ชื่อรุ่น ZE-US ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 322 คน
# 2544M6 ประธานรุ่น : คุณคเณยะ อ่อนนาง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ สุวารินทร์ พลอยศรี
2 28611 คุณ กนกวรรณ เนียมทรัพย์
3 21683 คุณ กมลาสน์ ยิ่งสมัคร
4 28515 คุณ กรกช โรจนานุกูลพงศ์
5 28610 คุณ กรวรรชญ์ มงคล
6 28536 คุณ กษมาพร นุ่มพันธุ์
7 19841 คุณ ก่อกิตติ์ เจริญทรัพย์
8 25933 คุณ ก้องเกียรติ ชุติมา
9 28484 คุณ กอบกุล สุวรรณเป็ง
10 19754 คุณ ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์
11 28576 คุณ กันต์กนิษฐ์ สวัสดิ์อารี
12 28560 คุณ กาญจนา เกษรมาลา
13 28602 คุณ กาญจนา จงยศยิ่ง
14 21811 คุณ การัณย์ สุวรรณผ่อง
15 28485 คุณ การุณย์ ศรีชูชาติ
16 21715 คุณ กิตติคุณ ฉัตรกันยารัตน์
17 20378 คุณ กิตติคุณ เตียวตระกูล
18 23028 คุณ กิตติคุณ ทองเดชศรี ปี่
19 22106 คุณ ภัทรกร ศรีกัญชัย เชด
20 28598 คุณ กุลนรี อินทรักษ์
21 19800 คุณ เกริกกิตติ์ กาญจนากร
22 25996 คุณ เกษมกิจ วิเชียรเกื้อ
23 28537 คุณ เกสรี วารีรัตนนุกูล
24 28591 คุณ ขวัญชนก พิทักษ์ดำรงวงศ์
25 19871 คุณ ขุนเขา บุญคำตัน
26 28491 คุณ คคนางค์ ใจมั่น
27 22128 คุณ คะเณยะ อ่อนนาง
28 0 คุณ คเณยะ อ่อนนาง
29 20494 คุณ จเณศ เส้นทอง
30 23002 คุณ จตุรงค์ ทรงคำ
31 21711 คุณ จตุรภัทร ตั๋นจี๋
32 21599 คุณ จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก
33 20503 คุณ จรัล ขันธุ์ศรี
34 28541 คุณ จริญญา จันทร์คำปัน
35 21826 คุณ จักรพงษ์ แซ่ลี้
36 21588 คุณ จักรพงษ์ ปริญญารักษ์
37 21606 คุณ จาตุรนต์ หงษ์ชีวิน
38 28556 คุณ จารุวรรณ อุ่นแสง
39 28538 คุณ จิดานันท์ พิสิฐมุกดา
40 21610 คุณ จิตติกูล คำราพิช
41 28528 คุณ จิตสุภา วีณะคุปต์
42 19779 คุณ จิรัฏฐ์ มีสุขเจ้าสำราญ เบิร์ด
43 28471 คุณ จิรัฏธิดา เลาหสงคราม
44 21601 คุณ จิรัฐติ เชาวน์ดี
45 21585 คุณ จิรายุ เปียงเจริญ
46 21857 คุณ จิรายุส คันธา
47 28570 คุณ จิราวรรณ อุปพันธ์
48 28533 คุณ จีระนันท์ ระพิพงษ์
49 28465 คุณ จีรัฐิกาล นันทการณ์
50 21623 คุณ จีราวุธ รักร่วม
51 28493 คุณ จุฑมาศ มอนไข่
52 28592 คุณ จุฑารัตน์ จันทร์เพ็ญ
53 28526 คุณ เจนจิรา ยัง
54 21824 คุณ เจษฎา สุภาศรี
55 28534 คุณ ฉวีวรรณ อุตเจริญ
56 19844 คุณ เฉลิมเกียรติ ไพโรจน์
57 21838 คุณ ชนกันต์ จาตุรชาต
58 22076 คุณ ชนวัฒน์ ลี้ทรงศักดิ์
59 28623 คุณ ชนานาถ มณีนพ
60 20446 คุณ ชนุกูล ไชยา
61 28535 คุณ ชเนตตี ยาณะสาร
62 28461 คุณ ชมชลิดา ชโลธร
63 28518 คุณ ชมพูนุท เจตน์วิทยาชาญ
64 21796 คุณ ชยาวุธ อาตมผดุง
65 21896 คุณ ชลอ ภักดี
66 28589 คุณ ชวันลักษณ์ หาญเจริญกิจ
67 19908 คุณ ชัชวาลย์ บุญประเสริฐ
68 20459 คุณ ชัยยุทธ โอ่งวัลย์
69 21816 คุณ ชาญ เลาหพันธ์ศักดา
70 20499 คุณ ชานน ศิรินิรันดร์ ทิม
71 26710 คุณ ชาลี วีระพันธุ์
72 28483 คุณ ชีวา จันทน์สุคนธ์
73 21876 คุณ ชุมอรรจน์ พันธุเณร
74 21665 คุณ เชี่ยวชาญ จอมใจ
75 22195 คุณ ฐาปกรณ์ บุญชู
76 21750 คุณ ฐิติ สิทธิวางค์กูล
77 28466 คุณ ฐิติญา หงษาวงศ์
78 21843 คุณ ฐิติพงศ์ ไชยชมภู
79 20237 คุณ ณัชพุทธ วราสวัสดิ์
80 26704 คุณ ณัฏกวุธ ปูระณะพงษ์
81 21797 คุณ ณัฏฐ์ นวลมณี
82 28605 คุณ ณัฏฐิณี มั่งนิมิตร
83 28500 คุณ ณัฐกาญจน์ จันทร์เพ็ญ
84 28530 คุณ ณัฐกานต์ เปรมกมล
85 28554 คุณ ณัฐชยา ตั้งเที่ยงธรรม
86 28929 คุณ ณัฐธิดา เลิศประเสริฐพันธ์
87 21852 คุณ ณัฐพงษ์ จรัสพันธุ์กุล
88 21347 คุณ ณัฐพงษ์ จุฑางกูร
89 28511 คุณ ณัฐพร ริมวิทยากร
90 28588 คุณ ณัฐพร อ๋องคณา
91 21766 คุณ ณัฐพล ศรีธนัญชัย
92 19764 คุณ ณัฐวรท วรรณภีร์
93 21597 คุณ ณัฐวุฒิ พลาณิชย์
94 28547 คุณ ณิชา นาครวาจา
95 26709 คุณ ดนตร์ ช่างสม
96 21632 คุณ ดนุพงศ์ ธิไชยวงค์
97 22090 คุณ ดอนชาย มนัสพรหม ดอน
98 21697 คุณ ต่อตระกูล พ. ชุติมา
99 19769 คุณ เติมพงศ์ เรียนแพง
100 22174 คุณ เติมสิน แซ่เย้า
101 28464 คุณ ถิรภรณ์ อรุณกิจ
102 19891 คุณ ปิติกร(ทรงพล) วุฒิการณ์ พลัม
103 20493 คุณ ทศพล สุขยศศรี
104 28621 คุณ ทักษอร เล้าวงค์
105 28595 คุณ ทัตพล สีห์พิทักษ์เกียรติ
106 30854 คุณ ทิวาพร ตังประเสริฐผล
107 19805 คุณ เทวินทร์ พันขัน
108 28618 คุณ ธณวัช สุภาสี
109 28575 คุณ ธเณศ เฮงตระกูลสิน
110 20235 คุณ ธนกร จารุธีรชน Joey
111 19747 คุณ ธนวิทย์ กองแก้ว
112 21605 คุณ ธนากร อินทะจักษ์
113 28509 คุณ ธนิกานดา ยาคล้าย
114 28574 คุณ ธนิตา สมบูรณ์
115 25219 คุณ ธเนศ ต๊ะรังษี
116 25958 คุณ ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
117 21810 คุณ ธราธร เกื้อวงศ์
118 28568 คุณ ธวัลหทัย พึ่งพุทธารักษ์
119 19814 คุณ ธันย์ คุณยศยิ่ง
120 28487 คุณ ธันย์ชนก ยาวิลาศ
121 28555 คุณ ธิตินันท์ สันต์สวัสดิ์
122 28617 คุณ ธีรดา ดรุณธรรม
123 28513 คุณ ธีรนันท์ นะติกา
124 19884 คุณ ธีวินท์ ธีระสุนทร
125 28616 คุณ นที เนตรนิยม
126 21633 คุณ นที อุ่นนันกาศ
127 21690 คุณ นนท์ คำติ นนท์
128 28475 คุณ นนทลี ปันจัยสีห์
129 21612 คุณ นนนที ศรีนนท์ประเสริฐ
130 28582 คุณ นภารัตน์ อุมากร
131 28532 คุณ นรวรรณ ปิงกุล
132 19823 คุณ นรเศรษฐ์ อุดาการ Pop
133 28460 คุณ นรีวิชญ์ ยากี
134 26702 คุณ นวพล นพสุวรรณ
135 28584 คุณ นวลปราง สินธพานนท์
136 28520 คุณ นัยรัตน์ ตันตราสืบ
137 28496 คุณ นิจรดา ไกรศักดิ์
138 28542 คุณ นิดา ตั้งจิตสมคิด
139 28519 คุณ นิตยา อุดมศรี
140 21808 คุณ เนติวุฒิ ยาวุฑฒิ
141 28603 คุณ บงกช อุดมศรีรัตน์
142 19877 คุณ บริบูรณ์ สิงหเนตร
143 28462 คุณ บาลี ตั้งโภคานนท์
144 28562 คุณ บุณฑริกา แสงวิทยาพรรณ
145 28578 คุณ บุษนี กิจหรารักษ์
146 28606 คุณ บูรยา เถกิงรังสฤษดิ์
147 19788 คุณ ปฏิพัทธ์ บุญมั่งมี
148 19879 คุณ ปฏิภาค บุญมั่งมี
149 19900 คุณ ปฐมพงษ์ กุนามี
150 21842 คุณ ปณต ศิริสันธนะ
151 21802 คุณ ประจักร์ศิลป์ อินทะจักร์
152 19795 คุณ ประเทศ แสงวงค์วาณิชย์
153 21790 คุณ ประภาวุฒิ ปานสีทอง
154 25214 คุณ ปรัชญา ปิยะรังษี
155 27533 คุณ ปริญญ์ บุญพรประเสริฐ
156 21598 คุณ ปริทัศน์ ขจรคำ
157 28468 คุณ ปริพร วงค์นาง
158 21866 คุณ ปรีดา โตคณิตชาติ
159 28529 คุณ ปวรา เชี่ยวชาญอัจฉริยะ
160 28563 คุณ ปวริศร คณาพันธ์
161 28561 คุณ ปองพิริยา วรรณวงศ์
162 28489 คุณ ปัทมา ลงกานี
163 28540 คุณ ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม
164 28614 คุณ ปาริฉัตร อัธยา
165 28573 คุณ ปิติกุล พิสิษฐ์กุล
166 28506 คุณ ปิติมา ธนาคีรี
167 20490 คุณ ปิยวัช คุณทรงเกียรติ
168 28600 คุณ ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว ยุ้ย
169 20221 คุณ ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์
170 28510 คุณ ปิยาฉัตร ศิริวรรณ
171 28558 คุณ เปมิกา สุตีคา
172 28546 คุณ เปล่งแข ลางคลิจันทร์
173 21858 คุณ พงศพร สมทรง
174 24530 คุณ พงศ์พิสุทธิ์ มาลีสะท้าน
175 21895 คุณ พงศ์สาน คำนนท์คอม
176 22081 คุณ พงษ์ศิริ ลังการ์พินธุ์
177 21651 คุณ พงส์ศักดิ์ แซ่แห่ว
178 28590 คุณ พธิชา จารุตามระ
179 28572 คุณ พรชนก เทวายะนะ
180 20502 คุณ พรเทพ ชายสุทธิ์
181 28593 คุณ พรพนิตา สุขลักษณ์
182 28599 คุณ พรรณรัตน์ ตันติเสรี ต้อยติ่ง
183 28928 คุณ พริ้ง อุทัยวรวิทย์ พริ้ง
184 28543 คุณ พลอยพรรณ พลอยทับทิม
185 21616 คุณ พศวีร์ ทวีรัตน์
186 21650 คุณ พสุ อินทะพันธุ์
187 29187 คุณ พอจิต วรรณวัต
188 28580 คุณ พัชรินทร์ ปภัสราทร
189 21865 คุณ พัฒนา ดีมาก
190 20504 คุณ พิชญา เลาหะเพ็ญแสง
191 28492 คุณ พิชานัน พรหมชัย
192 28564 คุณ พิมพ์ใจ ทายะติ
193 29143 คุณ พิมพานันท์ ขันทปราบ
194 28504 คุณ พิมลรัตน์ ตันสุหัช
195 19778 คุณ พิษณุ ทิพย์รักษ์
196 21622 คุณ พิษณุ ศรีตุ่นธง
197 21749 คุณ พีระพงศ์ พันธุ์โยธี
198 20222 คุณ พุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร
199 28565 คุณ เพ็ญพักตร์ พุกอำรุง
200 24491 คุณ เพิ่มรัตน ลีรพันธุ์
201 28545 คุณ เพียงเทพิน ณ น่าน
202 21682 คุณ ภคณัฐ ฌายีเนตร
203 28571 คุณ ภาวิณี ศรีล้อม
204 28557 คุณ ภิญญา ดวงแสงทอง
205 28604 คุณ มณฑกานต์ อุดมศรีรัตน์
206 28587 คุณ มณฑิตา เมธาวิทยากรณ์
207 28550 คุณ มัทธิรา ตั้งวิจิตรสกุล
208 28522 คุณ เมธาวี สันติคุณากร
209 21630 คุณ เมธี เทพมงคล
210 21587 คุณ ยิ่งตะวัน ตันวิสุทธิ์
211 28622 คุณ ระพีพร จงเจริญ
212 19898 คุณ รัฎฐพงษ์ ชูเมือง Gap
213 28553 คุณ รัตนาธร ไพโรจน์วิบุลกิจ
214 28507 คุณ รีมา สุภาวดีประสิทธิ์
215 21773 คุณ รุ่ง พงษ์ไพบูลย์
216 28566 คุณ รุ้งประกาย กิ่วแก้ว
217 28531 คุณ รุจิรา บรรจงจิต
218 22082 คุณ ฤตวีร์ รัศมีขวัญ
219 19889 คุณ ฤทธิ์ชาติ นิมมานเหมินท์
220 28516 คุณ วชิราพร กานิล
221 21757 คุณ วธัญญู ตันตรานนท์
222 28581 คุณ วนัสสุดา วชิรยศ
223 21459 คุณ วรงกรณ์ ชุติมา
224 19895 คุณ วรพงษ์ กิจดำรงธรรม
225 19890 คุณ วรพงษ์ ตรีประลำ
226 28479 คุณ วรพร วรมรรคไพสิฐ
227 19785 คุณ วรภูมิ ปราบศรีภูมิ
228 28521 คุณ วรรณพัชร กุมมาลือ
229 28549 คุณ วรรณลักษณ์ สุวรรณภู
230 29184 คุณ วรรณวิมล ศัพทะนาวิน
231 21813 คุณ วรวุฒิ แซ่ล้อ
232 21639 คุณ วรสิทธิ์ คำรินทร์
233 28481 คุณ วรางคณา ปัญสุรินทร์
234 28474 คุณ วลินดา ไวทยานันต์
235 23768 คุณ วศิน ลีนานุรักษ์
236 26013 คุณ วสันต์ ฟูตระกูล
237 28927 คุณ วัชรพงศ์ สันติสกุล
238 20228 คุณ วัชราสน์ ไชยนนท์
239 28527 คุณ วารวิชนี ศิริวรรณ
240 29136 คุณ วาริชา ติยะไพรัช
241 28931 คุณ วิภาวดี ศิริวรรธนาภา
242 20480 คุณ วิภูษิต อุดมศรีสุข
243 29192 คุณ วิริยา อินทรแสง
244 20467 คุณ วิศรุต สุวรรณพงษ์กูล
245 21848 คุณ วิศิษฎ์ ก่อวาณิชกุล
246 19905 คุณ วิสิษศักดิ์ สุริยาศรี ต๊อก
247 19802 คุณ วีระ ยะอนันต์
248 28478 คุณ เวฬุรี มโนยศ ไผ่
249 20468 คุณ ศรัณย์ อุดมศรี
250 28930 คุณ ศรียุดา สรัสสมิต
251 28577 คุณ ศศิกานต์ เตจ๊ะวันดี
252 28498 คุณ ศศิภัสสร จันทร
253 28470 คุณ ศศิมา อุดมศิลป์
254 28494 คุณ ศศิโรมณ์ ศรีสมบูรณ์
255 28508 คุณ ศศิวิมล ตั้งตระกูลกันธา
256 19904 คุณ ศิตวิทย์ สุธีพรวิโรจน์
257 28583 คุณ ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล
258 28539 คุณ ศิรินุช ยวงอัคเรศ
259 28548 คุณ ศิริลักษณ์ สุขจันทร์
260 19794 คุณ ศิลา ทิพธนธรณินทร์
261 21671 คุณ ศุภชัย นิ้มสถาพันธ์
262 21638 คุณ ศุภชาติ ขมหวาน
263 25202 คุณ ศุภทัต ทิพย์ปัญญา
264 28569 คุณ ศุภร ไหมมาลา
265 21644 คุณ ศุภฤกษ์ จิงต๊ะ
266 28597 คุณ ศุภานัน ปิยนิธิพงศ์
267 28497 คุณ ศุภาวัฒน์ มหาดิลก
268 21674 คุณ สมเกียรติ อินทสิงห์
269 19793 คุณ สรวุฒิ ตระการศิริ
270 22087 คุณ สราวุธ วัชรเมธีมาศ
271 21850 คุณ สันทวัช มานะกุล
272 28490 คุณ สิระพร ปรีดานนท์
273 28517 คุณ สิริขวัญ สงวนผล
274 28249 คุณ สิรินาฏ ซอนเนีย กสิกรรม
275 28544 คุณ สุชลธา บุพการะกุล
276 19799 คุณ สุชาติ สุจริต
277 21882 คุณ สุชาติ แสงซอน
278 28607 คุณ สุณิสา ร้อยดวง
279 20501 คุณ สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี
280 28551 คุณ สุธิดา ปัญญาทอง
281 21769 คุณ สุนทร คำยอด
282 28594 คุณ สุนีย์ จำรูญวาณิชย์
283 19855 คุณ สุปริญญา พันธ์ศรีวงค์
284 28523 คุณ สุภาวดี โชติอัมพร
285 29106 คุณ สุมาภา ประดับแก้ว
286 26774 คุณ สุวภาพ บุญตา
287 28609 คุณ สุวารินทร์ พลอยศรี
288 23766 คุณ อดิศร บวรสิน
289 28524 คุณ อทิตยา เงากล้า
290 21332 คุณ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์
291 19832 คุณ อนิวรรตน์ รัตนะ
292 22214 คุณ อนิวัช ทั้งวงศ์สกุล
293 21686 คุณ อนุพงศ์ ศิริเมืองมูล
294 28398 คุณ อโนศักดิ์ กมลวิทยานนท์
295 21430 คุณ อภิมุข สุนทรีรัตน์
296 28472 คุณ อภิรดี เพียรกุศล
297 19784 คุณ อภิลักษณ์ ถากำเลิศ
298 25994 คุณ อมรชัย เอี่ยมระหงษ์
299 28613 คุณ อรพรรณ เทพพันธา
300 28480 คุณ อรรจนา ลินพิศาล
301 21703 คุณ อรรถกร อินทรชัย
302 20850 คุณ อรรถพล ไชยคำ
303 23161 คุณ อรรถพล เตชะพันธุ์
304 25923 คุณ อรรถสิทธิ์ พรนิมิตร
305 29103 คุณ อรรัมภา ชิกรัตน์
306 28567 คุณ อรุณสุข แสงสอาด
307 18941 คุณ อลงกร นำบุญจิตต์
308 28396 คุณ อัครไชย กัลปนาไพร
309 28586 คุณ อัจฉราภรณ์ สุต๋าคำ
310 28615 คุณ อัธยา ชุ่มประดิษฐ์
311 28467 คุณ อาจารี วงษ์หาญ
312 22615 คุณ อาทิตย์ ไชยมงคล
313 21676 คุณ อารักษ์ หล้าเที่ยง
314 21590 คุณ อิทธิพล อุปโน
315 19875 คุณ อุดมศักดิ์ วรรณศรี
316 28601 คุณ เอกกมล บั้งเงิน
317 19757 คุณ เอกชัย หย่างศิริ
318 25971 คุณ เอกรัฐ เศรษฐพัฒน์
319 22297 คุณ เอกลักษณ์ สุทินโน
320 26836 คุณ โอภาส โอวาสิทธิ์
321 21731 คุณ วีระ ภู่เจริญ เฮง
322 26726 คุณ ธีวินท์ วีระพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ