ชื่อรุ่น คุณ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 394 คน
# 2554M6 ประธานรุ่น : นายสมพร บุญปราบ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27704 นางสาว วิรดา คุณะไชยโชติ ปิง
2 27746 นางสาว ลลิต อรุณฤทธิเดชา ปอย
3 27787 นาย สุรชาติ ยาวิราช ฮง
4 27811 นาย วิทวัส ท้าวคำลือ มาร์ค
5 27945 นางสาว พนิตธิดา พิชัยศรทัต June
6 28624 นาย อนุรัญช์ สุประดิษฐ์ กระตั้วkatua
7 28626 นาย ภัทรกฤต ปทุมาสูตร boss
8 28631 นาย กัญจน์ ประสมทรัพย์ Tuinoy
9 28632 นาย พงศธร ธงชัย บีม
10 28633 นางสาว นภัสวรรณ ปฐมเนติกุล ฟ้า
11 28635 นางสาว ธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์ น้ำ
12 28636 นาย บดินทร์ วงศ์สวัสดิ์ มอส
13 28640 นาย วัศพล สิทธิโรจนกุล mike
14 28642 นางสาว กัญจิกา จิตรประเสริฐศรี มาย
15 28643 นาย คทา พันธจักร มาย
16 28649 นางสาว อสมา กาญจนกามล ม้อน
17 28650 นาย กิตติภัฎ ศรีศิลปนันท์ บอนไซ
18 28651 นางสาว รินทร์รัตน์ ศิริรัตน์ โอปอร์
19 28653 นาย ธีรชัย เจียระนัยปรีดา ELF
20 28657 นางสาว ชนากานต์ ศิริรัตน์ กานต์
21 28658 นางสาว ณิรดา สมจิตร ฟ้า
22 28660 นาย จิรพัฒน์ ตียาภรณ์ โอ๊ต
23 28662 นาย ธัชพง สุขมงคลเจริญ กานต์
24 28663 นางสาว ธัญลักษณ์ หวงสุวรรณากร เต้น
25 28664 นางสาว วัชรีพร มอรอยอ ลูกไม้
26 28669 นางสาว เกวลิน ตุ่นแก้ว ฝ้าย
27 28670 นางสาว สุริษา จินดาสมบูรณ์ อ๋อ
28 28672 นางสาว ศศิวิมล ใจศิลป์ นัท
29 28673 นาย สหรัฐ ลิ้มศิริตระกูล dome
30 28674 นาย เอกกมล มณีใส โย
31 28675 นางสาว กันยารัตน์ อาษากิจ Ploy
32 28677 นาย กฤติณห์ นิ่มศิริเรืองผล เฟม
33 28679 นางสาว วิริณ ชัยรัต ริณ
34 28681 นางสาว ชญาณิกา ชูเชิด มายด์
35 28683 นางสาว เปรมกมล เฮงจีระจรัส Pond
36 28684 นาย ภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ ปรินส์
37 28687 นาย ภัคพล สิทธิวงศ์ อัพ
38 28690 นางสาว สิริกัญญา ไชยวงศ์แก้ว กวาง
39 28695 นางสาว ชนม์นิภา ชิกรัตน์ oil
40 28697 นางสาว ธนพร เอื้องสวัสดิ์ นิม
41 28698 นาย ภาณุรัตน์ กิตติวาณิชย์ ต่อ
42 28704 นางสาว ธนัญญา พฤกษ์เสถียร พริม
43 28706 นางสาว ภัคนิฐ วิบูลสุข มะปราง
44 28707 นางสาว วรณัน คุณาศักดากุล หยก
45 28708 นาย กานต์ กาญจนวงศ์ ม้ง
46 28711 นาย ณัฏฐ์ปพน ตันตราธนานุวัฒน์ ปิง
47 28714 นางสาว พิชญา พิมสาร เพลง
48 28717 นางสาว กรัณยวรรธก์ อินทร์วงศ์ Anya
49 28718 นางสาว ณัฐกานต์ เป็นต้น ฝ้าย
50 28719 นางสาว ศศิธร แสงสว่างสัจกุล Joy
51 28720 นางสาว ทวิติยา ยอดเมือง บีบี้
52 28722 นางสาว อังคณา กิจมี numfon
53 28724 นางสาว พราวพร กริชเอี่ยมคุณ Prow
54 28725 นางสาว วฤณ ลิ้มตระกูล ปราง
55 28728 นางสาว พิชชาพร วงค์บุญตัน แฟง
56 28729 นาย ศิรินทร์ สวัสดิ์ศรี เจมส์
57 28732 นาย ณภัทร ศุภรัตน์ภิญโญ Top
58 28734 นางสาว ชนากานต์ วสันตวิษุวัต บีม
59 28738 นางสาว พรพิมล กันธะลีย์ กิ๊ฟ
60 28742 นางสาว หทัยชนก เนตรประสาท เจนนี่
61 28747 นางสาว พิมผกา พิมพ์สารี Pim
62 28749 นาย วรเมธ พัฒนกิจจารักษ์ เนม
63 28750 นาย กอสิน เลาหะวิสุทธิ์ 4
64 28751 นางสาว ดรุณี ใจเที่ยง แพรว
65 28753 นาย ทศพร ขัติยะ อ๊อฟแอ็บ
66 28754 นางสาว นิจทิชานันธิ์ ทองพนารักษ์ ปู
67 28755 นาย ศุภวิชญ์ ศิริ bright
68 28756 นางสาว รังสิรัชต์ เศรษฐกร jetaime
69 28757 นาย ศตวรรษ ชมชื่น o
70 28760 นางสาว ณัฐชา อุ่นแสง โบว์
71 28763 นางสาว ณัชชา วงศ์ปัญญาถาวร จีจี้
72 28766 นางสาว จุติพร ศิริเขตต์ ติ๊นา
73 28771 นาย ณัฐพนธ์ พลับประสงค์ นัท
74 28774 นางสาว ปิยธิดา ไชยชนะ พูน
75 28775 นาย ภัคธร แย้มเยื้อน โก้
76 28778 นางสาว ประภาสิณี เพ็ชรภู่ บิว
77 28779 นาย กิตติชัย สุเมธานุภาพ โค้ก
78 28780 นางสาว ธัญรดา ลิขิตเสถียร ทาย
79 28782 นางสาว ณัชชา รังสรรค์ แก้ม
80 28783 นาย ปิยวัฒน์ ชื่นชม nut
81 28784 นาย สุรธวัช ฉัตรบรรยงค์ พูม
82 28787 นางสาว มณีพร แสงศิริคุณ ray
83 28788 นางสาว ณัฐชยา บุญจันทร์ต๊ะ Baifern
84 28794 นางสาว รัตนากร สมโพธิ์ น้ำมิ้น
85 28795 นางสาว บุษบารัตน์ กล้าหาญ อ้อ
86 28796 นาย ธนโชติ สุขสำราญ เท็น
87 28797 นางสาว เกศินี มามีสุข เบียร์
88 28798 นาย พิชญ คำมูล Chain
89 28799 นางสาว ธวัลรัตน์ ตันพฤทธิอนันต์ Ant
90 28804 นางสาว อารยาภรณ์ ทีฆพุฒิ ซิ้วหงษ์
91 28805 นาย ธิติวุฒิ หลิ่มเทศ bom
92 28808 นางสาว ชนิภา มิตรวงษา เกด
93 28811 นาย ศักดิธัช ปัญญามูลวงศา Chopper
94 28812 นางสาว จรรยาลักษณ์ ดวงพิชัย ป่าน
95 28813 นางสาว พิจาริน ประเวทย์จิตต์ Bee
96 28814 นาย พงษ์ธิษณ์ อินทพันธุ์ เอี๋ยว
97 28819 นาย นภพล แซ่แห่ว GoGo
98 28820 นางสาว ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ น้ำพุ
99 28821 นางสาว เบญจารักษ์ สุจริตกุล ป้อม
100 28822 นาย ศุภวัฒน์ สัจจะวาที แบงค์
101 28824 นางสาว นัยนา ปิณฑะสุต ก้อย
102 28827 นาย ธัชพล คนเพียร f
103 28828 นางสาว ศิริกานดา กันธิยะ milk
104 28829 นางสาว ณัฐธิดา แก้วพรมมา ฟ้า
105 28830 นางสาว จิตติรัตน์ เจนร่วมจิต min
106 28834 นางสาว ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ อิ๋ม
107 28836 นาย ศรายุทธ ปันกาศ Te
108 28838 นางสาว จินต์จุฑา ชินายศ ping
109 28842 นาย ชัยวัฒน์ ผาพิศาล ball
110 28843 นางสาว สิริกร สาททอง เฟรณ
111 28845 นางสาว ณัฐญาดา สิงหไกรลาศ เค้ก
112 28848 นางสาว กชกร ฤกษ์ดี แตงโม
113 28852 นาย ธามธนัท ดวงเมือง น๊อต
114 28854 นางสาว ปาริฉัตร อินชัย Nan
115 28860 นางสาว นิโลบล แสงสรศรี cartoon
116 28862 นางสาว จิรนันท์ ธรรมเสนา วิว
117 28865 นาย อนิรุทธ์ บุญมหาธนากร Mike
118 28868 นางสาว จุฑามาศ อยู่อย่างไท karn
119 28871 นางสาว นัศรี แสวงศิริผล รี
120 28873 นาย โรจนินทร์ พงศภัควรวัฒน์ sun
121 28875 นางสาว วีรยา ตันทโอภาส พลอย
122 28876 นางสาว มัณฑิรา วิไลวงศ์ มิ้น
123 28877 นาย ธนบดี ณ สุรินทร์ bush
124 28879 นางสาว ชนิกานต์ ลีรสวัสดิอำพน อุ้ย
125 28884 นางสาว สองลักษณ์ ใจวงศ์เพ็ญ สอง
126 28885 นางสาว ชนม์นิภา นิลพันธุ์ แอมมี่
127 28890 นาย บิน เอื้ออำนวย เบ๊บ
128 28892 นางสาว ธนภรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา โบว์
129 28893 นาย ชัยรัตน์ ท่อเทศ bank
130 28899 นางสาว กัญญามาศ บุญยืน Toy
131 28901 นาย จุฑา นฤปจาตุรงค์พร บลูเชอร์
132 28904 นางสาว อนุธิดา กิจบัญชา จี๋
133 28905 นางสาว กีรติกา ดาวเวียงกัน Milk
134 28907 นาย ภูรงค์ เลาหวิรภาพ มะตอย
135 28908 นาย ธฤษณุ ธนิตจารุกุล ปรินส์
136 28909 นาย สมบูรณ์ สามแก้ว เหินฟ้า
137 28911 นาย วสุ พรหมศรี มิ้น
138 28912 นาย กรกฏ รัตนมหามณีกร Jom
139 28913 นาย ณัทกฤช คำสุขใส มอส
140 28914 นางสาว สิริภัทร คูตระกูล ยุ้ย
141 28915 นาย คมชาญ ตาคำ ต้น
142 28916 นางสาว ฟารีดา อิทธิฤทธิพันธุ์ ฟิน
143 28917 นางสาว นิมมิตา จิระอรุณ หยิน
144 28918 นางสาว หทัยรัตน์ กันธรส Mint
145 28919 นาย สมพร บุญปราบ เบียร์
146 28923 นาย วรพงศ์ ชำนิวิกัยพงศ์ ก้อง
147 28925 นางสาว เขมจิรา เมืองลือ เบญจ์
148 28926 นางสาว ปิยตุลย์ ทองอร่าม การ์ตูน
149 28934 นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล มอส
150 28936 นาย ลภน ปินตา น้ำต้น
151 28937 นาย บงกฤช วานิชขจร แวน
152 28939 นาย ณัฐภูมิ เกษอินทร์ jumbo
153 28944 นาย กิตติศักดิ์ ลือศักดากุล จิงโจ้
154 28951 นาย ณภัทร พะเนียงเวทย์ บุ๊ง
155 28953 นาย กิตติภพ คันธา ball
156 28955 นาย พิชญพงศ์ ศิลา เจมส์
157 28956 นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง ไมค์
158 28957 นาย รวิพล ปานโกศล เบนซ์
159 28960 นาย ณัชพล เทพบุญ Nuch
160 28961 นาย ดนย์ วงษ์ยะรา Don
161 28962 นาย สุทธิภัทร สุทธเสน โจม
162 28965 นาย ทักษ์ดนัย เอื้ออำนวย ball
163 28966 นาย พชร พยาราษฎร์ Gun
164 28972 นาย ณัฐภัทร ลีรพันธุ์ mix
165 28973 นาย ณัฐวัตร ลีรพันธุ์
166 28976 นาย จิรายุ จันตะศิลป์ junior
167 28978 นาย เสฎฐวุฒิ โลหะโชติ
168 28979 นาย ศิวกร สังขิริ Korn
169 28980 นาย นพกร โกสินทร์ พร้อม
170 28982 นาย พชรพล บุญเจริญ กล้า
171 28983 นาย ณัฐภัทร พระทอง เฟริสท์
172 28984 นาย ณัฐดนัย ดวงแก้ว ณัฐ
173 28985 นาย ชวลิต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ บอส
174 28993 นาย ชนินทร์ธร เมฆสุวรรณ ปังปอนด์
175 29005 นาย ชญานิน สวรรค์ขวัญ โฟล์ค
176 29006 นาย ชินดนัย สวรรค์ขวัญ Ford
177 29008 นางสาว ภูษณิศา ทองประทุม ไอติม
178 29009 นางสาว ภาวินี ปานมงคล ฝ้าย
179 29010 นางสาว ชนากานต์ วงศ์รัตนวรรณ หนอยแน่
180 29012 นางสาว ชนม์นิภา โอบนิธิสุรดิษ น้ำน่าน
181 29014 นางสาว พัชรพร ฤทธิ์ทา แอม
182 29015 นางสาว รุ้งพรรษา โล่ห์เพ็ชร รุ้ง
183 29016 นางสาว กัญญาณัฐ พิรุณรัตน์ นัท
184 29018 นางสาว วรนารี ถาวรรุ่งกิจ เก้า
185 29019 นางสาว ณัฐนิชา จันทร์อินทร์ ปอนด์
186 29022 นางสาว สุธีรา ณ เชียงใหม่ เหมียว
187 29023 นางสาว ปวรา เลิศชูสกุล krow
188 29024 นางสาว ปวริน เลิศชูสกุล kwan
189 29025 นางสาว ศุภร ศิริวรรธนาภา แพร
190 29026 นางสาว นิสรา วงศ์อุทัย อุ้มอิ้ม
191 29028 นางสาว สุภาพร สิงห์หะราช cream
192 29034 นางสาว ขวัญดาว รุ่งเรือง Maprang
193 29035 นางสาว โชติณัฎฐ์ กัลยา กวาง
194 29038 นางสาว ธนสุคนธ์ อุบลศรี ลูกจันทน์
195 29040 นางสาว ธีร์ดา รูปสุวรรณ แจน
196 29044 นางสาว บงกช ตาชัย cake
197 29045 นางสาว ธนัชพร ร่วมศรี บิวตี้
198 29047 นางสาว ศศิกาญจน์ แสนธิการ numtarn
199 29049 นางสาว ปิย์วรา สิริจิตราภรณ์ อิ้งค์
200 29051 นางสาว นุชบา ดอกไม้เงิน กิ๊บ
201 29052 นางสาว รตา แก้วทิตย์ แชนน์
202 29053 นางสาว พิสชา ชัยขุนพล พีด
203 29054 นางสาว นวรัตน์ ยะอนันต์ หยง
204 29055 นางสาว ตะวันนา สายน้ำ แซ่จิว Mei
205 29058 นางสาว ฉันทิกา ใหม่เทวินทร์ โอปอ
206 29059 นางสาว ปั้นหยา ณ เชียงใหม่ ส้มป่อย
207 29063 นางสาว กัลยา อุทรา กิ๊ฟ
208 29067 นางสาว เพทาย เสาเมืองมูล Nam-tarn
209 29070 นางสาว จุฑามาศ เรืองศิลป์ poopey
210 29076 นางสาว อรระวี ชุ่มใจ Momo
211 29105 นาย ชินกฤต นิลวรรณ
212 29107 นาย ณัฐนนท์ พรพิภาค โอ๊ต
213 29126 นางสาว ปารัช วิษณุมหิมาชัย ผิง-ผิง
214 29141 นางสาว โสภิดา เค้าศรีวงษ์ แนน
215 29144 นาย ปรีชาชาญ ล่ามช้าง เต๊ะ
216 29145 นาย นพรัตน์ ดวงศรี แน็ท
217 29147 นางสาว ศิรภัสสร ไชยเป็ง พิมพ์
218 29149 นางสาว ปราย เรืองไวทย ปราย
219 29152 นาย รัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ อบอุ่น
220 29153 นาย ปฐมพร ศิริวัฒน์ อาย
221 29157 นาย พชร หอเจริญ first
222 29158 นางสาว ศตนรร ชุณวงษ์ ยีน
223 29162 นาย ธนัช ครองทรัพย์ Beam
224 29169 นาย ประวีณ อยรังสฤษฎ์กูล win
225 29170 นางสาว พรรษมน รติรังสี Pom ( ปอม )
226 29171 นาย ภัคพล ครองบารมี กานต์
227 29174 นาย อิศราชนุวัฒภ์ หาญสนามยุทธ เจมส์บอนด์
228 29205 นาย อุดมชัย อุทรา นิว
229 29210 นาย จิระวัฒน์ เกษจรัล ปังปอนด์
230 30003 นางสาว มัญชุภา เกิดประดิษฐ์ มีน
231 30023 นาย พิสิษฐ์ มาลาศรี Poppy
232 30041 นาย สถาพร นากวิไล ปู
233 30045 นาย พลพรสรวง เรืองศรีเจริญรุ่ง มอส
234 30052 นางสาว ศุภิสรา รัศมีพลังสันติ ผึ้ง
235 30054 นาย สหรัฐ อำพรไพ
236 30056 นาย โชค ผลละออ Dam
237 30059 นาย ทรงยศ พุทธิกุล หยก
238 30062 นางสาว กมลชนก นิลโขง หมิว
239 30075 นางสาว รัชนก กันแก้ว nook
240 30082 นาย กฤตวัฒน์ กุณาน้อย เบลล์
241 30083 นางสาว ฉัตรฑริกา ปัญญาโสภา ขิม
242 30085 นางสาว ปัทมพร ศีลสังวรคุณ หมิว
243 30829 นางสาว นภัสสร อ่ำเทศ Rung
244 30834 นางสาว พัทธมน ปงกองแก้ว Pai
245 30838 นาย ณัฐนนท์ ราชสิทธิ์ fame
246 30848 นางสาว อรวรรยา ก๋าตุ้ย เฟิส
247 30886 นาย พชรพล ชาญชัยสมร นิค
248 31071 นาย วรปรัชญ์ แสนสุวรรณ์ Peak
249 31598 นาย ชาติเชื้อ หุตามัย สอง
250 31603 นาย ธีรเชษฐ์ แก้วกำเนิด Title
251 31631 นาย ภีระ พิชญเวคิน ปิง
252 31715 นางสาว วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ น้ำใจ
253 31718 นางสาว ธัญสินี รัตนกวิน Mine
254 32323 นางสาว อาทิตยา ทองวานิช ส้มโอ
255 32349 นาย ชนกนันท์ แซ่ลี้ อะตอม
256 32375 นางสาว อัลิปรียา ลิขิตตระกูลวงศ์ เมย์
257 32512 นางสาว กีรติ์กมล ศิริ มาย
258 33015 นางสาว กนกนภา บุญส่งประเสริฐ น้ำหอม
259 33018 นางสาว ณัฏฐา นันทขว้าง Aung-ing
260 33022 นาย ธีรพันธุ์ เรืองศิริ ตุ่ย
261 33050 นางสาว ณัฐนิชา นาคภาณุวัฒน์ ยุ้ย
262 33068 นางสาว นุสสรี ปิยไท หมี่หมี
263 33427 นาย เกษม ไชยสถิตวานิช เฟรนด์
264 33433 นาย กันตภณ วิบูลย์ศักดิ์สกุล Pum
265 33436 นาย นรภัทร กมลาพร ลูกไม้
266 34049 นางสาว สุพิชชา เทพกุล แอม
267 34052 นางสาว ปรีดาภรณ์ โพธิป๊อ พลอย
268 34054 นางสาว ณภัทร สารสุวรรณ valent
269 34057 นาย ปุณณวิช พันทอง ไม้
270 34059 นาย วรเทพ หวังตระกูลชัย เทพ
271 34061 นาย ธัญสิทธิ์ พัทธะศิลป์ ณัฐ
272 34063 นางสาว ฐิติพร อ้ายดี เมล่อน
273 34064 นางสาว วราภรณ์ ขันสุรินทร์ นาย
274 34065 นาย กวินภพ จิโน มาร์ค
275 34066 นางสาว ชนิดาภา ธัญธราดล แพง
276 34067 นาย พิตรพิบูล ข่ายสุวรรณ เครน
277 34068 นางสาว เกวลี นุกูลกิจบำรุง แป้ง
278 34070 นางสาว บุษรินทร์ สิงห์แก้ว ส้มโอ
279 34071 นางสาว ฐิติกานต์ เพาะโภชน์ ฝน
280 34072 นางสาว ศุภนิดา ธิป้อ โบว์
281 34073 นางสาว จุฑาทิพย์ สว่างจิตร ทิพย์
282 34074 นาย ศุภวิชญ์ กันทะวงศ์ ต้น
283 34075 นางสาว พิชญ์สินี นิลพรัตน์ อีฟ
284 34076 นางสาว ธมลวรรณ ริญญา มด
285 34077 นาย พานุพงษ์ ผิวเหลือง เฟิรสท์
286 34079 นาย ภาณุพงศ์ ภูเขา นุ
287 34081 นางสาว ธรณ์ธันย์ ใบสุวรรณ หมิง หมิง
288 34083 นางสาว ดวงกมล มังคละคีรี น้ำ
289 34084 นางสาว วริศรา กองอินทร์ มิ้น
290 34085 นางสาว พชรมน คำปันติ๊บ อุ๊ฟอิ๊ฟ
291 34086 นางสาว ชวิศา บุญมา เนย
292 34088 นาย ปภาวิน พรหมฟัง โอ๊ค
293 34089 นางสาว ภูสุดา ยุวเลิศวาณิช พูห์
294 34091 นางสาว นภัสรา สุวรรณโพธิฉัตร เฟิร์น
295 34094 นาย ณัฐวุฒิ พงค์ปวน นัท
296 34095 นางสาว พัฒน์นภพรรณ ฐิตะสิริ แก้ม
297 34096 นางสาว กมลวรรณ กาละปัน มาย
298 34099 นาย ธัญพิสิษฐ์ คำอิสระ ทิ้วบ์
299 34100 นางสาว พิรญาณ์ อยู่จำรัส กานต์
300 34101 นาย บารมี บุณยรัตนสุนทร เจมส์
301 34102 นางสาว ศุภนิดา ทาวงค์ ฟ้า
302 34103 นางสาว ศศิพิมพ์ ศิริธร พิมพ์
303 34106 นางสาว อารียา ปัญญาวงค์ แอม
304 34109 นางสาว ณัฏฐนันท์ กิจจานุลักษณ์ หลิว
305 34111 นาย สันติมน ทองเกตุ Non
306 34112 นางสาว มัญชุพร นาวีพัฒนา บี
307 34113 นางสาว นันทพร ทองคำ น้ำค้าง
308 34115 นางสาว อชิรญาณ์ แสงเพชร ชะเอม
309 34116 นางสาว ชวิศา มณีโกศล ปุ้ย
310 34117 นาย ธาม อ๋างสกุล ธาม
311 34119 นางสาว ปาณิศา พฤกษาพันธ์ทวี ป่าน
312 34120 นาย พงศธร แผ่วสูงเนิน บูม
313 34123 นางสาว ชุติภา ทาสัน นุ๊ก
314 34127 นางสาว กชกร ใจวรรณ กานต์
315 34129 นางสาว ธนพร ผักหวาน มิน
316 34131 นาย คนธรรม ธรรมวงศ์ ตุลย์
317 34136 นาย สิรภพ มีลือการ อิกคิว
318 34137 นางสาว มนัสนันท์ กันทะสี ใบตอง
319 34140 นาย ภัทรพล กาละปัน มอธ
320 34142 นางสาว ภัทราวรรณ รุ่งเรืองวงศ์ แพรว
321 34143 นางสาว ภัทราพร รุ่งเรืองวงศ์ แพร
322 34144 นาย คณวัชร อาวิพันธุ์ เต้ย
323 34145 นาย กิตติศัพท์ แสงทอง โป้
324 34146 นาย มารุต ดำริห์ เจ
325 34147 นางสาว กรกช ใจวรรณ กิ่ง
326 34148 นาย ณัฐพงศ์ พรหมรักษ์ Nutty
327 34149 นางสาว กัณฐิกา ลัฎฐิรัญ นาว
328 34150 นางสาว จิตสุภา ธรรมจารี เจน
329 34151 นาย สังขพงษ์ ณ วิชัย Benz
330 34274 นาย รัฏฐสันต์ ศรีสองเมือง เอิร์ธ
331 34453 นางสาว ณัฐณิชา เมืองสุวรรณ มะเหมี่ยว
332 34456 นาย อภิรักษ์ สารสมุทร เชม
333 34459 นางสาว ศุลีพร คำบัวตอง อิ๋ง
334 34464 นางสาว วลินรา กล้ำเปี้ย มายด์
335 34467 นาย ณัชพล อยู่เย็น โดนัท
336 34469 นางสาว วราพรรณ อินต๊ะหมุ้น กิ๊ก
337 34470 นาย ชัยวัฒน์ เกษมพิทักษ์พงค์ จื้อ
338 34471 นางสาว รมณ ตันสว่างกุล ป๊อป
339 34472 นางสาว ทิติยา รังมาตย์ แยม
340 34493 นาย ชาญชัย ปิงกุล ปลื้ม
341 34514 นางสาว วิลาสินี สุขะวงศ์นันท์ ออมแอม
342 34516 นางสาว มทิดา สุวรรณธำมรงค์ กิ๊ฟท์
343 35095 นางสาว ณิชาภัทร สุธาพันธ์ นิ้ง
344 35137 นางสาว ภูรีรัตน์ เตมิยาจล เจน
345 35163 นางสาว ปุญญิศา แสนศรี มาย
346 35170 นางสาว ปภัสรา ฉันทวิจิตรวงศ์ น้ำฝน
347 35172 นางสาว สรรัตน์ สัตยศักดิ์วงศา มีน
348 35208 นาย พรภวิษย์ มิตรเฉลียว บอสส์
349 35235 นางสาว สุประวีณ์ แสงเอม ปลา
350 35259 นางสาว ธัญธร รัตนวัฒนาสิน มะนาว
351 35810 นาย พศวีร์ วิจิตรกำเหนิดกุล เนติ์
352 35913 นางสาว ญาณิน พรหมมลมาศ หมอน
353 35914 นางสาว ทิพย์สุดา อินทะอุด ฟ้า
354 35915 นางสาว อัญชสา เลาหเจริญยศ หยก
355 35916 นางสาว ฉัตรธิดา กุลเมือง ป่าน
356 35917 นางสาว พีรดา สัตยาวิวัฏ ปู่นปู๊น
357 35918 นางสาว ชนิกานต์ เกื้อวัชรวงศ์ เอม
358 35920 นางสาว กรชนก สัมพันธสิทธิ์ นก
359 35921 นางสาว บุณฑริกา อินทร์ตุ้ม หญิง
360 35924 นางสาว พัชราภรณ์ นิ่มเนตร กิ๊ฟ
361 35925 นางสาว ยุวพันธุ์ ซิโอริส โดรีน
362 35926 นางสาว เยาว์วพันธุ์ ซิโอริส ซานต้า
363 35928 นางสาว จุฬาณี ศรีสุบิน กาย
364 35929 นางสาว นัสริน พงษ์เทอดศักดิ์ นัส
365 35933 นางสาว มธุริน สีเสน จุ๊บแจง
366 35935 นางสาว สุพรรษา เพียรกุศล ธูปเทียน
367 35936 นางสาว ภัสวีร์ หล่อตระกูลงาม โบนัส
368 35939 นาย ธนดล กุลพฤทธานนท์ แบงค์
369 35940 นางสาว เบญจพรรณ สมณะ แพน
370 35941 นาย พงศธร ครบปรัชญา แชมป์
371 35942 นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม แทน
372 35943 นางสาว ณัฐนารี ทรงคำ ยิ้ม
373 35944 นางสาว วีรดา วัชโรทยางกูร ชาลี
374 35945 นางสาว ศศิภา เหมประภา ออย
375 35946 นางสาว ธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ ไอติม
376 35948 นางสาว เมษา วิริยะเสนา พิว
377 35949 นางสาว รัชเกล้า ตนเล็ก เกล้า
378 35950 นางสาว วลัยพร เวฬุดิตถ์ มนต์
379 35953 นางสาว สราวลี ค้าดี เมย์
380 35954 นางสาว ณัฏฐินี ก๋าคำ เมย
381 35955 นางสาว อัญชิสา คงงาม ลูกปลา
382 35956 นางสาว ชนนิกานต์ เชื้อหมอ นุ่น
383 35958 นางสาว พลอยไพลิน สุริยา พลอย
384 35961 นางสาว กฤตพร ปาลี หมิว
385 36503 นาย อนุชิต กรโกวิท กำปั่น
386 36504 นางสาว วิชญาดา เวชชากุล บูม
387 36505 นาย เฉลิมวุฒิ เมืองมูล เนม
388 36506 นาย ธนัชพงศ์ สุวรรณสิโรตม์ เคน
389 36507 นางสาว อภิชญา ปัญญาทอง อิ๋ม
390 36508 นางสาว ศรัญญา ตะริโย เรย์
391 36589 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ หงส์ชยางกูร พลอย
392 36614 นาย วิศรุต มณีทิพย์ อุ้ม
393 37288 นางสาว สุรางคนา มิตรกูล แย้ม
394 37452 นาย ณัฐชนน เกิดผล โดนัท
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ