ชื่อรุ่น PRC ม.8/2504 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 100 คน
# 2504M8 ประธานรุ่น : คุณบุญไชย คำบุญเรือง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6417 คุณ กำพล นันทขว้าง
2 5232 คุณ กุญชร จุลาสัย
3 6947 คุณ เกียรติคุณ ทรงชัยกุล
4 6941 คุณ เกียรติศักดิ์ ภู่สว่าง
5 6985 คุณ ไกรสรณ์ จารุพันธ์
6 6817 คุณ จงเสี่ยม แซ่ลี้
7 6828 คุณ จรัญ จันทรมณี
8 6844 คุณ จักกริช บุญโรจนวงศ์
9 6984 คุณ จิตร แซ่เต็ง
10 4887 คุณ จิรยุทธ คุณาภรณ์
11 6831 คุณ เจริญ ทรายคำ
12 6814 คุณ เจริญ บุณยจันทรานนท์
13 6233 คุณ ชัยยุทธ หาญเจริญ
14 6836 คุณ ชัยศรี กฤตมโนรถ
15 6955 คุณ ชาตรี ระพิทย์พันธ์
16 5594 คุณ ชำนาญ พรหมขัติแก้ว
17 6834 คุณ ชูศักดิ์ อุดมศรี
18 6822 คุณ เชษฐ ปรีชารัตน์
19 6936 ศ.นพ. โชติ ธีตรานนท์
20 5585 คุณ ณรงค์ กิติศรี
21 5030 คุณ ณรงค์ จันทร์ลือมรรค
22 5582 คุณ ณรงค์ เจษฎาพันธ์
23 5222 คุณ ณรงค์ ไชยหล้า
24 4743 คุณ ณรงค์ เรี่ยมทอง
25 6986 คุณ ดำเกง คำมูลเมือง
26 6837 คุณ ดำรงสิทธิ์ ณ บางช้าง
27 5615 คุณ ทรงศักดิ์ แซ่จัง
28 5239 คุณ ธนิต โสภโณดร
29 5039 คุณ ธรรมชาติ อัศวรัตน์
30 6932 คุณ บุญชัย คำบุญเรือง
31 6721 ดร. วิสูตร ศักดิ์สูง
32 6815 คุณ ธีระ ตีรวัตน์
33 5234 คุณ ธีระ สิริประเสริฐ
34 6829 คุณ ธีระพันธุ์ พันธุ์อุโมงค์
35 5613 คุณ นพพร ชยางคานนท์
36 6820 คุณ นภดล มัณฑะจิตร
37 6945 คุณ บรรพต อดิพัฒน์
38 0 คุณ บุญนาค แดงเรือน
39 5946 คุณ บุญมาก แสงจันทร์
40 4219 คุณ ประชิน วรรณศรี
41 6843 คุณ ประเวศน์ ปุกมณี
42 6934 คุณ ปริญญา อาชชวานนท์
43 6821 คุณ ปรีชา แซ่โอ่ว
44 5598 คุณ พนัส พงษ์พนัสธาดา
45 5592 คุณ พนัส ศรีวิชัย
46 6838 คุณ พีรพันธ์ สุกัณศีล
47 6943 คุณ ดำรงค์ กระจ่างพันธ์
48 4076 คุณ พูนศักดิ์ สุทธศิริ
49 6832 คุณ มนัส ไววรกิจ
50 6987 คุณ มานพ เจียตระกูล
51 6933 คุณ มานพ วงศ์อรินทร์
52 6827 คุณ มานัส แสนมณีชัย
53 5751 คุณ เมธา โฮ่วรังกูร
54 0 คุณ ยงยุทธ รัชชุสันติกุล
55 0 คุณ ระวี สิทธิพจน์
56 6830 คุณ รำลึก ภักดี
57 4873 คุณ วรุตม์เอกชัย สุรพิพิธ
58 6935 คุณ วัลลภ คำนวณ
59 6734 คุณ วิจิตร ปุกมณี
60 6938 คุณ วิชัย ตียปรีชญา
61 6825 คุณ วิบูลย์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
62 5029 คุณ วิมพ์ เบญจวรรณ
63 6824 คุณ วิวัฒน์ ศรีเจริญ
64 6965 คุณ เวียง บางขาว
65 6942 คุณ ศรจันทร์ ธรรมชัย
66 5031 คุณ ศักดา เอกอำไพ
67 6833 คุณ สกล สุภานนท์
68 6957 คุณ สมชาย ลีลารัตนกัลยาณ์
69 0 คุณ สมชาย สิทธิพงศ์
70 0 คุณ สมนึก วรรณศรี
71 0 คุณ สมพร คุณาทร
72 6944 คุณ สรศักดิ์ ปกปิงเมือง
73 5033 คุณ สวัสดิ์ บางสายน้อย
74 6239 คุณ สว่าง วงศ์เงิน
75 5236 คุณ สังคม สุวรรณรัตน์
76 6424 คุณ สายัณห์ สังข์สรวง
77 6839 คุณ สาโรจน์ วัฒนะ
78 6816 คุณ สิงห์หวล สรรพฃ่าง
79 6964 คุณ สิน กล้าหาญ
80 6818 คุณ สิริชัย วัชโรทน
81 6973 คุณ สุขุม ผันใจผ่อง
82 6731 คุณ สุชาติ จันทรมานนท์
83 6937 คุณ สุชาติ ผ่องพันธุ์
84 6842 คุณ สุทัศน์ สายสร
85 6823 คุณ สุเทพ สุนทรารัณย์
86 6940 คุณ สุธี วาลีย์
87 5588 คุณ สุบิน คุตตะเทพ
88 6826 คุณ สุบิน โตวิจักษณ์ชัยกุล
89 5584 คุณ สุรพล วัฒนวิกย์กิจ
90 5886 คุณ สุริยส สมุทคุปติ์
91 6840 คุณ สุวรรณ สุวรรณกูล
92 6967 คุณ เสถียร เชยประทับ
93 6978 คุณ หงี่ แซ่ด่าน
94 6738 คุณ อนันต์ เจริญกุศล
95 4500 คุณ อนันต์ เลรามัญ
96 4499 คุณ อเนก นิมมลรัตน์
97 5804 คุณ อาทิตย์ ไชยวัณณ์
98 5047 คุณ อารมณ์ นะตะเนติ์
99 4993 คุณ อุทัย พิสณฑ์
100 0 คุณ โกวิท ตั้งตระกูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ