ชื่อรุ่น VICTORY ' 65 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 151 คน
# 2508M3 ประธานรุ่น : คุณอุดร รัตนคำนวณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6485 คุณ จรัญ อุปรานุเคราะห์
2 6256 คุณ จุมพล ชุติมา
3 0 คุณ ทรงพล โนตานนท์
4 5875 คุณ ทองคำ สันติสกุล
5 6140 คุณ นนทชัย เชี่ยวชาญ
6 6348 คุณ นิรันดร์ กิตติกุล
7 6122 คุณ ประเสริฐ นิมิตกิจจรูญ
8 6142 คุณ พินิจ นาคเสน -
9 6786 คุณ มนัส มณีประเสริฐ
10 6150 คุณ รังสรรค์ ต๊ะรังษี
11 0 คุณ วีระ สุวรรณโกสุม
12 6783 คุณ สนิท กติกา
13 0 คุณ สมชัย ศิริสุจินต์
14 6701 คุณ สมยศ นิมมานเหมินท์
15 6960 คุณ สมาน ไชยาพันธุ์
16 0 คุณ สิทธัตถ์ พวงมะลิ
17 0 คุณ สุรพงษ์ สุกัณศีล
18 6491 คุณ อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์
19 6161 ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
20 6164 คุณ อนุสรณ์ อินทรังษี
21 7918 คุณ อภิชาติ ลำจวน
22 0 คุณ อุดร รัตนคำนวณ
23 6259 คุณ โอภาส อาภรณ์ชยานนท์
24 6180 ม.ล. มงคล ปราโมช
25 7521 คุณ เกษม บัวหล่อ
26 6136 คุณ ไมตรี สิทธิยศ
27 6805 คุณ กรีเพชร วิลาศรี
28 6133 คุณ จิตตชัย จิตนุ่ม
29 6176 คุณ ชัยวัฒน์ ศิริวงศ์
30 7132 คุณ ณัฐ จันสุวรรณ
31 5910 คุณ นพดล ชูวรรณทอง
32 6956 คุณ บุญเริ่ม ตาวินโน
33 6961 คุณ บุญรักษ์ สุริยะคำ
34 6151 คุณ ปรีชา ปานประภา
35 6139 คุณ พงษ์ประภาส ไชยวงศ์ศรี
36 6127 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุวรรณโกสุม
37 6792 คุณ วรวุฒิ ยะอนันต์
38 6135 คุณ วันชัย สมบูรณ์ยิ่ง
39 5905 คุณ วิเชียร อินทะพันธุ์
40 5749 คุณ วิชัย วิบุลสันติ
41 5904 คุณ วิชัย อินทะพันธุ์
42 0 คุณ กำธร ถาวราคม
43 0 คุณ นคร เชี่ยวชาญ
44 0 คุณ อนันต์ ฤทธิเดช
45 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
46 0 คุณ ทรงศักดิ์ จาวลา
47 0 คุณ ผจญ ไชยทิพย์
48 6767 คุณ สมบูรณ์ ศรีเกี้ยวฝ้น
49 0 พล. ตรี วีระพล เลี่ยมทอง
50 0 คุณ สมศักดิ์ บุญทวี
51 0 คุณ เสาวนิตย์ ไชยทิพย์
52 0 คุณ วีระพันธ์ ฉิมสาดี
53 0 คุณ เอนกพันธ์ ตรัสวงศ์
54 0 คุณ สุเทพ โพธินวล
55 0 คุณ วีระชน ดีเซ็ง
56 0 คุณ อุทิศ เทพวงศ์
57 0 คุณ มนตรี แก้ววรรณรัตน์
58 0 คุณ อภิชาติ ไชยวรรณ
59 0 คุณ ยี่เซ็ง แซ่ตั้ง (ปิยะ ตัน)
60 0 คุณ อาทร ส่องแสง
61 0 คุณ สุขเกษม บัวหล่อ
62 0 คุณ เปรมยศ จิตปราโมท
63 6489 คุณ กริชชัย ณ เชียงใหม่
64 8439 คุณ กฤษดา วังซ้าย
65 6154 คุณ กวี ปัณทะจักร์
66 5919 คุณ เกษม บัวล้อม
67 6181 ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
68 6377 คุณ เจตนา บุนนาค
69 6781 คุณ ชวลิต หิรัญรังสิต
70 9297 คุณ ชัยวัธน์ วรพันธุ์
71 6424 คุณ สุเมธ(ชูวิทย์) โกสีย์ศิริกุล
72 6802 คุณ ชเนศ(เชียงฮวด) คงการค้า
73 6490 คุณ ไชยณรงค์ ดวงสอาด
74 6787 คุณ ณรงค์ ศรีทาเกิด
75 6158 คุณ ดนัย นิวาลจินดา
76 6796 คุณ ดาวรุ่ง สุรักษ์
77 6795 คุณ ทรงยศ ไชยารัศมี
78 6780 คุณ ทวีชัย อัตวุฒิ
79 5291 คุณ ทวีสิน ประเสริฐสาย
80 6179 คุณ ทวีสิน อุดมศรีสุข
81 6993 คุณ ทศพร ชัยเลิศ
82 6165 คุณ ทินกร คาโนวา
83 6807 คุณ เทอดศักดิ์ อุตระสุข
84 6804 คุณ ธรรณนูญ ธรรมรังษี
85 8151 คุณ ธวัชชัย วังใน
86 6801 คุณ ธวัชชัย สมุทคุปติ์
87 6793 คุณ ธาดา เลาหวัฒน์
88 6124 คุณ ธำรง วิบุลสันติ
89 6132 คุณ ธีระ จันทร์รัตน์
90 6141 คุณ นพพร แซ่เตียว(ศรีทับทิม)
91 8304 คุณ นิทัศน์ วัลลภาชัย
92 8167 คุณ นิพนธ์ ศรีจันทร์
93 6145 คุณ เนาวรัตน์ วรรณภูมิ
94 6778 คุณ บัณฑิต พันธ์พงษ์เจริญ
95 6492 คุณ ประกฤต คำดวงดาว
96 6468 คุณ ประดิษฐ์ คุณยศยิ่ง
97 6420 คุณ ประสาท เผ่าชัย
98 8322 คุณ ปริญญา กัณฑเจตน์
99 5914 คุณ ปริพนธ์ อินทพันธุ์
100 6148 คุณ ปิยกฤต กฤตธรรม
101 5918 คุณ พงศ์พัฒน์ วิเศษศิริ
102 6769 คุณ พงษ์พันธ์ มงคล
103 8299 คุณ พงษ์สวัสดิ์ นภารัตน์
104 8294 คุณ พงษ์สวัสดิ์ เหล่าอารยะ
105 6188 คุณ พนม สัตโยภาส
106 6811 คุณ พยูร จารุเศรณี
107 6903 คุณ พร้อมศักดิ์ เมืองปิง
108 6309 คุณ พันธ์ศักดิ์ วัฒนศิริ
109 6803 คุณ พิเชฐ พิมลศรี
110 6784 คุณ ภุชงค์ อินสมพันธ์
111 6798 คุณ มนัส ฟูอินหลง
112 6791 คุณ มานพ ยะแก้ว
113 6299 คุณ มานพ อินทวงค์
114 6155 คุณ มานะ อ่างแก้ว
115 6991 คุณ มาโนช ทวีผล
116 5913 คุณ ยงยศ อินทพันธุ์
117 9710 คุณ ศรายุทธ(ยงยุทธ) ยวงคำมา
118 6128 คุณ ยุทธสิทธิ์ บุณเฟื่อง
119 6260 คุณ วรการ กัณทะกาลังค์
120 6031 คุณ วรศักดิ์ เอกสุวรรณ
121 6156 คุณ พระครูสันติธรรมวัฒน์ จร.ชท. (วสันต์ ชวชาติ )
122 6988 คุณ วัชรชัย นพสุวรรณ อู๊ด
123 6576 คุณ วัชรินทร์ ชมพูชิต
124 6806 คุณ วิชาญ สายนำทาน
125 6696 คุณ วิรัตน์ สิงห์แก้ว
126 7131 คุณ วิสิทธิ์ มานะโชติพงษ์
127 7520 คุณ วีรพงศ์ ณ ลำพูน
128 8160 คุณ วีรพล เชาวน์ลักษณ์
129 7917 คุณ ศักดา สินันตา
130 8152 คุณ สถาพร วิชาวุฒิพงษ์
131 9438 คุณ สมชาย ค้งตระกูล
132 6810 คุณ สมชาย ศรีมาวิน
133 6125 คุณ สิทธิศักดิ์ ศิริวิทยากร
134 6779 คุณ สิริชัย บุญเรือง
135 6714 คุณ สุทธิพงษ์ บุญญประภา
136 6167 คุณ สุรไกร วาทกิจ
137 6138 คุณ สุรเดช ไชยวงศ์แก้ว
138 6323 คุณ สุวัฒน์ พินิจ
139 6808 คุณ สุวิชชา เยสุวรรณ
140 5189 คุณ โสภณ เชาวน์ลักษณ์
141 6170 คุณ โสรัจ ช่อชูวงศ์
142 6790 คุณ ไสว หนุ่มศรี
143 6799 คุณ อดิศักดิ์ กัญชนะ
144 6123 คุณ อนันต์ ปัญทจักร์
145 5920 คุณ อเนก วรรณมณี
146 5891 คุณ อักษร นะตะเนติ์
147 6257 คุณ อาณา แมนมนตรี
148 6168 คุณ อุดม ณ เชียงใหม่
149 6800 คุณ อุทัย อินทจักร์
150 6173 พล.อ. นินนาท เบี้ยวไข่มุข
151 8136 ทพญ. มัลลิกา ศุขเกษม หนุ่ย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ