ชื่อรุ่น มีน ' 32 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 216 คน
# 2532M6 ประธานรุ่น : คุณพีระ วงศาโรจน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 18716 นางสาว รุ่งรวี เวทศักดิ์ ปุ๊
2 13515 คุณ ภูมิชาย แจ้งเจนกิจ
3 0 คุณ พงศธร สมร
4 13083 นาย ประโพธิ อุปถัมภ์ Mac
5 18731 คุณ มรกต สุริยะ นิ่ม
6 0 คุณ เอกพันธ์ ใจวงศ์ เอก
7 12319 คุณ รุจน์ บัวเย็น รุจน์
8 0 คุณ ธีรวัฒน์ กิตติพิตรพิบูล
9 18680 คุณ รักทัย ดำรงมณี (บุญพรหม) ดาว
10 13135 คุณ สุกฤตย์ พุทธิรักษ์กุล
11 0 คุณ สังวาน สมัยตัน
12 0 คุณ จิตตินันท์ เจริญพงศ์ (ชัยชนะ)
13 0 คุณ ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ คุ้มพร้อม
14 18742 คุณ เพียงอัปสร ยาปาน ผึ้ง
15 18761 คุณ ศุภวรรณ สุขทรัพย์ถาวร
16 0 คุณ ตวงทิพย์ พานิชกุล
17 19510 คุณ รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ เอื้อง
18 18719 คุณ อาราวรรณ ลาภเลิศสกุล(เพิ่มทรัพย์)
19 0 คุณ ปาณิษฏา ศรีผดุงกุล
20 13196 คุณ พัชรพล ผลพานิช
21 17346 คุณ พีรเดช ปานใจ
22 0 คุณ วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา ไก่
23 0 คุณ วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
24 0 คุณ วิวรรณ เลิศโภคานนท์ หมวย
25 13341 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระสวัสดิ์
26 0 คุณ กุลยา สาริวีวิน
27 0 คุณ พรทิวา ทรัพย์เกษตริน
28 20159 คุณ ลินดา เอื้อไพบูลย์ แม้ว
29 0 คุณ รณิดา ศิลานนท์ นุ้ย
30 0 คุณ ชนะ แสนไชย
31 0 คุณ ศิริวรรณ ไม้เกตุ
32 0 คุณ เบยจภา เราจ์
33 18760 คุณ มณฑิรา พรศาลนุวัฒน์
34 19517 คุณ อรนุช อันธิวงศ์
35 0 คุณ ณภัทร นุตสติ
36 13344 คุณ ราชพันธ์ ราชจินดา ราช
37 0 คุณ จักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ เด่น
38 13507 นาย สิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ อิ่ม
39 13328 คุณ กนก จีรวุฒิ
40 21400 คุณ กนกกาญจน์ ปองทอง
41 0 คุณ กนกพร เงาโสภา แอน
42 0 คุณ กนกพร ไตรจินดา
43 0 คุณ กนกพร ปันทวี หนก
44 0 คุณ กนกพร สัยะสิทธิพาณิชย์
45 0 คุณ กนิษฐิกา ตันติสุนทร
46 13104 คุณ ก้องเกียรติ เรือนน้อย
47 13877 คุณ กฤษณ์ สทรลักษณ์
48 13190 คุณ ชัชวาล เทพมาลา
49 13348 คุณ ชาญชัย จักราชัย
50 13106 คุณ ชัยรัตน์ พวงประโคน
51 13108 คุณ ชาตรี อินทร์ไชย
52 19570 คุณ ชาติกานต์ ต๊ะวิชัย
53 15671 คุณ ชานนท์ สุทธภักติ
54 13061 คุณ ชุมพล ตระกูลวงศ์ ตู่
55 15653 ทพ ฑัณฑิต ชูปัญญา ปี่
56 13333 คุณ ณรงค์ชัย สุดวง
57 15103 คุณ ณริสสร ธีรทิป
58 12881 คุณ ณัฐเดช จรีเดชกุล
59 18784 คุณ ณัฐพงศ์ อนุรุทธิ์เนตรศิริ
60 14286 คุณ ณัฐพล โฆษชุณหนันท์
61 18786 คุณ ดวงทิพย์ พานิชกุล
62 13113 คุณ เดช ดำรงศักดิ์
63 15175 คุณ ถกล เกตุแก้ว
64 15698 คุณ ทัศนัย โยคำ อ๊อด
65 13116 คุณ ธเนธ วิสิทธิ์
66 15123 คุณ ธวัชชัย เตียเจริญ
67 18697 คุณ ธิติยา คูสุนทรทรัพย์
68 13087 คุณ ธีรเดช คำบุญชู
69 13075 คุณ ธีรพงษ์ พรหมปัญญา
70 16627 คุณ ธีรวัฒน์ กิมลูน
71 18738 คุณ นงคราญ วงค์กุณา
72 15697 คุณ นพพร พงส์เรืองรอง
73 15635 คุณ นรเศรษฐ์ ชัยบัตร์
74 18674 คุณ นฤนาท มาลัยรัตนา
75 18794 คุณ นฤมล บุญสนอง เจี๊ยบ
76 19580 นางสาว นวรัตน์ เสรเมธากุล อ้อย
77 16696 คุณ นิพนธ์ นิราพาธ นก
78 18750 คุณ นิภาวรรณ จันทร์แสงฉาย
79 19558 คุณ นิรากร วินยพงศ์พันธ์
80 18733 คุณ เบญจภา เทวินทรภักติ
81 18773 คุณ เบญจลักษณ์ ไชยประเสริฐ
82 19313 คุณ ปภาวดี ดำรงมณี นาย
83 15646 คุณ ประกิจ หอมนาน อ็อด
84 13082 คุณ ประกิต บุญพรประเสริฐ
85 18695 คุณ ประภาศรี ปั้นตระกูล
86 18708 คุณ ปราณี ศรีผดุงกุล
87 17343 คุณ ปริญญา เดชยาภิรมย์ ต้น
88 13074 คุณ ปัจจัย ปิยะชน
89 18726 คุณ ปัจฉิมธิดา พัวพันพัฒนา
90 17532 คุณ ปาจรีย์ รัตนคำนวณ
91 18778 คุณ ปาจรีย์ วงษ์ตระหง่าน
92 18781 คุณ ปิยธิดา จุลละปีย
93 19323 คุณ ปิยพร เกียรติกานนท์ (วรรณพิณ) ชมพู
94 19305 คุณ ปิยะนาถ โคมแขวง
95 18728 คุณ ปิยะพร ทิพย์เวียง
96 15077 คุณ เปรมปรี อยู่สันติกุล
97 18690 คุณ เปรมฤดี ปินทยา
98 18681 คุณ ผลบุญ พัวสุวรรณ
99 18746 คุณ พรทิพย์ ภู่สว่าง
100 18764 คุณ พัชรีวรรณ นุตสติ
101 19308 คุณ พามดา ชูวุฒยากร
102 18785 คุณ พีรวุฒิ เชิดสถิรกุล
103 15027 คุณ ภูมิเกียรติ เรืองสกุล
104 18796 คุณ พระภูวดล ปิยสีโล (ขานพล) จิ๋ว
105 18770 คุณ มธุรส ปราบไพรี
106 13379 คุณ มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์
107 19568 คุณ มานัส ปิยะเกษมวงศ์
108 19311 คุณ มาลินี วิจิตร
109 18650 คุณ เมธาวี นาคเกิด
110 18787 คุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์
111 18793 คุณ เยาวธิดา มูละจงกล
112 18709 คุณ รชนีกร ไกรสวัสดิ์
113 18775 คุณ รัชฎาภรณ์ มะลิวัน
114 19306 คุณ รุ่งนภา เตชะพงษ์
115 18712 คุณ รุณิดา ศิลานนท์
116 18741 คุณ ลัลนา วิทยรุ่งเรือง(ทองดี) เอ้
117 13055 คุณ ลิขิต ยืนบุญ
118 19505 คุณ วนิดา ธีรวัฒนมนตรี
119 13148 คุณ วรกร ต.เจริญ
120 18744 คุณ วรนุช ชุ่มใจศรี
121 16678 คุณ วรพงศ์ ตระการศรินนท์
122 19310 คุณ วรลักษณ์ พุทธพันธ์ ลักษณ์
123 13324 คุณ วราพงษ์ แสงฟอง
124 13199 คุณ กัลยกฤต(วราวุธ) วัชรวุฒิกุล เก่ง
125 18698 คุณ วริศา เกียรติไพศาล
126 18703 คุณ วรีมน ณ เชียงใหม่ หนู
127 19304 คุณ วฤธ โตวิจักษณ์ชัยกุล
128 18723 คุณ วันวิสาข์ ประปานา
129 0 คุณ วัลลภา ตียาลม
130 18766 คุณ วราลักษณ์ โอพสุกุล(จันทะธง) นก
131 18702 คุณ วาสนา ลาวัลย์ประกาย
132 13143 คุณ วิทยา ตันตลานุกุล
133 18725 คุณ วิทยา เรืองฤทธิ์ โอ
134 19598 คุณ วิภา วิมลรัชต์มโนรม
135 18673 คุณ วิมลิณ สีตะพันธุ์
136 18732 คุณ วิลาสินี เทโพกุล
137 18718 คุณ วิสนุ สระทองมาก นุ หรือ หนึ่ง
138 18671 นาวาโท วีระยุทธ เตไชยา ยุทธ
139 18692 คุณ ศศิธร ชุ่มชูวัฒน์
140 18774 คุณ ศศิพร จงวัฒนา
141 19312 คุณ ศันสนีย์ ขวัญศรีวงศ์
142 18797 คุณ ศิธิรินทร์ ไชยนา
143 18700 คุณ ศิรประภา เจริญพรเทพ
144 18776 คุณ ศิริกุล วิบุลสันติ
145 18752 คุณ ศิริลักษณ์ เมฆลอย น้อง
146 18720 คุณ ศิริลักษณ์ เรืองจิตชัชวาลย์
147 15672 คุณ ศุภการณ์ ธนทิตย์
148 13322 คุณ ศุภชัย กันธีรารักษ์
149 18705 คุณ ศุภลักษณ์ โฆวัชรากุล
150 13171 คุณ สงกรานต์ พุทธยศ
151 12755 คุณ สมเกียรติ แก้วไพฑูรย์
152 18696 คุณ สังวร หอชัยศิวะนนท์
153 18729 คุณ สังวาน สมัยต้น
154 19346 คุณ สันติ พิรารักษ์
155 18783 คุณ สายใจ นทีคุณธรรม
156 18682 คุณ สายสุณี ชีวาเกียรติยิ่งยง
157 17344 คุณ สาวิตร สุภานันต์
158 13097 คุณ สืบสกุล จิตตางกูร
159 18771 คุณ สุชีวา อินแสง
160 18688 คุณ สุทธินี พึ่งหิรัญ
161 18687 คุณ สุธิดา ไชยชาววงษ์
162 16624 คุณ สุธีระพันธุ์ วันไชยธนวงศ์
163 18749 คุณ สุเนตร ส่งวิสุทธิ์
164 18679 คุณ สุภาวดี ทับกล่ำ
165 13057 คุณ สุริยน สุริโยดร ต่อ
166 13330 คุณ สุลักษณ์ วุทธีรพล
167 19354 คุณ แสงฤดี โสตถิพันธุ์กุล
168 18689 คุณ โสภิดา ภูวกุล
169 18759 คุณ หนึ่งฤทัย เตียวตระกูล
170 20160 คุณ อนิรุทธิ์ รัตนบูรณสมบัติ
171 13117 คุณ อนุรักษ์ ศราภัยวานิช
172 18758 คุณ อภิรดี ปราสาททรัพย์
173 18717 คุณ อรณัส วัฒยานนท์
174 19544 คุณ อรวรรณ วัฒนปกรณ์กุล
175 13115 คุณ อัครพล ยะภักดี
176 18706 คุณ อัมพา ยิ่งดีสกุล
177 15105 คุณ อาณัติ พรรณราย
178 16637 คุณ อาณาจักร อรรถปรียางกูร
179 12703 คุณ อาทิทัต ยากี
180 13071 คุณ อารักษ์ กัณหารัตน์
181 13080 คุณ อำนาจ ชัยวังซ้าย
182 18685 คุณ อำพัน ชูเลาตระกูล
183 13192 คุณ อินทวงศ์ อุทัยพัฒน์
184 0 คุณ ณัฐกานต์ ธรรมมิโกมินทร์
185 15652 คุณ เอกรินทร์ เพ็ชรศิริ
186 18754 คุณ นวพรรณ ไชยวรรณ์ เก๋
187 18767 คุณ กังสดาล เทวตา , สุกัญญา เทวตา จีโน่
188 0 คุณ กำธร ภูริวรางค์กุล
189 16133 คุณ กิตติพงษ์ เจริญสุวรรณ โตโต้
190 0 คุณ กิติกร ขัติรัตน์ (ปัญญาเทียม)
191 0 คุณ กุลชา (วิมลิณ) สีตะพันธุ์ ต่อ
192 0 คุณ กุลยา สาริชีวิน (กัลยาราษฎร์)
193 0 คุณ ขนิษฐา รัติวนิช นาย
194 0 คุณ คมสันต์ สอาดล้วน เค
195 19307 คุณ จรินดา จันทร์แปลง จุ้ย
196 19587 คุณ จารุนาถ ลอยลม ปุ๊
197 0 คุณ จินตนา ศรีวิชัย ใหญ่
198 0 คุณ จุฑามาศ สกุณา ติ๊ก
199 0 คุณ เจตนา ไชยสิทธิ์
200 0 คุณ เจนีวา กิตติยังกุล
201 0 คุณ ฉมารัตน์ กิตติคุณากร
202 0 คุณ ฉัฐกานต์ ธรรมมิโกมินทร์
203 0 คุณ เฉลิมพล ฐิติจำรัส
204 0 คุณ เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์
205 0 คุณ ชวลิต จิตสัมพันธ์สุข แบงค์
206 16135 คุณ บรรศักดิ์ อิสระไพโรจน์
207 15640 คุณ พีระ วงศาโรจน์ เปิ้ล
208 16164 คุณ สารัชช์ ชิตสุข
209 16126 คุณ อภิศักดิ์ สรวิสูตร
210 19576 คุณ อุทุมพร ศุภมั่งมี
211 16676 คุณ อรรถพงษ์ พรหมโลก อั๋น
212 0 คุณ ธงชัย จารุจินดา
213 0 คุณ ศิรประภา พงษ์ศักดิ์ศรี
214 0 นาย ไตรรัตน์ ฤทธิมณี
215 13144 คุณ สกุลวัฒน์ วัฒนวงศ์ ปอ
216 16625 คุณ สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ