ชื่อรุ่น PRC 6-03 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 115 คน
# 2503M6 ประธานรุ่น : คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 5623 คุณ นิมิต โจลานันท์
2 5630 คุณ นิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ
3 5605 คุณ บรรเลง ปรีดา
4 6036 คุณ บุญเกิด ชัยวาฤทธิ์
5 6244 คุณ บุญช่วย เรือนจันทร์
6 5002 คุณ บุญทอง ฟองมูล
7 5306 คุณ บุญเรือง อรรถอรเอก
8 5809 คุณ บุญส่ง สิทธิชัย
9 6430 คุณ ปฐม พูนพัฒนวิชา
10 6031 คุณ ประวิทย์ อุนจะนำ
11 5821 คุณ ประสาน วัฒนากูล
12 6429 คุณ ประสาสน์ จิระวัฒน์
13 5835 คุณ ปรีชา เจือสันติกุลชัย
14 6979 คุณ พงษ์ศักดิ์ ศศิบุตร
15 5805 คุณ พัลลภ จันทรรัตน์
16 5432 คุณ พิทักษ์ วิเศษศิริ
17 5829 คุณ พินิจ พงษ์กลาง
18 4782 คุณ ไพบูลย์ จารุสวัสดิ์
19 5816 คุณ ไพบูลย์ เจริญทรัพย์
20 5619 คุณ ภักดี แซ่จัง
21 4787 คุณ มนตรี อินทราวุธ
22 5826 คุณ มานพ ชมภูรัตน์
23 5471 คุณ มานพ สิทธิ์ธัญ
24 5602 คุณ ยงยุทธ สายยาว
25 5817 คุณ ยงยุทธ อินทะเคหะ
26 6246 คุณ ยศ ปันปา
27 5831 คุณ ยิ่งศักดิ์ นิศากรเกรียงเดช
28 5822 คุณ รักพงษ์ อินทารักษ์
29 5085 คุณ เรวัต ยั่งยืน
30 5265 คุณ วรศักดิ์ คันธพนิต
31 6041 คุณ วัฒนา วัฒนเสนีย์
32 6033 คุณ วิชิต มณีวรรณ
33 5811 คุณ วิทยา แซ่เลี้ยว
34 6226 คุณ วินัย รุจิวัตร
35 6715 คุณ วิริยะ จันทรวิฑูร
36 6707 คุณ วิโรจน์ ปุกมณี
37 6028 คุณ ศิลป์ สิงหลักษณ์
38 5251 คุณ ศุภมิตร อารีวงศ์
39 5823 คุณ สกล ขำรัตน์
40 5255 คุณ ส่งเสริม ตันกิมยง
41 4811 คุณ สทน จารุจินดา
42 5815 คุณ สมชาย มหาวันสุ
43 5408 คุณ สมภพ สีตะพันธุ์
44 5624 คุณ สมงวศ์ สุจริตจันทร์
45 5633 คุณ สมศักดิ์ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
46 5410 คุณ สมหมาย สุภาภา
47 6977 คุณ สวัสดิ์ สีตะพันธุ์
48 6243 คุณ สะอาด เทพจันทร์
49 6713 คุณ สิทธิชัย อันประเสริฐ
50 5013 คุณ สีทน วงศ์สุริยะ
51 6705 คุณ สุจินต์ วงศ์แก้ว
52 6040 คุณ สุทัศน์ ปินทยา
53 5062 คุณ สุทิน จารุจินดา
54 6032 คุณ สุนทร เนตรศิริ
55 5807 คุณ สุนทร พูนพรพัฒนากุล
56 5264 คุณ สุบิน ชัยวิศิษฏ์
57 5810 คุณ สุพจน์ เดชศรีสุภาพ
58 4512 คุณ สุพร ขัณฑสิทธิ์
59 5087 คุณ สุวิทย์ เจริญทรัพย์
60 5836 คุณ แสวง คำเขียว
61 5406 คุณ โสพิศ เกดบุญเรือง
62 5242 คุณ อนันต์ สัมมาทรัพย์
63 5812 คุณ อเนก แซ่คิม
64 6228 คุณ อเนก ศรีวิชัย
65 6037 คุณ อัมพร ศิริบุญมา
66 5628 คุณ อำโภชน์ จันทราภัย
67 5834 คุณ อุดม รุ่งเรืองศรี
68 5243 คุณ กวี สมศรี
69 5317 คุณ กิติพันธ์ ตันประเสริฐ
70 5042 คุณ เกรียงศักดิ์ โกมลรัตน์
71 5262 คุณ เกษม ไชยวงษ์
72 6227 คุณ เกษม ติยวลีย์
73 5246 คุณ เกษม ฤทธิเดช
74 5824 คุณ เขียน แสงหนุ่ม
75 6712 คุณ คำอ้าย ไชยวงศ์
76 6431 คุณ จรัส กัญชนะ
77 5833 คุณ จรัส ชอบดี
78 6029 คุณ จันทร์ แซ่โล้ว
79 6238 คุณ จำนงค์ ต๊ะพันธ์
80 5055 คุณ จุลเนตร รัตนศรี
81 5806 คุณ Chainarong Kanthapanit อ๊อต
82 5837 คุณ ชัยรัตน์ แซ่โค้ว
83 6027 คุณ ชาญชัย ภู่สวัสดิ์
84 4540 คุณ ชิงชัย ไชยประคอง
85 5307 คุณ ชิดเชื้อ แซ่เตีย
86 5249 คุณ ชูชาติ พันธุศิลป์
87 5044 คุณ เชาว์ ปัญจะไชยา
88 5244 คุณ ณรงค์ กัญจน์นพ
89 4278 คุณ ณรงค์ มณีกาญจน์
90 5084 คุณ ณรงค์ สุวภาพ
91 6708 คุณ ดุสิต ไชยประเสริฐ
92 5259 คุณ เดชอุดม นิยมธรรม
93 5960 คุณ ทรงวุฒิ กลันทะกะสุวรรณ
94 5947 คุณ ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
95 5825 คุณ ทวีศักดิ์ แซ่จู
96 4501 คุณ ทะนงค์ จินดาดวง
97 5820 คุณ ทำนอง ชัยประภา
98 4382 คุณ ธำนง นิมมลนัตน์
99 5620 คุณ นคร บุญยะผลานันท์
100 4529 คุณ นเรศ นนทวาสี
101 5832 คุณ นิคม อินต๊ะเสน
102 คุณ กิตพันธ์ ตันประเสริฐ
103 5262 คุณ เกษม ฐานานุกูล
104 4779 คุณ คงศักดิ์ ตียาคม
105 4207 คุณ ณรงค์ มุนิกานนท์
106 5741 คุณ ทวี ทะพิงค์แก
107 0 คุณ ธำรง นิมมลรัตน์
108 คุณ รักพงษ์ อันทารัตน
109 คุณ วีระ คำวิเศษณ์
110 5622 คุณ สุวิทย์ นันทนภลพ
111 0 คุณ พต.จรัล กัญชนะ
112 0 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
113 4024 พระ เสรี หาญยุทธ (พระเสรีธมฺมวุฒโฑ)
114 5027 คุณ กอบพงษ์ เลาหเพ็ญแสง
115 0 คุณ พรพัฒน์ วัฒนากูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ