ชื่อรุ่น PRC 6-03 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 116 คน
# 2503M6 ประธานรุ่น : คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 คุณ กิตพันธ์ ตันประเสริฐ
2 5262 คุณ เกษม ฐานานุกูล
3 4779 คุณ คงศักดิ์ ตียาคม
4 4207 คุณ ณรงค์ มุนิกานนท์
5 5741 คุณ ทวี ทะพิงค์แก
6 0 คุณ ธำรง นิมมลรัตน์
7 คุณ รักพงษ์ อันทารัตน
8 คุณ วีระ คำวิเศษณ์
9 5622 คุณ สุวิทย์ นันทนภลพ
10 0 คุณ พต.จรัล กัญชนะ
11 5243 คุณ กวี สมศรี
12 5317 คุณ กิติพันธ์ ตันประเสริฐ
13 5042 คุณ เกรียงศักดิ์ โกมลรัตน์
14 5262 คุณ เกษม ไชยวงษ์
15 6227 คุณ เกษม ติยวลีย์
16 5246 คุณ เกษม ฤทธิเดช
17 5824 คุณ เขียน แสงหนุ่ม
18 6712 คุณ คำอ้าย ไชยวงศ์
19 6431 คุณ จรัส กัญชนะ
20 5833 คุณ จรัส ชอบดี
21 6029 คุณ จันทร์ แซ่โล้ว
22 6238 คุณ จำนงค์ ต๊ะพันธ์
23 5055 คุณ จุลเนตร รัตนศรี
24 5806 คุณ Chainarong Kanthapanit อ๊อต
25 5837 คุณ ชัยรัตน์ แซ่โค้ว
26 6027 คุณ ชาญชัย ภู่สวัสดิ์
27 4540 คุณ ชิงชัย ไชยประคอง
28 5307 คุณ ชิดเชื้อ แซ่เตีย
29 5249 คุณ ชูชาติ พันธุศิลป์
30 5044 คุณ เชาว์ ปัญจะไชยา
31 5244 คุณ ณรงค์ กัญจน์นพ
32 4278 คุณ ณรงค์ มณีกาญจน์
33 5084 คุณ ณรงค์ สุวภาพ
34 6708 คุณ ดุสิต ไชยประเสริฐ
35 5259 คุณ เดชอุดม นิยมธรรม
36 5960 คุณ ทรงวุฒิ กลันทะกะสุวรรณ
37 5947 คุณ ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
38 5825 คุณ ทวีศักดิ์ แซ่จู
39 4501 คุณ ทะนงค์ จินดาดวง
40 5820 คุณ ทำนอง ชัยประภา
41 4382 คุณ ธำนง นิมมลนัตน์
42 5620 คุณ นคร บุญยะผลานันท์
43 4529 คุณ นเรศ นนทวาสี
44 5832 คุณ นิคม อินต๊ะเสน
45 5254 คุณ นิพนธ์ เสโลห์
46 5623 คุณ นิมิต โจลานันท์
47 5630 คุณ นิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ
48 5605 คุณ บรรเลง ปรีดา
49 6036 คุณ บุญเกิด ชัยวาฤทธิ์
50 6244 คุณ บุญช่วย เรือนจันทร์
51 5002 คุณ บุญทอง ฟองมูล
52 5306 คุณ บุญเรือง อรรถอรเอก
53 5809 คุณ บุญส่ง สิทธิชัย
54 6430 คุณ ปฐม พูนพัฒนวิชา
55 6031 คุณ ประวิทย์ อุนจะนำ
56 5821 คุณ ประสาน วัฒนากูล
57 6429 คุณ ประสาสน์ จิระวัฒน์
58 5835 คุณ ปรีชา เจือสันติกุลชัย
59 6979 คุณ พงษ์ศักดิ์ ศศิบุตร
60 5805 คุณ พัลลภ จันทรรัตน์
61 5432 คุณ พิทักษ์ วิเศษศิริ
62 5829 คุณ พินิจ พงษ์กลาง
63 4782 คุณ ไพบูลย์ จารุสวัสดิ์
64 5816 คุณ ไพบูลย์ เจริญทรัพย์
65 5619 คุณ ภักดี แซ่จัง
66 4787 คุณ มนตรี อินทราวุธ
67 5826 คุณ มานพ ชมภูรัตน์
68 5471 คุณ มานพ สิทธิ์ธัญ
69 5602 คุณ ยงยุทธ สายยาว
70 5817 คุณ ยงยุทธ อินทะเคหะ
71 6246 คุณ ยศ ปันปา
72 5831 คุณ ยิ่งศักดิ์ นิศากรเกรียงเดช
73 5822 คุณ รักพงษ์ อินทารักษ์
74 5085 คุณ เรวัต ยั่งยืน
75 5265 คุณ วรศักดิ์ คันธพนิต
76 6041 คุณ วัฒนา วัฒนเสนีย์
77 6033 คุณ วิชิต มณีวรรณ
78 5811 คุณ วิทยา แซ่เลี้ยว
79 6226 คุณ วินัย รุจิวัตร
80 6715 คุณ วิริยะ จันทรวิฑูร
81 6707 คุณ วิโรจน์ ปุกมณี
82 6028 คุณ ศิลป์ สิงหลักษณ์
83 5251 คุณ ศุภมิตร อารีวงศ์
84 5823 คุณ สกล ขำรัตน์
85 5255 คุณ ส่งเสริม ตันกิมยง
86 4811 คุณ สทน จารุจินดา
87 5815 คุณ สมชาย มหาวันสุ
88 5408 คุณ สมภพ สีตะพันธุ์
89 5624 คุณ สมงวศ์ สุจริตจันทร์
90 5633 คุณ สมศักดิ์ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
91 5410 คุณ สมหมาย สุภาภา
92 6977 คุณ สวัสดิ์ สีตะพันธุ์
93 6243 คุณ สะอาด เทพจันทร์
94 6713 คุณ สิทธิชัย อันประเสริฐ
95 5013 คุณ สีทน วงศ์สุริยะ
96 6705 คุณ สุจินต์ วงศ์แก้ว
97 6040 คุณ สุทัศน์ ปินทยา
98 5062 คุณ สุทิน จารุจินดา
99 6032 คุณ สุนทร เนตรศิริ
100 5807 คุณ สุนทร พูนพรพัฒนากุล
101 5264 คุณ สุบิน ชัยวิศิษฏ์
102 5810 คุณ สุพจน์ เดชศรีสุภาพ
103 4512 คุณ สุพร ขัณฑสิทธิ์
104 5087 คุณ สุวิทย์ เจริญทรัพย์
105 5836 คุณ แสวง คำเขียว
106 5406 คุณ โสพิศ เกดบุญเรือง
107 5242 คุณ อนันต์ สัมมาทรัพย์
108 5812 คุณ อเนก แซ่คิม
109 6228 คุณ อเนก ศรีวิชัย
110 6037 คุณ อัมพร ศิริบุญมา
111 5628 คุณ อำโภชน์ จันทราภัย
112 5834 คุณ อุดม รุ่งเรืองศรี
113 5027 คุณ กอบพงษ์ เลาหเพ็ญแสง
114 0 คุณ พรพัฒน์ วัฒนากูล
115 0 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
116 4024 พระ เสรี หาญยุทธ (พระเสรีธมฺมวุฒโฑ)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ