ชื่อรุ่น BON AMI ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 209 คน
# 2521M3 ประธานรุ่น : คุณสุรชัย กัญชนะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13461 คุณ กมล เตชะกุลวิโรจน์
2 11618 คุณ กิจจา พงษ์ประเสิรฐ
3 12491 คุณ เกรียงศักดิ์ นันทสมบูรณ์
4 9076 คุณ เกรียงศักดิ์ เย็นวงศ์สุข
5 11127 คุณ จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
6 11501 คุณ จิตกร ตนะรัตน์
7 9426 คุณ จุลพงษ์ ปรารถนาดี
8 12528 คุณ ชัยยุทธ เจียรพินิจนันท์
9 9781 คุณ ชาลี ประกอบกิจ
10 9965 คุณ เชษฐ ศิวะสมบูรณ์
11 9146 คุณ ฐิติยง เยาวพานนท์
12 9188 คุณ ณรงค์ ศุภลักษณ์
13 9411 น.พ. ณัฐพงศ์ พันธุ์แพ
14 9459 พล.ท. ดนัย บุญตัน
15 10034 คุณ ดิฐพงศ์ เงาทอง
16 9497 คุณ ทรงวุฒิ สุวรรณเนตร
17 11437 คุณ ธนเทพ ทิมสุวรรณ
18 11088 คุณ ธวัช เตียวไพรัช
19 13454 ผศ. ธวัชชัย พึ่งธรรม วัช
20 9509 คุณ ธวัชชัย เหมสุทธิพันธุ์
21 9492 คุณ ธีระนันท์ อาราช
22 12473 คุณ นเรศ ทุนอินทร์
23 13010 คุณ นเรศ ศรีสำอางค์
24 11468 คุณ นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ
25 9475 คุณ นิวัติ มังกรทอง
26 9506 คุณ บดินทร์ ขาวแสง
27 13503 คุณ บรรเจิด จรรยาเสน
28 9454 คุณ บัญชา คงมั่น
29 11605 คุณ บัณฑิต บริสุทธิ์
30 13014 คุณ ปภัทรา เมฆเจริญ
31 9132 คุณ ประกอบ ไชยวัณณ์
32 9435 ร.ท. ประชา ศุภลักษณ์
33 9457 คุณ ประพาฬ ศรีอุทธา
34 11086 คุณ ประยุกต์ พันธ์ไชยศรี
35 9479 คุณ ประสม ไชยทิพย์
36 9526 คุณ ประเสิรฐ บริพันธกุล
37 12506 คุณ ปรารถ คันธวัน
38 12298 คุณ พงษ์ศักดิ์ ทาทอง
39 11857 คุณ พรชัย ลิ้วประเสิรฐ
40 9515 คุณ พิศาล ชัยศรี
41 21287 คุณ ไพศาล จั่นทับทิม นาย ไพศาล จั่นทับทิม เอ๋
42 13443 คุณ พุฒิกุล ชลสิทธิ์
43 9489 คุณ ภาคภูมิ อารีพันธุ์
44 9480 คุณ ภาณุทัต เตชะเสน
45 11466 คุณ ภาณุพันธ์ ตวงทอง
46 10519 คุณ ยงยุทธ สรรพปัญญา
47 13493 คุณ ยุติพงษ์ คะนธาเวช
48 11110 คุณ วราพงศ์ อนุชาผัด
49 10529 คุณ รังสรรค์ จันทวงศ์
50 12994 คุณ ฤกษ์ชัย ใจนักรบ
51 10188 คุณ เลอสรร กัลป์ยาณจารี
52 9503 คุณ วชิระ คุณาศักดากูล
53 11065 คุณ วัฒนพงษ์ ไข่คำ
54 10720 คุณ วิชัย วรสิทธิ์
55 9392 คุณ วิทยา คันธา
56 7505 คุณ วัฒนา วงษ์เวียน
57 11179 คุณ วิศิษฐ์ วิชาคำ
58 11075 คุณ วัรัตน์ ปิยะ
59 9473 คุณ วีระยุทธ ศรีสุวรรณ
60 11047 คุณ เศกสรรค์ อัมมวรรธน์
61 9443 คุณ สถาพร ดวงต๋า
62 11078 พล.ต. สมจิตร คำประพันธ์ เล็ก
63 11067 คุณ สมเจตต์ บุญรัตน์
64 10733 คุณ สมชาย ประเสริฐชีวะ
65 9086 คุณ สมเดช เดชวงศ์ญา ต้อม
66 12533 คุณ สมบัติ อินปั๋น
67 13435 คุณ สมพงษ์ แซ่ลี้
68 12982 คุณ สมพร โสขุมา
69 12519 คุณ สมิธ จริงเข้าใจ
70 12542 คุณ สังวร กันธิยะ
71 8836 คุณ สาทร เนตรประสิทธิ์ ต๋อง
72 9107 คุณ สายัณห์ คันธรักษ์
73 9998 คุณ สุชาติ เชาว์เกษม
74 10189 พ.ท. สุทัศน์ ปิ่นเมธา
75 11123 คุณ สุทิน กีฬาแปง
76 12499 คุณ สุเทพ โพธินัย
77 11154 คุณ สุบิน สิงห์แก้ว
78 10499 คุณ สุรเชษฐ์ คันธรส
79 9518 คุณ สุรพงษ์ กันสุวรรณ
80 13462 คุณ สุรพล เอื้อพิทักษ์สกุล
81 12980 คุณ สุรภัทร์ ชูตินันทน์
82 13005 คุณ สุรศักดิ์ สุทธิวรเศรษฐ์
83 9434 คุณ สุรสิทธิ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
84 9505 คุณ สุวรรณ สายทอง
85 9522 คุณ เสกสัณห์ แสนมโนวงศ์
86 10003 คุณ อนุชา เชาว์เกษม โจ้
87 9417 คุณ อนุชา นันทวงศ์
88 10746 คุณ อนุราช วนะจะเริญ
89 9474 คุณ อนุสรณ์ กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
90 13429 คุณ อนุสิษฐ์ ธิติบดินทร์ ไฮ้
91 9504 คุณ อภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ ยอร์ค
92 9546 คุณ อวยชัย อุ่นใจ
93 10675 คุณ อันธี สุทธจิต
94 9542 คุณ วฤทธิ์ บุญประสม ต่อ
95 11576 คุณ กมลชนก สงวนราชทรัพย์
96 11168 คุณ ปริทรรศน์ ล่องชูผล
97 11589 คุณ กฤตธรรม พลบุตร
98 9975 คุณ กฤตศิลป์ อินทชัย กฤต
99 11105 คุณ กฤษณ์ กระแสเวส โจ
100 11043 คุณ กฤษณะ หุตามัย
101 0 คุณ กาฐาน โกสลากร ฐาน
102 9412 คุณ กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ โจ๊ก
103 9469 คุณ เกรียงไกร ศิกษกโสภณ แซ่ลิ้ม
104 9524 คุณ เกียรติศักดิ์ จุมปามัญ แห้ง
105 0 คุณ โกเมน ศรีสมเพชร
106 9514 คุณ คณิต อดุลย์วิศิษฐ์
107 11462 คุณ จรัสบุญ วรมิตร
108 9456 คุณ จิณธรรม ค้ำกูล
109 9414 คุณ เจนกิจ สวัสดิโอ จ้อง
110 11107 คุณ ฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เจ้า
111 11585 คุณ เฉลิมชัย ปันทะนา อ้อ
112 9461 จ.ส.อ. เฉลิมพล แก้วสุวรรณ
113 9444 คุณ ชนินทร์ สมมณีวรรณ เป้
114 9517 คุณ ชัยยุทธ นิมิตพงษ์สกุล ยุทธ
115 9485 คุณ ชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ปอ
116 11133 คุณ ชาตรี พิมสาร ตรี
117 13464 คุณ ชาติชาย เมืองลือ ปึ้ง
118 11046 คุณ ชาติชาย หลิ่วสุวรรณ อ้วน
119 9525 คุณ ชาติชาย อภิรักษ์เมทนี เจียว
120 13469 คุณ ชูศักดิ์ ไชยวงค์
121 0 คุณ โชคชัย สายทอง
122 11584 คุณ ฐิติวัฒน์ กองแก้ว อู๊ด
123 9120 คุณ ณัฐพล ลังการ์สิทธิ์ ตุ่ย
124 9487 คุณ ทวีพงษ์ หินคำ เมี่ยง
125 0 คุณ ธนวัฒน์ นันทสมบูรณ์ ป้อม
126 10368 คุณ ธนากร ชัยศรี
127 9521 คุณ ธัชชัย ขัติครุฑ ท้อป
128 9427 คุณ นคร วรรณกุล หนุ่ม
129 9453 คุณ นพดล คำมาลูน แดง
130 0 คุณ นัฑวัฒน์ นันทสมบูรณ์
131 13417 คุณ นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล นิรันดร์
132 0 คุณ ประพันธ์ หน่อราช
133 10709 คุณ ปริพัฒ ศุกระจันทร์ จุ๊ย
134 9996 คุณ พงศธร สุมันตกุล
135 9424 คุณ พงษ์ธวัช กระจ่างพันธ์ ก้อ
136 0 คุณ พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข ตี๋
137 11118 คุณ พจน์ หงสนันทน์ โอ๋ด้อ
138 13456 คุณ พัทสานต์ สุนทรพันธ์
139 9496 คุณ พิบูลย์ จันทร์ศรี ต่าย
140 9442 คุณ พิศิษฐ์ ณรงค์ศักดิ์ ดำ
141 13466 คุณ พิษณุพงษ์ โพธิสาร
142 9446 คุณ เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล
143 12054 คุณ ภัทรจักร จำรูญรัตน์
144 10725 คุณ ภาณุรัตน์ โลหนันทน์
145 9165 คุณ ภาณุวัฒน์ อุณฤทธิ์ เล็ก
146 9988 คุณ มนต์เทพ ดำรงมณี
147 9431 คุณ มนตรี ยานนท์
148 0 คุณ มิลินท์ นิมากร
149 13451 คุณ ภัทญุษ(โยธิน) ประเสริฐกุล
150 11104 คุณ รณภูมิ ศรัทธาทิพย์ รณ
151 0 คุณ รังสิมันต์ ณ ลำปาง
152 9455 คุณ วรพงษ์ ญาณวุฒิ
153 9507 คุณ วรพจน์ โควตะวงศ์ แอ๊ด
154 9542 คุณ วฤทธิ์ บุญประสม ต่อยักษ์
155 9418 คุณ วสันต์ ตุ่นคำ
156 9448 คุณ วสันต์ นิ่มตระกูล แอ๊ด
157 0 คุณ วัชรพงษ์ บุญรัตน์ แมว
158 0 คุณ วัชรินทร์ สมณาวรรณ
159 9478 คุณ วิกรม กลันทะกะสุวรรณ เต๋า
160 11603 คุณ วินัย ทานศิลา ตูน
161 9468 คุณ วิสูตร ศิรินุพงษานันท์
162 9436 คุณ วีรชัย ขจรบุญ
163 9456 คุณ วีรยุทธ สว่าง ท้าย
164 10705 คุณ วีรศักดิ์ ขัติยะ เต่ย
165 9502 คุณ วีระชัย ตันติศักดิ์ หนุ่ย
166 9425 คุณ วุฒิพงษ์ เกียรติศักดิ์ แป๊ะ
167 13471 คุณ เวชยันต์ เขียวคำสุข ยันต์
168 12051 คุณ ศักดากร พรหมกร
169 9125 คุณ ศักดิ์เกษม เทพรักษา
170 9415 คุณ ศิรพงษ์ เจริญกุศล จั๊บ
171 11598 คุณ ศุกล จุมปามันท์ ไก่
172 11053 คุณ ศุภวิช เชยะกุล แป๊ะ
173 9440 คุณ สถาพร อินทรีย์
174 13452 คุณ สมคิด บุญป้อ
175 9899 คุณ สมบัติ กันทะลา
176 9147 คุณ สหเทพ วรรณะ โจ้
177 9493 คุณ สาธิต ชวนศิริกุล กวง
178 9491 คุณ สุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ เจตน์
179 9429 คุณ สุรชัย กัญชนะ จิม
180 0 คุณ สุรเดช สุวรรณราช ปุ๊กลุ๊ก
181 9178 คุณ สุรศักดิ์ กล้าแข็ง ศักดิ์
182 11073 คุณ สุรัช จารุจินดา อู๊ด
183 0 คุณ สุรัต เสียงแจ่ม
184 9465 คุณ สุเวทย์ ประเวทย์จิตต์ แดง
185 0 คุณ เสนีย์ แก้วไพฑูรย์ น้อย
186 12524 คุณ อดินันท์ อภิวงษ์งาม
187 9428 คุณ อดิศร สุวรรณประเทศ โอ๋
188 10049 คุณ อนุชา คันธา ฮ้อ
189 9467 คุณ อนุเทพ วาฤทธิ์ แป้ด
190 9437 คุณ อภิชาติ วัฒนจันทรกุล
191 9494 คุณ อภิสิทธิ์ พรหมเสน หน่อง
192 0 กัปตัน อาป วัลลิภากร
193 9190 คุณ ณรัช ธนิตจารุกุล ผล
194 13453 คุณ อิศรา นาคปรีชา โหน่ง
195 10158 คุณ อิศเรศ สิทธิโรจนกุล อ๊อด
196 0 คุณ อุดมเกียiติ ลักษมีจรัสวงศ์ เกียรติ
197 9498 คุณ อุตสาหะ ณ เชียงใหม่ ต่อ
198 9432 จ.ส.อ. ทวี ลินทชัย
199 11615 พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย
200 12486 น.พ. นรินทร์ บุญจงเจริญ เล้ง
201 9508 น.พ. โอภาส อินทรสุขุม หนุ่ย
202 9486 ผศ.ดร. สุเมษ เกตุวราภรณ์
203 9990 พล.ต.ต. เขมรินทร์ หัสศิริ
204 9543 พ.ต.อ. ปิยะพงษ์ ชำนาญ จุ๊บ
205 0 คุณ มิตรชัย ตรีวลัยรัตย์ จุ้ย
206 9477 พ.อ. มาโนช จุมปามาลา โจ๋
207 0 คุณ กาฐาน โกสลากร(ฐาน)
208 11928 นาย บัญญัติ สุริยะไชย ใหญ่ (ญัติ)
209 12939 นาย สมพงษ์ ผลพัฒนกุล เส็ง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ