ชื่อรุ่น ไผ่ ' 26 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 208 คน
# 2526M6 ประธานรุ่น : พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 10466 ว่าที่ พ.ต. สมพงศ์ ชูพันธ์ สมพงศ์
2 15156 นาย นิพนธ์ ยิ่งทวีสิทธิกุล หวอ
3 15166 คุณ ขนิษฐา จิรวังโส หน่อย
4 14925 คุณ กมลทิพย์ เหลืองสกุล
5 14828 คุณ กาญจนา งานสุจริต
6 14852 คุณ กานต์ เลิศวิภาภัทร (สิงหโกวินท์) ป่อง
7 14836 ส.ต.อ. กิจจา มั่นชา จา
8 10419 คุณ ณฐพล (เกรียงไกร) สินสดวก
9 10506 คุณ เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา
10 12541 คุณ โกมล ประภาสิต
11 15009 คุณ โกสินทร์ ศรีดวงอินทร์
12 14935 คุณ ขวัญจิต คูสุวรรณ
13 11439 คุณ คงเด่น กรกาญจนารักษ์
14 10511 คุณ ครรชิต มหาวัจน์
15 10474 น.ท. วัสส์ธนพล (คุณากร) อินทรศิริธร
16 14902 คุณ จงรักษ์ โนชัย
17 14815 คุณ จตุพร อุประคำ
18 14842 คุณ จรรยา สนธิ (มีใย) ยา
19 11812 คุณ จักรกฤษณ์ มณีรัตน์
20 15113 คุณ จิรภา เจียรพินิจนันท์
21 13393 คุณ จิรศักดิ์ จันทร์ทอง
22 14831 คุณ ฉลอง อินต๊ะมูล
23 14818 คุณ ชนินทร์ เจตน์วิทยาชาญ
24 14934 คุณ ชัชณี มณีวรรณ (ชั่งภู่)
25 10437 คุณ ชาตรี อัครสมัย
26 10422 คุณ ชำนาญ จิตต์แปง
27 14886 พญ. ชุลีพร ดุลยากร (ศิลมัย)
28 12483 คุณ ฐิตินันท์ ศรีวิชัย
29 11770 คุณ ณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ (เลาห์รอดพันธ์)
30 14868 คุณ ณัฐนันท์ สังขนันท์ นก
31 14900 ว่าที่ ร.ต. ณัฐสิการ แก้วใจ ณัฐ
32 14871 คุณ ดวงนภา สัตยาวีวัฒนากูล (รักษธรรม)
33 14840 คุณ ดารากร ลิขิตวัฒนกิจ (เบล)
34 10438 คุณ ตรีภพ ปิติวรรณ
35 14931 คุณ ถนอมศักดิ์ แสงเรืองไร หนอม
36 10416 ว่าที่ร.ต. ทวีวิทย์ คล่องเชิงปืน
37 11519 คุณ ทศพร ทองเที่ยง
38 12522 คุณ เทพพิทักษ์ โรจน์พัฒนกุล
39 10433 คุณ ธนารักษ์ หาญใจ
40 11845 คุณ พิยุทธ (ธวัชชัย) น้อยทู ตู่ เปลี่ยนเป็น ยุทธ
41 15150 คุณ ธารทิพย์ มหาวนา (พรหมขัติแก้ว)
42 10632 คุณ ธีรพล ชัยวะละ
43 10413 คุณ ธีระ บูญตา
44 14968 คุณ นพรัตน์ งานสุจริต จุ๋ม
45 14866 คุณ นรารัศ กัณทวี
46 12498 คุณ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (อินปั๋นแก้ว)
47 14799 คุณ บุษกร วัชโรทน
48 14839 คุณ จิตติพงษ์ ไชยวงศ์ญาติ ป๋อม
49 14876 คุณ พิทักษ์ วุฒินนท์ชัย
50 14896 น.พ. ประกิต ชัยลังกา (กาวิชัย)
51 14880 คุณ อารยา แสนศิริวงศ์ (ปานทผลิน)
52 14890 คุณ อารีย์ ไกรสรสินธุ์ (เพ็งมาวัน)
53 14901 คุณ นันทกา โกรานา
54 14906 คุณ อัมพร ศุภตระกูล
55 14915 คุณ วิมลมาลย์ สวัสดี แต้ม
56 14833 คุณ รัชฎากรณ์ นาคภาณุวัฒน์ (ศิริพินท์)
57 10480 คุณ อัครรัช วัฒนสิงห์ โต
58 14741 คุณ ติณห์(มาติ่ง) ชัยสุริยา
59 12487 คุณ เมธี อินทจักร์ เล็ก
60 12526 คุณ ธนกฤต (คเชนทร์) สุทธภักติ
61 10453 คุณ ภัณฑิล อิศรางกูร ณ อยุธยา
62 10489 คุณ พิภพ ลือชัย
63 14894 คุณ สมนึก ประนอกดง
64 15016 คุณ นิธิวดี สิมนิผลไพบูลย์ (เกียรติดุริยกุล)
65 14879 คุณ สิริมา หุตะสังกาศ (หอตระกูล)
66 14928 คุณ สุวลี เกียรติ์กรัณย์
67 10431 คุณ กฤดาการ ขันทสีมา
68 10463 น.อ. คัชโภชน์ จ่าปะคัง
69 12478 คุณ ชัยพันธ์ จิตตะนิธิ
70 10427 อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร ใหญ่
71 10451 พ.อ. ทศพร พวงงาม
72 11200 คุณ ทิวา สุวรรณศรีคำ
73 10408 คุณ ธนพงษ์ คำมณี
74 15149 คุณ ธีรพงษ์ คำแก้ว
75 13421 คุณ นภดล ชาญอารยะวิชช์
76 14819 คุณ นฤถร (กาญจนา) อินทะพันธ์ (ธนานนท์)
77 10393 คุณ นิรันดร์ บรรณศรี
78 14803 คุณ เบญจมาศ ธิติบดินทร์ (พงษ์วิเศษ)
79 10587 คุณ ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
80 10459 คุณ ประวีณ แสนสม
81 14943 คุณ ปริญญา มโนวงศ์
82 15172 คุณ ปริญญา ศิรบรรจงกราน หน่อง
83 10517 คุณ ปิยฉัตร์ สุริกัน โอม
84 11757 คุณ พัฒนา จินะเป็งกาศ ตุ๊
85 14888 คุณ มาณี เลิศผลานันท์
86 12978 คุณ วสันต์ ลิขิตเสถียร
87 10530 คุณ มนตรี (วัจน์) หาญใจ
88 10515 คุณ ศุภวิช ชุตินทราศรี
89 11525 คุณ สงวนศักดิ์ สงวนราชทรัพย์ โอ๋
90 10400 คุณ สถิระ อุดมศรี
91 14897 คุณ สิทธิศักดิ์ ทรัพย์เกษตริน
92 11855 คุณ สุรชัย ชัยวิศิษฐ์
93 12503 คุณ อโณทัย ไพยารมณ์
94 14874 ทพ.ญ. อัจฉรา พวงสายใจ
95 11616 คุณ อาทิตย์ จีระมณีมัย มอม
96 12607 คุณ เอกรินทร์ เจริญกิจ
97 14883 พ.ต.อ. วรพัฒน์ บุญมา
98 14881 คุณ นิจิรา พูนทอง
99 14848 คุณ ผุสดี ศักดิ์โสภิษฐ์
100 13423 คุณ อัครเดช สุภัคกุล
101 11195 คุณ Richard (อดุลย์) Hanviriyapunt (หาญวิริยะพันธุ์)
102 10523 คุณ นิพจน์ อุ่นใจ นก
103 12474 คุณ อลงกรณ์ อินทรชัย โต้ง
104 11206 คุณ นฤปชา เมืองอินทร์
105 15011 คุณ นันทพร พวงสายใจ
106 14849 คุณ นันทิยา เฮงจีระจรัส
107 10407 นาย นิพัทธ์ รินยานะ (เปี๊ยก) เปี๊ยก
108 14877 คุณ นิมิตร ลักษมีพงศ์
109 13419 รศ.ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ บุ
110 14802 คุณ บุศรา สุศิวะ ติ๋ง
111 14913 คุณ เบญจวรรณ หล่อตระกูลงาม
112 11832 คุณ ปฏิวัติ ชื่นชม
113 11191 คุณ ประกิตศักดิ์ ชาติบุรุษ
114 12549 คุณ ประกิต นาคขาว
115 12502 คุณ ประพล ทิพย์เดโช
116 14795 คุณ ประไพ ตั้งศรีเกียรติกุล
117 10443 คุณ ประสพ เรืองศรีเจริญรุ่ง
118 13399 คุณ ประสิทธิ์ วงษ์ทองเหลือ
119 15010 คุณ ปรารถนา ศิริมา(สู่สุข)
120 14907 คุณ ปานทิพย์ บรรณศักดิ์ (โชติเบญจมาภรณ์) Rick
121 14805 คุณ ปิยฉัตร ไชยศร
122 14862 คุณ ปิยนุช ชัยมงคล
123 10518 คุณ ปิโยรส กัญจน์นพ
124 12470 คุณ เปรียบพงษ์ คงพิชญานนท์
125 14841 คุณ ผกามาศ จันทร์ลือมรรค
126 13426 คุณ พงค์พันธ์ ล้อมไพบูลย์
127 15187 คุณ พรทิพย์ เที่ยวประดิษฐ์
128 10406 คุณ พรเทพ เธียรสิริ
129 14946 คุณ พรรณพยม ไชยวงค์
130 15155 คุณ พัชรา โกมลพิทักษ์พร
131 10423 คุณ พิชากร มูละจงกล
132 13457 คุณ พิพัฒน์ จันทร์บาล
133 14942 คุณ พิริยดิส ชูพึ้งอาตย์
134 14976 คุณ พิสิษฐ พนาพิทักษ์
135 10410 คุณ พีรพจน์ เชี่ยววานิช ป่อง
136 13444 คุณ พีระยศ จิตรมั่น
137 13400 คุณ ไพชยนต์ จารุแสงไพโรจน์
138 14823 คุณ ไพบูลย์ เจริญสันติ
139 12500 คุณ ภานุภาคย์ อุตศรี
140 14936 คุณ มนิดา สิงห์พัฒนากุล (พันธุ์จินดา)
141 15058 คุณ มโนรมย์ ปั้นเทียน
142 14898 คุณ มยุรี วนัสชัยพฤกษ์(จันทร์โท) อี๊ด
143 11532 คุณ เมฆา ชุ่มอินทรจักร ช้าง
144 14798 คุณ ยุพรัตน์ มาธนะสารวุฒิ (มานะบุญ)
145 14882 คุณ ศุภานิชญ์ (เยาวลักษณ์) ภูติยานันต์
146 15152 คุณ รองสนิท สิมารักษ์ ยอร์ค
147 14826 คุณ รุ่งจีรา ไกรวิวัฒน์
148 13473 คุณ รุจ ดุลยากร
149 11488 คุณ เรืองยศ ใจวัง
150 10633 คุณ วรพจน์ แซ่กัน
151 12475 คุณ วรวิทย์ ประหาริปูราบ
152 13414 คุณ วรฉัตร (วรวิทย์) พุทธกันยา
153 14948 คุณ วรวิไล นักบรรรเลง
154 13395 คุณ วรา พฤษ์สำเริง วรา
155 13434 คุณ วันชัย อังกรูแสวงสุข
156 15028 คุณ วันทนีย์ วุฒิอินทร์
157 14911 คุณ วิภา วัยนิพิฐพงษ์
158 10435 คุณ วิริศกร แสงสุวรรณ
159 14917 คุณ วีระชัย ข่ายสุวรรณ์
160 12495 คุณ ศรชัย กุสันใจ
161 14986 คุณ ศรัญญา ชาติเชิงเชาว์ แนท
162 14949 คุณ ศรายุทธ แถลงการณ์
163 14794 คุณ ศรีโสภณ แซ่เอ้า
164 15163 คุณ ฐิติมน เกษามูล
165 10507 คุณ ศักดิ์ชาย นามแก้ว
166 13246 คุณ ศักดิ์ดาว ห่านตระกูล
167 15148 คุณ ศุภฤกษ์ สุวรรณสิทธิ์ แมน
168 11464 คุณ สตาร์ จริงเข้าใจ
169 10436 คุณ สถิรยุทธ แสงสุวรรณ แม็ก
170 14809 คุณ สวรรค์ อัศวเดชาฤทธิ์ (สุวรรณนพรัตน์)
171 10465 คุณ สาธิต นาระทะ
172 14919 คุณ สายฝน หงนิพนธ์ (วรมนูชัย)
173 10784 คุณ สิริพจน์ อุ่นใจ
174 12508 คุณ สุขสันต์ ปัญญกาศ
175 14854 คุณ สุจินดา วัฒนะเมธานนท์
176 11484 คุณ สุชาติ ตุ่นแก้ว
177 10521 คุณ สุดปรีชา ผ่องใส
178 14875 คุณ สุดปรีดา ยงเมธาวุฒิ (พันธุ์ประยูร)
179 14804 คุณ สุทธิณี สุภัคกุล
180 15131 คุณ สุทธิพร เศรษฐพานิชสกุล
181 14873 คุณ สุนีภรณ์ ตั้งมานะกิจกำจาย
182 14844 คุณ สุบิน อินทรารัตน์
183 14952 คุณ สุพจน์ อ้นมั่น
184 14910 คุณ สุพัตรา มาชัยวงค์
185 14829 คุณ สุภาพ จันทร์เดช
186 14835 คุณ สุภาพร ธำรงค์ศิริ (พฤฒิธาดา)
187 10496 คุณ สุเมทัส ยาวิราช
188 14912 คุณ ชลการ (หทัยรัตน์) กัญชนะ (ขัติครุฑ)
189 12516 พ.อ. (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์ เบิ้ม
190 10285 คุณ อนุชาต จิตต์ปรารพ
191 14449 คุณ อภิวัฒน์ ประยูรพิทักษ์
192 10445 ผศ.ดร.นพ. อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ
193 14924 คุณ ปารณีย์ (อมรรัตน์) ชัยสิทธิ์
194 15159 คุณ อรอุมา วิบุลสันติ
195 14947 คุณ ปูชิตา ศรีอุดม
196 15128 คุณ อัจฉรา หวลอ่อน (สันติสุข) แยม
197 14858 พ.ต. หญิง อัญชลี จันทร์สอน
198 10452 คุณ อัศวิน พันธจักร์
199 14916 คุณ วราทิตย์ (อาทิตย์) จันทร์ผ่องศรี
200 14825 คุณ อารยา ก้องพานิชกุล (เกียรติไพศาล)
201 11455 คุณ อุดม ไชยกอ
202 14950 คุณ อุบล วรรณประภา (ชูริก)
203 15167 คุณ กมลพร (อุศราวดี) เอี้ยมสกุล
204 12518 คุณ เอกรินทร์ อักกพันธานนท์
205 14978 คุณ สิริเพ็ญ เอี่ยมอุไร หน่อย
206 13024 ร้อยโท ภัทรกร (เดชา) สุขสองห้อง
207 14941 คุณ พนิดา บุญทอง
208 10420 ว่าที่ร.ต. วิทยา จุมปามาลา โร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ