ชื่อรุ่น CONFIDANT ' 76 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 196 คน
# 2519M5 ประธานรุ่น : คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8568 คุณ ชนินท์ แก้วกำเนิด
2 11938 พ.ต.ท. ชาติชาย วิชิต
3 11903 คุณ ชานนท์ ลิ้มวัฒนา
4 11967 คุณ ชิงชัย สุทธะพินทุ
5 12077 คุณ ชิน สมเจริญ
6 11884 คุณ ชิษณุ วงศ์นนทิ
7 11906 คุณ ณัฐยา ลีลาพรพิสิฐ (ปณิธิกุล)
8 12005 คุณ ดรุณี ศรีอินทร์ แหวว
9 11960 คุณ ดวงเนตร เตริยะ
10 11920 คุณ ดาววัน บูรณศิลปิน
11 11466 คุณ ดำรง ฌแลมสุข
12 11924 คุณ เตือนใจ ไม้จันทน์
13 8247 คุณ ทวีศักดิ์ ขันธราช
14 11943 คุณ ทวิภา ไชย์วงศ์แก้ว
15 11973 ผศ. ทวีชัย นิมาแสง
16 8267 ร.อ. ทวีทรัพย์ คุณยศยิ่ง
17 11100 คุณ ทวีรัสม์ พิทักษ์อรรณพ
18 11913 คุณ ทับทิม มลายอริสูญ(ชวชาติ)
19 11946 คุณ ทิพย์วัลย์ ตันหยง
20 12022 คุณ ธงชัย อิทรการุณเวช
21 11923 คุณ ธนัดดา ลีมะสวัสดิ์(จันทนาคม)
22 10964 คุณ ธนิต สุภาแสน
23 11941 คุณ ธวัช วันชัย
24 12061 คุณ ธำรง ยะวัน
25 11933 คุณ ธีรพงศ์ กมลประภาสวัสดิ์
26 11126 คุณ ธีระชัย อนันทานนท์
27 11524 คุณ ธีระพันธ์ แซ่โซว
28 8187 คุณ เธียรชัย นิลจรูญ
29 8049 คุณ นพนารัตน์ พุทธพันธ์
30 8027 คุณ นรินทร์ ธัมทะมาลา
31 11883 คุณ นันทินุช ธัมทะมาลา( อารยางกูร)
32 11897 คุณ นิภาศรี สุวรรณกุล
33 12008 คุณ ธัญพร(นิ่มนวล) เวชานนท์(พุทธหน่อแก้ว)
34 11969 คุณ นิรมล ยะอนันต์ อ้อย
35 9677 คุณ นิสิต ยศวงศ์รัศมี
36 11888 คุณ นุชสุรางค์ วรพงษ์ เอื้อย
37 8209 คุณ บรรพต เสริมพานิช
38 8875 คุณ บวร สุติคา ต้อง
39 11970 คุณ บีบีโซเรดา เซลามัน
40 11901 คุณ บุญผา งำเมือง
41 10718 พ.ต.ต. บุญยสิทธิ์ รอดชะพรหม
42 8190 คุณ บุญวัฒนะ ณ. เชียงใหม่
43 8574 คุณ ปกรณ์ ถิ่นธรรม
44 11914 คุณ ประไพ อุ่ยตระกูล
45 11951 คุณ ประกาย ริมชม
46 8724 คุณ ประพันธ์ วัฒนะสวัสดิ์วงศ์
47 11882 คุณ ประยุร ศรีสิทธิพจน์
48 11972 คุณ ประสิทธ์ สุขเจริญ
49 8281 คุณ ปริญญา ไทยสวัสดิ์
50 11880 คุณ ปัทมา ธนามี นกน้อย
51 11881 คุณ ปาริชาต ประภาวิทย์
52 11939 คุณ ปิยนุช พานิชกุล (วิจิตรศิลป์) เบบี้
53 8180 คุณ ปุรณะ กระแสชัย โป้ง
54 11879 คุณ เปรมจิต เสาวคนธ์ (ดวงพิกุล)
55 8899 คุณ พงศ์วัฒนา มุสิกโปดก
56 11324 คุณ พนิดา ชำนาญศรีเพชร์ (จาติเกตุ)
57 11947 คุณ พนิดา เลาหโกญจนาท
58 11936 คุณ พรรณราย จินรงค์
59 11975 คุณ พรสวรรค์ วิภูสันติ
60 11971 คุณ พัชรา ไชยวังษา
61 11976 คุณ พัชรินทร์ ญาณสาร(เกียรติปรีชา)
62 8566 คุณ พัฒนา สร้อยจาตุรนต์
63 11274 คุณ พัฒนา อาวิพันธ์
64 12058 คุณ พิมประพร แสงสุวรรณ(ศีลพันธ์)
65 11935 คุณ พิมประไพ เกียรติปรีชา
66 11945 คุณ พูนพัฒนา อุทธิเสน
67 11962 คุณ พูลศรี ประทุมมณี
68 11898 คุณ เพ็ญแข สายวิไล(จีนเพชร)
69 11907 คุณ กัญญภัค (ไพลิน) วุทธานนท์
70 7965 คุณ ภราดา โรจนสุพจน์
71 11115 คุณ มงคล คุตติกุล
72 11949 คุณ มนตรี ศรีสมบัติ
73 11963 คุณ มลวิภา จอมจันทร์ยอง
74 11974 คุณ เยาวภา พุหธวี
75 11921 คุณ เยาวลักษณ์ สุภาเลิศ
76 11909 คุณ รงรอง ดุริยพันธ์(โชคเกิด)
77 8008 คุณ รักพงษ์ ปรมศิริ
78 11280 คุณ รังสรรค์ ศิลปิศรโกศล
79 9355 คุณ ราเชน ลีรพันธ์
80 11927 คุณ รุ่งอรุณ จอมเมือง
81 11934 คุณ รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร
82 8196 คุณ เรือง จันทร์มหเสถียร เรือง
83 11940 คุณ ลัดดา มะลิแก้ว
84 11932 คุณ ลำดวน คำติ(หอมมณี) เงาะ
85 11959 คุณ วนิดา อินทร์คำ
86 12016 คุณ วรรณวิมล วงศาโรจน์
87 11889 คุณ วรรณวิมล ศรีภูมินทร์
88 11911 คุณ วรรณา ญาณโรจน์
89 8201 คุณ วสันต์ วงศ์สกุล
90 11890 คุณ วัชรินทร์ ไชยแก้ว
91 11965 คุณ วันดี โตวนิชย์
92 11892 คุณ จิตรา(วันเพ็ญ) คันธวงศ์
93 11916 คุณ วารุณี ผมทอง
94 11316 คุณ กนกพร(วิจิตรา) เจริญวงศ์ (บุญเป็ง)
95 11426 คุณ วิชิต อังศุโภไคย
96 10727 คุณ วิเชียร โปธา
97 12014 คุณ วิบูลย์ ตระการศิรินนท์
98 11891 คุณ วิยะดา ชูสาย(ธุวะนุติ)
99 11968 คุณ วิไลรัตน์ พาหุสัจจะลักษณ์
100 10719 คุณ วุฒิชัย รอดชะพรหม
101 11964 คุณ ศิรินุช เต็งเจริญพงศ์ธร
102 11886 คุณ ศิริพร เขื่อนแก้ว
103 11957 คุณ ศิริวรรณ อุดมศรีสุข(เตียวไพรัช)
104 11922 คุณ ศุภชัย ลาวณานนท์
105 7953 พ.ต.อ. ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ เปิ้ล
106 11966 คุณ สกล เครื่องคำ
107 12048 คุณ สงวน ลิ้มเล็งเลิศ
108 11441 คุณ สมชัย สุจริตวณิช
109 11915 คุณ สมบูรณ์ ลิลิตวรกุล
110 11956 คุณ สมพล ศรีจอมทอง
111 11887 คุณ สมภพ ลือนคร
112 11469 คุณ สมหวัง รัตนาวังเจริญ
113 8287 คุณ สราวุฒิ ห้วยเรไร
114 8189 คุณ สามารถ แสงสุวรรณ
115 8206 คุณ สุทธิชัย ไชยวงศ์แก้ว
116 8231 คุณ สิริพงศ์ ตระการกมล
117 11875 คุณ สิริกาญจน์ รจิตวานิช (ทุ่งสี่)
118 11917 คุณ สุจิตรา เกตุทองแถม
119 11877 คุณ สุชาดา ชาเชื้อ
120 11955 คุณ สุชาติ (กอปร) ภีระวงศ์
121 11961 คุณ สุดาพร ดำรงค์วานิช(ศิริกุล)
122 11952 คุณ สุดารัตน์ ลีรพันธุ์
123 11958 คุณ สุธีรัตน์ แสนใจบาล
124 11876 คุณ สุนทรี รินทร์คำ
125 8257 คุณ สุรัตน์ ณ.เชียงใหม่
126 12003 คุณ สุรางค์จิต สหชัยเสรี (ธีวีระกุล) ลั้ง
127 11942 คุณ สุรินดา กาวิชัย
128 8182 คุณ สุวรรณ พิณตานนท์
129 11904 คุณ เสรี แซ่เหลี่ยง
130 11944 คุณ เสาวลีย์ คอยเอร์(ศรีกนก) ลี
131 12010 คุณ อดิศักดิ์ สุรินทร์คำ
132 10026 คุณ อนวัช ยาวิชัย
133 11885 คุณ อนุรักษ์ ชูเชิญ
134 8422 คุณ อภิชาติสมบัติ ณ.เชียงใหม่
135 11926 คุณ อมรทิพย์ ลักษมีเลิศ
136 11948 คุณ อรนุช คุตติกุล(หิรัญจารุกร)
137 11931 คุณ อัจรา ประกอบกิจ
138 12071 คุณ อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง(ฑูรานุภาพ) ต้อม
139 12006 คุณ อัปสร ศิริวัฒนุกุล
140 11919 คุณ อารียา รัตนรณชาติ
141 11895 คุณ อารุณี ภู่สว่าง
142 12012 คุณ อินทิรา ธงไชย(ตันติเวชอภิกูล)
143 11062 คุณ ระดม(อุดม) สุขเจริญ
144 12021 คุณ อุบลรัตน์ ชัยรัตน์ (รัตนวิเชียร)
145 0 คุณ กัญญภัค จุทธานนท์
146 0 คุณ การะเกด ศุขพงศ์
147 0 คุณ จรินทร์ เข็มสวัสดิ์
148 0 คุณ จัตุพร ขัติยะวร ติ้ม
149 11929 คุณ จาตุรนต์ เครือสาร
150 11269 คุณ เฉลิมพล ธรรมวิวรณ์
151 10730 คุณ ทรงศิลป์ พิริยคุณธร ฮ่อย
152 8181 คุณ นาทชัย สวัสดิ์ศรี
153 11545 คุณ นิคม พันธุ์เจริญ(จงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา) คม
154 0 คุณ นิรมน โลไทยสงค์
155 11928 คุณ บัญญัติ สุริยะไชย
156 0 คุณ ประกาย เกียรติพันธุ์ ตุ๋ย
157 11896 คุณ ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
158 0 คุณ รงรอง ดุริยพัรธ์
159 0 คุณ วนิดา ปัญสุรินทร์ (โชติธนานันท์)
160 0 คุณ วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ ช้าง
161 0 คุณ ศรัทธา มะลิแก้ว
162 0 คุณ ศรีนวล บุญธรรม
163 0 คุณ สุจิตรา เกตุทองแถม
164 0 คุณ สุทธิลักษณ์ ก้อนแก้ว
165 0 คุณ สุธีรัตน์ มหสิงห์
166 8217 คุณ อนุการ ตนานนท์
167 0 คุณ อุดม เจียรวิริยะพันธ์
168 11930 คุณ พัฒนา สิทธิสมบัติ มุ้ย
169 0 คุณ วนิดา พุทธเจริญ(...............) โต่น
170 0 คุณ อมรทิพย์ ตรีวัฒนาวงศ์
171 11900 คุณ ภูมมินทร์ นนเดชกุล
172 0 คุณ นิภาพรรณ กุลครรชิต (ทิพย์จักร) แมว
173 11936 คุณ พรรณราย ชุมสาย ณ อยุธยา
174 0 คุณ ชิตศักดิ์ เวชชากุล
175 0 คุณ ทวีศักดิ์ อักษรทับ
176 0 คุณ สิทธิชัย ไชยวงศ์หล้า
177 0 คุณ แสงโฉม ถนอมสิงห์ (ถาวระ) แดง
178 0 คุณ อัญญรัตน์ (สุวพีร์ นิ่มตระกูล) ยาวิชัย
179 0 คุณ อรุณี โนโนกากิ (ภู่สว่าง)
180 11277 คุณ กนิษฐา อิสรานุเคราะห์
181 11540 คุณ กฤษณะ จันทร์อินทร์
182 11953 คุณ กาลัญ กลั่นกลิ่น
183 11485 คุณ กิตติพงษ์ เรืองสุตระการ
184 11910 คุณ โกศล เทียมทินกฤต
185 11912 คุณ ขวัญใจ ศรีคำกอง
186 11878 คุณ คนึงนิจ ไชยลังการณ์(บุญทอง)
187 8179 พ.อ. ครรชิต ไชยาพันธุ์ อิว
188 8018 คุณ จักรกฤษณ์ เจษฎาพันธ์
189 11614 คุณ จันทวรรณ ศรีภูมิมินทร์
190 11937 คุณ จารุวรรณ อยู่ม่วง
191 11908 คุณ จิตต์มนัส สมโน
192 12044 คุณ จินตนา สุรินธรรม ตู้
193 11925 คุณ จิราพร ลิ้วประเสริฐ อึ่ง
194 10385 คุณ เจิดศักดิ์ พิงพราวลี
195 11902 คุณ แจ่มจันทร์ วิบุลสันติ
196 11495 คุณ เฉลิมเกียรติ เข็มทิศ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ