ชื่อรุ่น NEXUS ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 328 คน
# 2542M6 ประธานรุ่น : คุณจิรประภา ขจรบุญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27529 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี
2 19527 ร.ต.อ. อัครเดช อินชัย
3 20420 ร.ต.อ. ปรัชญา บุญยืน
4 27468 คุณ กนกกาญจน์ ยันตร์พาณิชย์
5 27421 คุณ กนกพรรณ จวนเจริญ
6 27165 คุณ กนิษฐา อริยะ
7 28404 คุณ กมลพร จิตแจ้ง
8 19951 คุณ กมลยุทธ เม่งอำพัน
9 27439 คุณ กมลวรรณ ชัยพรหม กุ๊กไก่
10 27464 คุณ กมลวรรณ ทาอิ่นคำ
11 27499 คุณ กมลวรรณ วัฒนชัย
12 27178 คุณ กรองทอง ชวพันธุ์
13 20260 คุณ กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
14 18090 คุณ กฤษฎี ศิริช่าง
15 27166 คุณ กฤษดา ตัน
16 27523 คุณ กลิ่นสุคนธ์ อินทร์ชัย
17 22133 คุณ กษิดิศ มีพรหม
18 27425 คุณ กัญชนิกา ปานะสูตร
19 27181 คุณ กัมปนาท กาวีอิ่น
20 20033 คุณ กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
21 18613 คุณ กานต์ ชัยพฤกษ์ โหน่ง
22 27516 คุณ กานต์กวี ศรีมงคล
23 18619 คุณ กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
24 27185 คุณ กิตติญา เจริญวัย
25 17411 คุณ กิตติพล แสงอำนวยพร
26 27412 คุณ กิตติพัฒน์ กีติสิทธิ์
27 27498 คุณ กิติกานต์ ศักดาทร
28 18599 คุณ กีรติ แสงวิทยาพรรณ
29 27164 คุณ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์
30 22181 คุณ กุลธนิต วนรัตน์
31 27405 คุณ กุสุมา ทินกร ณอยุธยา
32 20404 คุณ เกษม อนุชิตานุกูล
33 27419 คุณ เกียรติธรรม สำอางค์กูล อ๋อ
34 18065 คุณ เกียรติพงษ์ สืบมงคลชัย
35 19916 คุณ โกสินทร์ แสงสอาด
36 27413 คุณ เขม จิรภัทรพิมล
37 27186 คุณ คนึงนิจ รัตนมณี
38 19918 คุณ คมกริบ ประกอบกิจ
39 27392 คุณ กรวิไล วงค์ใจมา
40 18015 คุณ กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์
41 คุณ กฤษดา พงษ์ประพนธ์
42 คุณ จักรพันธ์ จุลศรีไกวัง
43 27404 คุณ จิรประภา ขจรบุญ -
44 คุณ ชัยวรรณ ชมภูรัตน์
45 18033 คุณ ชาญชัย ตรีวัฒนกูล ตุ๊
46 18150 คุณ ณัฏฐ์ รวดเร็ว
47 18985 คุณ ณัฐดนัย หอมคง
48 คุณ ณัฐพล กมรานนท์
49 19526 คุณ ดุสิต สุขสุดแสนอนันต์
50 27400 คุณ เดือนพร สุวรรณเนตร
51 คุณ เติมศิริ ยาณสาร
52 คุณ ธนัตพงศ์ ไชยาวงศ์
53 0 นาย ธนิก สุนทรากร
54 18513 คุณ ธไนศวรรย์ วรรโณทัย
55 คุณ บัญชภา รัตนเลิศนาวี
56 19964 คุณ บัณฑิต ตั้งโภคานนท์
57 คุณ บุนินทร์ อุปนันท์
58 คุณ ปฎัญญา ปันสวย
59 18080 คุณ ปรัชญา พรหมสุรินทร์
60 20251 คุณ ปารมี คำชมภู
61 27493 คุณ พนิตา รักถิ่น
62 19965 คุณ พฤทธิ์ จามะริก
63 18510 คุณ พิริยะ ยะรินทร์
64 25856 คุณ มนู ฮ้อแสงชัย
65 20013 คุณ เรืองวุฒิ ชุติมา
66 19988 คุณ ฤาเดช คุณยศยิ่ง
67 17980 คุณ วรุณ ตันติวรวิทย์
68 18520 คุณ วรุต โนคำ
69 19579 คุณ วัชรพงษ์ สัจจาลักษณ์
70 19474 คุณ วาฑิต สุวรรณผ่อง นัท
71 20140 คุณ ศิวพงศ์ สุขวัฒน์ -
72 27411 คุณ สุดธิดา หาญฤทธิ์
73 คุณ อติกานต์ ละลิบบัณฑิตสกุล
74 18612 คุณ อภิชาติ พิสณฑ์ tik
75 27444 คุณ งามตา นันทขว้าง
76 18084 คุณ จักรพันธ์ จิกยอง
77 18119 คุณ จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
78 27438 คุณ จิตรา จินานันท์
79 27639 คุณ จิรวดี สุรชาติชัยกุล
80 27481 คุณ จิรัฐิติ รัตน์โนบล
81 19475 คุณ จิรายุ ประดับแก้ว
82 27479 คุณ จุมภฏ สนิทธางกูร
83 27485 คุณ จุฬาลักษณ์ เกียรติเอี่ยม
84 20075 คุณ ฉลองรัตน์ โนรี
85 25846 คุณ ฉัตรพันธ์ ภัทรกมล
86 27640 คุณ ฉัตรสุดา ยะภิระ
87 27509 คุณ ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์
88 27408 คุณ ชนิกานต์ มาลัยวรรณ
89 27422 คุณ ชนิตรี ไชยสุยะ
90 27459 คุณ ชมภูนุช จันทร์ยิ้ม
91 27494 คุณ ชยวรรณ ชมภูรัตน์
92 20118 คุณ ชยุตม์ อุนจะนำ
93 20257 คุณ ชลัท จิวหานัง
94 27168 คุณ ชวพร วรรธนะประทีป
95 24531 คุณ ชัชชัย รตินวกุล
96 25229 คุณ ชัชวาลย์ ฐิติพจน์
97 22218 คุณ ชัยรัตน์ คงอารยะเวชกุล
98 18088 คุณ เชิดเกียรติ แซ่แต้
99 18144 คุณ โชติชลิต ตุ่นคำ
100 19913 คุณ ไชยวัฒน์ ณ เชียงใหม่
101 27442 คุณ ญาณิน จิวะกิดาการ
102 27521 คุณ ฐิติพร ธาราติกานนท์
103 19963 คุณ ณัฐกานต์ ลัยมณี
104 18115 คุณ ณัฐพงศ์ นันโท
105 18977 คุณ ณัฐพงศ์ บุญเทพ
106 21128 คุณ ณัฐพงษ์ ต้อนรับ
107 27389 คุณ ณัฐพร ญาณะ
108 28399 คุณ ณัฐพรรณ์ บุญเรือง
109 20051 คุณ ณัฐพล ภมรานนท์
110 27172 คุณ ณัฐยา นามวงค์
111 27175 คุณ ณัฐหทัย อนุกูล
112 27176 คุณ ดวงใจ สีหย้าง
113 27401 คุณ เต็มศิริ ยาณสาร
114 19566 คุณ ทฤษฎี เพิ่มกำลังพล
115 27393 คุณ ทัศนีย์ ลิขิตปริญญา
116 28409 คุณ ธนเทพ พฤกษชาติคุณากร
117 18024 คุณ ธนัตพงศ์ ไชยวงศ์
118 19487 คุณ ธนากร เจริญเมือง
119 19486 คุณ ธนากิจ เจริญเมือง
120 18048 คุณ ธนาสิทธิ์ อินทะโนรัตน์
121 27435 คุณ ธนิตา จันทร์ดี
122 25977 คุณ ธัชพล เจียรวโรภาส
123 27177 คุณ ธัญญรัตน์ เหลี่ยมพชระ
124 18101 คุณ ธัญญะ สุยะวา
125 27501 คุณ ธันยมนต์ กิมสุวรรณ
126 27477 คุณ ธันวกานต์ เมฆรา
127 17999 คุณ ธิติพงษ์ วงษ์สิน
128 19973 คุณ ธีรกานต์ อาตมผดุง
129 27445 คุณ ธีรพร เกศทับทิม
130 27399 คุณ นงลักษณ์ ไชยมัง
131 27489 คุณ นภัส ศรอุบล
132 27463 คุณ นริสา พงษ์โสภา
133 27170 คุณ นรีรัตน์ รัตนชัย
134 27462 คุณ นฤมล สุวรรณจันทร์
135 27457 คุณ นวลฉัตร ชัยกิจ
136 27514 คุณ นัทที กิตติวรเชฏฐ์
137 18602 คุณ นันทนัช จินตพิทักษ์
138 18157 คุณ นาที กิตติวรเชฏฐ์
139 26572 คุณ น้ำทิพย์ ชววิสุทธิกูล
140 20128 คุณ นิกูล พวงวรินทร์
141 18138 คุณ นิติพงศ์ คุณยศยิ่ง
142 18076 คุณ นิธิดล วงค์สายใจ
143 27436 คุณ นิลวรรณ อดิศราลักษณ์
144 14230 คุณ นิวัชรี วังสุนทร
145 27482 คุณ นุชจรี ติรศุภนนท์
146 25853 คุณ เนติวุฒิ หมื่นพินิจ
147 27460 คุณ บงกช ศิรินภาพันธ์
148 27426 คุณ บุพพรรณ วุฒิชัยวงศ์
149 27500 คุณ เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล ไบร์ท
150 18060 คุณ ปกรณ์ แสงทับทิม
151 18054 คุณ ปฏิญญา ปั้นสวย
152 27492 คุณ ปณิธี นุ้ยคร้าม
153 28400 คุณ ปนันดา โสพันธ์
154 19980 คุณ ปรวีร์ พรหมโชติ
155 20246 คุณ ปรัชญ์ ชัยเสถียร
156 27171 คุณ ปรัชญพร เปรมกมล
157 27183 คุณ ปรารถนา อุณจักร
158 20083 คุณ ปริญญา ขอดแสงมา
159 25139 นาย ปริเทพ ปองทอง ป๊อป
160 20136 คุณ ปวเรศ ลิ้มศิริลักษณ์ ปอ
161 27410 คุณ ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี
162 27496 คุณ ปาจรี เสาร์สุวรรณ
163 27458 คุณ ปาริฉัตร พลทรัพย์
164 27409 คุณ ปาริชาติ วุฒิวงศา
165 25129 คุณ ปิติพงศ์ ชววิสุทธิกูล
166 27466 คุณ ปิยดา ทองทักษ์
167 27391 คุณ ปิยธิดา มังคละศรี
168 27441 คุณ ปิยะกมล วงศ์กิตติรักษ์
169 20009 คุณ ปิยะพันธ์ จันทร์ชัย
170 18081 คุณ ปิยะพันธ์ ตระการศิริ
171 18102 คุณ พงศธร พิจิตรธรรม
172 20040 คุณ พงศธร อยู่สุข
173 24529 คุณ พงศ์พัฒน์ มาลีสะท้าน
174 20428 คุณ พงษ์ธร จุมปา
175 19921 คุณ พเชนท์ แก้วใจดี
176 25120 คุณ พนธกร พานิชกุล
177 18623 คุณ พนาชัย วีระพันธ์
178 27382 คุณ พรรณนิภา สุวรรณสม
179 27174 คุณ พรรณพิศ เรืองตรานนท์
180 27506 คุณ พรศิริ ทรวงแสวง
181 18057 คุณ พฤกษ์ เศรษฐเสถียร
182 27515 คุณ พัชรพรรณ นิมมลรัตน์
183 27490 คุณ พัชรินทร์ เยาวรัตน์เควิน
184 27486 คุณ พัชรีญา กลิ่นบัวแย้ม
185 27508 คุณ พันธิตรา สัตยานุรักษ์
186 27407 คุณ พันธุ์ทิพย์ภา หอมสร้อย
187 27388 คุณ พิชญา พูนพัฒนวิชา
188 27398 คุณ พิชยา พิริยะภรณ์
189 27476 คุณ พิชามญชุ์ แสงโพธิ์
190 27474 คุณ พิญญ์ ตนานนท์
191 27491 คุณ พิมพ์แก้ว โตวณะบุตร
192 26631 คุณ พิมพ์สาย ธรรมนิจกุล
193 27536 คุณ พิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
194 20069 คุณ พิมล พรหมเทศ
195 27416 คุณ พิราวรรณ แก้วสิงห์คำ
196 27418 คุณ พิริยาภรณ์ สรรพศรี
197 18067 คุณ พีรชัย ดวงสอาด ต่อ(ผี)
198 20400 คุณ พีรณัฐ พันธุรักษา
199 27173 คุณ เฟื่องฟ้า โยธาใหญ่
200 27427 คุณ ภรัณยา ชัยวัฒน์
201 18026 คุณ ภักติการย์ แสงประสิทธิ์
202 19472 คุณ ภัทร จันทนพศิริ
203 27437 คุณ ภัทรพิมล ไพศาลสุวรรณ
204 28444 คุณ ภัทรารี เหลืองวิเศษกุล
205 27397 คุณ ภาวิณี ศรีบุญเรือง
206 25165 คุณ ภาสกร แสนใจบาล
207 18606 คุณ ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
208 28328 คุณ ภาสินี เหลืองวิเศษกุล
209 20061 คุณ ภุมรินทร์ สุรินทร์แก้ว
210 20153 คุณ ภูวดล อัคนิถิน
211 25137 คุณ มกร เทพมังกร
212 18093 คุณ มงคลพันธ์ ตันศรี
213 18068 คุณ มติ เชื้อมโนชาญ
214 27472 คุณ มธุรดา สุวรรณพัฒนา
215 27383 คุณ มัณฑนา สีเขียว
216 27381 คุณ มุทิตา ปิ่นหย่า
217 18523 คุณ มุนินทร์ อุปนันท์
218 27420 คุณ ยศวดี อุดมพิทักษ์เดชา
219 19592 คุณ รณชัย ใส่แก้ว
220 17976 คุณ รวินท์ แก้วสุทธิ
221 27182 คุณ ระพีภัทร คูนลินทิพย์
222 27502 คุณ ระวีวรรณ กะดีแดง
223 18151 คุณ รัฐเขต ไชยจินดา
224 27384 คุณ รัตนพันธุ์ จันทร์เจนจบ
225 25964 คุณ รัตนะ สุตาคำ
226 27513 คุณ รัตนาภรณ์ หน่อแก้ว
227 27448 คุณ รัตมณี เลาหเพ็ญแสง
228 20380 คุณ วงษ์เทพ เทพวงษ์
229 18622 คุณ วรพงศ์ ธีรลักสน์
230 25836 คุณ วรพงศ์ วิริยะไชยกุล
231 27406 คุณ วรรณิยา วัฒนไกร
232 27470 คุณ วรวัน อินต๊ะเสน
233 19948 คุณ วรวุฒิ คำวงค์ปิน
234 27456 คุณ วรางคณา เชื้อวรสถิตย์
235 27455 คุณ วรางคณา ศรีจันทร์ดี
236 27430 คุณ วันทนา เรืองโรจน์สกุล
237 27424 คุณ วันวิสาข์ สว่างแสง
238 27184 คุณ วารุณี วงศ์ใหญ่
239 27497 คุณ วาสินี ตาปัญญา
240 27449 คุณ วิกัญมา ดำรงมณี
241 27396 คุณ วิชญา บรรลือ
242 20396 คุณ วิชญุตร์ วิชัยรัตน์
243 19555 คุณ วิญโย ยุวศิลป์ โยโย่
244 20084 คุณ วิศัลย์ อนุตระกูลชัย
245 27473 คุณ วิสิษฐ์ศักดิ์ นทีนาถวรกุล
246 19946 คุณ วีรนาท กุลดิลก
247 27180 คุณ วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ
248 20082 คุณ วุฒิณัฐ วุฒิประไพ Nut
249 19934 คุณ ศรัณพงศ์ วรตุลานนท์
250 27432 คุณ ศรัณยา ชววิสุทธิกูล
251 27480 คุณ ศศิกร นิรัติศยวานิช
252 27169 คุณ ศศิกานต์ ฟองไหล
253 27452 คุณ ศศิธร สอนมาลี
254 27483 คุณ ศศิธร สุขทอง
255 27187 คุณ ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์
256 27503 คุณ ศศิวิมล เศวตวงศ์สกุล หยกฟ้า
257 26675 คุณ ศิริกมล คำคุณ
258 27447 คุณ ศิรินทิพย์ วรรณวงค์
259 27428 คุณ ศิรินาถ บุตรบุญ
260 18095 คุณ ศิวัช ตั้งประเสริฐ
261 19923 คุณ ศิวัสน์ คำมา
262 19932 คุณ ศุภกิจ ชินะถาวร
263 27402 คุณ ศุภชัย ซาวคำ
264 18609 คุณ ศุภชาติ เกตุแค
265 20125 คุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
266 28413 คุณ สมรัตน์ ว่องไวธมะสุข
267 19971 คุณ สรสิทธิ์ จิระวรพันธ์
268 20133 คุณ สามารถ สุวรรณรัตน์
269 27453 คุณ สายชล สายมณี
270 20053 คุณ สิปปกุล เลียวสิริพงศ์
271 27417 คุณ สิริรัตน เขื่อนเพชร
272 27390 คุณ สุชาดา กู๊ด
273 18620 คุณ สุทธิกร พรหมสอน
274 25136 คุณ สุทธิศักดิ์ สิริศักดาวุฒิ
275 28434 คุณ สุทิชา เหวียนระวี
276 27646 คุณ สุธาสินี พลอยองุ่นศรี
277 20282 คุณ สุนทร โพธิ์นาคเงิน
278 27520 คุณ สุนทรี รัชฎามาศ
279 27423 คุณ สุนิสา ฤกษ์อรุณรุ่ง
280 20099 คุณ สุพงศ์ ชมภู
281 27471 คุณ สุพพัต ตันติวงศ์
282 27510 คุณ สุพรรษา เปรียญญารัตน์
283 25135 นาย สุพล มนะเกษตรธาร ลองตอง
284 22107 คุณ สุพัฒน์ สุนทรนันท
285 27495 คุณ สุพาณี อุ่นปฐมวงค์
286 20068 คุณ สุภชัย เม็งทอง
287 27179 คุณ สุภัคสิริ มณีกุล
288 27484 คุณ สุภาภรณ์ คำพิคำ
289 27451 คุณ สุภาภรณ์ ทองคุ่ย
290 20032 คุณ สุรเดช สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
291 28339 คุณ สุรางคนา บุตรานนท์
292 27403 คุณ สุรีย์พร สุริยะ
293 27488 คุณ สุวิชชา นาคสุข
294 24421 คุณ เสรีภาพ ชมเกตุแก้ว
295 25966 คุณ โสภาค สุนทรพันธ์
296 27387 คุณ หทัยนันท์ มหายศกุล
297 27511 คุณ หม่อมหลวงจันทรัตร์ สุขสวัสดิ์
298 18128 คุณ อดิเรก ใบสุขันธ์
299 18607 คุณ อติณัฐ จรดล
300 27469 คุณ อทิตา รัตนพันธ์
301 25980 คุณ อนณ เมืองสุวรรณ อนณ
302 18109 คุณ อนล ชวพันธุ์
303 27649 คุณ อนิวรรตน์ วัฒนชัย
304 20142 คุณ อนุชา กุลจลา
305 19939 คุณ อนุรักษ์ ชยะกุล
306 27395 คุณ อภิชาติ ตรียาวรกุล
307 18111 คุณ อภิชาติ ทองมาลัย
308 23767 คุณ อภิชาติ ลีนานุรักษ์
309 27465 คุณ อมรรัตน์ แซ่แต้
310 27385 คุณ อรกมล วงศ์ทะกัณฑ์
311 28420 คุณ อรทัย ใจแก้ว
312 17805 คุณ อรรถ สาระเวก
313 27467 คุณ อรวรรณ สุริยะเดช
314 28428 คุณ อริยาภัณฑ์ ศรีวิลัย
315 27478 คุณ อัจฉรา เขื่อนข่าย
316 27443 คุณ อัสมา สิมารักษ์
317 19582 คุณ อาทิตย์ ระมิงค์วงศ์
318 20489 คุณ อานนท์ จารุอัคระ ไผ่
319 27524 คุณ อารยา ทะพิงค์แก
320 17982 คุณ อาวุธ ศิริรัตน์
321 25140 คุณ อิทธิพัทธ์ หัสชู
322 26024 คุณ อิศเรศ อิศรางกูร ณอยุธยา ปาย
323 18083 คุณ เอกจรินทร์ รอดเจริญ
324 20046 คุณ เอกพล กันทอง
325 25128 คุณ เอกพันธ์ แย้มศิริ
326 27431 คุณ เอื้ออารี ถมค้าพาณิชย์
327 20073 นาย พีรพงษ์ สิทธิ bay
328 19574 คุณ ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ชีวชยาภรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ