ชื่อรุ่น PRC 2482 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 31 คน
# 2482M8 ประธานรุ่น : คุณจรินทร์ เบน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 1748 คุณ จรินทร์ เบน
2 2045 คุณ คำอ้าย รังสรรค์
3 1750 คุณ จันทร สุริยา
4 2595 คุณ จำเนียร พรหมบุญ
5 1113 คุณ เจริญ แดงสุวรรณ
6 2546 คุณ เซ่งบุน แซ่เล้า
7 1588 คุณ ดวงจันทร์ มณีสุวรรณ
8 1754 คุณ ดวงจันทร์ รุ่งเรืองวงศ์
9 1704 คุณ ดวงทิพย์ วรรณสุคำ
10 2535 คุณ นิยม เทพสิทธา
11 1677 คุณ บุญช่วย เจิรญภักดี
12 1438 คุณ บุญชู สุขเสริฐ
13 2328 คุณ บุญท้วน ชัชวาล
14 1411 คุณ บุญมี ศรีวิชัย
15 1743 คุณ บุญมี สุวรรณโกศล
16 1212 คุณ บุญเลิศ ไชยทิพย์
17 1591 คุณ บุญศรี ขันติสิทธิ์
18 2320 คุณ บุญส่ง เหลียวตระกูล
19 2318 คุณ ประมณฑ์ วสุวัต
20 2596 คุณ พร ดวงผ่อง
21 2530 คุณ ละปอ วิไลวงศ์
22 1281 คุณ สมัย ไชยวัณณ์
23 1768 คุณ สวิง ยังอิ่มสุข
24 1990 คุณ สำเนียง จันทรศัพท์
25 1587 คุณ สุเทพ เผ่าชัย
26 2407 คุณ สุเทิน มณีเลิศ
27 2670 คุณ เสวก ณ ถลาง
28 2081 คุณ เหม่มแช แซ่เล่า
29 1449 คุณ อัมพร สมบูรณ์ยิ่ง
30 2092 คุณ อินทยง ไชยกาญจน์
31 12 คุณ ตาคำ พรรธาวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ