ชื่อรุ่น ชื่อรุ่น ม.6 ปี 2553 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 338 คน
# 2553M6 ประธานรุ่น : คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 26856 คุณ วศิน เลาหะวิสุทธิ์ วิน
2 26868 คุณ บวร สัตโยภาส Tong
3 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส ตาล
4 27657 คุณ ปณาลี อุประดิษฐ์ น้ำ
5 27660 คุณ จิรายุส ปัญญาฟู เจ
6 27664 คุณ นารีนาถ ศิริวิสูตร ป้อน
7 27670 คุณ พีชรัช อารีย์หนู พีร์
8 27671 คุณ ณฐพร มณีวรรณ น้ำ
9 27674 คุณ วสภรณ์ ส่งวิสุทธิ์ JOY
10 27676 คุณ ปาลิดา อุทยาวลี May
11 27681 คุณ ณัฏฐ์ กนกแสนไพศาล นัท
12 27686 คุณ ตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์ กอล์ฟ-ตุลย์
13 27691 คุณ รวิภรณ์ กฤตธรรม ปาย
14 27692 คุณ ศิริลักษณ์ คำประพันธ์ Nine
15 27693 คุณ ธีรศักดิ์ เพ็งประเสริฐ JJ
16 27695 คุณ ณัฐธิดา ฟูจิวารา โด
17 27696 คุณ สาริษฐ์ ปทุมาสูตร เบน
18 27697 คุณ ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ ข อ งข วั ญ
19 27698 คุณ ศศิพัชร นกมีรอด ตาต้า
20 27699 คุณ ภัทร์สิริ กฤษณุรักษ์ เฟิร์น
21 27701 คุณ ปาณิศา สุภารัตน์ Mudmee
22 27703 คุณ ศศิมล บุญศรี แตงโม
23 27707 คุณ รัฐพงศ์ ใจกล้า Earth
24 27712 คุณ อาภา คุณธรรมสถาพร น้ำริน
25 27713 คุณ เพ็ญศิรินทร์ ศรีมงคล แวน
26 27714 คุณ จิรเมธ มงคลไชยสิทธิ์
27 27717 คุณ มาริษา เยาวภาคย์โสภณ Naam
28 27719 คุณ รักษิต กันไพเราะ หนึ่ง
29 27721 คุณ พิมพ์วิไล กิจจนะพานิช วุ้น
30 27722 คุณ ณภัทร เจริญสันติ Pond
31 27723 คุณ กานต์ เวโรจน์ ออม
32 27725 คุณ นนทวิช ศิลมัย toto
33 27727 คุณ ธีรารัตน์ ตันติศักดิ์ ไนซ์
34 27729 คุณ จุฑาทิพย์ ประดับศรีเดช Cherry
35 27732 คุณ เสฏฐวุฒิ กล้าหาญ กอล์ฟ
36 27736 คุณ ธนดล จงรักษ์สัตย์ ผิงผิง
37 27737 คุณ ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ TuM
38 27740 คุณ เบญจมาศ ติกอภิชาติ Chompoo
39 27741 คุณ ภาวิช วัฒนวาณิชกร กอล์ฟ
40 27742 คุณ วีรวัส ธุวธนานุรักษ์ บุ๊ค
41 27744 คุณ ลักษณ์สุดา สุวรรณมาลิก Phudoi
42 27746 คุณ ลลิต อรุณฤทธิเดชา ปอย
43 27749 คุณ ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล ท๊อป
44 27752 คุณ ธีรภัทร ลีมะสวัสดิ์ ใหม่
45 27753 คุณ อรวรรณ ปินตาคำ Fon
46 27754 คุณ ภาคภูมิ ชยางคานนท์ อาร์ม
47 27755 คุณ ภัชวรรณ แก้วใจดี Proud-พราว
48 27756 คุณ พนิตา ศิริเกษร ซีตรอง
49 27757 คุณ เสฏฐนันท์ ทาเขียว กัน
50 27759 คุณ รัชนีกร แสนสุข พิมพ์
51 27761 คุณ กัลย์สุดา อุ่นเมือง กระแต
52 27763 คุณ จุฑาลักษณ์ สายแปง บี
53 27764 คุณ พิทักษ์ คำนนท์คอม แจ็ค
54 27767 คุณ ปฏิญญา มณเฑียร ดอกคูน
55 27777 คุณ ภากร วรรโณทัย Ben
56 27780 คุณ ขจีวรรณ อุดมโสภกิจ ชมพู่
57 27784 คุณ พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ porn
58 27786 คุณ ภัทรสุดา คำประพันธ์ จ๋าจ้า JaJa
59 27788 คุณ จิรวรรธ ทาริยะ ก้าว
60 27789 คุณ ดิศราพร ปัญญาคม ดิว (Dew)
61 27791 คุณ ชานัตตา เทพจันทร์
62 27792 คุณ ธนพัฒน์ พวะกุล เเย็บ
63 27794 คุณ ภรัณยา พิมสาร จิว
64 27795 คุณ กมลณัฐ บุบผศิริ Bow
65 27799 คุณ อานนท์ ศักดิ์เรืองแมน นนท์
66 27801 คุณ พฤทธา สุขพันธ์ ดุลย์
67 27804 คุณ ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์ imp(อิ๊ม)
68 27805 คุณ ภัทรพร จิตนาน ปอ
69 27807 คุณ กนกวรรณ วินิจกุล หนุงหนิง
70 27810 คุณ เดชาวัต ปันอินทร์ DoNuT
71 27812 คุณ พิชามญชุ์ หาญเจริญกิจ dai
72 27813 คุณ ศิวาภรณ์ พิมพิสาร ออย
73 27815 คุณ ณัฐนันท์ ตรีเอกานุภาพ EVE
74 27819 คุณ วรินยุพา อุดมศรี ลิลลี่
75 27820 คุณ มาตุหทัย เกตุเกล้า ลิตเติ้ล
76 27823 คุณ ภาลิตา ต.เจริญ เปตอง
77 27826 คุณ สุรชา มะตะโก Liang
78 27828 คุณ ชนิกานต์ นุตรวงษ์ บุ๊ค
79 27832 คุณ รัชพล เลิศวิชา รอง
80 27833 คุณ เฉลิมรัตน์ ซื่อเจริญกิจ
81 27836 คุณ ชุติกาญจน์ ตุ่นคำ Bow
82 27852 คุณ มาริสา นิลโขง มดตะนอย
83 27859 คุณ ไกรภพ ปินตาธรรม โบ๊ท
84 27865 คุณ ลานนาไทย สัยเจริญ ฟ้า
85 27869 คุณ จารุวรรณ จูฑะพุทธิ Aom
86 27870 คุณ เสฏฐวุฒิ อุดาการ แป๊บ
87 27875 คุณ อภิญญา ฟู่เจริญ aom
88 27876 คุณ รัชพงศ์ ชัยรัตน์ Bonus
89 27878 คุณ ภาณุพันธุ์ พงศ์อุดม ตะวัน
90 27879 คุณ ภักดี อะทุน เบนซ์
91 27882 คุณ ณฐกร ภักดี ก็อต
92 27883 คุณ ชวิศา เวชชากุล ไหม
93 27884 คุณ อัจฉราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี พิม
94 27885 คุณ นัทธมน กันเขตต์ พลอย
95 27886 คุณ อฤทธิพร จันทรา เล็ก
96 27888 คุณ ศรณ์ สิงหราชวราพันธ์ Baybart
97 27889 คุณ เกียรติภูมิ สายไทย เต้
98 27890 คุณ โกลัญญา กังวาลยศศักดิ์ Looktarn
99 27897 คุณ ณัฐนันท์ สุวรรณเรือง pond
100 27899 คุณ พรนัชชา ชยางคานนท์ Tarn
101 27908 คุณ ปราการ กล่อมสังข์ กานต์
102 27912 คุณ ณัฐธิดา พลเดช kat
103 27914 คุณ กฤษฏิ์ ปัญธิญา กริด
104 27917 คุณ ศรสวรรค์ จันทร์เงิน kook
105 27921 คุณ ธนัชพร แสงมณี ฟ้ามุ่ย
106 27922 คุณ อนันต์ ฆ้องชัย เปรม
107 27927 คุณ จิรวัตร ศรีรักษ์ Nung
108 27929 คุณ ปฏิภาณ ศรีลิมปนนท์ เจ
109 27937 คุณ ณัฐณิชา ยาประเสริฐ มิว
110 27938 คุณ นิราวัลย์ จันทร์ฟู Ning
111 27939 คุณ กิตติคุณ โตยิ่งตระกูล ต้น
112 27940 คุณ รูธจรีพร ขันทะสีมา ฟ้า
113 27948 คุณ อภิญญา สละ MEETANG
114 27950 คุณ ธิพติกานต์ พัฒนจันทร์ Pear
115 27951 คุณ วรรณศิริ วรรณศรี ออมสิน
116 27953 คุณ ชวพล คันธวงค์ พร๊อบ
117 27954 คุณ เวธกา ศิริณุพงษานันท์ ปอ
118 27957 คุณ ภาวิดา พรหมชนะ มีน
119 27958 คุณ ธนัตถ์ภรณ์ วิรัชวิสิฐ บุ๋น
120 27959 คุณ รพีพรรณ มงคลรัตน์ ไอซ์
121 27960 คุณ ศรราม ธนะชัยขันธ์ cake
122 27961 คุณ จินต์จุฑา สร้อยมะโน แจน
123 27963 คุณ กัญญาณัฐ สิทธิศุภเศรษฐ์ min ( มิญญ์)
124 27965 คุณ หทัยพร นพคุณ มิลค์
125 27966 คุณ ก่อคณินท์ ทักษิณสุข ก่อ
126 28044 คุณ ณัทสรณ์ คันธราษฎร์ Aut
127 28051 คุณ เวชพิสิฎ ทรงคำ { B } E S [ T ]
128 28054 คุณ กฤตภาส หาญวงษ์ กอล์ฟ
129 28057 คุณ ธนชนม์ อุทัยบุตร ตาว
130 28059 คุณ กันต์ เลิศจรรยารักษ์ พีช
131 28065 คุณ นนท์ปวิช เครือคำปลิว เครน
132 28066 คุณ สัตยา อินตานำ Mike
133 28069 คุณ จักรกฤช ณ ลำพูน Peace
134 28070 คุณ พิศลย์ โอฬารไพโรจน์ เมษ
135 28073 คุณ สุรพศ เพ็ชรศรี kla
136 28079 คุณ ณัฐนันท์ พรหมสุข Nun
137 28083 คุณ ศุภณัฐ กลั่นเรืองแสง
138 28085 คุณ กฤตภาส วงศ์ลาภพานิช
139 28087 คุณ กิตติธัช รอดโพธิ์ทอง fame
140 28093 คุณ พีรพงษ์ เติมมงคลชัย พี
141 28095 คุณ ชนกันต์ บุญญะ Gun
142 28101 คุณ ณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ กานต์
143 28108 คุณ คณาธิป ฉายาทอง เบียร์
144 28109 คุณ พนา แสนสมบัติ Film
145 28110 คุณ ศรัณย์วัช ทิพย์หิรัญ ฟลุ๊ค
146 28115 คุณ สิริวัฒน์ เวชกิจ
147 28117 คุณ ณัฐกร พงศ์ตุ้ย Top
148 28119 คุณ วัฒนภูมิ อินทร์ตา Nice
149 28133 คุณ ศาตรินทร์ เหล็กนาพญา ken
150 28135 คุณ สุขุมพัทธ์ ณ น่าน โยโย่
151 28136 คุณ กฤตพร เขียวฮ่าม แตงโม
152 28137 คุณ อมฤตา ติดผาย ฝ้าย
153 28140 คุณ ฝ้ายแกมแพร แก้วหน่อวรรณ์ สมาย
154 28141 คุณ อตินุช ทิพยศักดิ์ ลูกไม้
155 28147 คุณ อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ May
156 28153 คุณ นาดสินี ปัญญาวิภาส Yor
157 28159 คุณ นิสรีน แสวงศิริผล เบน
158 28160 คุณ ศิริรัตน์ ศรีเพ็ชรวรรณดี เฟิร์น
159 28162 คุณ อังคณา นาคม่วง ลูกปัธ
160 28168 คุณ ชมนภางค์ กฤตธรรม อิม
161 28169 คุณ วาสินี ปานซาง Aey
162 28171 คุณ จันทร์พิสุทธิ์ แสนสุวรรณ์ ฝ้าย
163 28172 คุณ นภัส ศรีดุรงคธรรมพ์ เฟิร์น
164 28176 คุณ ณชาณา แสนภิบาล fang
165 28178 คุณ อัญชิสา อินทรสุวรรณ ตาล
166 28181 คุณ ธิดา ไคยฤทธิ์ Tark
167 28182 คุณ นภัสนันท์ ทรงพร namfar
168 28184 คุณ ปนิดา อุ่นบ่อแฮ้ว เค้ก
169 28185 คุณ รยา ณ เชียงใหม่ ขิม
170 28188 คุณ นุชรัตน์ อุญาณเส่ง ปาล์ม
171 28191 คุณ ชนิกานต์ พิบูลย์ Aom
172 28193 คุณ นภัสสร หมายยอด แนน
173 28325 คุณ ภัทร์พิชชา จึงสมบูรณานนท์ Ice
174 28331 คุณ อารยา อินทะพันธุ์
175 28335 คุณ ชโนดม เพียรกุศล ซัน
176 28338 คุณ ศุภกร นันทขว้าง กรุ๊ป
177 28357 คุณ หฤทย์พร ใจคำ จ๋า
178 28358 คุณ แทนทอง รัถยาอนันต์ Tan
179 28361 คุณ ณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา ปอม
180 28363 คุณ ปรียาพร สมโพธิ์ โดนัท
181 28369 คุณ ณัท เจริญภักดี ณัท
182 28373 คุณ ภัทรานิษฐ์ สังข์ประสิทธิ์ Neat
183 28378 คุณ สันติราษฎร์ คาดชะดาคำ เป็กซ์
184 28380 คุณ นัทธมณ แสนหลี แพม
185 28381 คุณ กฤษณุ มูลคำ กัน
186 28386 คุณ ณัชพิมพ์ สุวรรณธาดา พิมพ์
187 28397 คุณ จิรเมธ ม่วงรุ่ง Nick
188 28405 คุณ ณัฐพร เลาประสพวัฒนา หนุงหนิง
189 28412 คุณ จุติพงศ์ เบญจานุวัตรา ยิม
190 28447 คุณ รัฐนนท์ มีจันทร์ ตั้ว
191 29111 คุณ ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต PORSCHE
192 29112 คุณ พัชรพงค์ วัชรปรีชา จอม
193 29113 คุณ ดนุพล ปินตาคำ Toomtam
194 29119 คุณ ชลลดา เลาหพันธ์ศักดา โบว์
195 29127 คุณ อธิศสุดา พิทักษ์ เมย์
196 29146 คุณ พรพรรณ เกียรติภักดี พร
197 29259 คุณ พงศธร ศักดิ์ทวีกุลกิจ Pong
198 29346 คุณ ปุณณภพ ไชยพรหม พิชญ์
199 30012 คุณ ชนิกานต์ พลพิพัฒนพงศ์ Aum
200 30028 คุณ ทักษพร ศรีสุวรรณ์ หญิง
201 30037 คุณ ปรัชญา ศักดิ์จำปา
202 30042 คุณ พงศ์ภัค จีนตระกูล
203 30061 คุณ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์
204 30084 คุณ เจนจิรา มอญแสง เจน
205 30831 คุณ กุลธิดา วังสุนทร Noon
206 30839 คุณ ศิรณัฐ ราชสิทธิ์
207 30864 คุณ นันทัชพร หุตะโชค Pleum
208 30866 คุณ สิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย โป๋วโป๋ว
209 31714 คุณ ศุภรักษ์ ฟูเต็มวงค์ ploy
210 31717 คุณ พชร รัตนกวิน นิว
211 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช เฟริสท์
212 33014 คุณ ยุตภูมิ บุญส่งประเสริฐ Namnueng
213 33024 คุณ ณิชชา วัฒนกีบุตร Gift
214 33036 คุณ ดวงกมล บุญเรือง ขวัญ
215 33057 คุณ ณัฐพล วงศ์ใน Dorgd
216 33085 คุณ กัญจน์ ตรีวงศ์นฤมาณ ปาล์ม
217 33330 คุณ ธีรเพชร บุญธง จี๊ป
218 33368 คุณ เจนวิทย์ บุญชัย โอม
219 33369 คุณ นวพร อ่ำรอด ไอซ์
220 33372 คุณ ศุภภร แสนมงคล ฝ้าย
221 33374 คุณ ปุรเชษฐ์ ฤทธิ์ชุมพล ป๋อง
222 33375 คุณ สุพชยาฌ์ วัฒนะ มิ้ลค์
223 33376 คุณ นาวินท์ สมสวัสดิ์ Fluke
224 33377 คุณ หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล เจนนี่
225 33378 คุณ กฤษดา สุนทรนันท
226 33380 คุณ ภูริณัฐ สุทธิวิเศษ อุ๊ก
227 33381 คุณ กุลนิตย์ กอสัมพันธ์ โอยัวะ
228 33383 คุณ อมรเทพ เดียวกนกรัตน์ ชิว
229 33384 คุณ อุบลวรรณ ภู่สว่าง อ้อ
230 33386 คุณ ภัคจิรา จารุเลิศวัฒนา แยม
231 33387 คุณ สุทธิชัย สุยะการ ติ๊ก
232 33390 คุณ กีรติ วงค์คม กุ๊กไก่
233 33391 คุณ เอนก แก้วเกตุ บอล
234 33393 คุณ วรชิต เจริญวงศ์ ไปป์
235 33396 คุณ วรากร สุภารินทร์ เกมส์
236 33398 คุณ ภรัณชกร มาพันธุ์ เล็ก
237 33401 คุณ จุฑารัตน์ สุทธิ แอม
238 33403 คุณ พิมพ์จิตตรา สุขเกษม บีม
239 33405 คุณ ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ กอล์ฟ
240 33407 คุณ ฉัตรฑริกา ขันจันทร์ แพง
241 33408 คุณ ณัฏฐพงศ์ ฮวกนิล yok
242 33410 คุณ ปัญญ์ชิตา อักษรวรรณสิน ตั๊ก
243 33411 คุณ ณัฐสุดา ตาตุ มิ้น
244 33412 คุณ พลวัฒน์ ทองกลาง ป่อง
245 33413 คุณ ศุภร สิงหนาท บอล
246 33414 คุณ ธนกร บุญส่ง เปรม
247 33415 คุณ ธัญวรัตน์ วีระพันธุ์พิสิษฐ์ Mhom
248 33416 คุณ ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา frame
249 33417 คุณ จริยา แก้วยานะ ปุยฝ้าย
250 33419 คุณ กุลวรรธน์ อินทะอุด ทิว
251 33424 คุณ กานต์พิชชา ดวงคิด กัญพลอย
252 33425 คุณ นภัสนันท์ เกียรติธนกุลธร Fah
253 33426 คุณ สุวดี โชคนิรันดร์กุล เหมยเม่ย
254 33429 คุณ โสภณัฐ สุริยะไชย แตง
255 33432 คุณ ณัฎฐภรณ์ คำนวล แต๊กซ์[Tack]
256 33435 คุณ พนัชกร เตชอังกูร Toy
257 33437 คุณ นริศรา โกกิละวาที ใหม่
258 33438 คุณ ทักษพร หัวเมืองแก้ว เพิร์ล
259 33439 คุณ อธิษฐาน ศรีมินิพันธ์ มารีย์
260 33440 คุณ ธรรมกมล อัครธรรม มล
261 33441 คุณ ณิชกานต์ หน่อศักดิ์ ฝ้าย
262 33444 คุณ พชรกรณฑ์ ภัคโชตานนท์ ดนย์
263 33447 คุณ ธฤต กิตติคุณ Ski
264 33462 คุณ ปภาดา เกิดเจริญ Palmmy
265 33463 คุณ นลิน ศตสุข เกด
266 33464 คุณ วรณิชานันทน์ สุริยจักร์ แพ็ทดี้
267 33465 คุณ ปัทมพร บุญเลิศ Praew
268 33466 คุณ ชาพิกา พิทาคำ Nam
269 33468 คุณ ศุภนัฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไก่โต้ง
270 33470 คุณ ฐิติชญา คำก๋อง เอิร์ธ
271 33471 คุณ พรนพิน คันธาเวช มะนาว
272 33679 คุณ รุจี ศรานุชิต นีน่า
273 33719 คุณ พลอยไพลิน รัตนรมย์
274 33722 คุณ ปานตา ชินกลาง Pahn
275 33725 คุณ ศิริพล นพวรรณ ตั๊ก
276 33726 คุณ สุระวิวรรณ จิโน แป้ง
277 33745 คุณ อภิชญา ภู่ปะวะโรทัย นิว
278 33799 คุณ กษิดิศ วนิชกุลวิริยะ ปริ๊นซ์
279 33802 คุณ สัจญาณ สังหาร บอมบ์
280 33804 คุณ ณัฐนพชน วังแผน ม๊อตโต้
281 35127 คุณ ภควัต อาวิพันธุ์ อุ่น
282 35211 คุณ นันธนันท์ เจ็งสืบสันต์ คิม
283 35212 คุณ ปริญญา ใจซื่อ ปรินส์
284 35213 คุณ เมธัส ณ ลำปาง เพน
285 35215 คุณ กฤตพร นันทสมบูรณ์
286 35217 คุณ รุจีรัตน์ ไทยเจริญ เตย
287 35218 คุณ ณัฐวุฒิ สุขเกษม นัท
288 35219 คุณ พิมพ์ทัศน์ แสนจาย น้ำหวาน
289 35220 คุณ ศิริวรรณ ชาญวัฒนกิจ บุ๋มบิ๋ม
290 35221 คุณ พาทินี ชาติสุทธิวงษ์ ฝน
291 35222 คุณ ญาดา เยห์ หลิว
292 35223 คุณ ณัฐพิมล เสียงดี ปราง
293 35224 คุณ ภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ เอิร์ท
294 35225 คุณ พรภัทร วันไชยธนวงศ์ โจ้
295 35226 คุณ วรุณกาญจน์ เลิศปัญญาทรัพย์ ปอ
296 35227 คุณ นัสณีย์ ยวงใย เมธ์
297 35228 คุณ ปิยนุช ตั้งตัว ผึ้ง
298 35229 คุณ ธันย์ชนก ขันตี บี
299 35234 คุณ ชณาลักษณ์ ราชนารินทร์ น้ำหวาน
300 35236 คุณ พิราวรรณ กระบวนแสง โอปอล์
301 35237 คุณ อัจฉริยา พิชัย กันย์
302 35238 คุณ นิชชิมา บุญอยู่ ชิมา
303 35239 คุณ ธิดา เนตรนพรัตน์ น้องนก Nok
304 35240 คุณ นภาพร คอทอง ปิ่น
305 35241 คุณ ชณจง ศานติตานนท์ เพชร
306 35242 คุณ วรันธร จริยากรกุล แฟง
307 35243 คุณ เสาวลักษณ์ เรืองวิรุฬ ตังเม
308 35245 คุณ ขวัญชนก โชคชัยวงค์ เดียร์
309 35246 คุณ สาธิน ถากาศ Tin Tin
310 35249 คุณ ณฐเสฏฐ์ แซ่ตง ไถ้
311 35250 คุณ ธีรยุทธ สมเวที ไอซ์
312 35251 คุณ ฐิติกา เจริญฤทธิ์ มุก
313 35252 คุณ นงนภัศ ไทยธรรมกุล หนูเล็ก
314 35253 คุณ เกษสุดา วาสนา ก้อย
315 35254 คุณ ชิดชนก สร้อยสุวรรณ นานา
316 35255 คุณ พศิกา อินธรรม พลอย
317 35257 คุณ ฑิฆัมพร ศรีอ้าย แตง
318 35258 คุณ ชนนิกานต์ วิไลประเสริฐ พลอย
319 35260 คุณ วสุ เข็มวิชัย ฟ้า
320 35262 คุณ ธณินทร ชุ่มอิ่ม เฟิสท์
321 35263 คุณ สุขุมาล บุญลือ ปูเป้
322 35798 คุณ ปิยะกมล เริงธรรม น้ำฝน
323 35799 คุณ ปาริชาต กลางชัย มิ้น
324 35800 คุณ ปวีณ์ธิดา หินเดช แจง
325 35801 คุณ พิมพ์พิมล มณีกาญจน์ ปิมปี้
326 35806 คุณ ชลลดา ลครพล ดาว
327 35843 คุณ วิภาวินี มหาเทพ นิ้ง
328 35845 คุณ ธนพร โตแสงชัย ฮุงน้อย
329 35877 คุณ รพีพร สุภาศรี นิว
330 35879 คุณ ยอดวรัตม์ อุตมะ ออมสิน
331 35964 คุณ ชนาพันธ์ ควัฒน์กุล ฟิลม์
332 36618 คุณ กอหวาย คำภูแสน หวาย
333 0 คุณ ชิดชนก สร้อยสุวรรณ
334 0 คุณ วัฒนภูมิ อินทร์ตา
335 0 คุณ ศรัณญ์ สุทธิวานิช
336 0 คุณ ปัณณ์พิชญา สร้อยมโน
337 0 คุณ ศัรณย์วัช ทิพย์หิรัญ
338 0 คุณ พาทินี ชาติสุทธิวงษ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ