ชื่อรุ่น IXOHOXI ' 69 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 151 คน
# 2512M5 ประธานรุ่น : คุณพิทักษ์ อินทะพันธ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 9241 คุณ กริชเพชร ศรีบุญเรือง
2 9291 คุณ เกษศิริ ศรีเบญจลักษณ์
3 9376 คุณ คทา ธรรมวงศ์
4 8897 คุณ ชัยพร เป็งกาสิทธิ์
5 6538 คุณ พันธุ์ชัย ศรีบุรี (ถึงแก่กรรม)
6 9230 คุณ รัตนา แดงสุวรรณ
7 6698 คุณ วิรินทร์ ไชยวรรณ์ (ถึงแก่กรรม)
8 0 คุณ ศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
9 6363 คุณ สินธุรงค์ ปัณณวลี
10 9289 คุณ สุรินทร์ทิพย์ (วนชยาธนากร) เซลามัน
11 7388 พลตํารวจตรี เอกพันธ์ (มาณะศรี) ศรีศักดิ์สกุล เอก , ต้อย
12 9227 คุณ อัมพร (เดชคุณมาก) อนัฆเวช
13 9286 คุณ กนกวรรณ (ค้ำชู) โรจนวงศ์
14 5930 คุณ กนิษฐ์ ฤกษ์เกษม
15 9049 คุณ กนิษฐา (สืบวงศ์) ดัดงาม
16 9256 คุณ ก้องกุล วัชรเสถียร
17 9213 คุณ กัลยานี สุขเกษม
18 9238 คุณ กำพล สินธุรัตน์
19 9260 ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพชร
20 6592 ผศ. เกรียงเทพ (แซ่ล้อ) วีระนันทนาพันธ์
21 9248 คุณ เกศินี มีชัย
22 6534 คุณ จตุรงค์ โสมนัส
23 9206 รศ.ดร. จรัสดาว (บริหารวนเขตต์) อินทรทัศน์
24 9246 คุณ จรัสศรี จีรพลางกูล
25 9054 คุณ จันทนา จารุเศรณี
26 7374 คุณ จำรัส ศิลาธรรม
27 9205 คุณ จิตรลดา (อุนวิจิตร) ศรีสวัสดิ์
28 9208 คุณ จินดา (ปรีชากุล) โรจนโสภณดิษฐ์
29 9357 คุณ จินตนา ถิ่นบูรณะกุล
30 9204 คุณ จินตนา ปั่นโพธิ์
31 9358 คุณ จิราลักษณ์ อรุณรุ่งโรจน์
32 6558 คุณ จีรพล ตันตระกูล
33 6542 คุณ ชนาญวัตร สิโรรส
34 9220 คุณ ชวลิต นาถประทาน
35 8725 คุณ ชัชวาลย์ วงศ์กาสิทธิ์
36 7094 ดร. อนันต์ (ชัยวัฒน์) ลัคนหทัย (ชุ่มใจ)
37 9259 คุณ โชคชัย ศศิสุนทร
38 9284 คุณ ไชยกาล ไชยรังษี
39 9269 คุณ นภัทร (ดรุณี) เตียวกุล (นุชนารถ)
40 9234 คุณ ถวิล มงคลปัญญา
41 9276 คุณ ทัศน์ชัย โฆษิตพิพัฒน์
42 9044 คุณ ธาริณี บุรโยธิน
43 9221 คุณ ธารีรัตน์ ธีระชีพ
44 9267 คุณ ธีระศักดิ์ วรรณวิจิตร
45 9231 คุณ นพพงศ์ ซิงห์
46 9222 คุณ นวลพรรณ เสนาคำ
47 9043 คุณ นวลลออ (ไชยมงคล) จุลพุ์ปสาสน์ ปุ๊
48 8974 ดร. นันทวรรณ (นามแก้ว) สโรมล
49 9242 คุณ นิจนิรันดร์ (ไชยนิเวศน์) สุวรรณเกตุ
50 8967 คุณ เขมิกา (นิตยา) ชูสุวรรณทอง
51 6516 คุณ นิรัติศัย กิตติกุล
52 7088 คุณ บรรจง ตะริโย
53 6540 คุณ พระบริพัฒน์ เมธาเวศน์
54 9219 คุณ บุญส่ง โยกาส
55 9022 คุณ ประจักษ์ พุกคล้าย
56 9215 คุณ ประเดิม พงษ์พิพัฒน์
57 8973 คุณ ประเวศน์ สิทธิวงศ์
58 6545 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์
59 9212 คุณ ประเสริฐ โอสถาพันธุ์
60 9258 นพ. ผดุงเกียรติ เศรษฐกูล
61 9210 ผศ. ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย
62 9051 คุณ ผาณิต (โสมวงศ์) ศุภกิจวิเลขการ
63 6533 คุณ พงษ์เทพ ปัณณวลี
64 9245 คุณ พรพิณ เหลืองไชยรัตน์
65 9237 คุณ พรรณิภา (ศรีสุข) จุลสุคนธ์
66 9272 คุณ พวงเพ็ญ (พิมพ์ธารา) เล่าชู
67 9239 คุณ พัชรา (รักประดิษฐ์) สุภาษา
68 9218 คุณ พันธ์ศักดิ์ หาญสมุทร
69 9246 คุณ เพชรา ธนัญชัย
70 6550 คุณ ไพศาล เลิศรัตน์
71 9240 คุณ ภัทนิดา พันธุมเสน
72 9058 คุณ ภัทราภรณ์ อุปโยคิน
73 9278 คุณ ภาคินัย อินทราวุธ
74 9261 คุณ ภาวิณี (เวชโพธิกลาง) ธนนาทธนะชน
75 7381 คุณ มนต์ชัย ใจสม
76 7122 คุณ มนตรี อดุลย์พงษ์
77 8570 คุณ มนูญ ธีระสิงห์
78 9055 คุณ มาลา เกลอดู
79 9235 คุณ ยงยุทธ โอภาสเสถียร
80 9263 คุณ ลิขิต นาคายน
81 6512 คุณ วรพัฒน์ อินทร์เสาร์
82 9046 คุณ วรวรรณา จิลลานนท์
83 9265 คุณ วัชรินทร์ ชัยวิวัฒน์มงคล
84 8149 พ.ต.ท. วัฒนา คำฤทธิ์
85 9207 รศ.ทพ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
86 9223 คุณ วิชัย วรรณรัตน์
87 9281 คุณ วิไล ตันสุขานันท์
88 9247 คุณ วิวาห์วัน (มูลสถาน) อิทธิไกวัล
89 9249 คุณ วีระศักดิ์ สุวรรณปาน
90 7130 คุณ วีระศักดิ์ โอกิตติกุล
91 9262 คุณ ศกุนตลา ลีไพบูลย์
92 9266 คุณ ศรีจิต กุณามา
93 9232 ผศ.ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
94 9277 คุณ ศักดา (กอนแก้ว) กอแก้วทิพยชมภู
95 9251 คุณ ศิริพร (เทอดทูล) นันทะแสง
96 9224 คุณ ศิริพันธ์ ชนาวิทย์
97 9233 คุณ ศิริพันธุ์ (อารีหนู) หน่อสวรรค์
98 9280 คุณ สถาพร สุวรรณโสภณ
99 9285 นพ. สมศักดิ์ ศุภวิทยานุกุล
100 9021 คุณ สมหวัง ไชยกุล
101 9243 พ.ต.อ. ชัยสวัสดิ์ (สวาท) อินชมภู
102 9372 คุณ สาตพร ไชยลังการณ์
103 9021 คุณ สาวิตรี (อังกสิทธิ์) กัญมาศ
104 6301 คุณ สิทธิพร เวียงสุวรรณ
105 6498 คุณ สิริศักดิ์ นิลุบล อ้อย
106 9250 คุณ สุกัญญา บุญมา
107 9283 ดร. สุชาดา (สุคนธพันธุ์) เวียรศิลป์
108 7390 คุณ สุชาติ จันทรัตน์
109 9282 ผศ.ดร. สุชาติ ปันจัยสีห์
110 9217 คุณ สุภาพ กาญภิญโญ
111 8995 คุณ สุรจิต สุวรรณศิริ
112 7522 คุณ สุรสิทธิ์ อารีศิริ
113 8742 คุณ สุวรรณ ลัยมณี
114 9226 คุณ สุวรรณา สุขเมืองมา
115 9209 คุณ เสาวภา อำนวย
116 9350 คุณ อภิรา อังกสิทธิ์
117 9203 คุณ อมรรัตน์ (ศรีนวล) หยางไพบูลย์
118 6560 คุณ อมรศักดิ์ ราชอภัย
119 9274 คุณ อัญชลีพรรณ (เมธาทิพย์) พ่วงสมบัติ
120 6700 นพ. อานนท์ แมนมนตรี
121 9288 คุณ อำนวย (วงศ์เมือง) นิมาไชยกุล
122 9287 คุณ พรทิพย์ ไทรฟัก (อำพร ปาริชาติสมบัติ)
123 6549 คุณ อิทธิพล สุวรรณขจร
124 7405 ภก. ไตรศักดิ์ ฐิติเจริญพงษ์ (อุดม รินคำ)
125 8418 คุณ อุดมศักดิ์ แก้วศรี
126 8912 คุณ อุทัย สินพิมลบูรณ์
127 9228 คุณ อุบลรัตน์ อินทะนา
128 9236 ผศ. กฤษณา (ตันสหวัฒน์) อายุรพงศ์
129 7387 ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
130 7394 คุณ ชูชีพ ประพุทธิ์พิทยา
131 6509 คุณ ตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
132 8172 คุณ ทวีศิลป์ คัมภีระบุศย์
133 7789 คุณ นิคม เมฆะ
134 8739 คุณ บรรเลง (อือตระกูล) เอื้อรักสกุล
135 0 คุณ พัตรา รัตนา
136 9381 คุณ พิทักษ์ อินทะพันธ์
137 9254 คุณ พิสนธ์ ติยะไพรัช
138 9225 คุณ มาลินี (อินทะนา) แซ่เตีย
139 9270 คุณ มาลี เอื้ออำนวย
140 9244 ทพ. วราภรณ์ (โอสถิตย์พร) อาภรณ์ชยานนท์
141 9229 คุณ สิริพร จันทวรรณ
142 9255 คุณ สุรพงษ์ ญาณสาร
143 9268 คุณ เสาวคนธ์ โอภาสถิรกุล
144 9290 คุณ อมรรัตน์ พูลปัญญา
145 9211 คุณ อุทัยวรรณ (สะสม) จิวะธานนท์
146 6770 นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์
147 7400 ทพ. ศุภชัย พงษ์ศิริ
148 9022 คุณ สมนึก ไชยกุล
149 6546 คุณ เสน่ห์ เชาว์สุรินทร์
150 0 คุณ ธญัญทอง โชคกนกนภา
151 9273 คุณ ศิริพร บุณยราศรัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ