ชื่อรุ่น NEXUS ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 352 คน
# 2542M6 ประธานรุ่น : คุณจิรประภา ขจรบุญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี
2 0 ร.ต.อ. อัครเดช อินชัย
3 0 ร.ต.อ. ปรัชญา บุญยืน
4 27468 คุณ กนกกาญจน์ ยันตร์พาณิชย์
5 27421 คุณ กนกพรรณ จวนเจริญ
6 27165 คุณ กนิษฐา อริยะ
7 28404 คุณ กมลพร จิตแจ้ง
8 19951 คุณ กมลยุทธ เม่งอำพัน
9 27439 คุณ กมลวรรณ ชัยพรหม กุ๊กไก่
10 27464 คุณ กมลวรรณ ทาอิ่นคำ
11 27499 คุณ กมลวรรณ วัฒนชัย
12 27178 คุณ กรองทอง ชวพันธุ์
13 20260 คุณ กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
14 18090 คุณ กฤษฎี ศิริช่าง
15 27166 คุณ กฤษดา ตัน
16 27523 คุณ กลิ่นสุคนธ์ อินทร์ชัย
17 22133 คุณ กษิดิศ มีพรหม
18 27425 คุณ กัญชนิกา ปานะสูตร
19 27181 คุณ กัมปนาท กาวีอิ่น
20 20033 คุณ กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
21 18613 คุณ กานต์ ชัยพฤกษ์ โหน่ง
22 27516 คุณ กานต์กวี ศรีมงคล
23 18619 คุณ กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
24 27185 คุณ กิตติญา เจริญวัย
25 17411 คุณ กิตติพล แสงอำนวยพร
26 27412 คุณ กิตติพัฒน์ กีติสิทธิ์
27 27498 คุณ กิติกานต์ ศักดาทร
28 18599 คุณ กีรติ แสงวิทยาพรรณ
29 27164 คุณ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์
30 22181 คุณ กุลธนิต วนรัตน์
31 27405 คุณ กุสุมา ทินกร ณอยุธยา
32 20404 คุณ เกษม อนุชิตานุกูล
33 27419 คุณ เกียรติธรรม สำอางค์กูล อ๋อ
34 18065 คุณ เกียรติพงษ์ สืบมงคลชัย
35 19916 คุณ โกสินทร์ แสงสอาด
36 27413 คุณ เขม จิรภัทรพิมล
37 27186 คุณ คนึงนิจ รัตนมณี
38 19918 คุณ คมกริบ ประกอบกิจ
39 คุณ คึณพนาชัย วีระพันธ์
40 คุณ คุคณสุชาดา กู๊ด
41 คุณ กมลวรรณ ทาอินคำ
42 27392 คุณ กรวิไล วงค์ใจมา
43 คุณ กรองทอง ชวพันธ์
44 18015 คุณ กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์
45 คุณ กฤษดา พงษ์ประพนธ์
46 คุณ จักรพันธ์ จุลศรีไกวัง
47 27404 คุณ จิรประภา ขจรบุญ -
48 คุณ จิรายุ ประดับแท้
49 คุณ ชญาทิพ อินสมพันธ์
50 คุณ ชัยวรรณ ชมภูรัตน์
51 18033 คุณ ชาญชัย ตรีวัฒนกูล ตุ๊
52 18150 คุณ ณัฏฐ์ รวดเร็ว
53 18985 คุณ ณัฐดนัย หอมคง
54 คุณ ณัฐพล กมรานนท์
55 คุณ ณัฐหทัย อนุกลุ
56 19526 คุณ ดุสิต สุขสุดแสนอนันต์
57 27400 คุณ เดือนพร สุวรรณเนตร
58 คุณ เติมศิริ ยาณสาร
59 คุณ ธํนวากานต์ เมฆรา
60 คุณ ธนัตพงศ์ ไชยาวงศ์
61 0 นาย ธนิก สุนทรากร
62 18513 คุณ ธไนศวรรย์ วรรโณทัย
63 คุณ บัญชภา รัตนเลิศนาวี
64 19964 คุณ บัณฑิต ตั้งโภคานนท์
65 คุณ บุนินทร์ อุปนันท์
66 คุณ บุพพรรณ วุฒิชัยวงศา
67 คุณ ปฎัญญา ปันสวย
68 คุณ ปนัดดา โสพันธ์
69 คุณ ปรชญา บุญยืน
70 18080 คุณ ปรัชญา พรหมสุรินทร์
71 20251 คุณ ปารมี คำชมภู
72 คุณ พ.ศธร อยุ่สุข
73 คุณ พนิตา รักถ่น
74 19965 คุณ พฤทธิ์ จามะริก
75 คุณ พิมล พรหทเกศ
76 คุณ พิริยะ ยะรินทร์
77 คุณ ภัทธารี เหลืองวิเศษกุล
78 25856 คุณ มนู ฮ้อแสงชัย
79 คุณ ระพีภัทร คนลินทิพย์
80 คุณ รัตนพันธุ์ จันทร์สนจบ
81 20013 คุณ เรืองวุฒิ ชุติมา
82 19988 คุณ ฤาเดช คุณยศยิ่ง
83 17980 คุณ วรุณ ตันติวรวิทย์
84 18520 คุณ วรุต โนคำ
85 19579 คุณ วัชรพงษ์ สัจจาลักษณ์
86 19474 คุณ วาฑิต สุวรรณผ่อง นัท
87 คุณ วิชญตร วิชัยรัตน์
88 คุณ ศิรินทิพย์ วรรณวงศ์
89 20140 คุณ ศิวพงศ์ สุขวัฒน์ -
90 คุณ ศุภชาติ เกตุแด
91 คุณ สัปปกุล เลียวสิริพงศ์
92 27411 คุณ สุดธิดา หาญฤทธิ์
93 คุณ สุพน มนะเกษตรธาร
94 คุณ สุพรรณษา เปรียญญารัตน์
95 คุณ สุพัฒน์ สุนทรนันท์
96 คุณ โสภาค สุมรพันธ์
97 คุณ อติกานต์ ละลิบบัณฑิตสกุล
98 18612 คุณ อภิชาติ พิสณฑ์ tik
99 27444 คุณ งามตา นันทขว้าง
100 18084 คุณ จักรพันธ์ จิกยอง
101 18119 คุณ จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
102 27438 คุณ จิตรา จินานันท์
103 27639 คุณ จิรวดี สุรชาติชัยกุล
104 27481 คุณ จิรัฐิติ รัตน์โนบล
105 19475 คุณ จิรายุ ประดับแก้ว
106 27479 คุณ จุมภฏ สนิทธางกูร
107 27485 คุณ จุฬาลักษณ์ เกียรติเอี่ยม
108 20075 คุณ ฉลองรัตน์ โนรี
109 25846 คุณ ฉัตรพันธ์ ภัทรกมล
110 27640 คุณ ฉัตรสุดา ยะภิระ
111 27509 คุณ ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์
112 27408 คุณ ชนิกานต์ มาลัยวรรณ
113 27422 คุณ ชนิตรี ไชยสุยะ
114 27459 คุณ ชมภูนุช จันทร์ยิ้ม
115 27494 คุณ ชยวรรณ ชมภูรัตน์
116 20118 คุณ ชยุตม์ อุนจะนำ
117 20257 คุณ ชลัท จิวหานัง
118 27168 คุณ ชวพร วรรธนะประทีป
119 24531 คุณ ชัชชัย รตินวกุล
120 25229 คุณ ชัชวาลย์ ฐิติพจน์
121 22218 คุณ ชัยรัตน์ คงอารยะเวชกุล
122 18088 คุณ เชิดเกียรติ แซ่แต้
123 18144 คุณ โชติชลิต ตุ่นคำ
124 19913 คุณ ไชยวัฒน์ ณ เชียงใหม่
125 27442 คุณ ญาณิน จิวะกิดาการ
126 27521 คุณ ฐิติพร ธาราติกานนท์
127 19963 คุณ ณัฐกานต์ ลัยมณี
128 18115 คุณ ณัฐพงศ์ นันโท
129 18977 คุณ ณัฐพงศ์ บุญเทพ
130 21128 คุณ ณัฐพงษ์ ต้อนรับ
131 27389 คุณ ณัฐพร ญาณะ
132 28399 คุณ ณัฐพรรณ์ บุญเรือง
133 20051 คุณ ณัฐพล ภมรานนท์
134 27172 คุณ ณัฐยา นามวงค์
135 27175 คุณ ณัฐหทัย อนุกูล
136 27176 คุณ ดวงใจ สีหย้าง
137 27401 คุณ เต็มศิริ ยาณสาร
138 19566 คุณ ทฤษฎี เพิ่มกำลังพล
139 27393 คุณ ทัศนีย์ ลิขิตปริญญา
140 28409 คุณ ธนเทพ พฤกษชาติคุณากร
141 18024 คุณ ธนัตพงศ์ ไชยวงศ์
142 19487 คุณ ธนากร เจริญเมือง
143 19486 คุณ ธนากิจ เจริญเมือง
144 18048 คุณ ธนาสิทธิ์ อินทะโนรัตน์
145 27435 คุณ ธนิตา จันทร์ดี
146 25977 คุณ ธัชพล เจียรวโรภาส
147 27177 คุณ ธัญญรัตน์ เหลี่ยมพชระ
148 18101 คุณ ธัญญะ สุยะวา
149 27501 คุณ ธันยมนต์ กิมสุวรรณ
150 27477 คุณ ธันวกานต์ เมฆรา
151 17999 คุณ ธิติพงษ์ วงษ์สิน
152 19973 คุณ ธีรกานต์ อาตมผดุง
153 27445 คุณ ธีรพร เกศทับทิม
154 27399 คุณ นงลักษณ์ ไชยมัง
155 27489 คุณ นภัส ศรอุบล
156 27463 คุณ นริสา พงษ์โสภา
157 27170 คุณ นรีรัตน์ รัตนชัย
158 27462 คุณ นฤมล สุวรรณจันทร์
159 27457 คุณ นวลฉัตร ชัยกิจ
160 27514 คุณ นัทที กิตติวรเชฏฐ์
161 18602 คุณ นันทนัช จินตพิทักษ์
162 18157 คุณ นาที กิตติวรเชฏฐ์
163 26572 คุณ น้ำทิพย์ ชววิสุทธิกูล
164 20128 คุณ นิกูล พวงวรินทร์
165 18138 คุณ นิติพงศ์ คุณยศยิ่ง
166 18076 คุณ นิธิดล วงค์สายใจ
167 27436 คุณ นิลวรรณ อดิศราลักษณ์
168 14230 คุณ นิวัชรี วังสุนทร
169 27482 คุณ นุชจรี ติรศุภนนท์
170 25853 คุณ เนติวุฒิ หมื่นพินิจ
171 27460 คุณ บงกช ศิรินภาพันธ์
172 27426 คุณ บุพพรรณ วุฒิชัยวงศ์
173 27500 คุณ เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล
174 18060 คุณ ปกรณ์ แสงทับทิม
175 18054 คุณ ปฏิญญา ปั้นสวย
176 27492 คุณ ปณิธี นุ้ยคร้าม
177 28400 คุณ ปนันดา โสพันธ์
178 19980 คุณ ปรวีร์ พรหมโชติ
179 20246 คุณ ปรัชญ์ ชัยเสถียร
180 27171 คุณ ปรัชญพร เปรมกมล
181 27183 คุณ ปรารถนา อุณจักร
182 20083 คุณ ปริญญา ขอดแสงมา
183 25139 นาย ปริเทพ ปองทอง ป๊อป
184 20136 คุณ ปวเรศ ลิ้มศิริลักษณ์ ปอ
185 27410 คุณ ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี
186 27496 คุณ ปาจรี เสาร์สุวรรณ
187 27458 คุณ ปาริฉัตร พลทรัพย์
188 27409 คุณ ปาริชาติ วุฒิวงศา
189 25129 คุณ ปิติพงศ์ ชววิสุทธิกูล
190 27466 คุณ ปิยดา ทองทักษ์
191 27391 คุณ ปิยธิดา มังคละศรี
192 27441 คุณ ปิยะกมล วงศ์กิตติรักษ์
193 20009 คุณ ปิยะพันธ์ จันทร์ชัย
194 18081 คุณ ปิยะพันธ์ ตระการศิริ
195 18102 คุณ พงศธร พิจิตรธรรม
196 20040 คุณ พงศธร อยู่สุข
197 24529 คุณ พงศ์พัฒน์ มาลีสะท้าน
198 20428 คุณ พงษ์ธร จุมปา
199 19921 คุณ พเชนท์ แก้วใจดี
200 25120 คุณ พนธกร พานิชกุล
201 18623 คุณ พนาชัย วีระพันธ์
202 27382 คุณ พรรณนิภา สุวรรณสม
203 27174 คุณ พรรณพิศ เรืองตรานนท์
204 27506 คุณ พรศิริ ทรวงแสวง
205 18057 คุณ พฤกษ์ เศรษฐเสถียร
206 27515 คุณ พัชรพรรณ นิมมลรัตน์
207 27490 คุณ พัชรินทร์ เยาวรัตน์เควิน
208 27486 คุณ พัชรีญา กลิ่นบัวแย้ม
209 27508 คุณ พันธิตรา สัตยานุรักษ์
210 27407 คุณ พันธุ์ทิพย์ภา หอมสร้อย
211 27388 คุณ พิชญา พูนพัฒนวิชา
212 27398 คุณ พิชยา พิริยะภรณ์
213 27476 คุณ พิชามญชุ์ แสงโพธิ์
214 27474 คุณ พิญญ์ ตนานนท์
215 27491 คุณ พิมพ์แก้ว โตวณะบุตร
216 26631 คุณ พิมพ์สาย ธรรมนิจกุล
217 27536 คุณ พิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
218 20069 คุณ พิมล พรหมเทศ
219 27416 คุณ พิราวรรณ แก้วสิงห์คำ
220 27418 คุณ พิริยาภรณ์ สรรพศรี
221 18067 คุณ พีรชัย ดวงสอาด ต่อ(ผี)
222 20400 คุณ พีรณัฐ พันธุรักษา
223 27173 คุณ เฟื่องฟ้า โยธาใหญ่
224 27427 คุณ ภรัณยา ชัยวัฒน์
225 18026 คุณ ภักติการย์ แสงประสิทธิ์
226 19472 คุณ ภัทร จันทนพศิริ
227 27437 คุณ ภัทรพิมล ไพศาลสุวรรณ
228 28444 คุณ ภัทรารี เหลืองวิเศษกุล
229 27397 คุณ ภาวิณี ศรีบุญเรือง
230 25165 คุณ ภาสกร แสนใจบาล
231 18606 คุณ ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
232 28328 คุณ ภาสินี เหลืองวิเศษกุล
233 20061 คุณ ภุมรินทร์ สุรินทร์แก้ว
234 20153 คุณ ภูวดล อัคนิถิน
235 25137 คุณ มกร เทพมังกร
236 18093 คุณ มงคลพันธ์ ตันศรี
237 18068 คุณ มติ เชื้อมโนชาญ
238 27472 คุณ มธุรดา สุวรรณพัฒนา
239 27383 คุณ มัณฑนา สีเขียว
240 27381 คุณ มุทิตา ปิ่นหย่า
241 18523 คุณ มุนินทร์ อุปนันท์
242 27420 คุณ ยศวดี อุดมพิทักษ์เดชา
243 19592 คุณ รณชัย ใส่แก้ว
244 17976 คุณ รวินท์ แก้วสุทธิ
245 27182 คุณ ระพีภัทร คูนลินทิพย์
246 27502 คุณ ระวีวรรณ กะดีแดง
247 18151 คุณ รัฐเขต ไชยจินดา
248 27384 คุณ รัตนพันธุ์ จันทร์เจนจบ
249 25964 คุณ รัตนะ สุตาคำ
250 27513 คุณ รัตนาภรณ์ หน่อแก้ว
251 27448 คุณ รัตมณี เลาหเพ็ญแสง
252 20380 คุณ วงษ์เทพ เทพวงษ์
253 18622 คุณ วรพงศ์ ธีรลักสน์
254 25836 คุณ วรพงศ์ วิริยะไชยกุล
255 27406 คุณ วรรณิยา วัฒนไกร
256 27470 คุณ วรวัน อินต๊ะเสน
257 19948 คุณ วรวุฒิ คำวงค์ปิน
258 27456 คุณ วรางคณา เชื้อวรสถิตย์
259 27455 คุณ วรางคณา ศรีจันทร์ดี
260 27430 คุณ วันทนา เรืองโรจน์สกุล
261 27424 คุณ วันวิสาข์ สว่างแสง
262 27184 คุณ วารุณี วงศ์ใหญ่
263 27497 คุณ วาสินี ตาปัญญา
264 27449 คุณ วิกัญมา ดำรงมณี
265 27396 คุณ วิชญา บรรลือ
266 20396 คุณ วิชญุตร์ วิชัยรัตน์
267 19555 คุณ วิญโย ยุวศิลป์ โยโย่
268 20084 คุณ วิศัลย์ อนุตระกูลชัย
269 27473 คุณ วิสิษฐ์ศักดิ์ นทีนาถวรกุล
270 19946 คุณ วีรนาท กุลดิลก
271 27180 คุณ วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ
272 20082 คุณ วุฒิณัฐ วุฒิประไพ Nut
273 19934 คุณ ศรัณพงศ์ วรตุลานนท์
274 27432 คุณ ศรัณยา ชววิสุทธิกูล
275 27480 คุณ ศศิกร นิรัติศยวานิช
276 27169 คุณ ศศิกานต์ ฟองไหล
277 27452 คุณ ศศิธร สอนมาลี
278 27483 คุณ ศศิธร สุขทอง
279 27187 คุณ ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์
280 27503 คุณ ศศิวิมล เศวตวงศ์สกุล หยกฟ้า
281 26675 คุณ ศิริกมล คำคุณ
282 27447 คุณ ศิรินทิพย์ วรรณวงค์
283 27428 คุณ ศิรินาถ บุตรบุญ
284 18095 คุณ ศิวัช ตั้งประเสริฐ
285 19923 คุณ ศิวัสน์ คำมา
286 19932 คุณ ศุภกิจ ชินะถาวร
287 27402 คุณ ศุภชัย ซาวคำ
288 18609 คุณ ศุภชาติ เกตุแค
289 20125 คุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
290 28413 คุณ สมรัตน์ ว่องไวธมะสุข
291 19971 คุณ สรสิทธิ์ จิระวรพันธ์
292 20133 คุณ สามารถ สุวรรณรัตน์
293 27453 คุณ สายชล สายมณี
294 20053 คุณ สิปปกุล เลียวสิริพงศ์
295 27417 คุณ สิริรัตน เขื่อนเพชร
296 27390 คุณ สุชาดา กู๊ด
297 18620 คุณ สุทธิกร พรหมสอน
298 25136 คุณ สุทธิศักดิ์ สิริศักดาวุฒิ
299 28434 คุณ สุทิชา เหวียนระวี
300 27646 คุณ สุธาสินี พลอยองุ่นศรี
301 20282 คุณ สุนทร โพธิ์นาคเงิน
302 27520 คุณ สุนทรี รัชฎามาศ
303 27423 คุณ สุนิสา ฤกษ์อรุณรุ่ง
304 20099 คุณ สุพงศ์ ชมภู
305 27471 คุณ สุพพัต ตันติวงศ์
306 27510 คุณ สุพรรษา เปรียญญารัตน์
307 25135 นาย สุพล มนะเกษตรธาร ลองตอง
308 22107 คุณ สุพัฒน์ สุนทรนันท
309 27495 คุณ สุพาณี อุ่นปฐมวงค์
310 20068 คุณ สุภชัย เม็งทอง
311 27179 คุณ สุภัคสิริ มณีกุล
312 27484 คุณ สุภาภรณ์ คำพิคำ
313 27451 คุณ สุภาภรณ์ ทองคุ่ย
314 20032 คุณ สุรเดช สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
315 28339 คุณ สุรางคนา บุตรานนท์
316 27403 คุณ สุรีย์พร สุริยะ
317 27488 คุณ สุวิชชา นาคสุข
318 24421 คุณ เสรีภาพ ชมเกตุแก้ว
319 25966 คุณ โสภาค สุนทรพันธ์
320 27387 คุณ หทัยนันท์ มหายศกุล
321 27511 คุณ หม่อมหลวงจันทรัตร์ สุขสวัสดิ์
322 18128 คุณ อดิเรก ใบสุขันธ์
323 18607 คุณ อติณัฐ จรดล
324 27469 คุณ อทิตา รัตนพันธ์
325 25980 คุณ อนณ เมืองสุวรรณ อนณ
326 18109 คุณ อนล ชวพันธุ์
327 27649 คุณ อนิวรรตน์ วัฒนชัย
328 20142 คุณ อนุชา กุลจลา
329 19939 คุณ อนุรักษ์ ชยะกุล
330 27395 คุณ อภิชาติ ตรียาวรกุล
331 18111 คุณ อภิชาติ ทองมาลัย
332 23767 คุณ อภิชาติ ลีนานุรักษ์
333 27465 คุณ อมรรัตน์ แซ่แต้
334 27385 คุณ อรกมล วงศ์ทะกัณฑ์
335 28420 คุณ อรทัย ใจแก้ว
336 17805 คุณ อรรถ สาระเวก
337 27467 คุณ อรวรรณ สุริยะเดช
338 28428 คุณ อริยาภัณฑ์ ศรีวิลัย
339 27478 คุณ อัจฉรา เขื่อนข่าย
340 27443 คุณ อัสมา สิมารักษ์
341 19582 คุณ อาทิตย์ ระมิงค์วงศ์
342 20489 คุณ อานนท์ จารุอัคระ ไผ่
343 27524 คุณ อารยา ทะพิงค์แก
344 17982 คุณ อาวุธ ศิริรัตน์
345 25140 คุณ อิทธิพัทธ์ หัสชู
346 26024 คุณ อิศเรศ อิศรางกูร ณอยุธยา ปาย
347 18083 คุณ เอกจรินทร์ รอดเจริญ
348 20046 คุณ เอกพล กันทอง
349 25128 คุณ เอกพันธ์ แย้มศิริ
350 27431 คุณ เอื้ออารี ถมค้าพาณิชย์
351 20073 นาย พีรพงษ์ สิทธิ bay
352 19574 ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ชีวชยาภรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ