฐ์ ปัญญาสม ออสติน
167 34962 นาย พลนาวี ตรีถัน นาวา
168 34965 นาย ศิรวิชญ์ มือขุนทด น้องโบ๊ท
169 34966 นาย สายพิรุณ พรหมมิจิตร โซดา
170 34967 นาย เสฎฐวุฒิ กาวิละ ปลื้ม
171 34971 นาย บุรินทร์ ตรีภักดิ์ น้องบอล
172 34977 นาย ศรัณย์พจน์ เจศรีชัย โอ๊ต
173 34978 นาย ชิษณุพงศ์ ลายแสงพงค์ ปุ๊ปปั๊บ
174 34980 นาย ธีรกานต์ ภักดีจิตร เคน
175 34982 นาย ศุภวิชญ์ เขียวศรี ฟาร์ม
176 34983 นาย ศุภณัฐ เขียวศรี ฟิล์ม
177 34991 นาย คฑาเทพ เชิญสวัสดิ์ โฟนโฟน
178 34992 นาย ธนวัฒน์ วังพลากร โตโต้
179 34993 นาย นนทพัทธ์ ศรีฝั้น บิ๊ก
180 34995 นาย ญาณวุฒิ วานิชดี ปังปอนด์
181 35000 นาย หฤษฎ์กุล พัดบึ้ง ข้าวฟ่าง
182 35003 นาย ศุภกร รุ่งวิวัฒนากุล ริวจัง
183 35007 นาย ธัชพงศ์ สุปรียธรรม ธัช
184 35008 นาย กรภัทร์ ตุ่นโนจา เทมเป้
185 35009 นาย พงศธร นาคใจ ไอ๊ซ
186 35010 นาย ปรเมษฐ์ บุญมาภิ ภาคย์
187 35012 นางสาว อโณทัย มณฑา ปิ่น
188 35014 นางสาว กุลธิดา กุลธรวัฒนา น้องมายด์
189 35015 นางสาว ปัทมาภรณ์ เบกขุนทด ปีป
190 35017 นางสาว ธันยพร วรรณสาร นอนนี่
191 35018 นางสาว ชญานุช ธัญญะกรณ์ เฌอรี
192 35019 นางสาว ฐิติชญา มงคลวิบูลย์ พลอย
193 35020 นางสาว ณัฐณิชา สิทธิ หนูนา
194 35021 นางสาว ศดานันท์ เสนา ยาหยี
195 35022 นางสาว วีรดา โชติวิศาล ซอมพอ
196 35025 นางสาว ปริณดา แก้วกันใจ มะปราง
197 35026 นางสาว ธมนวรรณ ไกรนรา หนุน
198 35027 นางสาว รินรดา สะพานแก้ว พิม
199 35028 นางสาว รติมน ชื่นบาล ขมิ้น
200 35029 นางสาว พิริยาพร อินตายวง ดาต้า
201 35030 นางสาว กรวรรณ ต๊ะคำ ฝ้าย
202 35032 นางสาว ภัทรกันย์ เหมยแก้ว ซูกัส
203 35033 นางสาว ธาริณี ถึงนอก การ์ตูน
204 35034 นางสาว กัลยภรณ์ วิรัตน์พงษ์ หยก
205 35035 นางสาว ทักษพร ทับเกิด น้องนาย
206 35036 นางสาว อตินุช อุบลเขียว แก้ม
207 35037 นางสาว พิมพ์ศิริ ทรวงแสวง แจ๊ส
208 35038 นางสาว เมธาวี ณัฐธนโชติกุล ต้นน้ำ
209 35039 นางสาว เมธินี คำกัมพล ออม
210 35043 นางสาว ชนิศรา ชนะทิพย์ พลอย
211 35044 นางสาว ชินสุมน ไชยคำปัน มายด์
212 35045 นางสาว ญาณิศา ปานพรหม ออร์คิด
213 35047 นางสาว วิกันดา สิงห์อรุณ กิว
214 35048 นางสาว อัญมณี จันทร์กล้า อัญอัญ
215 35050 นางสาว ภัทรนฤน ดวงฤทธิ์ อุ้ย
216 35051 นางสาว พิญญานิศร์ วงศ์ศรีใส หนุน
217 35052 นางสาว พิงค์ตะวัน บุญมาก พิงค์
218 35053 นางสาว พิมพ์ณดา ไชยพัฒน์อมร บิวตี้
219 35055 นางสาว ดลวรรณ ลภะวงศ์ แฟนต้า
220 35056 นางสาว ปรียาภรณ์ ตั้งใจ ใบเตย
221 35058 นางสาว บุญสิตา สุวรรณโฉม หนุน
222 35059 นางสาว ธมลวรรณ วรสิทธิดำรง หยง
223 35062 นางสาว กันต์สินี เนียนจาคนสูง ขิง
224 35063 นางสาว ชาคริยา ขุนทอง มันแกว
225 35067 นางสาว ปริชญา ประคองยศ การ์ตูน
226 35070 นางสาว กัญญภัค ขาวราศรี ข้าว
227 35072 นางสาว ลลิตา สุเขียว ไอซ์
228 35073 นางสาว ศุภนุช พูนสวัสดิ์ นิ้ง
229 35074 นางสาว ศุภากร พูนสวัสดิ์ ไนท์
230 35075 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมาก เดียร์
231 35077 นางสาว รรินทร์ สุริยะลังกา ซีแซน
232 35083 นางสาว คณิตา จิตตะยโสธร อัลมอลต์
233 35084 นางสาว ธัญญพัฒน คำขาว เฟรช
234 35086 นางสาว พาสิณี จึงสำเร็จการ จึงจึง
235 35088 นางสาว จิรัชญา ตันกานนท์ มิว
236 35089 นางสาว จิตรลดา พรรณเทวี เนียน
237 35105 นางสาว ธัญญามาศ เดชมนต์ มายด์
238 35111 นาย ชนกานต์ เรืองศรี สตางค์
239 35112 นาย กิตติภพ พราหมณะนันทน์ แตงโม
240 35115 นาย อนันต์สิทธิ์ คำแสน เอิร์ท
241 35122 นาย ชนกันต์ ลีรสวัสดิอำพน เติ้ง
242 35125 นาย สิรวิชญ์ ปัญวัฒนลิขิต เนย์
243 35130 นางสาว ฐิติกานต์ แสงบุญ แพรว
244 35131 นาย ญาณเทพ ปราโมทย์ กวางผา
245 35132 นาย ณภัทร พวงธนะสาร ดู
246 35138 นางสาว ธนารีย์ ไหนาค ขิม
247 35142 นาย ณฤดล ภิญโญ วินเนอร์
248 35147 นาย จารุวัฒน์ เจริญยิ่ง อ้น
249 35153 นางสาว ชื่นชนก เชี่ยวชาญธนกิจ มอมแมม
250 35154 นาย ธเนศ กุลนาวี เนศ
251 35156 นางสาว อันดารวี ณ ลำปาง แพง
252 35159 นางสาว พรนภัส แสงสุวรรณ กอล์ฟ
253 35173 นาย สิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ ต้นข้าว
254 35180 นาย เกรียงไกร เกียรติสุนทร คิม
255 35186 นาย พีระเดช วงศ์คำ กล้อง
256 35190 นาย พัชรพล พงศ์ปัญญา ฟิล์ม
257 35191 นาย ฑีฆวัชร์ กุลศรีสุวรรณ เบส
258 35192 นาย รดิศ เพชรานนท์ ขุนเขา
259 35194 นางสาว กันติชา ศรีสุพรรณทอง กันต์
260 35195 นางสาว ข้าวขวัญ ไชยศิริ ใบหม่อน
261 35199 นาย วิรัตน์ รักราษฎร์ พัตเตอร์
262 35203 นาย ณภัทร วงศ์วรเนตร อาร์ม
263 35204 นางสาว บัณฑิตา ไชยโย เขม
264 35264 นางสาว นิษฐ์ธรีย์ โกษีอำนวย ฟ้า
265 35273 นาย ชนกันต์ ปัญสุวรรณ์ กัน
266 35847 นางสาว อรนิภา สมุทคุปติ์ เกรซ
267 35852 นางสาว ศุภธิดา อัครนรากุล น้องแพร
268 35856 นาย กิตติทัศน์ ต๊ะเพย จีนอล
269 35884 นาย ดวิษ ตั้งชีวโรจน์ บุ๊ง
270 35886 นางสาว เอสเธอร์ สุภาพวรกุล น้ำพุ
271 37293 นางสาว ชุติกาญจน์ ดาวสดใส เฟ
272 37350 นางสาว ฐานิดา อัตประชา ใบเตย
273 37354 นางสาว อัยยา เมษะมาน มอลต์
274 37370 นาย วิทวัส วงค์ษา ข้าวฟ่าง
275 37383 นางสาว พิมพ์มาดา ขาวแสง น้ำฝน
276 37392 นางสาว อาปันนา สุริยาสถาพร ปันนา
277 37409 นางสาว พินทุ์สุดา ยศรุ่งโรจน์ เอื้อ
278 37413 นางสาว พิมพ์น่าน อริยะวงศ์ ข้าวจี่
279 37427 นางสาว วรรณรักษ์ ปริญญวัฒน์ เมย์
280 37432 นางสาว วริศรา จิรัฐิติเจริญ บี
281 37444 นางสาว สุกัญญา โสภณบุญญาภรณ์ จัสมิน
282 37463 นางสาว พิชญานันท์ บุญสิทธิ์ รวงข้าว
283 37473 นาย อัครชัย แก้วมาลัย หย่งอัง
284 38217 นางสาว กณิศา วสุเพ็ญ เจเจ
285 38229 นางสาว ภัคนันท์ ลัภนะกุล ปัทม์
286 38237 นางสาว วรรัชดา สาริกบุตร มีมี่
287 38243 นางสาว นลพรรณ หวลศรี โอลีน
288 38253 นางสาว ปภาวี ขุนคลัง มะเหมี่ยว
289 39029 นาย เขมรัฐ คำสุภา บุ๊ค
290 39036 นาย วนะ วงศ์เสถียร ไท
291 39039 นางสาว กฤตภาส์ รายะนาคร น้องนาเดียร์
292 39059 นางสาว ญาดา ธิใหม่ธง แนท
293 39060 นาย รัฐศักดิ์ ถิ่นศรี การ์ฟิวส์
294 39071 นางสาว สิริยากร พุฒิมา แบมบู
295 39082 นาย ชลสิทธิ สวนสมภาค ก้าว
296 39216 นางสาว กฤติยาพร เรือนวงค์ จุ๊บจิ๊บ
297 39236 นางสาว ชุติมตา ชื่นชูไพร สโนไวท์
298 39276 นางสาว ศิรินารถ พรรณเทวี เนย
299 39289 นาย ฐิติพงศ์ เทียนเสม ต้นน้ำ
300 39313 นางสาว นริศา หัสดิเสวี บีม
301 39341 นางสาว อธิษฐาน เปาหย่า อมยิ้ม
302 39857 นางสาว บุญชิตา ปีติพัฒนพันธ์ ปลายหนาว
303 39862 นาย กันตภณ คุปตาสา ก้อง
304 39869 นางสาว ชญาภรณ์ ดาวลับเมฆ นุ๊กนิก
305 39989 นางสาว อนัญญา ใจคอดี ครีม
306 39990 นางสาว กานต์วริน ศรีมรรคา ซาวด์แทร็ค
307 39992 นางสาว สุชาวดี พวงพันธ์ หมีพูห์
308 39993 นางสาว ศุภสุดา ติ๊บบุญเรือง ขนุน
309 39995 นางสาว กีรตยา มายะการ แองเจิ้ล
310 39997 นางสาว ฉัตรศิริ ศรีธินนท์ โมจิ
311 39998 นางสาว คฑามาศ จันทะกี ขิม
312 39999 นางสาว นโม ศักดิ์ศรีวิทยา นโม
313 40000 นางสาว ทรรศนันทร์ นิจพันธ์ พราว
314 40001 นาย ปรเมศ จันต๊ะวงค์ Blue
315 40006 นางสาว นภัสสร จินะวงศ์ จูน
316 40007 นาย นิทธันต์ จงมั่นจิตร ปีโป้
317 40009 นางสาว เอื้อการย์ สุวรรณสารกุล เพลง
318 40010 นาย ธรรมารินทร์ จุง Robin
319 40011 นางสาว สิรินทรา อาจารย์ยากุล รีน่า
320 40012 นาย ทักษิณ วูดึก ทัก
321 40013 นาย ญาณวุฒิฐ์ เหลืองสุริยา จาจา
322 40014 นางสาว ญาณัจฉรา โปธิมา ลูกหยี
323 40016 นาย สุวัจน์ สิงห์แก้วยศ เกม
324 40017 นางสาว วรรษชล คำมีมูล ต้นหลิว
325 40018 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริ แบมบี้
326 40021 นางสาว ปัณณรัตน์ ร่มเย็น ป่าน
327 40022 นางสาว ณวพร อะโนสัก ใบเตย
328 40023 นาย สัณฐิติ เตชะทัศนสุนทร เมฆ
329 40027 นางสาว กมลวรรณ เอี่ยมเทียน โนว์
330 40028 นางสาว ภคพร ไชยวงษา เดียร์
331 40029 นาย ธิติภูมิ เชิดชูตระกูลศักดิ์ ภูมิ
332 40032 นาย วัฒนชัย สอนศรี บอส
333 40033 นาย ธนพล หมู่แม่ริม พร้อม
334 40034 นาย ธนดล เฮียงกูล เกณฑ์
335 40035 นางสาว กมลลักษณ์ ชุ่มเชื้อ อ้อ
336 40037 นาย ธีราทร ศรีศุจิกุล มาร์ค
337 40038 นาย ณฐนนท วันเพ็ญ บุ๊ค
338 40039 นางสาว สุวิชญา ตั้งประเสริฐ Gift
339 40040 นาย อิงค์ นุสิทธิ์ อิงค์
340 40042 นางสาว วิชญาดา สัมพันธ์ ชมพู่
341 40043 นางสาว ธนาธร เพ็งสวน พิม
342 40044 นางสาว พรรณวษา บุญทา ไหมฝ้าย
343 40046 นาย ณัฐชนน เรือนเถิน นนท์
344 40050 นางสาว ชญาน์ทิพย์ วณีสอน ถุงแป้ง
345 40051 นาย อภิวิชญ์ คำใจ บูม
346 40052 นางสาว ภัคจิรา ศรีคำมูล น้องฟ้า
347 40054 นาย ชวิน มาลีพัตร วิน
348 40055 นางสาว พรปรียา ลีลายนะ อาย
349 40058 นางสาว ณัฏฐนิตา ลือกำลัง อ่อนหวาน
350 40060 นางสาว เกวลิน ละลา น้องหยก
351 40062 นางสาว นภหทัย สิทธิฤทธิ์ ปิงปิง
352 40065 นางสาว นภศร อภิจิต เอิร์ธ
353 40067 นางสาว ณภัทร ญาณโรจน์ หยก
354 40069 นาย ขันติพงศ์ เกษสระ ปลื้ม
355 40070 นางสาว นิโลบล บัวแดง แพร
356 40072 นางสาว พิชชาพร ถาวร ออยล์
357 40073 นาย วาเลิศ วาทิน วาวา
358 40076 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงคำ พลอย
359 40078 นาย กันตพัฒน์ ตั้งสุจริตธรรม เฉีย
360 40079 นาย วิชภัทร ศิริมูล ต้าง
361 40081 นางสาว สิรภัทร มหาวรรณ เหนือ
362 40083 นางสาว เบญญาภา ธรรมโชติ มุก
363 40084 นาย วาริศ ดงพระจันทร์ โฟโต้
364 40089 นางสาว กัณณภรณ์ เชาวเลิศโสภา นุ่น
365 40091 นาย ศุภณัฐ วงค์อัญญา อั้ง
366 40093 นางสาว วินิธา วังศรีคูณ พลอย
367 40095 นางสาว ขวัญชนก ทุนกาศ ปิงปิง
368 40096 นางสาว กชกร บรรจงศิริ น้องครีม
369 40098 นางสาว ปรารถนา ปัญญา อ้อน
370 40099 นาย กรวิชญ์ สิงห์ทอง เว็ป
371 40100 นางสาว บัณฑิตา วรมณีรัตน์ เจด้า
372 40103 นาย พลภพ มหาวรรณ ภู
373 40105 นาย นราวิชญ์ กันทาทรัพย์ นิว
374 40108 นางสาว อธิชา วุฒิตา จ๋อมแจ๋ม
375 40109 นาย เกียรติตระกูล ธาตุอินจันทร์ ปูน
376 40110 นางสาว พิงคัมพร น้องการ พิงค์
377 40112 นางสาว เบญญาภา คิดดีแล เพชร
378 40113 นางสาว ศุภิสรา พรมพิลา มาวาริ
379 40114 นางสาว จิณณ์ณณัช ตันตยานุสรณ์ ลูกไม้
380 40116 นาย กฤตเมธ แปงเขียว โอห์ม
381 40117 นางสาว ฐณิชา วงษ์กล่ำ น้ำว้า
382 40121 นาย ปัญจพล ธัญเศรษฐ์กุล ไฟท์เตอร์
383 40123 นาย นพณัฐ ปันก้อนแก้ว โดโน่
384 40124 นาย พนรัญชน์ ขอผล ภีม
385 40125 นางสาว วรวลัญช์ หวังสันติธรรม เหมียวจีน
386 40128 นางสาว ชณัญญา ชอบธรรม เม็ดทราย
387 40129 นางสาว ณัฐธิดา ไวตา ใหม่
388 40130 นาย ชลวิทย์ ศิรินาม บอล
389 40132 นาย ภัทรพงษ์ ศรีอุบล เฟิรส
390 40135 นางสาว พัสตร์สุ อุเทียม ไม้หอม
391 40136 นาย ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์ กรีน
392 40137 นางสาว ณัชชา จิโรจนพานิช โบว์
393 40138 นางสาว บุญญิสา วิจารณ์ เนเน่
394 40139 นางสาว จิราภา ยะป่า เมย์
395 40140 นางสาว จิราพร ยะป่า มายด์
396 40617 นางสาว อโฬชา ธีรกีรยุต ปริม
397 40619 นางสาว วรกานต์ ไชยเรือน น้องแยม
398 40620 นางสาว กัญญาวีร์ กลั่นนุรักษ์ ทอใจ
399 40621 นางสาว นภัสสร ฝั้นปันวงค์ มุก
400 40631 นางสาว อรรถวดี สุวรรณมงคล วันวัน
401 41395 นางสาว กรรกรองรัชด์ จิตรเพียรค้า เค้ก
402 41416 นาย ภูตะวัน เทสินทโชติ กาย
403 41460 นางสาว ชิชา วัฒนชัย เฟียต
404 41470 นางสาว อันนา เฮงสุวรรณ เหมย
405 41474 นาย ณัฐชนน เครียดธฤมาล การ์ตูน
406 41476 นางสาว กัญจน์รัตน์ ไชยวรรณ ซาวครีม
407 41478 นางสาว ณัจฉรียา ปัญญา เชียร์
408 41489 นางสาว ยุพกานต์ บุญเทพ โอปอล
409 41490 นาย สุทธิพงศ์ ณรงค์ศรี บี
410 41491 นาย อัครวัฒน์ สว่างโรจน์ ชิน
411 41503 นาย กันตภณ ศรีวิจิตร กันต์
412 41505 นาย ศุภณัฏฐ์ เตชะสิริวัฒนากูล พีเจ
413 41558 นางสาว ณัฐนันท์ หรรษไพบูลย์ แพรไหม
414 41578 นางสาว ณิชกานต์ รักขติวงศ์ ขมิ้น
415 41579 นาย ดนุดล ศรีธนนันท์ ดล
416 42269 นางสาว วริษา จันทร์ดอก ชาช่า
417 42283 นางสาว เจนณิสา ซูรากลี เจนนี่
418 42304 นาย ณัฐวัฒน์ ชาญด้วยวิทย์ สมาร์ท
419 42307 นาย พันธวัฒน์ ไชยวัฒนพันธุ์ พอเพียง
420 42308 นางสาว สุรวิวรรณ บุญตัน โอปอ
421 42309 นาย กนกพล ขำสุวรรณ เจ๊ท
422 42311 นางสาว อาทิตยา รัตนเจริญ ดิว
423 42312 นางสาว ชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นิว
424 42313 นาย ธนพนธ์ ลาโสภา เบสท์
425 42314 นางสาว ศุทธศรี ชุมภูคำ เนะ
426 42315 นางสาว รวิษฎา เขื่อนธนะ มะนาว
427 42317 นางสาว เปี่ยมฤทัย วิชญะกรสกุล อัง
428 42318 นาย วาทิตย์ เลิศพูนวิไลกุล นั๊วะมาน
429 42319 นาย ศศิพล เตชะมโนกุล มิ้นท์
430 42320 นางสาว ชิมบุญ บุญเจริญ อิ่มเอม
431 42324 นาย สุวโรช โพธิ์จันทร์ อ้อม
432 42325 นางสาว ณัฐณิชา ทวีปสว่างพร ลูกหว้า
433 42326 นาย ธรรมชล ทรงสกุล จีน
434 42328 นาย สรัลธร เลขะวิพัฒน์ จงอี้
435 42329 นาย ภูมิภากร กำแพงเพชร อาาร์ม
436 42330 นาย ณัฐภัทร จันทวงศ์ ณัฐ
437 42332 นางสาว รามนรี สุภาวรรณ์ ซูพรีม
438 42333 นางสาว ภัณฑิลา จ๋ายพงษ์ ป๊อปอาย
439 42334 นางสาว สิริยากร ถมยา หนูเล็ก
440 42337 นางสาว กุลนิษฐ์ มาลีสะท้าน เอม
441 42338 นาย ลัทธพล เลาหพิบูลรัตนา เวิร์ก
442 42339 นางสาว ศุภริฎา ศิลปสิทธิ์ จุ๊กจิ๊ก
443 42340 นางสาว จิรพร เสนาบุตร ใบเตย
444 42341 นาย พลพัต โยธิน พีพี
445 42342 นาย สมสกุล สกิจกัน ภูมิ
446 42343 นาย พชรนณ พนมเกียรติศักดิ์ พีพี
447 42344 นางสาว ภัทรภร จรัสแสงสุริยา ภัทร
448 42346 นางสาว สรินดา ยองเพชร เจสซี
449 42347 นางสาว ปพิชญา อาจกล้า ทีนทีน
450 42348 นางสาว วิรดา สุภะเกษ มิ้ว
451 42349 นาย เรืองวุฒิ มีปราชญ์สม ต้อง
452 42350 นางสาว นิธิพร กัลชาญพิเศษ แนนซี่
453 42351 นางสาว จิรวดี อ๊าเฮงตระกูล จิว
454 42352 นาย ไดกิ ทานากะ ไดกิ
455 42353 นาย รัชชัย ใจหาญ แบงค์
456 42354 นางสาว ชัญญานุช ลี หญิง
457 42355 นางสาว มาริสา เสียงใหญ่ ไหม
458 42356 นางสาว พรรษชล สุทธหลวง พิม
459 42357 นาย พุฒิธาดา พร้อมเที่ยงตรง เฟม
460 42358 นางสาว ณิชชาวีณ์ กมลอนันต์ศิริ อะตอม
461 42359 นางสาว วริศรา สุขเกษม เอฟ
462 42360 นางสาว สิรภัทร วงษ์จ่า จิ๊บ
463 42361 นางสาว จุฬาลักษณ์ จำปาทอง เบนซ์
464 42366 นางสาว ณัฐกนก พิมพาสอน พลอย
465 42367 นางสาว อติกานต์ ตันติศักดิ์ ฟ้า
466 42368 นางสาว ธัญวรรณ บูรพา บับเบิ้ล
467 42369 นาย รัฐนันท์ อนันตพรรค โชค
468 42370 นางสาว มนต์ปรียา ศิริทัพ บิว
469 42371 นางสาว ภัทรสุดา พูลทาจักร์ ฟิวส์
470 42374 นางสาว กานต์สินี อินต๊ะมูล ป้อน
471 42375 นางสาว อารียา จันทะโพ ออม
472 42376 นางสาว ศรัณย์ภัทร แก้วพูลปกรณ์ แตงไทย
473 42377 นาย ตะลันต์ ฝ่ายเหนือ ตั้น
474 42378 นาย ฐณะวัฒน์ จันทรา คีน
475 42379 นางสาว ณัฐชยา วรปัญญาสกุลชัย เดียร์
476 42381 นางสาว สุพิชญา สายกลางดี พิช
477 42382 นางสาว นันท์นภัส รอดแก้ว นุ่น
478 42383 นางสาว ณัฏฐวรรณ พระมาลา เฟิร์น
479 42384 นาย ธราเทพ ทวีผล เพชร
480 42385 นางสาว พนิตนันท์ สะคำปัน เมย์
481 42386 นางสาว ฌานาซ อัครพิศาล นาซ/ชา
482 43069 นางสาว ภัคจิรา ประมุทจิต มายด์
483 43070 นาย เข็มมุ่ง หน่อคำ เข็ม
484 43109 นางสาว ณหทัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ เพิร์ล
485 43110 นางสาว ธัณย์จิรา สกุลเจริญรัตน์ หมิว
486 43796 นางสาว ปัณฑิตา เนติไชยพันธ์ ชมพู
487 43966 นางสาว มนัสวี ภัทรธีรกุล นาว
488 36845 เด็กชาย ศรรกฏิยพงศ์ เปาธ์วัลย์ น้ำปิง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ