ชื่อรุ่น L'AMITIE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 320 คน
# 2543M3 ประธานรุ่น : คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 25887 นาย ชนะ เกิดเอี่ยม
2 23412 คุณ วีราทร วงศ์ศรี
3 23436 ร้อยโท ปิยเชษฐ คำชมภู
4 22230 คุณ กีรติ ทักษิณสุข จิณ
5 23508 คุณ เทอร์รี่ พัทธ์วลัญชน์ (ศุภฤกษ์) สุรินทร์ เทอร์รี่ (Terry), เต้ย
6 22122 คุณ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
7 25312 ส.อ. วรกร คำเจริญ
8 28293 คุณ ทิวดอย สิงหเสนี มอมแมม
9 23432 นาย สิทธิกร ชัยรัตนภิวงศ์ ป๋อม
10 24543 คุณ กมล แดงช่วง
11 22052 คุณ กมล แสงสวัสดิ์
12 26799 คุณ กรกฎ ฤทธิมาน
13 23496 คุณ กรัณย์ คำมูล
14 22924 คุณ กรินทร์ จงเจริญสกุล
15 25222 คุณ กฤตลักษณ์ ตุ้ยหล้า
16 22002 คุณ กฤษฎา กองคำ
17 22014 คุณ กฤษฎา ประยงค์
18 23388 คุณ กฤษณะ บุญจู
19 25972 คุณ กฤษณะศักดิ์ กันธรส
20 23340 คุณ กลวัชร นุตรวงษ์
21 22039 คุณ กิตติ ก้อนแก้ว
22 22005 คุณ กิตติ ริยะปาน
23 23373 คุณ กิตติธัช ชัยภิบาล
24 23439 คุณ กิตติศักดิ์ เป็งละวรรณ์ แบงค์
25 23431 คุณ นิพพิชฌน์ พาณิชยนันต์ [กิตติศักดิ์ พงศ์พิชิตไชยกุล] A
26 23374 คุณ กิติกร โชคชัยอาชา
27 25995 คุณ เกริกชัย เอี่ยมระหงษ์
28 30033 คุณ เกียรติพงษ์ ขยันกิจ
29 22215 คุณ ขวัญชัย จำปาศรี
30 23331 คุณ ขุนพล ขุนชนะ แชมป์
31 21939 คุณ คชา ทรัพย์จอเพชร
32 22044 คุณ คติวุฒิ กันธา
33 22008 คุณ คมกริช อาษากิจ
34 23158 คุณ คมกฤช หมั่นพลศรี
35 22023 คุณ คมฤทธิ์ นิลารักษ์
36 25230 คุณ กฤษณะ ชิตปรีชา
37 21926 คุณ เกรียงไกร ตั้งธีระบัณฑิตกุล
38 21992 คุณ จักรพงศ์ พลเดช
39 23403 คุณ จักรพงษ์ สุขพันธ์
40 23491 คุณ จารุวัฒน์ จันทร์โรจนพันธ์
41 28320 คุณ จิระพันธ์ แย้มศิริ
42 คุณ เจษฎา ตาคำ
43 25145 คุณ ชาคริต เถกิงรังสฤษดิ์
44 27598 คุณ ณชาติ วีระพันธุ์
45 23479 คุณ ณัฐฐ ธนาวณิช Bel
46 28308 คุณ ณัฐพร พัชราพิมล
47 22216 คุณ ณัฐพล กิติคุณ
48 21958 คุณ ณัฐพล พรหมมณี
49 23370 คุณ ทศพล ต้นคำ
50 23344 คุณ ธนาวิทย์ ชัยสุภาพสิริกุล
51 22021 คุณ นครินทร์ มานะบุญ
52 23070 คุณ นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐ
53 26761 คุณ นิพนธ์ สายทอง โจ้
54 25844 คุณ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
55 23459 คุณ ปิยณพ มหาวัจน์
56 21979 คุณ เปี่ยมพงศ์ สมบูรณ์เอนก
57 23477 คุณ พงค์สุริยา ไชยทิพย์
58 22019 คุณ พัชรพงษ์ บุญฟู
59 21945 คุณ ภควันค์ จิยะพงศ์
60 21935 คุณ ภานุวัฒน์ เมฆะ
61 21996 คุณ รุ่งโรจน์ รุจีอนันต์ เก่ง
62 21969 คุณ วงศกร พราหมณ์บุญมี
63 22254 คุณ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
64 23420 คุณ ศิริเดช ณ ลำปาง
65 27566 คุณ สันติภาพ ชมเกตุหลัง
66 22108 คุณ สุชน มาตา
67 22926 คุณ สุทธา ไชยารัศมี
68 คุณ อติชาติ ปฐมพรชัยศิริ
69 0 คุณ อภิชาติ สุทธิวิเศษชัย
70 22004 คุณ อภิชาติ หินสด
71 23351 คุณ จตุพร จินา เจมส์
72 21978 คุณ จตุพล งามศิริ
73 20745 คุณ จรัสพงศ์ กิตติคุณ
74 22020 คุณ จักรพงศ์ อภิรมย์
75 23347 คุณ จักรพงษ์ ภักดีรัตนวรกุล
76 23371 คุณ จักรพันธ์ พูลอุดม
77 23343 คุณ จักรา กุนามี (ถึงแก่กรรม)
78 23338 คุณ จักรินทร์ สุภาศรี
79 25208 คุณ จารุตม์ จันทร์สวาสดิ์
80 23466 คุณ จิตรพล ใจอุโมงค์
81 23358 คุณ จินดา จิระพูนสิน
82 23410 คุณ จิรายุ ฤทธิวาจา
83 23409 คุณ จีรศักดิ์ พิชัยกมลศิลป์
84 23472 คุณ เจณิตา ฉัตรเงิน เจน
85 23447 คุณ เจนรบ จันทร์สว่าง
86 22747 คุณ ฉัตร สมบัตินันทน์
87 21983 คุณ ฉัตรชัย กันทวงศ์
88 23378 คุณ ฉัตรชัย คำภีระ
89 23500 คุณ ฉัตรชัย เที่ยงธรรม
90 23487 คุณ เฉลิมวุฒิ วงศ์อรัญ
91 21998 คุณ ชนัธ สุวรรณรัฐ
92 29213 คุณ ชวเชษฐ์ กัลยาณมิตร
93 23067 คุณ ชวลิต จินะแก้ว เชาว์
94 22927 คุณ ชัชวาลย์ ศรีบุญเรือง
95 23352 คุณ ชาญณรงค์ จิตตะวงศ์ มิก
96 21959 คุณ ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ
97 21961 คุณ ชาติชาย สมชื่อ
98 23495 คุณ ชิณวุฒิภูมิ ชุ่มใจ
99 24541 คุณ ชินวุฒิ สุธีรพันธุ์
100 23726 คุณ ชุติพันธุ์ สังขนุกิจ
101 21930 คุณ ฐิติวัจน์ พงษ์ประพนธ์
102 22007 คุณ ฐิติวัฒน อินต๊ะมา โต้
103 25138 คุณ ณัช ทานตะวัน
104 23073 คุณ ณัฐชัย ตันวัฒนากูล
105 23489 คุณ ณัฐชา โพธิ์ทาศรีสมบัติ
106 21923 คุณ ณัฐพงค์ ปรัชญานุภาพ
107 22937 คุณ ณัฐพงศ์ ณลำพูน
108 22017 คุณ ณัฐพงศ์ ศรีเพ็ญ
109 23427 คุณ ณัฐพงศ์ สมใจ
110 22102 คุณ ณัฐพงษ์ สิมะสถิตย์ชัย
111 23469 คุณ ณัฐพล พรมมาแบน
112 22222 คุณ ณัฐพล หุ่นสุวรรณ
113 22275 คุณ ณัฐภูมิ จันทราช
114 25957 คุณ ณัฐภูมิ ชุ่มเชื้อ
115 21971 คุณ ณัฐวุฒิ ทวีคุณ
116 23811 คุณ ณัฐวุฒิ วิริยะพานิชภักดี
117 21985 คุณ ดนัย สดับ
118 29223 คุณ ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
119 20683 คุณ ตรีเพ็ชร สมัครไทย
120 25848 คุณ ตุลา นามเทพ
121 25236 คุณ เต็มยศ พิพัฒน์วงศ์ชัย
122 23395 คุณ ถิรายุทธ ศิริ
123 23515 คุณ ทาโร ซากาโมโต้
124 21991 คุณ ธนกร นิธิวัฒนเลิศ
125 23470 คุณ ธนกฤต ไชยวงศ์
126 23485 คุณ ธนกิจ นิมมลรัตน์
127 28306 คุณ ธนกิติ์ ตันเจริญ
128 21916 คุณ ธนดิฐ ไชยวงค์
129 23369 คุณ ธนพล นวลจันทร์ฉาย
130 22037 คุณ ธนพันธ์ วงค์ดาราวรรณ
131 20723 คุณ ธนวัฒน์ ธนะสาร
132 23518 คุณ ธนวัฒน์ โล่ห์ติวิกุล
133 23516 คุณ ธนวัต วิมลสิริสุวรรณ หน่ำ
134 19810 คุณ ธนวินท์ ภู่เอี่ยม
135 22246 คุณ ธนัญชัย บุญมาเสมอ
136 23445 คุณ ธนากร ชุ่มเชื้อ
137 25245 คุณ ธนากร สิริมูล
138 23372 คุณ ธนาคาร จันทรวาณิชย์กุล
139 29142 คุณ ธนารักษ์ จำเดิม
140 23329 คุณ ธนาฤทธิ์ คุ้มวิวัฒน์
141 25215 คุณ ธนิน วัฒนศัพท์
142 23324 คุณ ธเนศ วรรณไสย
143 23809 คุณ ธิฤติ เจริญทรัพย์
144 21967 คุณ ธีรชาติ ปัญญาเรือง
145 23458 คุณ ธีรวัฒน์ ถาวัง
146 23457 คุณ ธีรวิทย์ ถาวัง
147 25931 คุณ ธีรศานต์ ทิพรส
148 21963 คุณ ธีระพงษ์ ตาจันทร์ดี
149 22015 คุณ ธีระพร ตาจันทร์ดี
150 23450 คุณ ธีระวิทย์ เกยูรวงศ์ ธี
151 21925 คุณ นที นกแก้ว
152 22036 คุณ นพพล คันธรส
153 20781 คุณ นพรัตน์ อินทวงศ์
154 23325 คุณ นภัส อินต๊ะ
155 21934 คุณ นรวิชญ์ แก้วพรมมา
156 22220 คุณ นฤวร แสนสุรินทร์
157 23461 คุณ นัฐพล เชื้อพรรณงาม
158 23172 คุณ นัฐพล ธีระกุล
159 21943 คุณ นันทวัฒน์ สุวรรณไพโรจน์
160 29123 คุณ นิธิ พันธวงศ์
161 21907 คุณ นิพนธ์ แสงพงษ์
162 23433 คุณ บัณฑิต ชัยเงินตรา
163 21905 คุณ บัณฑิต นาคหลวง
164 21937 คุณ บัณฑิต รักษาพล
165 21986 คุณ ปฏิพล แก้วร่วมวงค์
166 23353 ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร บอม
167 27627 คุณ ปฐมธิป มงคลสมัย
168 23455 คุณ ปภัทรพงษ์ พงษ์เทอดเกียรติ
169 23385 คุณ ปรมัตถ์ ศรีจันทร์ดร
170 23488 คุณ ประวิทย์ กันธิยะ
171 21954 คุณ ประวุฒิ วุฒิอรรถสาร
172 25920 คุณ ปรัชญ์ ฝั้นเจริญ
173 21993 คุณ ปริญญ์ อุปพันธ์
174 23454 คุณ ปรีดา ธงไหล
175 23071 คุณ ปวีณ บัวคำซาว
176 25847 คุณ ปาลวัตร มะลิทอง
177 23348 คุณ ปิติพงศ์ สารกาศ
178 23501 คุณ ปิติพงษ์ ห่านแก้ว
179 22003 คุณ ปิยะพงศ์ องคุณา
180 28443 คุณ เปมทัต สรรพช่าง
181 23164 คุณ พงศกร ปินตา
182 22140 คุณ พงศธร จุลานนท์
183 22941 คุณ พงศ์พนา จั่นภู่
184 23401 คุณ พงศ์พนิต อินทรวงส์โชติ
185 23379 คุณ พงศา มหาวรรณ
186 23072 คุณ พงษ์ธวัช เขื่อนแก้ว
187 22043 คุณ พงษ์พิพัฒน์ ศรีบุญมี
188 23499 คุณ พงษ์ศิริ สุขดี
189 23368 คุณ พนาสิทธิ์ เทพเทพินทร์
190 25155 คุณ พลกฤษณ สุรสิทธิ์
191 21717 คุณ พัฒน์พงศ์ ทองจิตต์
192 23478 คุณ พัฒน์พงศ์ เมืองใจ
193 23473 คุณ พัฒนะ วิไลลักษณ์เลิศ
194 22935 คุณ พิพัฒน์พงศ์ ธนสีลังกูร
195 21997 คุณ พิพัฒพงษ์ มาต๊ะ เอฟ
196 22124 คุณ พีรพัฒน์ พัชรศาสตรา พี
197 21960 คุณ เฟื่องยศ กวางแก้ว หนำเลี๊ยบ
198 23492 คุณ ภัทรพงษ์ วรรณธนกานต์
199 21946 คุณ ภัทรวิทย์ วรวัลย์
200 23397 คุณ ภัทรวี ป้อมเผือก
201 22940 คุณ ภาคภูมิ อุดมโสภกิจ
202 22045 คุณ ภาณุพงศ์ แสงสรศรี
203 23417 คุณ ภาติกะ กล้าหาญ
204 23328 คุณ ภาติยะ อนันตะกูล
205 21920 คุณ ภานุเดช บุญชู
206 21933 คุณ ภาสกร กัณฐโรจน์ เก่ง
207 23398 คุณ ภีรวัฒน์ ป้อมเผือก
208 21401 คุณ ภูเบศร์ วงศ์ธิเบศร์
209 21950 คุณ ภูมิ พิรกุลวานิช
210 22100 คุณ ภูริวิทย์ วงศ์รุจิไพโรจน์
211 22925 คุณ ภูวดล พูลอุดม
212 21942 คุณ ภูวไนย บุญชู
213 23387 คุณ มนุชา โพธิ์งาม
214 22038 คุณ เมธี อินต๊ะพิงค์
215 21999 คุณ ยศพล สิงหวรกุล
216 22944 คุณ ยุทธภูมิ ถมวัฒนศิลป์
217 23503 คุณ รณชัย แจ่มสอาด
218 23817 คุณ รณฤทธิ์ ล้อกิจไพบูลย์
219 22932 คุณ รติวัฒน์ เรือนศร
220 26793 คุณ รวิน ตันปิน
221 21994 คุณ ระบิล ปราโมทย์
222 20733 คุณ รัฐวุฒิ ไชยจินดา
223 22009 คุณ รัตนัย พึ่งตรัยรัตน์
224 23365 คุณ ราชันย์ พรหมเถาว์
225 23509 คุณ รุจน์ เจริญเมือง
226 21981 คุณ รุตติกานต์ จันทรมณี
227 24552 คุณ ลัทธพล เก่งถนอมม้า
228 26744 คุณ วชิระ บุญเฟื่อง
229 23076 คุณ วรการ ศีละวงษ์เสรี
230 23380 คุณ วรวุฒิ วุฒิพัฒนถาวร
231 23760 คุณ วรวุฒิ แสนวาสน์
232 21962 คุณ วรวุธ หินวงศ์
233 23484 คุณ วรัญญู มะโนวงษ์
234 26765 คุณ วรัญญู แสนสุรินทร์
235 21913 คุณ วศัน อินตารัตน์
236 22938 คุณ วศิน วราภาสกุล
237 23467 คุณ วสวัตติ์ ไวยกุล
238 25963 คุณ วสันต์ กันธะวงค์ เอก
239 23448 คุณ วัจนพงษ์ อรุณศิโรจน์
240 23422 คุณ วัจนะ สุแก้ว
241 22101 คุณ วัชรพงษ์ ชุ่มบัวตอง
242 22042 คุณ วัชรพงษ์ วารีย์
243 23355 คุณ วัชรพล กันจินะ
244 23471 คุณ วัฒนพงษ์ เกิดดวง
245 22207 คุณ วิทยา จองสกุล
246 23497 คุณ วิธวัฒน์ ศิริธนะ
247 22208 คุณ วิสิฐ พรหมเผ่า
248 21910 คุณ วีรยุทธ จารุสวัสดิ์
249 26818 คุณ วุทธา เจริญศิริ
250 23719 คุณ เวสารัช เอี่ยมละออ
251 27644 คุณ ศรวิษฐ์ มธุรภาณี
252 23430 ศ.ดร ศรัณย์ ศรีคำมา รันนี่
253 25974 คุณ ศรัณย์รัชญ์ เชื้อเมืองพาน
254 22229 คุณ ศรัณยู อ้วนล้วน NET
255 23396 คุณ ศรายุทธ แก้วนาหลวง
256 22983 คุณ ศรายุทธ จินดารัตน์
257 21988 คุณ ศราวุฒิ ศรีอนันต์
258 23411 คุณ ศราวุฒิ สุนทรสัตย์
259 20824 คุณ ศักดิ์ชัย วิสุตานนท์ จ๊อบ
260 23394 คุณ ศักดิ์ชัย ศุภชูชัย
261 23514 คุณ ศักรินทร์ คำมูล
262 20761 คุณ ศักรินทร์ ศรีมา
263 23382 คุณ ศิริศักดิ์ ดำรงพิพัฒน์กุล
264 21919 คุณ ศุภชัย ศรีประสาร
265 23334 คุณ ศุภฤกษ์ จักราชัย
266 23777 คุณ ศุภฤกษ์ ธนันท์วงศ์
267 23345 คุณ ศุภวัฒน์ จีโน
268 22030 คุณ ศุภวิชช์ สุวรรณเนตร
269 28382 คุณ เศรษฐศาสตร์ ศรีนันตา
270 23426 คุณ สกลชัย แสนไชย
271 21928 คุณ สกลวิทย์ ไชยวงค์วิลาน เบ้น
272 23486 คุณ สงกรานต์ ตาติรังษี
273 23720 คุณ สถิตย์พร ทองคำ
274 23391 คุณ สมภาพ วงษ์บุญชา
275 22010 คุณ สรพงษ์ ทุ่งไพศาล
276 21980 คุณ สราวุธ นพฤทธิ์
277 22013 คุณ สฤษฏ์ สุรินทร์ธรรม
278 23428 คุณ สากล กันธมณี
279 23400 คุณ สาธิต เลิศพลานันต์
280 22041 คุณ สิทธิชัย วิมาลา
281 22209 คุณ สิทธิเดช สินธุนาวา
282 28307 คุณ สืบสกุล สุอินต๊ะ
283 22125 คุณ สุรเจตต์ ดอนนอก TOY(ทอย)
284 23721 คุณ สุรชาติ หาญหิรัญตระกูล
285 21990 คุณ สุรพร ศรีภิรมย์
286 21940 คุณ สุรพันธ์ ตรียานุรักษ์ ป๊อป
287 23332 คุณ สุรเสน หลิมสิริวงษ์
288 21970 คุณ สุวิทย์ คุมา
289 22040 คุณ เสกสรรค์ กาบบัว
290 23446 คุณ เสริมศักดิ์ ศรมณี
291 21947 คุณ อดิศักดิ์ กันธาจักร์
292 23335 คุณ อธิพงษ์ ชัยวงค์แก้ว
293 23727 คุณ อนุพงศ์ รัตนคำแปง
294 21957 คุณ อนุพงษ์ สุภามูล
295 22046 คุณ อนุพล หาญฤทธิ์
296 23384 คุณ อนุวัตร คำตุ้ย
297 21952 คุณ อภิรักษ์ ไชยมังกร
298 23359 คุณ อภิสิทธิ์ สุบินรักษ์
299 23834 คุณ อภิสิทธิ์ อุทัย
300 23451 คุณ อมร พรหมาคม
301 28284 คุณ อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ เอ็กซ์
302 23415 คุณ อรรถพงศ์ มาแก้ว
303 23354 คุณ อรรถภูมิ ชัยสาร
304 23463 คุณ อลงกต จอมมาวรรณ
305 23434 คุณ อัครชัย นาคประเสริฐ
306 25226 คุณ อังกูร กุลาตี
307 23482 คุณ อัจศวัตร มุนิกานนท์
308 21911 คุณ อัศนัย สิงห์คะราช
309 22034 คุณ อาณัฐ ฆ้องชัย
310 22934 คุณ อาทิตย์ ปลื้มพิทักษ์กุล
311 23437 คุณ อาทิตย์ พิลา
312 23502 คุณ อิสรพงษ์ สิงห์คะ
313 22228 คุณ อิสระ สายวงค์อินทร์
314 22006 คุณ อุเทน ดำรงค์
315 23444 คุณ เอกพจน์ บุญหนู
316 23393 คุณ เอกพันธ์ เลิศไชย
317 23833 คุณ เอกรินทร์ สิงห์ครา
318 21972 คุณ เอกลักษณ์ พงษ์วดี
319 27532 คุณ ปรัชญ์ บุญพรประเสริฐ ปั๊ก
320 21922 นาย จีระชัย อาษากิจ ต้าร์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ