ชื่อรุ่น PRC 2491 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 56 คน
# 2491M8 ประธานรุ่น : นพ.อำนวย นันทิยา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3209 คุณ เกรียงไกร อัมมวรรธน์
2 3434 คุณ เกษม ศุขพงศ์
3 3761 คุณ โกศล สวัสดิ์ญาติ
4 3131 คุณ จรูญ วรมิตร
5 3794 คุณ จักรกรด บุษบุญ
6 3795 คุณ ชมพล สุภาวรรณ
7 4107 คุณ ชอบ เกิดพินธุ
8 3406 คุณ ชูศรี ธัมทะมาลา
9 2629 คุณ ดวงคำ ตะริโย
10 3751 พล.อ. ดำรง สิกขะมณฑล
11 3154 คุณ เดชา วังซ้าย
12 3609 คุณ ทองยอด กลิ่นทอง
13 3065 คุณ นิวัฒน์ นันทวงศ์
14 2315 คุณ นิเวศน์ พนายางกูร
15 3771 คุณ นิเวศน์ สุวรรณบุศร์
16 3129 คุณ บุญธรรม วงศ์สุวรรณ
17 3130 คุณ บุญธรรม หวันแก้ว
18 4151 คุณ ประกฤติ ภมรจันทร์
19 3767 คุณ ประชุม ทาสุคนธ์
20 2148 คุณ ประเทือง เธียรสิริ
21 3766 คุณ ประพฤทธิ์ สุวรรณรัฐ
22 3776 คุณ ปราณีต วิชชุโรจน์
23 3765 คุณ พจน์ อนุวงศ์
24 4197 คุณ พายัพ ทองอุไทย
25 3762 คุณ มาณพ ลังกาพินธุ์
26 4010 คุณ มานิตย์ เอี่ยมสรรพางค์
27 3205 คุณ โยธิน จุมปามัน
28 3772 คุณ วสันต์ สุภาชนะ
29 3777 คุณ วิฑูรย์ เลรามัญ
30 3316 คุณ วิทย์ วราภรณ์
31 3756 คุณ วิมล บุญฑริกบุตร
32 3077 คุณ วีระ สุคันธกุล
33 0 คุณ ศรีมูล ซ้อนสุข
34 3775 คุณ ศิริพัฒน์ แก้วโกมน
35 3769 คุณ สนอง จันทรศัพท์
36 3757 คุณ สมบูรณ์ กวงเชียง
37 3793 คุณ สมบูรณ์ มาลารัตน์
38 3710 คุณ สมประสงค์ ปรารถนาดี
39 3208 คุณ สมพร วิโรจน์ดุลย์
40 3750 คุณ สมพันธ์ แสงศรี
41 3768 คุณ สวัสดิ์ วรพงษ์
42 3792 คุณ สาโรจน์ จาติกวณิช
43 3459 คุณ สุฏฐ์ วิญญรัตน์
44 2516 คุณ สุนทร สุทธะนินท์
45 2732 คุณ สุภาพ นิลวรรณ
46 2739 คุณ สุวรรณ นันทิยา
47 3018 คุณ เสน่ห์ เมตติชวลิต
48 4013 คุณ โสภณ สุริยคำ
49 3992 คุณ อดุลย์ สุนทรหุต
50 2853 คุณ อนันต์ เจริญภักดี
51 2145 คุณ อนันต์ ชุติมา
52 3773 คุณ อำพัน วิชัยศรี
53 2908 คุณ อินทร์ทอง เมธาวิสัย
54 3988 คุณ อุดร เชื้อเจ็ดตน
55 3433 คุณ อุทัย ตันจันทร์พงศ์
56 3015 คุณ อำนวย นันทิยา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ