ชื่อรุ่น CYMRY ' 77 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 200 คน
# 2520M3 ประธานรุ่น : คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 9118 จ.ส.อ. ณรงค์ ศุภลักษณ์ เหน่ง
2 9160 คุณ ชัยชาติ ขัตติยะ
3 12070 คุณ ชัยยุทธ ภู่สว่าง
4 9069 คุณ ชาคริต บุษกร
5 9169 คุณ ชาญชัย ธรรมศิลป์
6 11182 คุณ ชาตรี ชีวนรินทร์
7 9137 นาวาเอก ชาตรี ชื่นมนุษย์
8 12055 คุณ ชาติชาย วีระนิติสกุล
9 12911 คุณ ชูเกียรติ สัจจะไพศาล (หน่อเจริญ)
10 12925 คุณ ชีวิน จันทร์มั่นใจ
11 9192 คุณ เชาวชาติ สุวรรณรังษี
12 9974 คุณ ณรงค์ ชัยวงศ์
13 8498 คุณ ณรงค์ชัย สมพินิจ
14 12053 คุณ ณรงค์ศักดิ์ การเร็ว
15 12917 คุณ ณสิทธิ์ พงศ์สัมพันธ์
16 10770 คุณ ณัญวุฒิ เรืองศิริ
17 10762 คุณ ดำรงฤทธิ์ บัวเย็น
18 11595 คุณ ดำรงศักดิ์ จันโททัย
19 9098 คุณ ดิฐกุล กฤตธรรม
20 11440 คุณ ดิเรก ควรสมาคม
21 8753 คุณ ดุสิต พรหมรีแสง
22 10492 คุณ ต้นวงค์ ปรีชานนท์
23 11479 คุณ ถนอมศักดิ์ แซ่ตั้ง
24 9177 คุณ ทรงพจน์ ยิ่งรักชัย
25 11607 คุณ ทวีศักดิ์ ภักดี
26 12938 คุณ ทวีศักดิ์ เมฆสว่าง
27 9152 คุณ ทินกร ทองปอ
28 8712 คุณ เทวินทร์ พินทุรัตน์
29 9111 คุณ ธนรักษ์ สุชาติ
30 9161 คุณ ธวัชชัย พิณชัย
31 11202 คุณ นคร ศรีเจริญ
32 9149 คุณ นครศักดิ์ ศรีสมเพ็ชร์ ป้อ
33 11219 คุณ นภดล อินทรวิชา
34 9096 คุณ นริส บุญฤทธิ์
35 9174 คุณ นเรศ แก้วกำเนิด
36 9142 คุณ นฤทธิ์ รอดโพธิ์ทอง
37 9079 คุณ นิรันดร์ ลักขณาวรรณพร
38 11483 คุณ นิรันดร์ ศิริวัฒนกุล
39 10370 คุณ บดินทร์ พงษ์พรต
40 11491 คุณ บรรจง ตวงทอง
41 9090 คุณ บริสุทธิ์ พิศิษฐ์พงษ์
42 9072 คุณ บัญชา คำลงคล
43 10479 คุณ บัญชา มาตันตร์กูล
44 10625 คุณ บัญชา แซ่ลิ้ม
45 11163 คุณ ปรเมศวร์ อุดมสินค้า
46 9103 คุณ ประถม สามหงษ์
47 9180 คุณ ประวิช ราชกิจ
48 9187 คุณ ประเสริฐ เรืองศรีเจริญรุ่ง
49 11621 คุณ ปริญญา ลาวณานนท์
50 9070 คุณ ปรีดา สุวรรณอาภรณ์
51 9126 คุณ ปิยะวัตร อินทนันท์
52 9115 พ.ท. ปิยะศักดิ์ ศรีเชียงราย
53 9179 คุณ พงศ์บุณย์ ปองทอง
54 12943 คุณ พรชฎิล โพธิยา
55 9135 คุณ พิชิต ลือชัย
56 9198 คุณ พิทยา อินทรสูต
57 9095 คุณ พิทักษ์ นามวงศ์
58 9119 คุณ พินพง สมบูรณ์
59 9182 คุณ พิพัฒน์ สุภัคสถาพรพันธุ์
60 9080 คุณ พิริยะ ยาวิราช
61 12919 คุณ พิษณุพงศ์ ไชยวุฒิจักร
62 8483 คุณ ไพบูลย์ แก้วสุวรรณ
63 12937 คุณ ไพโรจน์ แซ่แต้
64 10690 คุณ ไพโรจน์ วิจันทร
65 9141 คุณ ภัคดี สว่าง
66 9101 คุณ ภาคภูมิ เจษฎาพันธ์
67 9170 คุณ ภาคภูมิ กิตติศรี
68 9197 คุณ ภาคภูมิ พุลทะจักร์
69 9196 คุณ ภูชิชย์ สุวรรณยืน
70 9158 คุณ ภิษิต อรรถอรเอก
71 9116 คุณ มนตรี บุนนาค
72 9071 คุณ มนตรี สืบปาละ
73 11199 คุณ มาวิน สุวรรณศรีคำ
74 11807 คุณ เมืองทอง บุษมาโร
75 11575 คุณ ไมตรี วัฒนาวงศ์
76 9110 คุณ ธัชศักดิ์ คุ้มสอน เอ็ด
77 11503 คุณ เล็ก วงษา
78 11600 คุณ วรชาติ ชูไทย
79 11192 คุณ วรวุฒิ เมฆสว่าง
80 10495 คุณ วรากร โกศลสุมลมาศน์
81 11763 คุณ วัชราวุธ สุวิสุทธิ์
82 9083 คุณ วันชัย สีปูขาว
83 8785 คุณ วิชาญ ศิรินาม
84 8451 คุณ วิเชียร ส่องแสง
85 8788 คุณ วิบูลย์ ชีพธรรม
86 12940 คุณ วิรัตน์ ตั้งประเสริฐ
87 9193 คุณ วิศรานต์ กลันทะกะสุวรรณ
88 12914 คุณ วิษณุ สิมลี
89 11162 คุณ วิษณุ อนุชาพัด
90 9159 คุณ วิสุทธิ์ แสงสร้อย
91 11175 คุณ วีระพันธ์ มั่นเหมาะ
92 10763 คุณ วีระศักดิ์ บัวเย็น
93 12074 คุณ วุฒิ นันขว้าง
94 9073 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ พิชิตปัจจา
95 8529 คุณ ศุภชัย พูลทาจักร์
96 10739 คุณ สมเกียรติ ชัยสาร
97 12035 คุณ สมคิด จำนง
98 9114 คุณ สมบัติ คุณยศยิ่ง
99 12916 คุณ สมพงษ์ ปอแก้ว ฮุย
100 12939 คุณ สมพงษ์ ผลพัฒนกุล
101 10731 คุณ สมภาคย์ ชูโชติ
102 9081 คุณ สมิทธิ เวียงสุวรรณ
103 11612 คุณ สยาม สุวรรณศรีคำ
104 9140 คุณ สหัชชัย ชัยสมบัติ
105 9289 คุณ สัมพันธ์ ชนะศึก
106 12931 คุณ สายน้อย ประพันธ์
107 9128 คุณ สิธธิชัย เยสุวรรณ
108 8655 คุณ สิทธิพร ตันดี
109 9145 คุณ สืบศักดิ์ สุภาชนะ
110 9120 คุณ สุขเกษม ห่วงสุวรรณกร
111 8798 คุณ สุชาย เผชิญรัตน์
112 9075 คุณ สุชาย อุไรเวศ
113 11170 คุณ สุพจน์ พลบุตร ดำใหญ่
114 9068 คุณ สุรชัย แผ่นชัยภูมิ
115 10441 คุณ สุรพงษ์ วัฒนวาณิชกร
116 9136 คุณ สุรพันธ์ ดวงจิตต์
117 9089 คุณ สุริมทร์ เลิศวิวัฒน์มงคล
118 9113 คุณ สุวิช ทิพยเนตร
119 11761 คุณ เสกสม อินทรลาวัณย์
120 12918 คุณ ไสว แซ่จัง
121 9199 คุณ หิรัญ ชัยวิศิษฐ์
122 9121 คุณ องอาจ สถิตศิลาธรรม
123 12949 คุณ อดิชาติ เขียวกันยะ
124 12052 คุณ อดิศร พิชัยศิริ
125 10503 คุณ อดิศร เลาหะวิสุทธิ์
126 9151 คุณ อนันต์ พันธุ์จิรา นัน
127 9148 คุณ อนุชิต สุวรรณะ
128 9099 คุณ อนุบงก์ วรรณศรี
129 9091 คุณ อนุรักษ์ ประทานพรตระกูล
130 9102 คุณ อนุสรณ์ เขียวสวัสดิ์
131 12989 คุณ อนุสรณ์ ดอกไม้
132 12933 คุณ อนุสรณ์ วานิชพิพัฒน์
133 9129 คุณ อภิชัย ไชยวงค์ศรี
134 11788 คุณ อภิชาต ธินะ
135 9183 คุณ อภิรัฐ ปัทมะสุคนธ์
136 8494 คุณ อภุดม อินฤทธิ์
137 12910 คุณ อรรถนพ ถาวราคม
138 9133 คุณ อลงกรณ์ จำปาทอง
139 10469 คุณ อัชณา สุวรรณนิตย์
140 8474 คุณ อัธยา ฐิลานันท์
141 9077 คุณ อัศวิน ณ หนองคาย Win
142 11825 คุณ อัษฎาวุธ วาฤทธิ์
143 12932 คุณ อาคม พุทธานุรักษ์
144 8762 คุณ อำนวย ศรีวิชัย
145 9344 คุณ อำนาจ ชุตินทราศรี
146 9186 คุณ อุทัย คำแสน
147 9163 คุณ อุทัย เรือนแก้ว
148 9067 คุณ กฤช พงษ์พิกุล
149 12069 คุณ กฤษดา ฐานานุกูล
150 9189 คุณ กังวาน ชัยวาฤทธิ์
151 9112 คุณ กามนิต ปันทวี
152 9139 คุณ ไกรสร อุปนันท์
153 10487 คุณ เขตไท ลังการ์พินธุ์
154 9167 คุณ จงกล ไตรรัตนโชติ
155 9162 คุณ จรัส วงศ์บุญตัน
156 10776 คุณ จุล มิ้นเจริญ
157 12934 คุณ เจษฏา วินิชพิพัฒน์
158 9138 คุณ เจิดศักดิ์ ศรีสัตบุษย์
159 9698 คุณ เฉลิมพร กัญชนะ
160 9190 คุณ ฉลองชัย กษีรรัตน์
161 10713 คุณ เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ ต่อ
162 10651 คุณ เฉลิมศักดิ์ โตสงวน
163 12915 คุณ ชฏิล ศิลปิกุล
164 11828 คุณ ชัพพ์ คงมนต์
165 0 คุณ เกรียงศักดิ์ เย็นวงศ์สุข
166 9117 คุณ จรัสพงศ์ ศิริรัตน์
167 9109 คุณ จิรบูลย์ วิทยสิงห์ หนุน
168 9127 คุณ ชาคริต เจริญทรัพย์
169 10483 คุณ ดรุณ หงษ์นวล
170 10742 คุณ บุณยรักษ์ รัตนพิไชย
171 0 คุณ ปฎิภาน ประพันธ์
172 10504 คุณ พงศ์ดิศ ฐานานุกูล
173 9105 คุณ พงศ์สันต์ เจริญกุศล
174 9078 คุณ พจนา ศรีศิลปนันท์
175 10589 คุณ พิธี สุขพินิจ ธี
176 10691 คุณ ไพรัช วิจันทร
177 9172 คุณ ภาคภูมิ วจนะคัมภีร์
178 9154 คุณ ภาณุมาศ ภักดี
179 9085 คุณ ภูษิต สุนทรพันธุ์
180 10638 คุณ ราชศักดิ์ ศรีภูมินทร์
181 10792 คุณ วรางกูร อยู่อย่างไท
182 9184 คุณ วันชัย วงศ์ศักดิ์
183 12935 คุณ วิทยากร วานิชพิพัฒน์
184 9166 คุณ วีรศักดิ์ ขจรบุญ
185 8720 คุณ ศานิต ศักดิ์ธนานนท์
186 9094 คุณ ศิรัสพงษ์ อุดมศรี
187 10637 คุณ สถาพร จัทร์พิชัยโกศล
188 8772 คุณ สันติ มังตรีสรรค์
189 9153 คุณ สามารถ อาษากิจ
190 9168 คุณ สุรพันธ์ วาฤทธิ์
191 10468 คุณ อดุลย์ อินต๊ะ
192 9097 คุณ อนุกูล อินทร์ศวร
193 0 คุณ โอฬาร จำนงค์
194 9185 ร.ท. จรัล บุญยะมหา
195 0 คุณ พ.ท.ปิยศักดิ์ ศรีเชียงราย
196 9082 นาวาเอก ภราดร พวงแก้ว
197 10497 นาย สาเกต ชุติมา อวบ
198 0 นาย อนุชา สิงหเนตร เล็ก
199 9122 คุณ วโรรส กัญจน์นพ
200 10789 คุณ อานุภาพ เกษรสุวรรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ