ชื่อรุ่น ASSOCIATE ' 04 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 541 คน
# 2547M3 ประธานรุ่น : คุณทิวากร รุ่งรักษา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 25685 คุณ อัชพร บุญเติม กอล์ฟ
2 0 คุณ ศุภวัชร คนแคล้ว
3 25624 คุณ ปวรปรัชญ์ ณ เชียงใหม่
4 31468 คุณ ปวัน อุปรานุเคราะห์
5 25586 คุณ ปัฐพล พุทธิมา
6 25590 คุณ ปิติกานต์ นัดสาสาร
7 25507 คุณ ปิตุจักษ์ เกตุเกล้า
8 25469 คุณ ปิยะณัฐ มะพงษ์เพ็ง
9 25625 คุณ ปุณณัตถ์ กัญชนะ
10 27596 คุณ ปุ่น ลิ้มตระกูล
11 25314 คุณ พงศกร สุวัชราพันธ์
12 25583 คุณ พงศธร ฐานดี
13 25873 คุณ พงศนันท์ นันทมานพ
14 26030 คุณ พงศ์ปภัสสร์ อภิรักษ์โยธิน
15 25388 คุณ พงศ์พัฒน์ จูฑะพุทธิ
16 25319 คุณ พงศ์พัฒน์ สายวรรณะ
17 25840 คุณ พงศ์พัธน์ เศวตรัตน์
18 25870 คุณ พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา ก้าว (นักสืบ มอร์นิ่ง มูซูเมะ)
19 31481 คุณ พงษ์พิพัฒน์ กัณฑะสิทธิ์
20 25679 คุณ พงษ์ศิริ โพธิสาร
21 25478 คุณ พจน์กวิน ธนีสัตย์
22 25626 คุณ พชร พิศวง
23 25395 คุณ พบโชค ชัยชนะ
24 25441 นาย พรเทพ หิรัญรัตน์ แป้ง
25 31610 คุณ พัฒนพงษ์ ตนการณ์
26 31487 คุณ พันธกานต์ บุญมาก
27 27647 คุณ พันธวัฒน์ เกียรติทับทิว
28 31145 คุณ พิชญ์ ภาคพิชเจริญ
29 31151 คุณ พิชญ์วิทย์ บุญนำ
30 25278 คุณ พิทวัส สมบูรณ์
31 28368 คุณ พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี
32 25661 คุณ พีระ ญาณสาร
33 25680 คุณ พุทธิพงค์ ศรีสำอางค์
34 25885 คุณ พูนศิริศักดิ์ สิงห์คร
35 25517 คุณ เพิ่มคุณ มูลสมบัติ
36 25558 คุณ ภัทภูมิ ไชยปิน
37 25632 คุณ ภาคิไนย ประยงค์
38 25637 คุณ ภาณุพงษ์ ชัยนะ FiLm
39 29168 คุณ ภาณุมาศ นวคุณธร
40 25311 คุณ ภารุทธ์ บุญมหาธนากร
41 25589 คุณ ภูมินันท์ พลอาจ
42 31129 คุณ ภูริพัฒน์ สัมพันธสิทธิ์
43 25466 คุณ ภูวพัชร แก้วมหานิล
44 28421 คุณ มรุพงศ์ เทวรังษี
45 31097 คุณ รติ นิธิวิทยา
46 25503 คุณ รัฐพงศ์ วัจนคุณอนันต์
47 25320 คุณ รัฐพล เกียรติรุ่งวิไลกุล
48 25911 คุณ รัตนชัย ศรีสว่าง
49 25467 คุณ รุจน์ อัจฉริยาภรณ์
50 27588 คุณ วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร
51 25359 คุณ วชิรศักดิ์ ภูมิวิเศษ
52 25515 คุณ วรากร แซ่ตั้ง
53 25508 คุณ วสันต์ รุ่งเรือง
54 25889 คุณ วสันต์ อภิญญาวัชรกุล
55 31116 คุณ วัชรพงษ์ สิงตะนะ
56 25476 คุณ วัชรพล เขียวคำ
57 25671 คุณ วันเฉลิม อนุศาสนะนันทน์
58 25673 คุณ วิกรม ไชยชนะ
59 31109 คุณ วิชชุ โสภานะ
60 25511 คุณ วิชญะ ส่องแสง
61 25382 คุณ วิชาญ แซ่เตียว
62 31085 คุณ วิทยาธร ไทยรินทร์
63 25623 คุณ วิทวัส พิชัยราช
64 25281 คุณ วิรัช ผาพิศาล
65 25390 คุณ วิรุฬ ปินตาคำ
66 25306 คุณ วิโรจน์ สุทธิพัฒนสมบุญ
67 25678 คุณ วิศรุต จันทร์พรหม
68 25635 คุณ วิศรุต รังสรรค์
69 25881 คุณ วิศรุต ศุภรัตน์ภิญโญ
70 25435 คุณ วิศรุต สังวาลสิริ
71 25268 คุณ วีรศักดิ์ ฝอยทอง
72 26736 คุณ วีระพงศ์ เพิ่มแสงงาม
73 25316 คุณ วุฒิพงษ์ เชื้อสะอาด
74 25400 คุณ วุฒิภรณ์ กฤตธรรม
75 25662 คุณ ศรัณย์ เผือกไร่
76 25509 คุณ ศรัทธา รัตนาวังเจริญ
77 25667 คุณ ศราวุฒิ กาญจนเชษฐ
78 31099 คุณ ศักดิ์ชัย หงษ์บินโบก
79 25309 คุณ ศุภกร อภิญญาวัชรกุล
80 31479 คุณ ศุภกิต ไชยทิพย์
81 25597 คุณ ศุภชัย ตรีอารยะพงศ์
82 25276 คุณ ศุภณัฐ สุดวง
83 31142 คุณ ศุภภัสสร์ ชูศรี
84 25265 คุณ ศุภลักษณ์พงศ์ สุริยะเจริญ
85 25893 คุณ ศุภวัสส์ ฤาชัย
86 25670 คุณ เศรษฐวัจน์ ตนะพงษ์
87 28365 คุณ ส่งศักดิ์ คำรินทร์
88 26006 คุณ สถิต ตามูล
89 25945 คุณ สมชาย สามใบ
90 25553 คุณ สรัล ศรีวีระสกุล
91 25345 คุณ สร้าง สุรินทร์วงศ์
92 25262 คุณ สหรัฐ อุ่นแสง
93 25876 คุณ สิรกานต์ เอื้ออรุณ
94 25892 คุณ สิรวิชญ์ เฮงทับทิม
95 25665 คุณ สิริกร บุญวรเศรษฐ์
96 25593 คุณ สิริพงศ์ สิริรัตน์บรรจง ToRz~
97 25321 คุณ สืบศิลป์ อัคนิยาน
98 31611 คุณ สุทธิพงศ์ ตั้งกิจโชติ
99 25436 คุณ สุทธิพันธ์ กีฬาแปง
100 25599 คุณ สุภวัช การศัพท์
101 25916 คุณ สุเมธา วาฤทธิ์
102 25313 คุณ สุเมธี ปัญธิญา
103 25280 คุณ สุรชัย เอี่ยมแตง
104 25516 คุณ สุรเชษฐ พงศ์พิชิตไชยกุล
105 25897 คุณ สุรเดช ดวงฤทธิ์
106 25587 คุณ สุรศักดิ์ ชาวอ่างทอง
107 25674 คุณ สุระ ธรรมปัญญา
108 29175 คุณ สุรัตน์ นากวิไล
109 25932 คุณ เสฏฐี บุญชู
110 31118 คุณ เสริมพงศ์ วิมลพันธุ์
111 25342 คุณ องกรณ์ กาวิละวงศ์
112 25318 คุณ องอาจ หาญใจ
113 25560 คุณ อนิรุทธ์ หาญฤทธิ์
114 25399 คุณ อนุรักษ์ สามัคคี
115 25349 คุณ อภิชัย ยาวิราช
116 25556 คุณ อภิชาญ จันทร์ทิพย์
117 25886 คุณ อริย์ธัช อักษรทับ
118 25402 คุณ อลงกต ประกอบกิจ
119 25636 คุณ อัครชัย ตาถา
120 25269 คุณ อัครพงศ์ พิสูจน์
121 31094 คุณ อัฐพงศ์ ปริศนาดิลก
122 25353 คุณ อัษฎางค์ อัจฉริยวรานนท์
123 25677 คุณ อานนท์ พันธ์สุภะ
124 29217 คุณ อานันทพงษ์ ปานเพ็ชร
125 25591 คุณ อุทัย ดาวทอง
126 31482 คุณ อุทัย มหาวรรณ
127 25631 คุณ เอกพงศ์ บุญชัย
128 26727 คุณ กนกวรรณ ไชยมงคล
129 25683 คุณ กนกวรรณ บุญชมภู
130 25446 คุณ กนกวรรณ บุตรฉุย
131 31665 คุณ กมรรัตน์ พลพิพัฒนพงศ์
132 25530 คุณ กมลชนก ประจงแสงศรี
133 25487 คุณ กมลชนก แสงมณี
134 31112 คุณ กรองแก้ว มะลิสุวรรณ
135 31492 คุณ กรัณยพร ศิริอนันต์
136 25459 คุณ กรุณา แอนน์ ตามี
137 25325 คุณ กฤติกาญจน์ อินทชัย
138 25700 คุณ กฤติยา กันทะวงค์
139 25328 คุณ กฤติยา พรหมรุ่งเรือง
140 25602 คุณ กฤษณาพรรณ ดำรงชาติ
141 25407 คุณ กฤษณี เจริญทรัพย์
142 31079 คุณ กัณฐิกา ลักขณาวงศ์
143 25287 คุณ กันต์กนิษฐ์ มโนนุกูล
144 25949 คุณ กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย
145 25570 คุณ กัลยกร คำวัง
146 25451 คุณ กาญจนา ชุมภูศรี
147 28387 คุณ กานต์ชนา สุวรรณ
148 25365 คุณ กีรตา วรมิตร
149 25613 คุณ ขวัญชนก กิตติวาณิชย์
150 25373 คุณ ขวัญสรวง ดุริยพันธ์
151 25442 คุณ คู่ขวัญ พิทักษ์
152 31090 คุณ เครือฟ้า ปรีชา
153 30073 คุณ จรินทร จันติมา
154 26731 คุณ จอมขวัญ เจษฎาพร
155 31104 คุณ จิตพิสุทธิ์ ฉ่อนเจริญ
156 25294 คุณ จินดารัตน์ แสงศิริคุณ
157 25324 คุณ จิรนันท์ ฟูเฟื่อง โมเมย์
158 25334 คุณ จิรัฐิติพร รพีกาญจน์
159 25408 คุณ จิราภรณ์ ปาระมี
160 33056 คุณ จิราภา ลี้วิไลกุลรัตน์
161 31078 คุณ จีรติ เผ่าช่างทอง
162 33059 คุณ จีราภรณ์ ตั้งหลักดี
163 25454 คุณ จุฑาภรณ์ จุลศิริ
164 25538 คุณ จุฑามาศ ศุภลักษณ์
165 25456 คุณ จุฑารัตน์ เจริญดี
166 25918 คุณ จุลจิรา วัฒนาฤดี
167 25617 คุณ จุฬารัตน์ เชาวกาล
168 25682 คุณ ฉัตรรวี วิมล
169 25580 คุณ เฉลิมขวัญ พิศิษฐ์พงษ์
170 25326 คุณ ชญาดา ทิพย์เนตร
171 25577 คุณ ชญานิฐ ยะสม
172 31122 คุณ ชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์
173 25333 คุณ ชนนิกานต์ จอมวงค์
174 25295 คุณ ชมพูนุท ลิมปิทีป
175 31083 คุณ ชรินทร์รัตน์ จันทร์คำ
176 25335 คุณ ชลดา นารินทร์
177 25565 คุณ ช่อผกา เรือนสถาพร
178 25698 คุณ ชัชชนก หน่อแก้ว
179 31670 คุณ ชื่นจิตร เชี่ยวศิลปธรรม
180 25606 คุณ ชุติพร สัมฤทธิ์
181 31076 คุณ ชุติมา สารศิลป์
182 25492 คุณ ฐิติกานต์ สุขจันทร์
183 25285 คุณ ณัฏฐกานต์ ศรีเจริญ
184 25379 คุณ ณัฏฐิกานต์ อุปาลี
185 25293 คุณ ณัฐกานต์ กลั่นบิดา
186 25578 คุณ ณัฐชนก หล้าประมูล
187 25410 คุณ ณัฐชุดา วุฒิลักษณ์
188 31684 คุณ ณัฐพร จันทร์ตา
189 25337 คุณ ณัฐพร ไชยวงค์
190 31128 คุณ ณัฐมน ศรีสุข
191 25448 คุณ ณัฐวรรณ เหลืองเมฆา
192 31687 คุณ ณัฐสินี โสมนัส
193 25380 คุณ ดวงกมล ศรีวิรัตน์
194 25660 คุณ ดาริน ตั้งประดิษฐ์
195 25875 คุณ ดาหลา อนุตรสุธี
196 25642 คุณ เดรยา จิตตรัตน์
197 31601 คุณ ทรัพย์สกุล ศิริ มีน
198 31081 คุณ ทัศยานันท์ ศรีปิยานนท์
199 25291 คุณ ทิพวรรณ หนสมสุข
200 25449 คุณ ธนพรรณ ลังกาแก้ว
201 25461 คุณ ธนิตา จารุธีรชน
202 25619 คุณ ธัญลักษณ์ พรหมวงศ์
203 28401 คุณ ธันย์ชนก ตนานนท์
204 25533 คุณ ธันย์ชนก สุชาติ
205 25367 คุณ ธารทิพย์ ธัมทะมาลา
206 25524 คุณ ธิดารัตน์ ศิลา
207 31144 คุณ ธิมาพร ไชยเจริญ
208 25650 คุณ ธีติมา ชัยมณี
209 25659 คุณ ธีรยา พุทธิเกียรติ
210 25644 คุณ นงค์ลักษณ์ เจริญไชย
211 25603 คุณ นภาพร วิเวกวิณ
212 25378 คุณ นภิสา ตรีวัฒนกูล
213 25649 คุณ นราพรรณ วงศ์แสน
214 25450 คุณ นฤมล ต้นภู
215 25564 คุณ นฤมล ตันธนสาร
216 25417 คุณ นวพร คำมงคล
217 25366 คุณ นวลจุฑา ตาคำ
218 25457 คุณ นัฏฐิญา มณีวรรณ
219 25458 คุณ นันท์ชนก ไชยคุนา
220 25573 คุณ นาฏลดา นันทิมูล
221 31617 คุณ นารีรัตน์ ปิ่นแก้ว
222 25296 คุณ นิภาพันธ์ จิตอวยพร
223 31115 คุณ นีดา มาทิพย์
224 25498 คุณ นุชรินทร์ มูลนิลตา
225 31114 คุณ เนตรฤทัย ไชยวรรณ์ น้ำหวาน
226 31612 คุณ บุศรินทร์ ทิพย์ประจักษ์
227 25377 คุณ เบญจพร ณ ลำพูน
228 25292 คุณ ปฐมาภรณ์ ผ่องพันธ์
229 25499 คุณ ปฐมาวดี อาจหาญ
230 25529 คุณ ปณิดา ธารารักษ์
231 31587 คุณ ปณิตธิยา นาคหฤทัย
232 31678 คุณ ปภัสรา พุทธวงค์
233 31110 คุณ ปภัสสิริ ไชยวุฒิ
234 25540 คุณ ประภาภรณ์ อินทชัย
235 25418 คุณ ปรีญาพรรณ ทรงสุภา
236 31667 คุณ ปัจทมาพร แก้วตุ่น
237 25611 คุณ ปัณฑิตา ไชยซาววงศ์
238 25956 คุณ ปัทมน กาพย์ไชย
239 25374 คุณ ปัทมาภรณ์ สุวรรณ
240 31488 คุณ ปาริฉัตต์ อธิพรหม
241 31645 คุณ ปาริฉัตร กาญจนศักดิ์ชัย
242 25496 คุณ ปาริฉัตร เลือดสูงเนิน
243 26795 คุณ ปาริชาต ปวงจักรทา
244 31147 คุณ ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐานสกุล
245 25522 คุณ ปิยะธิดา งามประจบ
246 31474 คุณ ปิยะธิดา อินต๊ะสาร
247 25605 คุณ ผณินทร พงษ์ตะวัน
248 30832 คุณ พนัญญา เชื้อดำรง
249 25656 คุณ พนิดา เอกทัตร์
250 25610 คุณ พรรณนรา วงศ์แสน
251 25381 คุณ พรรณลดา โต
252 31082 คุณ พรรษา บัวไพจิตร แฟง
253 25618 คุณ พรสุดา สวนใต้
254 25616 คุณ พร้อมวาสนา ถาเพาะ
255 31124 คุณ พลอยพัชชา วรรณวัต
256 31475 คุณ พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์
257 31125 คุณ พัชราภรณ์ งำเมือง
258 25494 คุณ พัชริดา สิทธิ
259 31120 คุณ พัชริดา สุขเกษม
260 25406 คุณ พิชญ์สินี ศรีสว่าง
261 25284 คุณ พิชญา คุปตรัตน์
262 25339 คุณ พิทตะวัน วงศ์คำฟูเจริญ
263 25411 คุณ พินทุสร สุภา
264 25532 คุณ พิมพ์ชนก รัตนาภรณ์นุกุล
265 31638 คุณ พิมพ์นิภา หิรัญบุณยาพร
266 31105 คุณ พิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง
267 25286 คุณ พิมลพรรณ์ วิเศษคงทน
268 27557 คุณ พิมลพรรณ ออประยูร
269 25460 คุณ พีชญานันท์ อัคนิยาน
270 31695 คุณ พีรประภา นันต๊ะโส
271 25653 คุณ เพชรรัตน์ เฟื่องทอง
272 31485 คุณ เพ็ญพิศุทธิ์ พวงสุวรรณ
273 25364 คุณ เพียงขวัญ ไชยนันตา
274 25609 คุณ แพรขวัญ โตวรกุล
275 25576 คุณ ภริดา สมศักดิ์
276 25327 คุณ ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช
277 31630 คุณ ภัทราภา กิจรุ่งเรือง
278 33052 คุณ ภัทริญา เลิศประเสริฐพันธ์
279 25526 คุณ ภาณินี โคตมะ
280 25403 คุณ มธุรส นิลโขง
281 33051 คุณ มนมนัส คุณธนะวัฒน์
282 25536 คุณ มัทรี ปิยะจันทร์
283 25298 คุณ มิรินทร์ คำเงิน
284 25658 คุณ มุทิตา บุญเกิด
285 25369 คุณ เมทินี สุทินโน
286 25488 คุณ ยุพยงค์ คงธรรมา
287 31127 คุณ รพีพรรณ เรือนสิริกูล
288 25689 คุณ รพีพัฒน์ สาระพงษ์
289 25567 คุณ รัฐทิยากร แก้วเกิด
290 25443 คุณ รัตน์ชนก เหล่าปราณีชน
291 25368 คุณ ราชาวดี ตันวิสุทธิ์
292 31136 คุณ รุจรวี แก้วกลางเมือง
293 25323 คุณ ลัดดาวัลย์ ขันเขียว
294 30792 คุณ ลีลาวดี ฟาฟชองป์
295 25531 คุณ วชิราพรรณ เตียนยอด
296 25615 คุณ วรรณวิไล ไชยมงคล
297 25572 คุณ วรวรรณ เทพวรรณ์
298 25409 คุณ วรัญญา ดวงสุข
299 31155 คุณ วรัญญา วัฒนา
300 31614 คุณ วรางคณา สุวิมลเจริญ
301 25688 คุณ วรินยุพา ไชยประกาศิต
302 25647 คุณ วริศรา นันไชย
303 25376 คุณ วริษฐา จอมมาวรรณ
304 25490 คุณ วริษฐา นิ่มตระกูล
305 25483 คุณ วลิศรา ทิพย์จักร์
306 26711 คุณ วันพร ทานตะวัน
307 25405 คุณ วันวิสาข์ คลังวิเชียร
308 25416 คุณ วิชชุดา วิชชุวรชาติ
309 25648 คุณ วิชชุลดา พญามงคล
310 30853 คุณ วิภาวดี จินนาวงศ์
311 31100 คุณ วิรชา ชูสมุทร
312 25928 คุณ วิไลวรรณ สิงห์ทอง
313 31096 คุณ ศรัณยา กิจดำรงธรรม
314 31480 คุณ ศรัณรัตน์ อิ่มใจ
315 25568 คุณ ศศิพิมล นามแก้ว
316 25525 คุณ ศศิเลขา ไชยรังษี
317 32356 คุณ ศศิวิมล สมบูรณ์
318 25341 คุณ ศิการ ปัญญาเรือน
319 25484 คุณ ศิริขวัญ นันทะกุล
320 31627 คุณ ศิริพร มัลลานู
321 31156 คุณ ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง
322 25452 คุณ ศิริวรรณ รังษี
323 25919 คุณ ศุภลักษณ์ จิระพิพัฒนากุล
324 31153 คุณ ศุภลักษณ์ อินทรชัย
325 31606 คุณ ศุภสุตา ศรีแก้วขัน
326 31149 คุณ ศุภานันท์ โพทะยะ
327 25523 คุณ สมปรารถนา พิศดาร
328 25363 คุณ สมิตา วิลาสเดชานนท์
329 25863 คุณ สลิลพร ศิริโหราชัย
330 25289 คุณ สัจจาพร ศรีโรย
331 31095 คุณ สายฝน อัคควิชานนท์
332 25651 คุณ สินี วูพิพัฒน์สัตยา เฟิสท์
333 25604 คุณ สิรีธร พรมทอง
334 31130 คุณ สุกฤตยา โกสุมศุภมาลา
335 25569 คุณ สุจารี ธรสุปรีย์ธรรม
336 25646 คุณ สุจีรา ธรสุปรีย์ธรรม
337 25528 คุณ สุชาวลี จินาวรกุล
338 25687 คุณ สุดารัตน์ อิสระพนาชีวิน
339 25872 คุณ สุทธนุช ขำหาญ
340 25370 คุณ สุทธามน วรพงษ์
341 31080 คุณ สุทธิกานต์ ปันผาง
342 31139 คุณ สุทธิลักษณ์ เฟื่องชูชาติ
343 31092 คุณ สุธาสินี ฟูแสง
344 25330 คุณ สุปราณี มงคลไชยสิทธิ์
345 31137 คุณ สุพรรณพิมพ์ นาวาระ
346 25535 คุณ สุพัตรา หมั่นแสวง
347 25495 คุณ สุภาวดี ธิมา
348 31075 คุณ สุวพิชญ์ ระพิพงษ์
349 31158 คุณ สุวพีร์ แซ่เตีย
350 31073 คุณ แสงพลอย วรรณประเสริฐ
351 25300 คุณ โสภาพร ว่องวีรวุฒิ
352 31486 คุณ อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ
353 25563 คุณ อภิญญา ทาศรี
354 25697 คุณ อมรรัตน์ แก้วเมืองมูล
355 25493 คุณ อรญา จันทะวัน
356 25340 คุณ อรรถยา ยศประสิทธิ์
357 25574 คุณ อลิษา กัญจินะ
358 31119 คุณ อลิษา พงศ์พิสุทธิ์กุล
359 25691 คุณ อลิษา มะตะโก
360 25537 คุณ อังค์วรา สุธาคำ
361 25699 คุณ อังศณา จันทร์กาพย์
362 25655 คุณ อัจฉริยา เลิศพรพิสิฐ
363 25332 คุณ อัจฉรียา แก้วปินตา
364 25607 คุณ อัญชิสา ผดุงไทย
365 31074 คุณ อาภา งามปัญญา
366 25297 คุณ อาภาวรรณ จันทร์พะเนาว์
367 31134 คุณ อารีรัตน์ รัตนประดิษฐ์
368 31121 คุณ แอนเจล่า ดวงจิตร์
369 25575 คุณ กรวิกา เสาร์แก้ว
370 25444 คุณ กฤษติยา แสงพราย
371 31108 คุณ กัญญาวีร์ บุญปัญญา
372 31123 คุณ กานต์ปริยา เมืองอินทร์
373 25608 คุณ เกษกังวาล มณีจันทร์
374 32391 คุณ ซาเทีย เดลเวกกิโอ
375 31102 คุณ เทิดขวัญ เทพสาร
376 33004 คุณ นลิน เลาะวิถี
377 25445 คุณ นัชชา รุจิพรรณ
378 31135 คุณ พรธีรา กาวิละ
379 31157 คุณ พิชญา กุลนิวัฒเจริญ
380 25657 คุณ ภัทรา วงศ์ใหญ่
381 25566 คุณ วงค์หฤทัย กันจีน
382 31091 คุณ วรรสา หมุดใหม่
383 25412 คุณ วลัญชพร ดวงสว่าง
384 25489 คุณ วิลาสินี สมมิตร
385 31117 คุณ สุธาสินี อุดทาเรีอน
386 25301 คุณ สุนทรี กุลนารี
387 26775 คุณ อรพรรณ วรรณรัตน์
388 24651 คุณ จิราณุวัฒน์ จิตต์จำนงค์
389 30861 คุณ ชาญณรงค์ ชมชื่น บาส
390 25384 คุณ ชานนท์ รตินวกุล
391 25474 คุณ ณัฐพงศ์ เหรียญประชา
392 25910 คุณ แทนธรรม วงค์กองแก้ว
393 25427 คุณ ธัชวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร
394 25581 คุณ ปรัชญา จันทร์ดา
395 25266 คุณ เมธี กิติกร khun
396 31138 คุณ รวิช นันทหาร
397 25518 คุณ วรพงษ์ มหาวัน
398 25904 คุณ ศศิพงค์ สมบูรณ์ใจ
399 25633 คุณ สรพฤทธิ์ เพชรรู้แจ้ง
400 25561 คุณ สารัช สุภาภา
401 26779 คุณ สุรศักดิ์ อินต๊ะนวล
402 25352 คุณ กรพัฒน์ หอมจันทร์
403 25970 คุณ วัชรพงษ์ บุญวิวัฒนพันธ์
404 31613 คุณ วรวัฒน์ ตรีวัชรารัตน์
405 25385 คุณ ธนิก อินทรภิรมย์ โน๊ต
406 0 นาย พชร พินิตตานนท์
407 31093 คุณ กัณฐริกา ปันหล้า นุ่น
408 0 คุณ ชรัฐ ชนะใหญ่
409 0 คุณ ธัชภ์นันทน์ อภัยสุวรรณ
410 25641 คุณ กฤตินัย นุชพงษ์ pop
411 25868 คุณ พยุงศักดิ์ ปั๋นมณี ขวัญ
412 31491 คุณ กฤชกร สุทธสุภา
413 31101 คุณ กฤตธี กาวิละ
414 25621 คุณ กฤติน เสโลห์
415 25423 คุณ กฤษณ์ ไชยวงศ์แก้ว
416 25356 คุณ กฤษณ์ สุวรรณพรสกุล
417 25669 คุณ กฤษณพงษ์ สุมลมาศน์
418 25479 คุณ กฤษดา บุญมา
419 25588 คุณ กษิดิศ อินต๊ะทา
420 25953 คุณ ก่อเกียรติ จำปาแขม
421 25473 คุณ กาญจนพัฒน์ กาพย์ไชย
422 25622 คุณ กานต์ สุขสานต์
423 31148 คุณ การิน อิ่มอ่อง
424 27650 คุณ กิตติ ไชยพาน
425 25877 คุณ กิตติพงศ์ วงค์แสง
426 25929 คุณ กิตติพันธ์ คุณาธรรม
427 25628 คุณ กิติพงษ์ วงค์ประเสริฐ
428 25307 คุณ เกียรติชัย สรรพศรี
429 25501 คุณ ไกรศรี กาวิละ
430 25279 คุณ คชณัฏฐ์ ดารารัตนโรจน์
431 25471 คุณ คมสันต์ คิดจักร์
432 31131 คุณ คฤห มาตรวชิระ
433 25555 คุณ จตุรงค์ หิรัญวงษ์
434 25302 คุณ จักรกฤษณ์ รัตนมงคล
435 25857 คุณ จักรี อินทร์ขาว
436 25383 คุณ จิตติชัย กาฬมณี
437 25351 คุณ จิตพงศ์ อาทิตย์ทอง
438 25941 คุณ จิรเมธ โยธิพุกกะ
439 25548 คุณ จิระวัฒน์ พัฒนถาบุตร
440 25639 คุณ จิราชัย คันธา
441 25675 คุณ จิราวัฒน์ สุขเส็ง ปุ้ย
442 25480 คุณ จีรยุทธ ปันกาศ
443 25304 คุณ จุฑาชนม์ สุจนิล
444 25900 คุณ เจนวิทย์ เรือนสติ
445 25859 คุณ เจริญ ตันจันทร์พงศ์
446 25594 คุณ เจษฎาพร ธรรมศิลป์
447 25978 คุณ ฉัต ไชยคุตร
448 25592 คุณ ชญานนท์ สุขสด
449 25546 คุณ ชนะ ครุฑพันธ์
450 25551 คุณ ชริโศภณ ศรีศิลปนันท์
451 25315 คุณ ชวนชัย ภักดีสู่สุข
452 25513 คุณ ชวาล มูลแก้ว
453 29280 คุณ ชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์
454 32326 คุณ ชัยวัฒน์ อุดมศรีรัตน์
455 25997 คุณ ชินพัฒน์ ฟองดาวิรัตน์
456 25629 คุณ ชุติพงศ์ จันตะกูล
457 25585 คุณ โชคพิพัฒ ก่ออมรทรัพย์
458 25895 คุณ ณฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล
459 25552 คุณ ณพล ทิพยมณฑล
460 25362 คุณ ณรัศมิน ขัติยะวรา
461 25869 คุณ ณัชพล ตันติรัตนวงศ์
462 25272 คุณ ณัฐชนน อุปสรรค์
463 25968 คุณ ณัฐชา บุญรัตนาภิรมย์
464 25510 คุณ ณัฐเถกิง ฐานานุกูล
465 25389 คุณ ณัฐนันท์ พันธ์ปัญญา
466 25666 คุณ ณัฐพงค์ พูลอุดม
467 25271 คุณ ณัฐพงศ์ คำเรือง
468 30148 คุณ ณัฐวัฒน์ ไชยวงศ์
469 25317 คุณ ณัฐวัฒน์ ศิริมาตย์
470 25676 คุณ ณัฐวุฒิ พัฒนศิลป์
471 26769 คุณ ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก กอล์ฟ
472 26811 คุณ ณัฐเศรษฐ์ ชื่นดวง
473 25600 คุณ ณัฐสุวัชร กองธรรม
474 25344 คุณ ตะวัน อุดมปละ
475 25429 คุณ โตนนท์ วงค์เชษฐา
476 31126 คุณ ไตรรงค์ โปธา
477 26000 คุณ ทศพร คิดการงาน
478 25520 คุณ ทศพล เสริมพานิชย์
479 27638 คุณ ทักษิณ ธนัญชัย
480 25431 คุณ ทัศน์พล หลิวเสรี
481 25627 คุณ ทัศนวิน สุทรารมณ์ลักษณ์
482 31463 คุณ ทินพัทธ์ กุลวาชัย
483 26791 คุณ ทิวากร รุ่งรักษา
484 29266 คุณ เทวพงศ์ ไชยพิเศษ
485 31098 คุณ เทอดไท พุทธานุรักษ์
486 25396 คุณ ธนกร ณ เชียงใหม่ แต้ม
487 25557 คุณ ธนชิต ตียาคม
488 25355 คุณ ธนชิต ธุวธนานุรักษ์
489 25392 คุณ ธนพงศ์ สุขสวาสดิ์
490 31089 คุณ ธนพล ต่อปัญญาเรือง
491 31465 คุณ ธนลัทธ์ บุญเฟื่อง
492 28419 คุณ ธนวัฒน์ จีนต้น
493 25463 คุณ ธนวัฒน์ ศรีคำมูล
494 25264 คุณ ธนวัฒน์ สิงห์ทอง
495 25954 คุณ ธนศาล กาวีวงค์
496 25505 คุณ ธนัทเทพ ยาวิชัย
497 29161 คุณ ธนากร ศรีฝั้น
498 25947 คุณ ธนาคาร แหลมหลวง
499 25481 คุณ ธนาคาร อาหมัด
500 25465 คุณ ธนาธิป กันทะชัย
501 25398 คุณ ธนาธิป สุวรรณรัฐ
502 25430 คุณ ธัชพล เจริญกุศล
503 28345 คุณ ธามาธิป ถาวรรุ่งกิจ
504 25858 คุณ ธารินทร์ เพียงสุข
505 25917 คุณ ธิติรุจ เกียรติสาร
506 25902 คุณ ธีรกิตติ์ ออประยูร
507 25543 คุณ ธีรดิษย์ อินทโรจน์
508 25477 คุณ ธีรพงศ์ คำปวน
509 25422 คุณ ธีรพงศ์ พลบุตร
510 25519 คุณ ธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ์
511 25267 คุณ ธีรานันต์ ประกอบของ
512 31647 คุณ ธีศิษฏ์ ถาธัญ
513 25468 คุณ นนทภัทร์ อุดมศรี
514 25521 คุณ นพพล ธีระกุล
515 31143 คุณ นพพล พิมพะลา
516 26755 คุณ นฤนาท สิทธิรัตนชัย
517 25438 คุณ นัฐพงษ์ แซ่ตั้ง
518 31476 คุณ บดินทร์ ปัญญาโส
519 26003 คุณ บดินทร์ โยกาศ
520 31470 คุณ บัลลังก์ พรหมราชยศ
521 25462 คุณ บุญวิชญ์ สุขลักษณ์
522 25664 คุณ บุษกล โลจนะภาพย์ เป้
523 25360 คุณ ปฏิพัทธ์ อุดม
524 25937 คุณ ปฏิภาณ มณเฑียร
525 25387 คุณ ปฏิภาณ มาสกลาง
526 25305 คุณ ปฏิภาณ อรุณศิโรจน์
527 25951 คุณ ปฐมพงศ แก้วสุก เฟียต
528 30063 คุณ ปณชัย ประภาสวัสดิ์
529 25386 คุณ ปณัฐ เกียรติรุ่งวิไลกุล
530 25263 คุณ ปณิธาน มณีพุฒ
531 25274 คุณ ปรเมศวร์ รัตนประดิษฐ์
532 25401 คุณ ปรเมษฐ์ ชวชาติ
533 25663 คุณ ปรวิทย์ ริญญา
534 25322 คุณ ปรัชชวิทย์ บุญเดช
535 25884 คุณ ปรัชญา พิมพิสาร
536 26025 คุณ ปริญญ์ ยานนท์
537 25582 คุณ ปรินทร์ ปัญศิริ
538 25346 คุณ ปริวรรต ขาวผ่อง
539 25545 คุณ ปลายพงศ์ ทรงคำ
540 25277 นาย ณัฐพงศ์ บุญยงค์
541 25598 นาย กรรัช สุริเย กอล์ฟ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ