ชื่อรุ่น ASA 5-10 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 134 คน
# 2510M5 ประธานรุ่น : รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8645 คุณ กมลวรรณ พงษ์มี
2 8698 คุณ กฤษณา ทองเจริญ
3 8439 คุณ กฤษดากร วังซ้าย
4 8615 คุณ กิตติ ฉัตตะวานิช
5 8398 คุณ กิติกร เมธาทิพย์
6 8630 คุณ เกษม บัวเจตธรรม
7 8685 คุณ ขันค ณ เมืองยอง
8 6785 คุณ จรัญ อุปรานุเคราะห์
9 8616 คุณ จรุง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
10 8602 คุณ จิราภรณ์ ดวงบาน
11 8700 คุณ จิราภรณ์ มานะสุคนธ์
12 6181 ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
13 8624 คุณ จีระพันธุ์ เนตรงาม
14 8651 คุณ จุฬาลักษณ์ จิระเพชรอำไพ
15 8659 คุณ เฉลิมศักดิ์ อินเจริญ
16 8334 คุณ ชมพูนุท คำทอง
17 6781 คุณ ชวลิต หิรัญรังสิต
18 8656 คุณ ชัชวาล นิลประยูร
19 8297 คุณ ชัยวัธน์ วรพันธุ์
20 6667 คุณ ชาญชัย จันทรรัตน์
21 6802 คุณ เชียงฮวด คงการค้า
22 6787 คุณ ณรงค์ ศรีทาเกิด
23 5921 คุณ ณัฏฐ์ ทะนันไชย
24 8665 คุณ ดวงคำ คำเขื่อน
25 8600 คุณ ดาเรศ บุรสิกพงศ์
26 8652 คุณ ดาวทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
27 8636 คุณ ตี่ แซ่ฮัง
28 8686 ทพญ. ทวีพร กีรติอดิศัย
29 8604 คุณ ทองทิพย์ แสงสันติธรรม
30 8617 คุณ ทัศนียา อวยพร
31 6165 คุณ ทินกร คาโนวา
32 8647 คุณ ธิดา ลิมปนานนท์
33 8662 คุณ นคร บุษยพันธุ์
34 8622 คุณ นพดล สกุณาธวงศ์
35 8371 คุณ นรี วงศ์สวัสดิ์
36 6348 คุณ นิรันดร์ กิตติกุล
37 8681 คุณ นิรันดร์ แสงท้วม
38 8707 คุณ นุชนารถ วงศ์กาสิทธิ์
39 8648 คุณ บรรจง อภิวัฒน์นากร
40 8610 คุณ บัญญัติ อยรังสฤษฏกูล
41 6778 คุณ บัณฑิต พันธ์พงษ์เจริญ
42 8680 คุณ บัณฑิต ศรีนุรักษ์
43 8629 คุณ บุญเจริญ อินติ
44 8683 คุณ บุญยก พรหมใจ
45 8650 คุณ ปทุมมาศ รินคำ
46 8391 คุณ ประพนธ์ คูสุวรรณ
47 8607 คุณ ประพันธ์ สินพิมลสบูรณ์
48 8696 คุณ ประยูร แซ่เหล่ม
49 8627 คุณ ประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
50 8694 คุณ ปราณี ไชยวงศ์
51 8687 คุณ ปริญดา จิรรัตน์สถิต
52 8294 คุณ พงษ์สวัสดิ์ เหล่าอารยะ
53 8674 คุณ พนารัตน์ โพธาเจริญ
54 6487 คุณ พรชัย วัฒนวงศ์
55 8675 คุณ พรรณุภา จอมจันทร์ยอง
56 8381 คุณ พัชรี พัฒนวุฒิพันธ์
57 8676 คุณ พิชิต รัตนานคร
58 8345 คุณ กรรณิการ์ เหล็กสูงเนิน
59 8349 คุณ ดวงใจ กรเพ็ชร์
60 8670 คุณ ศรีจันทร์ อาวรณ์
61 คุณ สุกัญญา ตนานนท์
62 8619 คุณ สุกัญญา นิมานันท์
63 8702 คุณ สุภาพร ญาณสาร
64 8673 คุณ อดิศร สิทธิชาติกุล
65 8637 คุณ อัญชลี ตนานนท์
66 8660 น.พ. สมพล อาวรณ์
67 8669 ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
68 8683 คุณ บุญยก พรหม์ใจ
69 6803 คุณ พิเชฐ พมิลศรี
70 8691 คุณ พินทุพร นาเนกรังสรรค์
71 8657 คุณ พิมพ์ใจ สุคันธา
72 8346 คุณ พิศมัย เองศิลป์
73 8654 คุณ เพ็ญแข ใจลึก
74 8605 คุณ ไพโรจน์ วารีย์
75 8606 คุณ ภัทรกุล ณ เชียงใหม่
76 8631 คุณ ภาคภูมิ นิ้มเจริญ
77 8658 คุณ ภาคินี อินทราวุธ
78 8688 คุณ ภาณี เตมีศักดิ์
79 8603 คุณ ภาวนา จันทวรรณ
80 6687 ดร. มงคล รายะนาคร
81 6798 คุณ มนัส ฟูอินหลง
82 6786 คุณ มนัส มณีประเสริฐ
83 8668 คุณ มนู มณีรัตน์
84 8614 คุณ มันทนา ศักดิ์สูง
85 8620 คุณ มานิตย์ ถาวารี
86 8613 คุณ ยุทธนา จิตตะกวี
87 8633 คุณ ยุพาภรณ์ โพธิ์แต่
88 8609 คุณ รัชนี กาวีต๊ะ
89 8640 คุณ รัชวัลย์ เจริญพานิช
90 9047 คุณ รัศมี ตั้งแสงอาทิตย์
91 8639 คุณ วนิดา กิตติกุล
92 8638 คุณ วราพร วัฒนาพร
93 8653 คุณ วราภรณ์ จักรทอง
94 8684 คุณ วลัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์
95 8697 คุณ วัชรี อภิชาติปิยกุล
96 8693 คุณ วิเชียร เจริญทรัพย์
97 8626 คุณ วิทยา โพธินวล
98 8678 คุณ วินิตา ทรัพย์สมบุญ
99 8649 คุณ วิไลพร ปันดอนตอง
100 8628 คุณ วิไลวรรณ ศรีพายัพ
101 6688 คุณ วีระพล โอกิตติกุล
102 8623 คุณ ศิวาพร สิงหเนตร
103 5935 คุณ ศุภวิทย์ เกื้อวงศ์
104 8601 คุณ ศุภาภรณ์ ถาปนศิริ
105 8152 คุณ สถาพร วิชาวุฒิพงษ์
106 8369 คุณ สถาพร สร้อยเพ็ชร์
107 9050 คุณ สนสร้อย จำปาตุ้ย
108 8692 คุณ สมชัย คิลาวัฒน์
109 6783 คุณ สมชัย ศิริสุจินต์(แซ่งั้ง) โต
110 8634 คุณ สมลักษมิ สวัสดิ์วงษ์พร
111 8664 คุณ สวัสดิพร อินทะพันธุ์
112 8703 คุณ สายทอง เอื้ออัมพร
113 6125 คุณ สิทธิศักดิ์ ศิริวิทยากร
114 8642 คุณ สินาภรณ์ ลวไพบูลย์
115 6779 คุณ สิริชัย บุญเรือง
116 8646 คุณ สุกัญญา นรากร
117 8621 คุณ สุพิน คุตตะเทพ
118 8689 คุณ สุพิศ เลิศเกษม
119 8671 คุณ สุภาภรณ์ พูนปัญญา
120 6167 คุณ สุรไกร วาทกิจ
121 8690 คุณ สุรชาติ วิบูลย์อุทัย
122 8679 คุณ สุรพร มาตระกูล
123 8608 คุณ เสาวนีย์ เสวนามิตร
124 8672 คุณ เสาวลักษณ์ ภูธรใจ
125 6799 คุณ อดิศักดิ์ กัญชนะ
126 6161 คุณ อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
127 7918 คุณ อภิชาติ ลำจวน
128 5936 คุณ อมรพันธุ์ นิมานันท์
129 8632 คุณ อรวรรณ กาบวัง
130 8644 คุณ อรสา เล่าตระกูล
131 8663 คุณ อโศก จาโกต้า
132 8611 คุณ อัศนี มีสุข
133 6257 คุณ อาณา แมนมนตรี
134 8635 คุณ อิทธิพล พิการณ์รัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ