ชื่อรุ่น PRC 6-03 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 116 คน
# 2503M6 ประธานรุ่น : คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 5254 คุณ นิพนธ์ เสโลห์
2 5623 คุณ นิมิต โจลานันท์
3 5630 คุณ นิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ
4 5605 คุณ บรรเลง ปรีดา
5 6036 คุณ บุญเกิด ชัยวาฤทธิ์
6 6244 คุณ บุญช่วย เรือนจันทร์
7 5002 คุณ บุญทอง ฟองมูล
8 5306 คุณ บุญเรือง อรรถอรเอก
9 5809 คุณ บุญส่ง สิทธิชัย
10 6430 คุณ ปฐม พูนพัฒนวิชา
11 6031 คุณ ประวิทย์ อุนจะนำ
12 5821 คุณ ประสาน วัฒนากูล
13 6429 คุณ ประสาสน์ จิระวัฒน์
14 5835 คุณ ปรีชา เจือสันติกุลชัย
15 6979 คุณ พงษ์ศักดิ์ ศศิบุตร
16 5805 คุณ พัลลภ จันทรรัตน์
17 5432 คุณ พิทักษ์ วิเศษศิริ
18 5829 คุณ พินิจ พงษ์กลาง
19 4782 คุณ ไพบูลย์ จารุสวัสดิ์
20 5816 คุณ ไพบูลย์ เจริญทรัพย์
21 5619 คุณ ภักดี แซ่จัง
22 4787 คุณ มนตรี อินทราวุธ
23 5826 คุณ มานพ ชมภูรัตน์
24 5471 คุณ มานพ สิทธิ์ธัญ
25 5602 คุณ ยงยุทธ สายยาว
26 5817 คุณ ยงยุทธ อินทะเคหะ
27 6246 คุณ ยศ ปันปา
28 5831 คุณ ยิ่งศักดิ์ นิศากรเกรียงเดช
29 5822 คุณ รักพงษ์ อินทารักษ์
30 5085 คุณ เรวัต ยั่งยืน
31 5265 คุณ วรศักดิ์ คันธพนิต
32 6041 คุณ วัฒนา วัฒนเสนีย์
33 6033 คุณ วิชิต มณีวรรณ
34 5811 คุณ วิทยา แซ่เลี้ยว
35 6226 คุณ วินัย รุจิวัตร
36 6715 คุณ วิริยะ จันทรวิฑูร
37 6707 คุณ วิโรจน์ ปุกมณี
38 6028 คุณ ศิลป์ สิงหลักษณ์
39 5251 คุณ ศุภมิตร อารีวงศ์
40 5823 คุณ สกล ขำรัตน์
41 5255 คุณ ส่งเสริม ตันกิมยง
42 4811 คุณ สทน จารุจินดา
43 5815 คุณ สมชาย มหาวันสุ
44 5408 คุณ สมภพ สีตะพันธุ์
45 5624 คุณ สมงวศ์ สุจริตจันทร์
46 5633 คุณ สมศักดิ์ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
47 5410 คุณ สมหมาย สุภาภา
48 6977 คุณ สวัสดิ์ สีตะพันธุ์
49 6243 คุณ สะอาด เทพจันทร์
50 6713 คุณ สิทธิชัย อันประเสริฐ
51 5013 คุณ สีทน วงศ์สุริยะ
52 6705 คุณ สุจินต์ วงศ์แก้ว
53 6040 คุณ สุทัศน์ ปินทยา
54 5062 คุณ สุทิน จารุจินดา
55 6032 คุณ สุนทร เนตรศิริ
56 5807 คุณ สุนทร พูนพรพัฒนากุล
57 5264 คุณ สุบิน ชัยวิศิษฏ์
58 5810 คุณ สุพจน์ เดชศรีสุภาพ
59 4512 คุณ สุพร ขัณฑสิทธิ์
60 5087 คุณ สุวิทย์ เจริญทรัพย์
61 5836 คุณ แสวง คำเขียว
62 5406 คุณ โสพิศ เกดบุญเรือง
63 5242 คุณ อนันต์ สัมมาทรัพย์
64 5812 คุณ อเนก แซ่คิม
65 6228 คุณ อเนก ศรีวิชัย
66 6037 คุณ อัมพร ศิริบุญมา
67 5628 คุณ อำโภชน์ จันทราภัย
68 5834 คุณ อุดม รุ่งเรืองศรี
69 5243 คุณ กวี สมศรี
70 5317 คุณ กิติพันธ์ ตันประเสริฐ
71 5042 คุณ เกรียงศักดิ์ โกมลรัตน์
72 5262 คุณ เกษม ไชยวงษ์
73 6227 คุณ เกษม ติยวลีย์
74 5246 คุณ เกษม ฤทธิเดช
75 5824 คุณ เขียน แสงหนุ่ม
76 6712 คุณ คำอ้าย ไชยวงศ์
77 6431 คุณ จรัส กัญชนะ
78 5833 คุณ จรัส ชอบดี
79 6029 คุณ จันทร์ แซ่โล้ว
80 6238 คุณ จำนงค์ ต๊ะพันธ์
81 5055 คุณ จุลเนตร รัตนศรี
82 5806 คุณ Chainarong Kanthapanit อ๊อต
83 5837 คุณ ชัยรัตน์ แซ่โค้ว
84 6027 คุณ ชาญชัย ภู่สวัสดิ์
85 4540 คุณ ชิงชัย ไชยประคอง
86 5307 คุณ ชิดเชื้อ แซ่เตีย
87 5249 คุณ ชูชาติ พันธุศิลป์
88 5044 คุณ เชาว์ ปัญจะไชยา
89 5244 คุณ ณรงค์ กัญจน์นพ
90 4278 คุณ ณรงค์ มณีกาญจน์
91 5084 คุณ ณรงค์ สุวภาพ
92 6708 คุณ ดุสิต ไชยประเสริฐ
93 5259 คุณ เดชอุดม นิยมธรรม
94 5960 คุณ ทรงวุฒิ กลันทะกะสุวรรณ
95 5947 คุณ ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
96 5825 คุณ ทวีศักดิ์ แซ่จู
97 4501 คุณ ทะนงค์ จินดาดวง
98 5820 คุณ ทำนอง ชัยประภา
99 4382 คุณ ธำนง นิมมลนัตน์
100 5620 คุณ นคร บุญยะผลานันท์
101 4529 คุณ นเรศ นนทวาสี
102 5832 คุณ นิคม อินต๊ะเสน
103 คุณ กิตพันธ์ ตันประเสริฐ
104 5262 คุณ เกษม ฐานานุกูล
105 4779 คุณ คงศักดิ์ ตียาคม
106 4207 คุณ ณรงค์ มุนิกานนท์
107 5741 คุณ ทวี ทะพิงค์แก
108 0 คุณ ธำรง นิมมลรัตน์
109 คุณ รักพงษ์ อันทารัตน
110 คุณ วีระ คำวิเศษณ์
111 5622 คุณ สุวิทย์ นันทนภลพ
112 0 คุณ พต.จรัล กัญชนะ
113 0 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
114 4024 พระ เสรี หาญยุทธ (พระเสรีธมฺมวุฒโฑ)
115 5027 คุณ กอบพงษ์ เลาหเพ็ญแสง
116 0 คุณ พรพัฒน์ วัฒนากูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ