ชื่อรุ่น หวาย ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 292 คน
# 2530M3 ประธานรุ่น : คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13626 คุณ กิติพงค์ ขัดแก้ว
2 13703 คุณ อดิเทพ เสนาวนา*
3 13380 คุณ สุทธิพงษ์ โกศลพงษ์
4 13686 คุณ สยาม คงเมือง*
5 13697 คุณ ขวัญประชา ชาวไร่
6 13708 คุณ อนุรักษ์ ทวีกุล
7 13915 คุณ อนิวรรต ปัญญา
8 13916 คุณ กฤษณะเทพ วดีศิริศักดิ์*
9 13919 คุณ ไพโรจน์ แสงเมืองเงิน*
10 13930 คุณ สถาพร เมืองอินทร์
11 13931 คุณ เอก สุนทรยาตร์
12 13754 คุณ กัณวีร์ บัวหล่อ*
13 13782 คุณ สายัณห์ เสนานุวัตร
14 13794 คุณ วิทยา โรยอ่อนอินทร์*
15 13797 คุณ พงษ์พีระ คำนันท์ตา ใหม่
16 13799 คุณ สุมิตร ปาวิน* น้อง
17 13813 คุณ ปกรณ์ นิมมานเหมินท์*
18 13844 คุณ อภิชัย มานิตยกุล
19 13856 คุณ นฤบาล หว่างตระกูล
20 13884 คุณ หิรัญญ์ ตันติเจริญ
21 13912 คุณ ธัชพล ข่วงสกุล (กิตติพงษ์ คงเม่น)
22 14461 คุณ ภูริคม ลัทธิธรรม
23 15198 พ.ท. ปณต แสงทับทิม บอย
24 15207 คุณ รวี บัวเย็น
25 15664 คุณ สัญญา ปานมา
26 15881 คุณ สายัณห์ พุทธิ
27 16139 คุณ แสงมอญ วงค์ลู*
28 16158 คุณ ปรมี แสวงรุจน์
29 16697 คุณ ต่อศักดิ์ ไชยเสน*
30 17271 คุณ จิรวัฒน์ ประพุทธ์พิทยา
31 17272 คุณ เอกพจน์ เปรมกลาง
32 13359 คุณ ธรรมนูญ ธราวิจิตรกุล
33 13783 ดร. อัครพล นิมมลรัตน์
34 13832 คุณ ตะวัน แห่งหาญ
35 13839 คุณ พิษณุ เทพพรหม
36 13850 คุณ กิตติพันธ์ โชติประดิษฐ์
37 13730 คุณ กฤษณ์ชาณัฎฐ์ กรวิชญ์พงศ์ (อนุรักษ์ จตุรทิศ) ต่อ
38 14107 คุณ ไชยรักษ์ เดชพุทธวัฒน์
39 13765 คุณ ประภาส อินทร์มา
40 17260 คุณ วัชรศักดิ์ เจียมวิจักษณ์
41 13860 คุณ ภาคภูมิ โพธิ
42 13758 คุณ ศิริศักดิ์ บุญแปง
43 13321 คุณ อาจินต์ เพ่งสุข
44 13702 คุณ สุวิชา ณ เชียงใหม่
45 13835 คุณ พนากร ดอนปัน
46 13715 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริรัตน์
47 13763 คุณ สัญญา พุทธรัตน์
48 13761 คุณ กฤษณ์ บุญยืน*
49 17389 คุณ กมล นิติการ*
50 13864 คุณ กล้า ทองศรีเมฆ
51 13920 คุณ กานต์ ปลั่งดี กานต์
52 13774 คุณ กายชาติ(ฉัตรชัย) จันทร์ทิพย์ แป้ม
53 13893 คุณ กำพล กันแก้ว
54 13337 คุณ กิตติ เมืองโคตร
55 13861 คุณ กิตติ สิงห์โทราช
56 16144 คุณ กิตติคุณ ม่วงทา โยฮัน
57 13845 คุณ กิติชัย เจียมวุฒิสกุล
58 13867 คุณ เกรียงไกร โตธิรกุล
59 17264 คุณ เกรียงสิทธิ์ ลอประสิทธิ์
60 13803 คุณ เกษม นาคจีนวงศ์
61 13805 คุณ เขมราช สมวงศ์
62 13897 คุณ ครรชิต ลือเรือง
63 19589 คุณ คาร์เมล จาฟารี
64 13681 คุณ จตุรงค์ เครื่องคำ จาลอน
65 13883 คุณ จรัญพงศ์ รินแสงปิน นุ่น
66 13119 คุณ จรินทร์ ทันตะละ
67 13812 คุณ จักรายุธ แก้วงาม
68 13790 คุณ จักรพงษ์ คันธรส
69 13772 คุณ จักรพงษ์ สุพาสนาภิวัฒน์ ต้อ
70 17267 คุณ จักรพันธ์ อินทจักร์
71 13831 คุณ จักรี พาจรทิศ
72 13138 คุณ จักรี วรรณศรี*
73 13721 คุณ จิรเดช วิจิตรจิร(มอยสี)
74 13340 คุณ จิรพล จอมเตบิน
75 13816 คุณ จิรวัฒน์ สุวัฒนา กลาง
76 19502 คุณ จิรศักดิ์ ภมรกูล
77 17262 คุณ จิระศักดิ์ ธเนศวโรดม
78 15699 คุณ จีระพงษ์ วงษ์ดี
79 13894 คุณ จุมพล กุณต๊ะคำ จุม
80 13896 คุณ เจริญ ใจซื่อกุล
81 19326 คุณ ฉัตรชัย บุญญวีรานุวัฒน์
82 13857 คุณ เฉลิมพร ประเสริฐ*
83 16101 คุณ ช.นันทวัช เพ็ชญไพศิษฏ์
84 13728 คุณ ชนินทร์ กลิ่นนวม ติ๋ง
85 13781 ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา
86 13838 คุณ ชัยรัตน์ ตันสว่างกูล
87 13339 คุณ ชัยวัฒน์ เผือกผล
88 13913 คุณ ชัยวุฒิ นิลสุวรรณ์
89 17265 คุณ ชาคร วิทยาศัย
90 13836 คุณ ชาคริต สุวรรณชะตัน
91 17263 คุณ ชาญวิทย์ ไชยโรจน์
92 13742 คุณ ชาลี สุริยคำ
93 13683 คุณ ชินวุฒิ พรหมขัติแก้ว
94 13748 คุณ ชุมพล ปัญญา
95 13679 คุณ ชุมพล ศรีวิชัย*
96 13910 คุณ ญาณเวทย์ ชำนาญณรงค์
97 18644 คุณ ฐนิตพงษ์ สิทธิเกษร
98 16694 คุณ ณัครวัต ไชยวุฒิ ตั้ง
99 13734 คุณ ณัฐวุฒิ คลังวิเชียร
100 13796 คุณ ณัฐวุฒิ อินทรส
101 13545 คุณ ดนัย สิงห์ไตรภพ
102 13908 คุณ ดิลก บุญเนตร
103 13900 คุณ รณชัย(ตะวัน) ชำนาญศรี* แม้ว
104 13807 คุณ ตุล วงศ์โกวรรณ
105 14438 เภสัชกร ทรงพล พลอาจ
106 18542 คุณ ทวียุทธ หวังวรวงศ์
107 13060 คุณ ทวีศักดิ์ คำฟิคำ*
108 13528 คุณ ทนงศักดิ์ ศรีชรากุล
109 13771 พ.ท. เทิดพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
110 13698 คุณ ธนาวิช กาญจนมุสิก
111 13736 คุณ ธเนศ พรหมปัญญา
112 15706 คุณ ธานินทร์ ยอดอัญมณีวงศ์
113 13906 คุณ ธำมรงค์ ศรีเพ็ชรดี
114 13769 คุณ ธีรพล โค้วสุวรรณ
115 13706 คุณ ธีรยุทธ ลิขิตเสถียร
116 13843 คุณ ธีรวัฒน์ สุริยะวงศ์
117 13828 คุณ ธีระ ภูมิสอาด
118 17275 คุณ ธีรชัย ตันเรืองพร
119 13756 คุณ ธีระชัย ปัญญานาค
120 13852 คุณ ธีระพงษ์ ใจแข็ง
121 17261 คุณ นครินทร์ ศรีคุ้ม
122 13892 คุณ นที สุรไกร
123 13534 คุณ นรินทร์ ธรรมลังกา
124 13879 คุณ นรินทร สนรักษา
125 13760 คุณ นาวี นิวาส
126 13874 คุณ นิกร กล้าหาญ*
127 13886 คุณ นีรัจ โครานา
128 13787 คุณ เนติวัฒน์(ปฏิวัติ) วงศ์จินดารักษ์
129 13738 คุณ บัณฑิต อินทะวงศ์
130 13872 คุณ บุญเสริม แสนสอาด
131 13747 คุณ บุรินทร์ เลิศรมยานันท์
132 16127 คุณ ปฏิญญา คงพิชญานนท์
133 13522 คุณ ปฏิภาณ แหล่งอุโมงค์
134 13318 คุณ ปฏิวัติ คำวิเศษ
135 13891 คุณ ปรมินทร์ นิมานนท์
136 13724 คุณ ประจักษ์ กันทะมา*
137 13985 คุณ ประจักษ์วุฒิ ทรงพรคุณ
138 13753 คุณ ประชา ส่งแสงเติม
139 13922 คุณ ประภากร วรรณภีร์
140 13652 คุณ ประภูศักดิ์ เพียรอุส่าห์
141 16160 คุณ ประเวศ กล่อมสังข์*
142 16149 คุณ ปรากฏ นาคเกิด
143 13851 คุณ ปราบศึก แดงสด
144 13778 คุณ ปริญญา คำวิเศษ
145 13925 คุณ ปริญญา จันทรรัตน์
146 13768 คุณ ปริญญา เพียรอุตส่าห์ เอ้
147 13694 คุณ ปริญญา สิทธิวางค์กูล
148 16716 คุณ ปริทัศน์ ตรีอินทอง
149 13989 คุณ ปัญญา หงส์สอง
150 17268 คุณ ปิติพงษ์ ยอดมงคล
151 13733 คุณ ปิติวัฒน์ สุนทโรทก
152 13808 คุณ ปิยะพันธุ์ นิกรพันธุ์
153 17397 คุณ เปรม คุณยศยิ่ง
154 13830 คุณ พงศกร แก้วสุขใจ
155 13709 คุณ พงศ์เทพ เติมสงวนพงศ์
156 13855 คุณ พยุพล สุทธโทธน
157 13690 คุณ พร เจริญทรัพย์
158 13750 คุณ พรชัย มูลถี
159 13718 คุณ พรเทพ ชื่นจิตร
160 17266 คุณ พรพงษ์ เลิศทำนองธรรม
161 13827 คุณ พรรษา ชื่นมนุษย์
162 13841 คุณ พลากร บุญเป็ง
163 13848 คุณ พสุ ณ เชียงใหม่
164 17258 คุณ พิชญ์ โฮ่วรังกูร
165 13687 คุณ พิทยา พานิชวัฒน์
166 13780 คุณ พิมาน อ่างเงิน
167 13809 คุณ พึ่งพันธุ์ จาติเกตุ
168 13608 คุณ มงคลณะวัจน์(ไพศาล) สุวรรณขจร
169 17269 คุณ ภักดี สายอ่อน
170 13759 คุณ ภาคภูมิ พจนารถ
171 13599 คุณ ภาณุทัต จงชานสิทโธ
172 13727 คุณ ภาณุพงศ์ พรหมจารีย์
173 13795 คุณ ภาณุวัฒน์ คำนันท์ตา*
174 17273 คุณ พสิษฐ์ สัตตรัตนกุล (ภารต เทศถัน)
175 13779 คุณ ภูวนาท ไชยนา
176 18591 คุณ มนต์ชัย ทองทัศน์
177 13541 คุณ มัธย์ พงศ์อุดม
178 13871 คุณ มาโนชญ์ วงษ์พานิช
179 13739 คุณ มิตรภาพ ม่วงงาม เด่น
180 13846 คุณ ยุทธการ มีผดุง
181 13873 คุณ ยุทธชัย คำคณานนท์
182 13785 คุณ ยุทธนา เขียวมณีวรรณ*
183 13881 คุณ ยุทธนา เทพดวง
184 15171 คุณ ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ
185 13784 คุณ รังสฤษฏิ์ มุนินทร์พิทักษ์*
186 13723 คุณ รัช บุญเกษม
187 13798 คุณ รัฐพล จินะวงค์
188 13712 คุณ วชิระ ครินชัย
189 13818 พ.ต.อ. วรชาติ แสนคำ บอย
190 13638 คุณ วรนารถ โรจนนิล*
191 13814 คุณ วรพงศ์ มันทเล
192 13722 คุณ วสันต์ อ้อพูล
193 13776 คุณ ภัทรพงศ์(วัชรพงศ์) สุดวง ปุ๊
194 15151 คุณ วชัระ กาญจนวิบุลย์
195 13682 คุณ วันเอก จันทรทิพย์
196 14453 คุณ วิชญ พิมพ์ใจพงศ์
197 16159 คุณ วิชาญ เทียนตระกูล
198 13789 คุณ วิเชียร แสงสว่าง*
199 13889 คุณ วิทยา แดงเรือน
200 13905 คุณ วิทวัส แผ่นทอง
201 13731 คุณ วิบูลย์ พุทธวงศ์ เขียด
202 13863 คุณ วิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล เก่ง
203 13752 คุณ วีรเดช เดชคุณมาก
204 13691 คุณ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
205 13637 คุณ วีรวรรธน์ สิงคราช
206 13819 คุณ วีระศักดิ์ สวนจันทร์
207 13903 คุณ วุฒิพงศ์ กันแก้ว
208 16150 คุณ ศเนติ พาจรทิศ
209 13601 คุณ ศราวุธ ปั้นทอง
210 13693 คุณ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
211 13775 คุณ ศิริพงษ์ คำหล้า
212 15179 คุณ ศุภกาญจน์ แสงทอง
213 13890 คุณ ศุภกิจ ต้นคำ
214 13921 คุณ ศุภชัย ขุมทอง*
215 13793 คุณ ศุภชัย พิณเสนาะ
216 13716 คุณ ศุภฤกษ์ แซ่เชื้อ
217 13699 พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ ยอดคำ เป้
218 13865 คุณ ศุภวัฒน์ กองคำ
219 13717 คุณ ศุภวัฒน์ จิรคุปต์
220 13837 คุณ ศุภวัฒน์ ทาหล้า
221 13810 คุณ ศุภวัฒน์ ใบบัว
222 13704 คุณ เศกสรร จันกุนา
223 13692 คุณ สถาปนา ภัทโรวาสน์
224 17276 คุณ สถาปนา สามะบุตร
225 13918 คุณ สถิตพงษ์ เพ็งแสงทอง
226 15724 คุณ สมศักดิ์ กังตระกูล
227 13829 คุณ สมศักดิ์ มาเกี้ยว
228 13826 คุณ สราวุธ คำวงศ์ปิ่น
229 13866 คุณ สราวุธ แสงอิ่ม
230 13770 คุณ สฤษดิ์ สุวรรณรัตน์
231 13743 คุณ สังวาล การคนชื่อ
232 13849 คุณ สัญญา ปานมา
233 13862 คุณ สิทธิกรานต์ ตุ่นแก้ว
234 17277 คุณ สิริชัย พรหมปัญญา
235 13788 คุณ สุกิจ เมืองอินทร์
236 13821 คุณ สุขจิต องค์ไชย
237 15161 คุณ สุขเทวัญ จันทะกูล
238 13744 คุณ สุทธ์พันธุ สุทธศิริ
239 13834 คุณ สุแทน แสนคำดี
240 13696 คุณ สุบรรณ สิงหราช*
241 13356 คุณ สุพจน์ คำปัน
242 13870 คุณ สุพจน์ ศรีพลากิจ
243 17259 คุณ สุรชาต จันทร์ผา
244 13777 คุณ สุรเชษฐ์ ชัยนิลพันธุ์
245 13713 คุณ สุรินทร์ ดวงทับ
246 13710 คุณ สุริยัน คำดวงดาว
247 13847 คุณ สุวิช สุภาจิตร์
248 13068 คุณ เสกสรร คุณยศยิ่ง
249 13802 คุณ เสกสรร ธนันตา*
250 13725 คุณ เสรัฐ อริยะฐิติวงศ์
251 13926 คุณ พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ (เสริมศักดิ์ แก้วกัน)
252 13342 คุณ แสนระวี ธีระสวัสดิ์*
253 13711 คุณ เอกภพ เยาวภาคย์โสภณ*
254 15688 คุณ อธิปัตย์ จิตรงาม
255 12876 คุณ อนุชา สุวรรณ
256 13732 คุณ อนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว
257 13887 คุณ อนุวัตร ใจเทพ
258 13726 คุณ อภิชิต วิญญชัย* TUCK
259 15183 คุณ อภิเชญฐ์ บุญส่ง
260 13840 คุณ อภิรมย์ คันธา
261 13869 คุณ อรรถพล บุญเพียร
262 14468 คุณ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
263 13766 คุณ อลงกรณ์ ชมชื่น
264 13099 คุณ อังคฤทธิ์ สุรินต๊ะ
265 13825 คุณ อัมฤทธิ์ ศรีบูชา
266 19557 คุณ อัษฏางค์ อนุมัติ
267 13875 จ.ส.อ. อาจนุวัฒน์ ไชยวุฒิ
268 15739 คุณ อาทิตย์ จิระวัฒนากูล
269 13700 คุณ อาทิตย์ สุประดิษฐ์
270 17270 คุณ อำพล เหมะวรรณ
271 13786 คุณ อิทธิพล คุณยศยิ่ง*
272 13720 คุณ อิทธิพล มณีวรรณ
273 13695 คุณ อิสระพงษ์ คำรังษี
274 13791 คุณ เอกพงษ์ มีโพธิ์ เอก
275 13822 คุณ ศุภวัฒน์ แดงสุวรรณ แดง
276 13773 คุณ ธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ เฒ่า
277 13689 คุณ เกษมวัฒน์(พิชิต) พัฒนกิจจารักษ์
278 13127 คุณ พัทธ์(จิตเวช) สิทธิยศ ต้อม
279 0 คุณ ดนรรม แสงสว่าง
280 13924 คุณ นรา สัรินทร์วงศ์
281 13735 คุณ วีรวุฒิ ต๊ะปินตา* หนึ่ง
282 14456 คุณ สรพล บุญชัย
283 13701 คุณ สุภรักษ์ ไชยาพันธุ์
284 13762 คุณ รัตนะ ชัยรัตน์ แก้ว
285 16151 คุณ จิรศักดิ์ ชีวะเกตุ
286 13146 คุณ รัชต์ทยุต สุทธศิริ
287 16146 น.อ. โรมรัน วังบรรพต
288 16154 คุณ สัญญา เล็กไพจิตร
289 13144 คุณ สุธิพันธุ์ สุทธศิริ
290 15683 ดร. เกรียง ฐิติจำเริญพร
291 15206 ดร. เจษฎ์ โทณะวนิก
292 13811 นาย ประเสริฐ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ