ชื่อรุ่น รวมใจเพื่อน ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 115 คน
# 2509M5 ประธานรุ่น : พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ วิไล แสงศร
2 6106 คุณ กฤชทพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
3 5449 คุณ กฤษฏา วนิชยาธนากร
4 6121 คุณ ก่อเกียรติ์ จุลพันธ์
5 5860 คุณ กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์
6 5854 คุณ กำธร ศุขะวณิช
7 8351 คุณ กำลาภ จันทรศัพท์
8 8398 คุณ กิติกร เมธาทิพย์
9 5924 คุณ เกริก จิตตาลาน
10 8093 คุณ คนึงนิจ โชติกะกุล
11 6114 คุณ จงรักษ์ ศิริตัน
12 6689 คุณ จริยวัตร อินทเคหะ
13 8106 คุณ จำเริญขวัญ สุจาคำ
14 8347 คุณ จินตา จิรายุสโยธิน
15 8396 คุณ เจนต์ สิงหลักษณ
16 8407 คุณ เจริญ คุวินทร์พันธุ์
17 6682 คุณ เฉลิมชัย ตันตยานนท์ เต๊ก
18 6455 คุณ เฉลิมชัย พิมลศรี
19 8354 คุณ ชลิฎา ยุตบุตร
20 6675 คุณ ชาญ รัตนัย
21 6441 คุณ ชาญชัย ปนะพุทธ์พิทยา
22 8387 คุณ ชูเกียรติ ฐานวรกูล
23 7134 คุณ ไชยแก้ว วูพิพัฒน์สัตยา
24 8348 คุณ ดรุณี ดวงบาน
25 8352 คุณ ดวงใจ ฉิมะวงษ์
26 8363 คุณ ดวงเดือน วาฤทธิ์
27 8350 คุณ ดวงสมร จารุจินดา
28 8379 คุณ ดารณี เมืองมา
29 6474 คุณ ทรงชัย ตั้งพัฒนวิศิษฎ์
30 8397 คุณ ทวี จันทร์มหเสถียร
31 5909 คุณ ทวี เลรามัญ
32 8370 คุณ ทวีวรรณ แก้วญานะ
33 6683 คุณ ธวัช พันธุ์พิกุล
34 8374 คุณ ธาดา อุณวาทพานิช
35 8357 คุณ ธารทอง ทองสวัสดิ์
36 8337 คุณ ธีรพันธ์ ติระศรี
37 8071 คุณ นพดล รัตนสุวรรณ
38 8394 คุณ นฤมิต อินทรนันท์
39 8340 คุณ นันทวัน บุญประสาท
40 6481 คุณ นิพนธ์ ชูกิจคุณ
41 8080 คุณ นิภาพันธุ์ นรากร
42 6760 นพ. บัญชา เรี่ยมพานิชย์
43 8388 คุณ บัณฑิต บุญเรือง
44 8355 คุณ บุญสวาท อินทนันท์
45 7792 คุณ บุญเอง วรรณชาติ
46 8368 คุณ ประทุม ชัยนิลพันธ์
47 6690 คุณ ประธาน โพธาเจริญ
48 8087 คุณ ประพิม วิริยะ
49 8375 คุณ ประภาพร ลีอังกูรเสถียร
50 6672 คุณ ประสิทธิ์ สาธร
51 8389 คุณ ประเสริฐ ภูสิทธิ์
52 8705 คุณ ประเสริฐ ลิ้มรสสุข
53 6678 คุณ ปริญญษา จั่นสัญจัย
54 6113 คุณ เปรมเดช เดชะปัญญา
55 6466 คุณ พนัส พงษ์กลาง
56 8084 คุณ พรรณี นนทชัย
57 8344 คุณ พวงขจร วิญญรัตน์
58 8126 คุณ พวงเพชร แซ่ลี้
59 8335 คุณ พักตร์พริ้ม อนุตตรางค์กูล
60 8343 คุณ พัฒนา ไชยวงศ์
61 8433 คุณ พาณิชย์ จารุไสลพงษ์
62 8431 คุณ พิสิษฐ บุญช่วง
63 8341 คุณ พิสิษฐ บุญช่วง
64 8333 คุณ เพ็ญพรรณ วัฒนวิกย์กิจ
65 8405 คุณ ไพบูลย์ ด่านวิรถุทัย
66 5683 คุณ ไพศาล สุวรรณโกสุม
67 8395 คุณ ภมร นันทขว้าง
68 8081 คุณ เกรินทร์ ลินพิศาล
69 8406 คุณ มงคล กวางวโรภาส
70 8390 คุณ มงคล ชุ่มอินทรจักร์
71 8331 คุณ มรรยาท เจริญผล
72 8403 คุณ มานพ แม้นโกศล
73 8364 คุณ ยุพา จิวิริยะวัฒน์(สุภาเลิศ)
74 8377 คุณ ยุวดี กุสวงศ์
75 8089 คุณ เยาวลักษณ์ ณ เชียงใหม่
76 8359 คุณ รัชนี ตฤษณารมย์
77 8364 คุณ รัตนาวดี บุญญประภา
78 8385 คุณ ราศรี ศักดิ์แสน
79 8378 คุณ รำภา โพธาเจริญ
80 8383 คุณ ลาวัลย์ มณีรัตน์
81 8366 คุณ วรรณจรีย์ ทุนอินทร์
82 8373 คุณ วราภรณ์ แซ่ตั้ง
83 6685 คุณ วสันต์ แซ่ลิ้ม
84 8342 คุณ วิยะดา ชุ่มภิรมย์
85 8362 คุณ วิไล วงศ์พายัพกุล
86 8401 คุณ วิศิษฎ์ คุตติกุล
87 8109 คุณ ศุภชัย จงสวัสดิ์
88 8376 คุณ สมใจ ไพโรจน์ธีรัรัชต์
89 8142 คุณ สมชาย อบบุญ
90 8384 คุณ สมบูรณ์ สิทธิวางค์กูล
91 6673 คุณ สมพร จองคำ
92 8336 คุณ สมพร ริ้วสุวรรณ
93 8367 คุณ สายวิสูตร เหรียญสิริ
94 8704 คุณ สุดาพร จินตศิริ
95 8361 คุณ สุดาวดี ลีลากุล
96 8339 คุณ สุนทรี สุนทรยาตร
97 6103 คุณ สุรสิทธิ์ นามแก้ว
98 8365 คุณ สุวพรรณ ญาณสาร
99 8128 คุณ เสนีย์ จันทร์ฝาย
100 6116 คุณ โสรีช์ โพธิ์แก้ว
101 8402 คุณ อนันต์ อนันตโชติ
102 8338 คุณ อรศรี โพสุวรรณ
103 8399 คุณ อิทธิพล ถวิลศักดิ์
104 5906 คุณ อุดมศักดิ์ ธัมทะมาลา
105 8123 คุณ เอมอร ลักษณ์ศิริ
106 0 คุณ กรรณิการ์ เหล็กสูงเนิน
107 0 คุณ ชลิฎา นิภารักษ์
108 0 คุณ ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
109 0 คุณ บุญสวาท พฤกษิกานนท์
110 6687 ดร. มงคล รายะนาคร
111 0 คุณ ศรีเพ็ญ ท้าวตา
112 0 ดร. สมชาย เตียวกุล น้อย
113 0 คุณ สังวาล ดวงไทย
114 8332 คุณ เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
115 0 นพ. บัญชา เรี่ยมพานิชย์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ