ชื่อรุ่น VICTORY ' 65 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 150 คน
# 2508M3 ประธานรุ่น : คุณอุดร รัตนคำนวณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6485 คุณ จรัญ อุปรานุเคราะห์
2 6256 คุณ จุมพล ชุติมา
3 0 คุณ ทรงพล โนตานนท์
4 5875 คุณ ทองคำ สันติสกุล
5 6140 คุณ นนทชัย เชี่ยวชาญ
6 6348 คุณ นิรันดร์ กิตติกุล
7 6122 คุณ ประเสริฐ นิมิตกิจจรูญ
8 6142 คุณ พินิจ นาคเสน -
9 6786 คุณ มนัส มณีประเสริฐ
10 6150 คุณ รังสรรค์ ต๊ะรังษี
11 0 คุณ วีระ สุวรรณโกสุม
12 6783 คุณ สนิท กติกา
13 0 คุณ สมชัย ศิริสุจินต์
14 6701 คุณ สมยศ นิมมานเหมินท์
15 6960 คุณ สมาน ไชยาพันธุ์
16 0 คุณ สิทธัตถ์ พวงมะลิ
17 0 คุณ สุรพงษ์ สุกัณศีล
18 6491 คุณ อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์
19 6161 ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
20 6164 คุณ อนุสรณ์ อินทรังษี
21 7918 คุณ อภิชาติ ลำจวน
22 0 คุณ อุดร รัตนคำนวณ
23 6259 คุณ โอภาส อาภรณ์ชยานนท์
24 6180 ม.ล. มงคล ปราโมช
25 7521 คุณ เกษม บัวหล่อ
26 6136 คุณ ไมตรี สิทธิยศ
27 6805 คุณ กรีเพชร วิลาศรี
28 6133 คุณ จิตตชัย จิตนุ่ม
29 6176 คุณ ชัยวัฒน์ ศิริวงศ์
30 7132 คุณ ณัฐ จันสุวรรณ
31 5910 คุณ นพดล ชูวรรณทอง
32 6956 คุณ บุญเริ่ม ตาวินโน
33 6961 คุณ บุญรักษ์ สุริยะคำ
34 6151 คุณ ปรีชา ปานประภา
35 6139 คุณ พงษ์ประภาส ไชยวงศ์ศรี
36 6127 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุวรรณโกสุม
37 6792 คุณ วรวุฒิ ยะอนันต์
38 6135 คุณ วันชัย สมบูรณ์ยิ่ง
39 5905 คุณ วิเชียร อินทะพันธุ์
40 5749 คุณ วิชัย วิบุลสันติ
41 5904 คุณ วิชัย อินทะพันธุ์
42 0 คุณ นคร เชี่ยวชาญ
43 6160 คุณ อนันต์ ฤทธิเดช
44 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
45 0 คุณ ทรงศักดิ์ จาวลา
46 0 คุณ ผจญ ไชยทิพย์
47 6767 คุณ สมบูรณ์ ศรีเกี้ยวฝ้น
48 0 พล. ตรี วีระพล เลี่ยมทอง
49 6671 คุณ สมศักดิ์ บุญทวี(บุญตระกูลพูนทวี)
50 0 คุณ เสาวนิตย์ ไชยทิพย์
51 0 คุณ วีระพันธ์ ฉิมสาดี
52 0 คุณ เอนกพันธ์ ตรัสวงศ์
53 6797 คุณ สุเทพ โพธินวล
54 6329 คุณ วีรชัย ดีเซ็ง
55 6153 คุณ อุทิศ เทพวงศ์
56 7893 คุณ มนตรี แก้ววรรณรัตน์
57 0 คุณ อภิชาติ ไชยวรรณ
58 0 คุณ ยี่เซ็ง แซ่ตั้ง (ปิยะ ตัน)
59 6953 คุณ อินทร ส่องแสง
60 7521 คุณ เกษม บัวหล่อ
61 6174 คุณ เปรมยศ จิตต์ปราโมทย์
62 6489 คุณ กริชชัย ณ เชียงใหม่
63 8439 คุณ กฤษดา วังซ้าย
64 6154 คุณ กวี ปัณทะจักร์
65 5919 คุณ เกษม บัวล้อม
66 6181 ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
67 6377 คุณ เจตนา บุนนาค
68 6781 คุณ ชวลิต หิรัญรังสิต
69 9297 คุณ ชัยวัธน์ วรพันธุ์
70 6424 คุณ สุเมธ(ชูวิทย์) โกสีย์ศิริกุล
71 6802 คุณ ชเนศ(เชียงฮวด) คงการค้า
72 6490 คุณ ไชยณรงค์ ดวงสอาด
73 6787 คุณ ณรงค์ ศรีทาเกิด
74 6158 คุณ ดนัย นิวาลจินดา
75 6796 คุณ ดาวรุ่ง สุรักษ์
76 6795 คุณ ทรงยศ ไชยารัศมี
77 6780 คุณ ทวีชัย อัตวุฒิ
78 5291 คุณ ทวีสิน ประเสริฐสาย
79 6179 คุณ ทวีสิน อุดมศรีสุข
80 6993 คุณ ทศพร ชัยเลิศ
81 6165 คุณ ทินกร คาโนวา
82 6807 คุณ เทอดศักดิ์ อุตระสุข
83 6804 คุณ ธรรณนูญ ธรรมรังษี
84 8151 คุณ ธวัชชัย วังใน
85 6801 คุณ ธวัชชัย สมุทคุปติ์
86 6793 คุณ ธาดา เลาหวัฒน์
87 6124 คุณ ธำรง วิบุลสันติ
88 6132 คุณ ธีระ จันทร์รัตน์
89 6141 คุณ นพพร แซ่เตียว(ศรีทับทิม)
90 8304 คุณ นิทัศน์ วัลลภาชัย
91 8167 คุณ นิพนธ์ ศรีจันทร์
92 6145 คุณ เนาวรัตน์ วรรณภูมิ
93 6778 คุณ บัณฑิต พันธ์พงษ์เจริญ
94 6492 คุณ ประกฤต คำดวงดาว
95 6468 คุณ ประดิษฐ์ คุณยศยิ่ง
96 6420 คุณ ประสาท เผ่าชัย
97 8322 คุณ ปริญญา กัณฑเจตน์
98 5914 คุณ ปริพนธ์ อินทพันธุ์
99 6148 คุณ ปิยกฤต กฤตธรรม
100 5918 คุณ พงศ์พัฒน์ วิเศษศิริ
101 6769 คุณ พงษ์พันธ์ มงคล
102 8299 คุณ พงษ์สวัสดิ์ นภารัตน์
103 8294 คุณ พงษ์สวัสดิ์ เหล่าอารยะ
104 6188 คุณ พนม สัตโยภาส
105 6811 คุณ พยูร จารุเศรณี
106 6903 คุณ พร้อมศักดิ์ เมืองปิง
107 6309 คุณ พันธ์ศักดิ์ วัฒนศิริ
108 6803 คุณ พิเชฐ พิมลศรี
109 6784 คุณ ภุชงค์ อินสมพันธ์
110 6798 คุณ มนัส ฟูอินหลง
111 6791 คุณ มานพ ยะแก้ว
112 6299 คุณ มานพ อินทวงค์
113 6155 คุณ มานะ อ่างแก้ว
114 6991 คุณ มาโนช ทวีผล
115 5913 คุณ ยงยศ อินทพันธุ์
116 9710 คุณ ศรายุทธ(ยงยุทธ) ยวงคำมา
117 6128 คุณ ยุทธสิทธิ์ บุณเฟื่อง
118 6260 คุณ วรการ กัณทะกาลังค์
119 6031 คุณ วรศักดิ์ เอกสุวรรณ
120 6156 คุณ พระครูสันติธรรมวัฒน์ จร.ชท. (วสันต์ ชวชาติ )
121 6988 คุณ วัชรชัย นพสุวรรณ อู๊ด
122 6576 คุณ วัชรินทร์ ชมพูชิต
123 6806 คุณ วิชาญ สายนำทาน
124 6696 คุณ วิรัตน์ สิงห์แก้ว
125 7131 คุณ วิสิทธิ์ มานะโชติพงษ์
126 7520 คุณ วีรพงศ์ ณ ลำพูน
127 8160 คุณ วีรพล เชาวน์ลักษณ์
128 7917 คุณ ศักดา สินันตา
129 8152 คุณ สถาพร วิชาวุฒิพงษ์
130 9438 คุณ สมชาย ค้งตระกูล
131 6810 คุณ สมชาย ศรีมาวิน
132 6125 คุณ สิทธิศักดิ์ ศิริวิทยากร
133 6779 คุณ สิริชัย บุญเรือง
134 6714 คุณ สุทธิพงษ์ บุญญประภา
135 6167 คุณ สุรไกร วาทกิจ
136 6138 คุณ สุรเดช ไชยวงศ์แก้ว
137 6323 คุณ สุวัฒน์ พินิจ
138 6808 คุณ สุวิชชา เยสุวรรณ
139 5189 คุณ โสภณ เชาวน์ลักษณ์
140 6170 คุณ โสรัจ ช่อชูวงศ์
141 6790 คุณ ไสว หนุ่มศรี
142 6799 คุณ อดิศักดิ์ กัญชนะ
143 6123 คุณ อนันต์ ปัญทจักร์
144 5920 คุณ อเนก วรรณมณี
145 5891 คุณ อักษร นะตะเนติ์
146 6257 คุณ อาณา แมนมนตรี
147 6168 คุณ อุดม ณ เชียงใหม่
148 6800 คุณ อุทัย อินทจักร์
149 6173 พล.อ. นินนาท เบี้ยวไข่มุข
150 8136 ทพญ. มัลลิกา ศุขเกษม หนุ่ย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ