ชื่อรุ่น L'AMITIE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 324 คน
# 2543M3 ประธานรุ่น : คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 25887 นาย ชนะ เกิดเอี่ยม
2 0 คุณ วีรากร วงศ์ศรี
3 0 ร้อยโท ปิยเชษ์ คำชมภู
4 22230 คุณ กีรติ ทักษิณสุข จิณ
5 23508 คุณ เทอร์รี่ พัทธ์วลัญชน์ (ศุภฤกษ์) สุรินทร์ เทอร์รี่ (Terry), เต้ย
6 22122 คุณ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
7 25312 ส.อ. วรกร คำเจริญ
8 0 คุณ ทิวดอย สิงหเสนีย มอมแมม งุงิ
9 23432 นาย สิทธิกร ชัยรัตนภิวงศ์ ป๋อม
10 24543 คุณ กมล แดงช่วง
11 22052 คุณ กมล แสงสวัสดิ์
12 26799 คุณ กรกฎ ฤทธิมาน
13 23496 คุณ กรัณย์ คำมูล
14 22924 คุณ กรินทร์ จงเจริญสกุล
15 25222 คุณ กฤตลักษณ์ ตุ้ยหล้า
16 22002 คุณ กฤษฎา กองคำ
17 22014 คุณ กฤษฎา ประยงค์
18 23388 คุณ กฤษณะ บุญจู
19 25972 คุณ กฤษณะศักดิ์ กันธรส
20 23340 คุณ กลวัชร นุตรวงษ์
21 22039 คุณ กิตติ ก้อนแก้ว
22 22005 คุณ กิตติ ริยะปาน
23 23373 คุณ กิตติธัช ชัยภิบาล
24 23439 คุณ กิตติศักดิ์ เป็งละวรรณ์ แบงค์
25 23431 คุณ นิพพิชฌน์ พาณิชยนันต์ [กิตติศักดิ์ พงศ์พิชิตไชยกุล] A
26 23374 คุณ กิติกร โชคชัยอาชา
27 25995 คุณ เกริกชัย เอี่ยมระหงษ์
28 30033 คุณ เกียรติพงษ์ ขยันกิจ
29 22215 คุณ ขวัญชัย จำปาศรี
30 23331 คุณ ขุนพล ขุนชนะ แชมป์
31 21939 คุณ คชา ทรัพย์จอเพชร
32 22044 คุณ คติวุฒิ กันธา
33 22008 คุณ คมกริช อาษากิจ
34 23158 คุณ คมกฤช หมั่นพลศรี
35 22023 คุณ คมฤทธิ์ นิลารักษ์
36 0 คุณ กติกร โชคชัยอาชา
37 0 คุณ กฤษณะ ชิตปรีชา
38 21926 คุณ เกรียงไกร ตั้งธีระบัณฑิตกุล
39 0 คุณ จักรพงศ์ พลเดช
40 0 คุณ จักรพงษ์ สุขพันธ์
41 23491 คุณ จารุวัฒน์ จันทร์โรจนพันธ์
42 คุณ จิระพันธ์ แย้มศิริ
43 คุณ เจษฎา ตาคำ
44 0 คุณ ชาคริต เถกิงรังสฤษดิ์
45 คุณ ณชาติ วีระพันธุ์
46 23479 คุณ ณัฐฐ ธนาวณิช Bel
47 คุณ ณัฐพร พัชราพิมล
48 คุณ ณัฐพล กิติคุณ
49 คุณ ณัฐพล พรหมมณี
50 คุณ ทศพล ต้นคำ
51 23344 คุณ ธนาวิทย์ ชัยสุภาพสิริกุล
52 คุณ นครินทร์ มานาบุญ
53 0 คุณ นิธินัศน์ อื้อประเสริฐ
54 26761 คุณ นิพนธ์ สายทอง โจ้
55 25844 คุณ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
56 คุณ ปิยณพ มหาวัจน์
57 23477 คุณ เปี่ยมพงศ์ สมบูรณ์เอนก
58 คุณ พงค์สุริยา ไชยทิพย์
59 คุณ พัชรพงษ์ บุญฟู
60 0 คุณ ภควันค์ จิยะพงศ์
61 คุณ ภานุวัฒน์ เมฆะ
62 คุณ ภูริวิทย์ วงค์รุจิไพโรจน์
63 21996 คุณ รุ่งโรจน์ รุจีอนันต์ เก่ง
64 0 คุณ วงศกร พราหมณ์บุญมี
65 0 คุณ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
66 คุณ ศิริเดช ณ ลำปาง
67 0 คุณ สันติภาพ ชมเกตุหลัง
68 คุณ สุชน มาตา
69 0 คุณ สุทธา ไชยรัศมี
70 คุณ สุรชาติ หาญหิรญตระกูล
71 คุณ อติชาติ ปฐมพรชัยศิริ
72 0 คุณ อภิชาติ สุทธิวิเศษชัย
73 22004 คุณ อภิชาติ หินสด
74 0 คุณ เอกพันธ์ เลิศวิชัย
75 23351 คุณ จตุพร จินา เจมส์
76 21978 คุณ จตุพล งามศิริ
77 20745 คุณ จรัสพงศ์ กิตติคุณ
78 22020 คุณ จักรพงศ์ อภิรมย์
79 23347 คุณ จักรพงษ์ ภักดีรัตนวรกุล
80 23371 คุณ จักรพันธ์ พูลอุดม
81 23343 คุณ จักรา กุนามี (ถึงแก่กรรม)
82 23338 คุณ จักรินทร์ สุภาศรี
83 25208 คุณ จารุตม์ จันทร์สวาสดิ์
84 23466 คุณ จิตรพล ใจอุโมงค์
85 23358 คุณ จินดา จิระพูนสิน
86 23410 คุณ จิรายุ ฤทธิวาจา
87 23409 คุณ จีรศักดิ์ พิชัยกมลศิลป์
88 23472 คุณ เจนณรงค์ ฉัตรเงิน
89 23447 คุณ เจนรบ จันทร์สว่าง
90 22747 คุณ ฉัตร สมบัตินันทน์
91 21983 คุณ ฉัตรชัย กันทวงศ์
92 23378 คุณ ฉัตรชัย คำภีระ
93 23500 คุณ ฉัตรชัย เที่ยงธรรม
94 23487 คุณ เฉลิมวุฒิ วงศ์อรัญ
95 21998 คุณ ชนัธ สุวรรณรัฐ
96 29213 คุณ ชวเชษฐ์ กัลยาณมิตร
97 23067 คุณ ชวลิต จินะแก้ว เชาว์
98 22927 คุณ ชัชวาลย์ ศรีบุญเรือง
99 23352 ๏[-ิ_•ิ]๏ ชาญณรงค์ จิตตะวงศ์(´ゝз・)ノ゙ มิก
100 21959 คุณ ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ
101 21961 คุณ ชาติชาย สมชื่อ
102 23495 คุณ ชิณวุฒิภูมิ ชุ่มใจ
103 24541 คุณ ชินวุฒิ สุธีรพันธุ์
104 23726 คุณ ชุติพันธุ์ สังขนุกิจ
105 21930 คุณ ฐิติวัจน์ พงษ์ประพนธ์
106 22007 คุณ ฐิติวัฒน อินต๊ะมา โต้
107 25138 คุณ ณัช ทานตะวัน
108 23073 คุณ ณัฐชัย ตันวัฒนากูล
109 23489 คุณ ณัฐชา โพธิ์ทาศรีสมบัติ
110 21923 คุณ ณัฐพงค์ ปรัชญานุภาพ
111 22937 คุณ ณัฐพงศ์ ณลำพูน
112 22017 คุณ ณัฐพงศ์ ศรีเพ็ญ
113 23427 คุณ ณัฐพงศ์ สมใจ
114 22102 คุณ ณัฐพงษ์ สิมะสถิตย์ชัย
115 23469 คุณ ณัฐพล พรมมาแบน
116 22222 คุณ ณัฐพล หุ่นสุวรรณ
117 22275 คุณ ณัฐภูมิ จันทราช
118 25957 คุณ ณัฐภูมิ ชุ่มเชื้อ
119 21971 คุณ ณัฐวุฒิ ทวีคุณ
120 23811 คุณ ณัฐวุฒิ วิริยะพานิชภักดี
121 21985 คุณ ดนัย สดับ
122 29223 คุณ ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
123 20683 คุณ ตรีเพ็ชร สมัครไทย
124 25848 คุณ ตุลา นามเทพ
125 25236 คุณ เต็มยศ พิพัฒน์วงศ์ชัย
126 23395 คุณ ถิรายุทธ ศิริ
127 23515 คุณ ทาโร ซากาโมโต้
128 21991 คุณ ธนกร นิธิวัฒนเลิศ
129 23470 คุณ ธนกฤต ไชยวงศ์
130 23485 คุณ ธนกิจ นิมมลรัตน์
131 28306 คุณ ธนกิติ์ ตันเจริญ
132 21916 คุณ ธนดิฐ ไชยวงค์
133 23369 คุณ ธนพล นวลจันทร์ฉาย
134 22037 คุณ ธนพันธ์ วงค์ดาราวรรณ
135 20723 คุณ ธนวัฒน์ ธนะสาร
136 23518 คุณ ธนวัฒน์ โล่ห์ติวิกุล
137 23516 คุณ ธนวัต วิมลสิริสุวรรณ หน่ำ
138 19810 คุณ ธนวินท์ ภู่เอี่ยม
139 22246 คุณ ธนัญชัย บุญมาเสมอ
140 23445 คุณ ธนากร ชุ่มเชื้อ
141 25245 คุณ ธนากร สิริมูล
142 23372 คุณ ธนาคาร จันทรวาณิชย์กุล
143 29142 คุณ ธนารักษ์ จำเดิม
144 23329 คุณ ธนาฤทธิ์ คุ้มวิวัฒน์
145 25215 คุณ ธนิน วัฒนศัพท์
146 23324 คุณ ธเนศ วรรณไสย
147 23809 คุณ ธิฤติ เจริญทรัพย์
148 21967 คุณ ธีรชาติ ปัญญาเรือง
149 23458 คุณ ธีรวัฒน์ ถาวัง
150 23457 คุณ ธีรวิทย์ ถาวัง
151 25931 คุณ ธีรศานต์ ทิพรส
152 21963 คุณ ธีระพงษ์ ตาจันทร์ดี
153 22015 คุณ ธีระพร ตาจันทร์ดี
154 23450 คุณ ธีระวิทย์ เกยูรวงศ์
155 21925 คุณ นที นกแก้ว
156 22036 คุณ นพพล คันธรส
157 20781 คุณ นพรัตน์ อินทวงศ์
158 23325 คุณ นภัส อินต๊ะ
159 21934 คุณ นรวิชญ์ แก้วพรมมา
160 22220 คุณ นฤวร แสนสุรินทร์
161 23461 คุณ นัฐพล เชื้อพรรณงาม
162 23172 คุณ นัฐพล ธีระกุล
163 21943 คุณ นันทวัฒน์ สุวรรณไพโรจน์
164 29123 คุณ นิธิ พันธวงศ์
165 21907 คุณ นิพนธ์ แสงพงษ์
166 23433 คุณ บัณฑิต ชัยเงินตรา
167 21905 คุณ บัณฑิต นาคหลวง
168 21937 คุณ บัณฑิต รักษาพล
169 21986 คุณ ปฏิพล แก้วร่วมวงค์
170 23353 ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร บอม
171 27627 คุณ ปฐมธิป มงคลสมัย
172 23455 คุณ ปภัทรพงษ์ พงษ์เทอดเกียรติ
173 23385 คุณ ปรมัตถ์ ศรีจันทร์ดร
174 23488 คุณ ประวิทย์ กันธิยะ
175 21954 คุณ ประวุฒิ วุฒิอรรถสาร
176 25920 คุณ ปรัชญ์ ฝั้นเจริญ
177 21993 คุณ ปริญญ์ อุปพันธ์
178 23454 คุณ ปรีดา ธงไหล
179 23071 คุณ ปวีณ บัวคำซาว
180 25847 คุณ ปาลวัตร มะลิทอง
181 23348 คุณ ปิติพงศ์ สารกาศ
182 23501 คุณ ปิติพงษ์ ห่านแก้ว
183 22003 คุณ ปิยะพงศ์ องคุณา
184 28443 คุณ เปมทัต สรรพช่าง
185 23164 คุณ พงศกร ปินตา
186 22140 คุณ พงศธร จุลานนท์
187 22941 คุณ พงศ์พนา จั่นภู่
188 23401 คุณ พงศ์พนิต อินทรวงส์โชติ
189 23379 คุณ พงศา มหาวรรณ
190 23072 คุณ พงษ์ธวัช เขื่อนแก้ว
191 22043 คุณ พงษ์พิพัฒน์ ศรีบุญมี
192 23499 คุณ พงษ์ศิริ สุขดี
193 23368 คุณ พนาสิทธิ์ เทพเทพินทร์
194 25155 คุณ พลกฤษณ สุรสิทธิ์
195 21717 คุณ พัฒน์พงศ์ ทองจิตต์
196 23478 คุณ พัฒน์พงศ์ เมืองใจ
197 23473 คุณ พัฒนะ วิไลลักษณ์เลิศ
198 22935 คุณ พิพัฒน์พงศ์ ธนสีลังกูร
199 21997 คุณ พิพัฒพงษ์ มาต๊ะ เอฟ
200 22124 คุณ พีรพัฒน์ พัชรศาสตรา พี
201 21960 คุณ เฟื่องยศ กวางแก้ว หนำเลี๊ยบ
202 23492 คุณ ภัทรพงษ์ วรรณธนกานต์
203 21946 คุณ ภัทรวิทย์ วรวัลย์
204 23397 คุณ ภัทรวี ป้อมเผือก
205 22940 คุณ ภาคภูมิ อุดมโสภกิจ
206 22045 คุณ ภาณุพงศ์ แสงสรศรี
207 23417 คุณ ภาติกะ กล้าหาญ
208 23328 คุณ ภาติยะ อนันตะกูล
209 21920 คุณ ภานุเดช บุญชู
210 21933 คุณ ภาสกร กัณฐโรจน์ เก่ง
211 23398 คุณ ภีรวัฒน์ ป้อมเผือก
212 21401 คุณ ภูเบศร์ วงศ์ธิเบศร์
213 21950 คุณ ภูมิ พิรกุลวานิช
214 22100 คุณ ภูริวิทย์ วงศ์รุจิไพโรจน์
215 22925 คุณ ภูวดล พูลอุดม
216 21942 คุณ ภูวไนย บุญชู
217 23387 คุณ มนุชา โพธิ์งาม
218 22038 คุณ เมธี อินต๊ะพิงค์
219 21999 คุณ ยศพล สิงหวรกุล
220 22944 คุณ ยุทธภูมิ ถมวัฒนศิลป์
221 23503 คุณ รณชัย แจ่มสอาด
222 23817 คุณ รณฤทธิ์ ล้อกิจไพบูลย์
223 22932 คุณ รติวัฒน์ เรือนศร
224 26793 คุณ รวิน ตันปิน
225 21994 คุณ ระบิล ปราโมทย์
226 20733 คุณ รัฐวุฒิ ไชยจินดา
227 22009 คุณ รัตนัย พึ่งตรัยรัตน์
228 23365 คุณ ราชันย์ พรหมเถาว์
229 23509 คุณ รุจน์ เจริญเมือง
230 21981 คุณ รุตติกานต์ จันทรมณี
231 24552 คุณ ลัทธพล เก่งถนอมม้า
232 26744 คุณ วชิระ บุญเฟื่อง
233 23076 คุณ วรการ ศีละวงษ์เสรี
234 23380 คุณ วรวุฒิ วุฒิพัฒนถาวร
235 23760 คุณ วรวุฒิ แสนวาสน์
236 21962 คุณ วรวุธ หินวงศ์
237 23484 คุณ วรัญญู มะโนวงษ์
238 26765 คุณ วรัญญู แสนสุรินทร์
239 21913 คุณ วศัน อินตารัตน์
240 22938 คุณ วศิน วราภาสกุล
241 23467 คุณ วสวัตติ์ ไวยกุล
242 25963 คุณ วสันต์ กันธะวงค์ เอก
243 23448 คุณ วัจนพงษ์ อรุณศิโรจน์
244 23422 คุณ วัจนะ สุแก้ว
245 22101 คุณ วัชรพงษ์ ชุ่มบัวตอง
246 22042 คุณ วัชรพงษ์ วารีย์
247 23355 คุณ วัชรพล กันจินะ
248 23471 คุณ วัฒนพงษ์ เกิดดวง
249 22207 คุณ วิทยา จองสกุล
250 23497 คุณ วิธวัฒน์ ศิริธนะ
251 22208 คุณ วิสิฐ พรหมเผ่า
252 21910 คุณ วีรยุทธ จารุสวัสดิ์
253 26818 คุณ วุทธา เจริญศิริ
254 23719 คุณ เวสารัช เอี่ยมละออ
255 27644 คุณ ศรวิษฐ์ มธุรภาณี
256 23430 ศ.ดร ศรัณย์ ศรีคำมา รันนี่
257 25974 คุณ ศรัณย์รัชญ์ เชื้อเมืองพาน
258 22229 คุณ ศรัณยู อ้วนล้วน NET
259 23396 คุณ ศรายุทธ แก้วนาหลวง
260 22983 คุณ ศรายุทธ จินดารัตน์
261 21988 คุณ ศราวุฒิ ศรีอนันต์
262 23411 คุณ ศราวุฒิ สุนทรสัตย์
263 20824 คุณ ศักดิ์ชัย วิสุตานนท์ จ๊อบ
264 23394 คุณ ศักดิ์ชัย ศุภชูชัย
265 23514 คุณ ศักรินทร์ คำมูล
266 20761 คุณ ศักรินทร์ ศรีมา
267 23382 คุณ ศิริศักดิ์ ดำรงพิพัฒน์กุล
268 21919 คุณ ศุภชัย ศรีประสาร
269 23334 คุณ ศุภฤกษ์ จักราชัย
270 23777 คุณ ศุภฤกษ์ ธนันท์วงศ์
271 23345 คุณ ศุภวัฒน์ จีโน
272 22030 คุณ ศุภวิชช์ สุวรรณเนตร
273 28382 คุณ เศรษฐศาสตร์ ศรีนันตา
274 23426 คุณ สกลชัย แสนไชย
275 21928 คุณ สกลวิทย์ ไชยวงค์วิลาน เบ้น
276 23486 คุณ สงกรานต์ ตาติรังษี
277 23720 คุณ สถิตย์พร ทองคำ
278 23391 คุณ สมภาพ วงษ์บุญชา
279 22010 คุณ สรพงษ์ ทุ่งไพศาล
280 21980 คุณ สราวุธ นพฤทธิ์
281 22013 คุณ สฤษฏ์ สุรินทร์ธรรม
282 23428 คุณ สากล กันธมณี
283 23400 คุณ สาธิต เลิศพลานันต์
284 22041 คุณ สิทธิชัย วิมาลา
285 22209 คุณ สิทธิเดช สินธุนาวา
286 28307 คุณ สืบสกุล สุอินต๊ะ
287 22125 คุณ สุรเจตต์ ดอนนอก TOY(ทอย)
288 23721 คุณ สุรชาติ หาญหิรัญตระกูล
289 21990 คุณ สุรพร ศรีภิรมย์
290 21940 คุณ สุรพันธ์ ตรียานุรักษ์ ป๊อป
291 23332 คุณ สุรเสน หลิมสิริวงษ์
292 21970 คุณ สุวิทย์ คุมา
293 22040 คุณ เสกสรรค์ กาบบัว
294 23446 คุณ เสริมศักดิ์ ศรมณี
295 21947 คุณ อดิศักดิ์ กันธาจักร์
296 23335 คุณ อธิพงษ์ ชัยวงค์แก้ว
297 23727 คุณ อนุพงศ์ รัตนคำแปง
298 21957 คุณ อนุพงษ์ สุภามูล
299 22046 คุณ อนุพล หาญฤทธิ์
300 23384 คุณ อนุวัตร คำตุ้ย
301 21952 คุณ อภิรักษ์ ไชยมังกร
302 23359 คุณ อภิสิทธิ์ สุบินรักษ์
303 23834 คุณ อภิสิทธิ์ อุทัย
304 23451 คุณ อมร พรหมาคม
305 28284 คุณ อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ เอ็กซ์
306 23415 คุณ อรรถพงศ์ มาแก้ว
307 23354 คุณ อรรถภูมิ ชัยสาร
308 23463 คุณ อลงกต จอมมาวรรณ
309 23434 คุณ อัครชัย นาคประเสริฐ
310 25226 คุณ อังกูร กุลาตี
311 23482 คุณ อัจศวัตร มุนิกานนท์
312 21911 คุณ อัศนัย สิงห์คะราช
313 22034 คุณ อาณัฐ ฆ้องชัย
314 22934 คุณ อาทิตย์ ปลื้มพิทักษ์กุล
315 23437 คุณ อาทิตย์ พิลา
316 23502 คุณ อิสรพงษ์ สิงห์คะ
317 22228 คุณ อิสระ สายวงค์อินทร์
318 22006 คุณ อุเทน ดำรงค์
319 23444 คุณ เอกพจน์ บุญหนู
320 23393 คุณ เอกพันธ์ เลิศไชย
321 23833 คุณ เอกรินทร์ สิงห์ครา
322 21972 คุณ เอกลักษณ์ พงษ์วดี
323 27532 คุณ ปรัชญ์ บุญพรประเสริฐ ปั๊ก
324 21922 นาย จีระชัย อาษากิจ ต้าร์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ