ชื่อรุ่น ZE-US ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 320 คน
# 2544M6 ประธานรุ่น : คุณคเณยะ อ่อนนาง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 28611 คุณ กนกวรรณ เนียมทรัพย์
2 21683 คุณ กมลาสน์ ยิ่งสมัคร
3 28515 คุณ กรกช โรจนานุกูลพงศ์
4 28610 คุณ กรวรรชญ์ มงคล
5 28536 คุณ กษมาพร นุ่มพันธุ์
6 19841 คุณ ก่อกิตติ์ เจริญทรัพย์
7 25933 คุณ ก้องเกียรติ ชุติมา
8 28484 คุณ กอบกุล สุวรรณเป็ง
9 19754 คุณ ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์
10 28576 คุณ กันต์กนิษฐ์ สวัสดิ์อารี
11 28560 คุณ กาญจนา เกษรมาลา
12 28602 คุณ กาญจนา จงยศยิ่ง
13 21811 คุณ การัณย์ สุวรรณผ่อง
14 28485 คุณ การุณย์ ศรีชูชาติ
15 21715 คุณ กิตติคุณ ฉัตรกันยารัตน์
16 20378 คุณ กิตติคุณ เตียวตระกูล
17 23028 คุณ กิตติคุณ ทองเดชศรี ปี่
18 22106 คุณ ภัทรกร ศรีกัญชัย เชด
19 28598 คุณ กุลนรี อินทรักษ์
20 19800 คุณ เกริกกิตติ์ กาญจนากร
21 25996 คุณ เกษมกิจ วิเชียรเกื้อ
22 28537 คุณ เกสรี วารีรัตนนุกูล
23 28591 คุณ ขวัญชนก พิทักษ์ดำรงวงศ์
24 19871 คุณ ขุนเขา บุญคำตัน
25 28491 คุณ คคนางค์ ใจมั่น
26 22128 คุณ คะเณยะ อ่อนนาง
27 20494 คุณ จเณศ เส้นทอง
28 23002 คุณ จตุรงค์ ทรงคำ
29 21711 คุณ จตุรภัทร ตั๋นจี๋
30 21599 คุณ จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก
31 20503 คุณ จรัล ขันธุ์ศรี
32 28541 คุณ จริญญา จันทร์คำปัน
33 21826 คุณ จักรพงษ์ แซ่ลี้
34 21588 คุณ จักรพงษ์ ปริญญารักษ์
35 21606 คุณ จาตุรนต์ หงษ์ชีวิน
36 28556 คุณ จารุวรรณ อุ่นแสง
37 28538 คุณ จิดานันท์ พิสิฐมุกดา
38 21610 คุณ จิตติกูล คำราพิช
39 28528 คุณ จิตสุภา วีณะคุปต์
40 19779 คุณ จิรัฏฐ์ มีสุขเจ้าสำราญ เบิร์ด
41 28471 คุณ จิรัฏธิดา เลาหสงคราม
42 21601 คุณ จิรัฐติ เชาวน์ดี
43 21585 คุณ จิรายุ เปียงเจริญ
44 21857 คุณ จิรายุส คันธา
45 28570 คุณ จิราวรรณ อุปพันธ์
46 28533 คุณ จีระนันท์ ระพิพงษ์
47 28465 คุณ จีรัฐิกาล นันทการณ์
48 21623 คุณ จีราวุธ รักร่วม
49 28493 คุณ จุฑมาศ มอนไข่
50 28592 คุณ จุฑารัตน์ จันทร์เพ็ญ
51 28526 คุณ เจนจิรา ยัง
52 21824 คุณ เจษฎา สุภาศรี
53 28534 คุณ ฉวีวรรณ อุตเจริญ
54 19844 คุณ เฉลิมเกียรติ ไพโรจน์
55 21838 คุณ ชนกันต์ จาตุรชาต
56 22076 คุณ ชนวัฒน์ ลี้ทรงศักดิ์
57 28623 คุณ ชนานาถ มณีนพ
58 20446 คุณ ชนุกูล ไชยา
59 28535 คุณ ชเนตตี ยาณะสาร
60 28461 คุณ ชมชลิดา ชโลธร
61 28518 คุณ ชมพูนุท เจตน์วิทยาชาญ
62 21796 คุณ ชยาวุธ อาตมผดุง
63 21896 คุณ ชลอ ภักดี
64 28589 คุณ ชวันลักษณ์ หาญเจริญกิจ
65 19908 คุณ ชัชวาลย์ บุญประเสริฐ
66 20459 คุณ ชัยยุทธ โอ่งวัลย์
67 21816 คุณ ชาญ เลาหพันธ์ศักดา
68 20499 คุณ ชานน ศิรินิรันดร์ ทิม
69 26710 คุณ ชาลี วีระพันธุ์
70 28483 คุณ ชีวา จันทน์สุคนธ์
71 21876 คุณ ชุมอรรจน์ พันธุเณร
72 21665 คุณ เชี่ยวชาญ จอมใจ
73 22195 คุณ ฐาปกรณ์ บุญชู
74 21750 คุณ ฐิติ สิทธิวางค์กูล
75 28466 คุณ ฐิติญา หงษาวงศ์
76 21843 คุณ ฐิติพงศ์ ไชยชมภู
77 20237 คุณ ณัชพุทธ วราสวัสดิ์
78 26704 คุณ ณัฏกวุธ ปูระณะพงษ์
79 21797 คุณ ณัฏฐ์ นวลมณี
80 28605 คุณ ณัฏฐิณี มั่งนิมิตร
81 28500 คุณ ณัฐกาญจน์ จันทร์เพ็ญ
82 28530 คุณ ณัฐกานต์ เปรมกมล
83 28554 คุณ ณัฐชยา ตั้งเที่ยงธรรม
84 28929 คุณ ณัฐธิดา เลิศประเสริฐพันธ์
85 21852 คุณ ณัฐพงษ์ จรัสพันธุ์กุล
86 21347 คุณ ณัฐพงษ์ จุฑางกูร
87 28511 คุณ ณัฐพร ริมวิทยากร
88 28588 คุณ ณัฐพร อ๋องคณา
89 21766 คุณ ณัฐพล ศรีธนัญชัย
90 19764 คุณ ณัฐวรท วรรณภีร์
91 21597 คุณ ณัฐวุฒิ พลาณิชย์
92 28547 คุณ ณิชา นาครวาจา
93 26709 คุณ ดนตร์ ช่างสม
94 21632 คุณ ดนุพงศ์ ธิไชยวงค์
95 22090 คุณ ดอนชาย มนัสพรหม ดอน
96 21697 คุณ ต่อตระกูล พ. ชุติมา
97 19769 คุณ เติมพงศ์ เรียนแพง
98 22174 คุณ เติมสิน แซ่เย้า
99 28464 คุณ ถิรภรณ์ อรุณกิจ
100 19891 คุณ ปิติกร(ทรงพล) วุฒิการณ์ พลัม
101 20493 คุณ ทศพล สุขยศศรี
102 28621 คุณ ทักษอร เล้าวงค์
103 28595 คุณ ทัตพล สีห์พิทักษ์เกียรติ
104 30854 คุณ ทิวาพร ตังประเสริฐผล
105 19805 คุณ เทวินทร์ พันขัน
106 28618 คุณ ธณวัช สุภาสี
107 28575 คุณ ธเณศ เฮงตระกูลสิน
108 20235 คุณ ธนกร จารุธีรชน Joey
109 19747 คุณ ธนวิทย์ กองแก้ว
110 21605 คุณ ธนากร อินทะจักษ์
111 28509 คุณ ธนิกานดา ยาคล้าย
112 28574 คุณ ธนิตา สมบูรณ์
113 25219 คุณ ธเนศ ต๊ะรังษี
114 25958 คุณ ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
115 21810 คุณ ธราธร เกื้อวงศ์
116 28568 คุณ ธวัลหทัย พึ่งพุทธารักษ์
117 19814 คุณ ธันย์ คุณยศยิ่ง
118 28487 คุณ ธันย์ชนก ยาวิลาศ
119 28555 คุณ ธิตินันท์ สันต์สวัสดิ์
120 28617 คุณ ธีรดา ดรุณธรรม
121 28513 คุณ ธีรนันท์ นะติกา
122 19884 คุณ ธีวินท์ ธีระสุนทร
123 28616 คุณ นที เนตรนิยม
124 21633 คุณ นที อุ่นนันกาศ
125 21690 คุณ นนท์ คำติ นนท์
126 28475 คุณ นนทลี ปันจัยสีห์
127 21612 คุณ นนนที ศรีนนท์ประเสริฐ
128 28582 คุณ นภารัตน์ อุมากร
129 28532 คุณ นรวรรณ ปิงกุล
130 19823 คุณ นรเศรษฐ์ อุดาการ Pop
131 28460 คุณ นรีวิชญ์ ยากี
132 26702 คุณ นวพล นพสุวรรณ
133 28584 คุณ นวลปราง สินธพานนท์
134 28520 คุณ นัยรัตน์ ตันตราสืบ
135 28496 คุณ นิจรดา ไกรศักดิ์
136 28542 คุณ นิดา ตั้งจิตสมคิด
137 28519 คุณ นิตยา อุดมศรี
138 21808 คุณ เนติวุฒิ ยาวุฑฒิ
139 28603 คุณ บงกช อุดมศรีรัตน์
140 19877 คุณ บริบูรณ์ สิงหเนตร
141 28462 คุณ บาลี ตั้งโภคานนท์
142 28562 คุณ บุณฑริกา แสงวิทยาพรรณ
143 28578 คุณ บุษนี กิจหรารักษ์
144 28606 คุณ บูรยา เถกิงรังสฤษดิ์
145 19788 คุณ ปฏิพัทธ์ บุญมั่งมี
146 19879 คุณ ปฏิภาค บุญมั่งมี
147 19900 คุณ ปฐมพงษ์ กุนามี
148 21842 คุณ ปณต ศิริสันธนะ
149 21802 คุณ ประจักร์ศิลป์ อินทะจักร์
150 19795 คุณ ประเทศ แสงวงค์วาณิชย์
151 21790 คุณ ประภาวุฒิ ปานสีทอง
152 25214 คุณ ปรัชญา ปิยะรังษี
153 27533 คุณ ปริญญ์ บุญพรประเสริฐ
154 21598 คุณ ปริทัศน์ ขจรคำ
155 28468 คุณ ปริพร วงค์นาง
156 21866 คุณ ปรีดา โตคณิตชาติ
157 28529 คุณ ปวรา เชี่ยวชาญอัจฉริยะ
158 28563 คุณ ปวริศร คณาพันธ์
159 28561 คุณ ปองพิริยา วรรณวงศ์
160 28489 คุณ ปัทมา ลงกานี
161 28540 คุณ ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม
162 28614 คุณ ปาริฉัตร อัธยา
163 28573 คุณ ปิติกุล พิสิษฐ์กุล
164 28506 คุณ ปิติมา ธนาคีรี
165 20490 คุณ ปิยวัช คุณทรงเกียรติ
166 28600 คุณ ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว ยุ้ย
167 20221 คุณ ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์
168 28510 คุณ ปิยาฉัตร ศิริวรรณ
169 28558 คุณ เปมิกา สุตีคา
170 28546 คุณ เปล่งแข ลางคลิจันทร์
171 21858 คุณ พงศพร สมทรง
172 24530 คุณ พงศ์พิสุทธิ์ มาลีสะท้าน
173 21895 คุณ พงศ์สาน คำนนท์คอม
174 22081 คุณ พงษ์ศิริ ลังการ์พินธุ์
175 21651 คุณ พงส์ศักดิ์ แซ่แห่ว
176 28590 คุณ พธิชา จารุตามระ
177 28572 คุณ พรชนก เทวายะนะ
178 20502 คุณ พรเทพ ชายสุทธิ์
179 28593 คุณ พรพนิตา สุขลักษณ์
180 28599 คุณ พรรณรัตน์ ตันติเสรี ต้อยติ่ง
181 28928 คุณ พริ้ง อุทัยวรวิทย์ พริ้ง
182 28543 คุณ พลอยพรรณ พลอยทับทิม
183 21616 คุณ พศวีร์ ทวีรัตน์
184 21650 คุณ พสุ อินทะพันธุ์
185 29187 คุณ พอจิต วรรณวัต
186 28580 คุณ พัชรินทร์ ปภัสราทร
187 21865 คุณ พัฒนา ดีมาก
188 20504 คุณ พิชญา เลาหะเพ็ญแสง
189 28492 คุณ พิชานัน พรหมชัย
190 28564 คุณ พิมพ์ใจ ทายะติ
191 29143 คุณ พิมพานันท์ ขันทปราบ
192 28504 คุณ พิมลรัตน์ ตันสุหัช
193 19778 คุณ พิษณุ ทิพย์รักษ์
194 21622 คุณ พิษณุ ศรีตุ่นธง
195 21749 คุณ พีระพงศ์ พันธุ์โยธี
196 20222 คุณ พุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร
197 28565 คุณ เพ็ญพักตร์ พุกอำรุง
198 24491 คุณ เพิ่มรัตน ลีรพันธุ์
199 28545 คุณ เพียงเทพิน ณ น่าน
200 21682 คุณ ภคณัฐ ฌายีเนตร
201 28571 คุณ ภาวิณี ศรีล้อม
202 28557 คุณ ภิญญา ดวงแสงทอง
203 28604 คุณ มณฑกานต์ อุดมศรีรัตน์
204 28587 คุณ มณฑิตา เมธาวิทยากรณ์
205 28550 คุณ มัทธิรา ตั้งวิจิตรสกุล
206 28522 คุณ เมธาวี สันติคุณากร
207 21630 คุณ เมธี เทพมงคล
208 21587 คุณ ยิ่งตะวัน ตันวิสุทธิ์
209 28622 คุณ ระพีพร จงเจริญ
210 19898 คุณ รัฎฐพงษ์ ชูเมือง Gap
211 28553 คุณ รัตนาธร ไพโรจน์วิบุลกิจ
212 28507 คุณ รีมา สุภาวดีประสิทธิ์
213 21773 คุณ รุ่ง พงษ์ไพบูลย์
214 28566 คุณ รุ้งประกาย กิ่วแก้ว
215 28531 คุณ รุจิรา บรรจงจิต
216 22082 คุณ ฤตวีร์ รัศมีขวัญ
217 19889 คุณ ฤทธิ์ชาติ นิมมานเหมินท์
218 28516 คุณ วชิราพร กานิล
219 21757 คุณ วธัญญู ตันตรานนท์
220 28581 คุณ วนัสสุดา วชิรยศ
221 21459 คุณ วรงกรณ์ ชุติมา
222 19895 คุณ วรพงษ์ กิจดำรงธรรม
223 19890 คุณ วรพงษ์ ตรีประลำ
224 28479 คุณ วรพร วรมรรคไพสิฐ
225 19785 คุณ วรภูมิ ปราบศรีภูมิ
226 28521 คุณ วรรณพัชร กุมมาลือ
227 28549 คุณ วรรณลักษณ์ สุวรรณภู
228 29184 คุณ วรรณวิมล ศัพทะนาวิน
229 21813 คุณ วรวุฒิ แซ่ล้อ
230 21639 คุณ วรสิทธิ์ คำรินทร์
231 28481 คุณ วรางคณา ปัญสุรินทร์
232 28474 คุณ วลินดา ไวทยานันต์
233 23768 คุณ วศิน ลีนานุรักษ์
234 26013 คุณ วสันต์ ฟูตระกูล
235 28927 คุณ วัชรพงศ์ สันติสกุล
236 20228 คุณ วัชราสน์ ไชยนนท์
237 28527 คุณ วารวิชนี ศิริวรรณ
238 29136 คุณ วาริชา ติยะไพรัช
239 28931 คุณ วิภาวดี ศิริวรรธนาภา
240 20480 คุณ วิภูษิต อุดมศรีสุข
241 29192 คุณ วิริยา อินทรแสง
242 20467 คุณ วิศรุต สุวรรณพงษ์กูล
243 21848 คุณ วิศิษฎ์ ก่อวาณิชกุล
244 19905 คุณ วิสิษศักดิ์ สุริยาศรี ต๊อก
245 19802 คุณ วีระ ยะอนันต์
246 28478 คุณ เวฬุรี มโนยศ ไผ่
247 20468 คุณ ศรัณย์ อุดมศรี
248 28930 คุณ ศรียุดา สรัสสมิต
249 28577 คุณ ศศิกานต์ เตจ๊ะวันดี
250 28498 คุณ ศศิภัสสร จันทร
251 28470 คุณ ศศิมา อุดมศิลป์
252 28494 คุณ ศศิโรมณ์ ศรีสมบูรณ์
253 28508 คุณ ศศิวิมล ตั้งตระกูลกันธา
254 19904 คุณ ศิตวิทย์ สุธีพรวิโรจน์
255 28583 คุณ ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล
256 28539 คุณ ศิรินุช ยวงอัคเรศ
257 28548 คุณ ศิริลักษณ์ สุขจันทร์
258 19794 คุณ ศิลา ทิพธนธรณินทร์
259 21671 คุณ ศุภชัย นิ้มสถาพันธ์
260 21638 คุณ ศุภชาติ ขมหวาน
261 25202 คุณ ศุภทัต ทิพย์ปัญญา
262 28569 คุณ ศุภร ไหมมาลา
263 21644 คุณ ศุภฤกษ์ จิงต๊ะ
264 28597 คุณ ศุภานัน ปิยนิธิพงศ์
265 28497 คุณ ศุภาวัฒน์ มหาดิลก
266 21674 คุณ สมเกียรติ อินทสิงห์
267 19793 คุณ สรวุฒิ ตระการศิริ
268 22087 คุณ สราวุธ วัชรเมธีมาศ
269 21850 คุณ สันทวัช มานะกุล
270 28490 คุณ สิระพร ปรีดานนท์
271 28517 คุณ สิริขวัญ สงวนผล
272 28249 คุณ สิรินาฏ ซอนเนีย กสิกรรม
273 28544 คุณ สุชลธา บุพการะกุล
274 19799 คุณ สุชาติ สุจริต
275 21882 คุณ สุชาติ แสงซอน
276 28607 คุณ สุณิสา ร้อยดวง
277 20501 คุณ สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี
278 28551 คุณ สุธิดา ปัญญาทอง
279 21769 คุณ สุนทร คำยอด
280 28594 คุณ สุนีย์ จำรูญวาณิชย์
281 19855 คุณ สุปริญญา พันธ์ศรีวงค์
282 28523 คุณ สุภาวดี โชติอัมพร
283 29106 คุณ สุมาภา ประดับแก้ว
284 26774 คุณ สุวภาพ บุญตา
285 28609 คุณ สุวารินทร์ พลอยศรี
286 23766 คุณ อดิศร บวรสิน
287 28524 คุณ อทิตยา เงากล้า
288 21332 คุณ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์
289 19832 คุณ อนิวรรตน์ รัตนะ
290 22214 คุณ อนิวัช ทั้งวงศ์สกุล
291 21686 คุณ อนุพงศ์ ศิริเมืองมูล
292 28398 คุณ อโนศักดิ์ กมลวิทยานนท์
293 21430 คุณ อภิมุข สุนทรีรัตน์
294 28472 คุณ อภิรดี เพียรกุศล
295 19784 คุณ อภิลักษณ์ ถากำเลิศ
296 25994 คุณ อมรชัย เอี่ยมระหงษ์
297 28613 คุณ อรพรรณ เทพพันธา
298 28480 คุณ อรรจนา ลินพิศาล
299 21703 คุณ อรรถกร อินทรชัย
300 20850 คุณ อรรถพล ไชยคำ
301 23161 คุณ อรรถพล เตชะพันธุ์
302 25923 คุณ อรรถสิทธิ์ พรนิมิตร
303 29103 คุณ อรรัมภา ชิกรัตน์
304 28567 คุณ อรุณสุข แสงสอาด
305 18941 คุณ อลงกร นำบุญจิตต์
306 28396 คุณ อัครไชย กัลปนาไพร
307 28586 คุณ อัจฉราภรณ์ สุต๋าคำ
308 28615 คุณ อัธยา ชุ่มประดิษฐ์
309 28467 คุณ อาจารี วงษ์หาญ
310 22615 คุณ อาทิตย์ ไชยมงคล
311 21676 คุณ อารักษ์ หล้าเที่ยง
312 21590 คุณ อิทธิพล อุปโน
313 19875 คุณ อุดมศักดิ์ วรรณศรี
314 28601 คุณ เอกกมล บั้งเงิน
315 19757 คุณ เอกชัย หย่างศิริ
316 25971 คุณ เอกรัฐ เศรษฐพัฒน์
317 22297 คุณ เอกลักษณ์ สุทินโน
318 26836 คุณ โอภาส โอวาสิทธิ์
319 21731 คุณ วีระ ภู่เจริญ เฮง
320 26726 คุณ ธีวินท์ วีระพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ