ชื่อรุ่น PRC 2484 (โตโจ) ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 52 คน
# 2484M8 ประธานรุ่น : นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2254 นพ. อุทัย สุประดิษฐ์
2 0 คุณ บุญส่ง สรรพศรี
3 0 คุณ ปรีชา ลาวนานนท์
4 0 คุณ สนั่น ไชยนิเวศน์
5 0 คุณ ประสิทธิ์ สุขประเสริฐ
6 0 คุณ บุรี กฤตบวร
7 0 คุณ วีระ ธรรมจินดา
8 0 คุณ สุนทร กติกา
9 0 คุณ นิยม พนายางกูร
10 0 คุณ บุญเย็น ภิญโญ
11 0 คุณ อาทิตย์ เจริญภักดี
12 2306 คุณ เสนาะ ชิกรัตน์
13 0 คุณ สมภพ ณ.ลำพูน (จบ ป.4 ปี พ.ศ2484)
14 0 คุณ บรรพต วรรณศรี
15 2632 นพ. อนันต์ ฟองศรี
16 1876 คุณ กิมเซ็ง แซ่หงวน
17 1718 คุณ คอล์มัน คาโนวา
18 2327 คุณ จำรัส ชัชวาล
19 2387 คุณ จำลอง สุขแสงสรี
20 1852 คุณ เฉลิม ไชยลังการณ์
21 2848 คุณ เฉลียว สุนทรสวัสดิ์
22 1901 คุณ ชูเลิศ จารุจินดา
23 1742 คุณ เดชา ลาวณานนท์
24 3043 คุณ ตระกูล จุลานนท์
25 1879 คุณ ตะวาบซา เมียซาเฮ็บ
26 2253 คุณ ทองคำ ทานะกุล
27 2525 คุณ ทองคำ สุวรรณ
28 1744 คุณ บุญชม วัฒนวงศ์
29 3017 คุณ บุญเดช ปันนิตาไมย
30 2161 คุณ บุญมี ทิพย์อุบล
31 1824 คุณ บุญเริ่ม สิงหเนตร์
32 1847 คุณ บุญฤทธิ์ สุจินดา
33 2338 คุณ บุญศรี มณีกาญจน์
34 2827 นพ. สมบัติ(บุญสม) อินทรลาวัณย์
35 3057 คุณ บุญเสริม โรจนะวิจิตร์
36 1958 คุณ ประเทือง พรายจันทร์
37 1760 คุณ ประภาส ตันติวงศ์
38 2091 คุณ ประยงค์ ยะอินทร
39 1834 คุณ ไพโรจน์ ไชยวัณณ์
40 2688 คุณ ไพโรจน์ ปัตตวงศ์
41 1975 คุณ ส่งเสริม ศักดาทร
42 2631 คุณ สมบูรณ์ วงศ์จันทร์
43 2864 คุณ สมบูรณ์ ศิริพงษ์
44 2201 คุณ สิงห์แก้ว ส่อประดิษฐ์
45 1949 คุณ สุพจน์ ตียาภรณ์
46 1717 คุณ ไสว นิลุบล
47 2324 คุณ อนันต์ แซ่โค้ว
48 2102 คุณ อรุณ ขัติคำ
49 1905 คุณ อารีย์ วิริยะ
50 2599 คุณ อินทร์ชัย เมธา
51 2683 คุณ อินทร์ศร ดวงจิตต์
52 1716 คุณ อุ่นเรือน ชมพูรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ