ชื่อรุ่น Conquest '17 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 560 คน
# 2560M3 ประธานรุ่น : นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 34904 นาย วรสิทธิ์ ผิวใส ต้น
2 35274 นาย ธนกฤต จารุกรอภิวัฒิ พัตเตอร์
3 35275 นาย นนทัช ชัยจำรูญพันธ์ ทัช
4 35276 นาย ภัคพล แสนสม ปรินส์
5 35277 เด็กชาย จักรรินทร์ ศิรบรรจงกราน พีท
6 35278 นาย พรเมธินท์ เตียไพรัช โมโม่
7 35279 นาย รวิภาส ประสานสุข เกื้อ
8 35280 เด็กหญิง วรินทร เตียไพรัช มินนี่
9 35281 เด็กชาย ชาคริต พีระเพ็ญ บอมบ์
10 35282 นาย พงษ์พันธุ์ เลาวพงศ์ เฮี้ยง
11 35284 นาย จารุตน์ วิเศษวงศ์ จ้า
12 35286 นาย พันธุ์ธัช หมื่นปราบ พูห์
13 35287 นาย กิตติคุณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น้องเต็ม
14 35288 นาย รฐพงษ์ แสนสุข เตเต้
15 35289 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จิยะวรนันท์ ดรีม
16 35290 นาย ม่อนสน อมฤตเรืองศักดิ์ น้องม่อน
17 35292 นาย ธ นำไท ปราบไพรี เขตต์
18 35293 นาย วีรภัทร กรเพ็ชร์ เก้ง
19 35294 นาย จิรัสย์ ประธานราษฎร์ ปุ๊บปั๊บ
20 35295 นาย พลกฤต วิสฤตไพศาล จิ้ว
21 35296 นาย ณภัทร สิทธิพาณิชย์ พัต
22 35297 นาย ขวัญเมือง พรมลักษณ์ ขวัญ
23 35298 นาย วิษณุพงษ์ ถัดทะพงษ์ ริกุ
24 35299 นาย ฉัตรพี ศีติสาร พี
25 35300 นาย เธียร ชุมแสง วิว
26 35301 นาย ภูผา ชัยเนตร ผา
27 35302 เด็กชาย ศุภณัฐ วสุวัต พัฒน์
28 35303 นาย กฤตเมธ โตธิรกุล หมูแฮม
29 35304 เด็กชาย ภูริช จารุจินดา ภู
30 35305 นาย สิงหนาท ทองเขียว สิงโต
31 35306 นาย พงค์ภัค อนุมัติ ออโต้
32 35307 นาย พีรวิชญ์ กันทอินทร์ โปรตอน
33 35309 นาย ศุภณัฐ ปานประภา จ้า
34 35311 นาย ภัทรภณ บุญก้ำ ปูน
35 35312 นาย ธีรวัติ ปาระมี ปูไทย
36 35313 นาย จิรกิตติ์ สิริบรรสพ ฟลุ๊ค
37 35314 นาย ณภัทร์ ธัมทะมาลา บอส
38 35315 นาย อภิพงษ์ ธีระการุณการ ภู
39 35316 นาย ภณ ภณเจษฎาพันธ์ เคน
40 35317 นาย โยธิน โกษะโยธิน ขนุน
41 35319 นางสาว ภัทราพร เขียวสะอาด พลอย
42 35322 เด็กหญิง นีรา ส่งวิสุทธิ์ นานา
43 35325 นางสาว พลอยไพลิน ยอดคำ พลอย
44 35326 นางสาว ปทิตตา คีตากรพันธุ์ ไนซ์
45 35327 นางสาว กนกลักษณ์ ภู่สมบุญ ต้นน้ำ
46 35328 นางสาว ปานไพลิน เล็กประดับ ต้นข้าว
47 35329 นางสาว แกมแพร เตียวกุล แกมแพร
48 35331 นางสาว มัชฌิมา พรหมกันธา มาร์ชชี่
49 35332 เด็กหญิง ภคนันท์ คันธาทิพย์ น้ำแข็ง
50 35333 นางสาว กวิตา แสนใจบาล เอินนี่
51 35334 นางสาว อรวรรยา ศุภยางค์ เจนนี่
52 35336 นางสาว นัทธ์หทัย ศิวิลัย เอม
53 35337 นางสาว ธัญสิริ ตันธนสิน ยิ้ม
54 35338 นางสาว ชนกนาถ ล้อมเขตร์ แก้มอุ่น
55 35339 เด็กหญิง วรพิชชา มาลารัตน์ ไอริน
56 35340 นาย ธีรัช สุขสวัสดิ์ ทีที
57 35341 นางสาว อัยยาวีฬ์ วัฒนวาณิชกร บัว
58 35342 นางสาว กษมวรรณ พาจรทิศ จ๋า
59 35343 นางสาว พิมาน พัวพันสุวรรณ ปิ่น
60 35344 นางสาว ภัสลดา ไวชมภู อ๋อ
61 35345 เด็กหญิง ชวิศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ปาย
62 35346 นางสาว สิรภัทร ไกรมา ปั้นหยา
63 35347 นางสาว กาญจนาภา คำบุญเรือง กาญ
64 35348 นางสาว ธวัลรัตน์ ตันติสันติสม มีนนี
65 35349 นางสาว จอมพิมพ์ ราชแพทยาคม แจม
66 35350 นางสาว ธรรชนก เลื่อนประไพ อั๊ง
67 35351 นางสาว กนกพร รินแสงปิน ออมสิน
68 35352 เด็กหญิง ณัชภัค เมฆะ แสตมป์
69 35353 นาย แผ่นฟ้า ศรีป่าซาง จายอ่อง
70 35354 นาย ศุภกฤต ธนะจินดาวงษ์ บูม
71 35355 นาย ธีรภัทร ชูดำ ภัทร
72 35356 นาย ภานุวัฒน์ เจริญเลิศธนกิจ เคน
73 35357 นาย ภีร์ รักสกุลใหม่ ดอย
74 35358 เด็กชาย ณัฐชนน สว่างนาน ลูกพีช
75 35359 เด็กชาย อารยวัช ไหนาค ซอ
76 35360 นาย ชินาธิป เส้งเล่า เติ้ล
77 35361 นาย นพัทธ์ จิตติวิสุทธิกุล โอม
78 35362 นาย ชนิตพล นพรัตน์โกศัย ฮาร์เล่ย์
79 35363 นาย วงศธร สะหลี หนุน
80 35364 นาย ธารธรรม สุขทรัพย์ถาวร น้ำปาย
81 35365 นาย กิตติพัฒน์ ชัยสาร กานต์
82 35366 นาย ศิกษก วัชรศาสตร์ เอิร์ท
83 35367 นาย ธราธิป เชี่ยวศิลปธรรม ตงตง
84 35368 นาย ชลแทนทอง จงจิตรถาวร มู่จ้าว
85 35369 นาย ก้องเกียรติ เกียรติสุนทร มิค
86 35370 นาย อังศุชวาล พานิชประวัติ เฟรนด์
87 35371 นาย ภวินท์ สุขตากจันทร์ ฟังกี้
88 35372 นาย ศิวรักษ์ โอวาทสกุล ตั๋ง
89 35373 นาย ภูมิภริช กิจภิญโญ บีจี
90 35374 นาย พชรกร เกศะรักษ์ พีช
91 35375 นาย ณทภัต สามสี ตูตี
92 35376 นาย ศุภกร มีทรัพย์ โอห์ม
93 35379 เด็กชาย ภานุวัฒน์ วีระศรีนารา พร้อม
94 35380 นาย ชาญกิจ หาญยุทธ ติวเตอร์
95 35381 นาย จิรพัฒน์ มโนปัน ฟีม
96 35382 นาย จิรภัทร พิรารักษ์ ตั้ว
97 35384 นาย ผจงกิจ วิสิทธิ์ กริก
98 35387 นาย ปัญญา ไชยชมภู ปูเป้
99 35388 นาย ธีรภัทร์ ประสพโชคชัย มิก
100 35390 นาย ศุภวิษณุ์ เรืองสาท ปิ้ปโป้
101 35391 เด็กชาย ธนกฤต กันตระกูล เอิร์ท
102 35392 นาย สิทธิภาคย์ มูลชีพ บาส
103 35393 นาย ณภูมิ สนิทการ ปาย
104 35395 นาย พจน์ ศิลป์พิทักษ์วงศ์ ปิคนิค
105 35396 นาย ภัทรกร ฤทธิธรรม ลักกี้
106 35397 นาย พิชชาทร วงษ์สุวรรณ ปีโป้
107 35398 นาย ธนภัทร มีแสง แฟรงค์กี้
108 35399 นาย จิรัฏฐ์ จงปรัชญานนท์ อ้น
109 35400 นางสาว ชัชชาลี ปันวารี เพลง
110 35401 นาย ปฏิภาณ เดชะ สมาร์ค
111 35402 นาย ณัฐวัชร อุณหเสรี ไทม์
112 35404 นาย ภวรัญชน์ อิ่นแก้ว โด่ง
113 35405 นาย ภัทรชนน อิ่นแก้ว ดัง
114 35406 นางสาว ฬุจิรา วรรณรัตน์ ปาล์มมี่
115 35407 นางสาว สาธิตา ชัยวงค์ ซัน
116 35409 นางสาว คริสมาส สุริยะคำ คริสตี้
117 35410 นางสาว หยกฟ้า แก้วกันธา ฟ้า
118 35411 นางสาว กัญชรส ชำนิวิกัยพงศ์ ก้อย
119 35414 นางสาว กฤติกา สุทธ์ธนกุล ฟิน
120 35415 นางสาว ภาพฝัน ศรีแก้ว เอิร์น
121 35416 นางสาว พรรณปพร สอาดล้วน น้ำเพชร
122 35417 เด็กหญิง อานิชญานันท์ ยาระณะ อ้อน
123 35418 นางสาว ปริยาภัทร แก้วจักร์ เนย
124 35419 นางสาว สิริกันย์ สีตะวัน ข้าวกล้อง
125 35420 นางสาว ปพิชญา รุ่งเรือง ปุ่น
126 35421 นางสาว ปพิชญา กาเย็นทรีย์ กั้ง
127 35422 นางสาว ภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ ไข่มุก
128 35423 นางสาว อธิภัทรา จูมวงษ์ ภัทรา
129 35425 นางสาว กตัญญุตา พฤกษากร ซิมมี่
130 35426 นางสาว วิจิตรา จิตชยานนท์กุล ไข่มุก
131 35427 นางสาว ณพิชญา รุจิราภา กิ๊ฟ
132 35428 นางสาว บุญรักษา เดชวงค์ญา เอิงเอย
133 35429 นางสาว รินรดา นครังกุล หลิงหลิง
134 35430 นางสาว ณิชาภัทร รัตนพราว เอิร์น
135 35431 นางสาว พุทธชาด ตะเวทิพงศ์ แพรว
136 35432 เด็กหญิง ชนาภัทร ยาวิละ จูน
137 35433 นางสาว อภิษฎา อินตา เนย
138 35435 นางสาว ธัญชนก อนุรัตน์ หนูเล็ก
139 35436 นางสาว สุทธาสินี พัฒนนิธิโภคินกุล แป้ง
140 35437 นางสาว ฐิติพร อมรเลิศพิศาล พลอย
141 35438 นางสาว ปภาวดี ซ้ายหนู ใบเตย
142 35439 นางสาว ณัฐจิรา ลังกาพินธุ์ น้ำตาล
143 35440 นางสาว สุพิชชา ปันคำ ตอง
144 35441 นางสาว อริสรา พูลสวัสดิ์ ต้นอ้อ
145 35442 นางสาว อุมาพร กันทาดง น้ำฝน
146 35443 นางสาว ศิรดา ศรีสุขวัฒนานันท์ ป๋อจู
147 35444 นางสาว ประกายแก้ว วิงวอน ครีม
148 35445 นางสาว พิณญาดา พุ่มฉัตร เจแปน
149 35446 นางสาว เปี่ยม ใจบุญ เปี่ยม
150 35447 นางสาว ทิพาลัคน์ ยอดเมือง เบลล์
151 35448 นางสาว โสวิชญา ขัติยะราช ฟ้าใส
152 35449 นางสาว นันท์นภัส ชมภูจันทร์ แอปเปิ้ล
153 35450 นางสาว สิริยากร ป้อมแสนพล ฮันนาห์
154 35451 นางสาว ณัฐณิชา อุประ แจน
155 35452 นาย วสวัตติ์ ดวงจิตร์ พีซ
156 35526 เด็กหญิง จิตสิริ โสภณ หลิว
157 35527 นางสาว พิมฟ้า ศรีเรือง ฟ้า
158 35528 นางสาว ปารวี อุ่นตาน มิ้ง
159 35529 นาย เจตนิพิฐ ครินชัย ไอซ์
160 35530 นางสาว ญาณิศา ดวงเกตุ ออม
161 35531 นางสาว ครองขวัญ ภิมุข กานพลู
162 35532 นาย ธนพัฒน์ จันทวงษ์ เป้
163 35533 นาย ดลพัฒน์ สุนทราภรณ์ มาร์คโฟร์
164 35534 นางสาว นาตาชา พนมธิติกุล ฮันนาห์
165 35536 นางสาว ลักษิกา วิชัยบรรเจิด จอย
166 35537 นางสาว ณัฏฐา เปียงใจคำ ชมพู่
167 35538 นางสาว อัญชิษฐา พูลชัย ปุย
168 35539 นางสาว ณิชนันทน์ นันตาบุญ ซี
169 35540 นางสาว อุบลฉาย แก่นวงค์ ทับทิม
170 35541 เด็กหญิง ฐาปภา แสนภูวา วงแหวน
171 35542 นาย ก้องภูมิ อัคนิถิน เฟนเดอร์
172 35543 นางสาว อสมา สุนันตา พอใจ
173 35544 นางสาว ธันยพร กัณทะกาลังค์ ธัน
174 35545 นาย ภูมิ เจริญกุล ภูมิ
175 35546 นางสาว อภิษฎา ไตรปิ่น ขิง
176 35547 นางสาว ณัฏฐณิชา รังษี ขิม
177 35548 นางสาว กวีกานต์ ดุมคำ เพลง
178 35549 นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร ตาต้า
179 35550 นางสาว ฐิติมา ใจมั่ง ดาว
180 35551 นางสาว กุลจิรา ตนการณ์ ใบเตย
181 35552 นาย ณัฐชนน นิติสัจจะ ไอซ์
182 35553 นาย ฐปณรรฆ์ ภัทราวัฒนาวงศ์ เหนือ
183 35554 นาย นัทรพงศ์ ฟองนวล เจมส์บอล
184 35555 เด็กชาย ภาวริศต์ ชิตมินทร์ จิงโจ้
185 35556 เด็กชาย มนธรรม คนหลัก แฟร์
186 35557 นาย ชนกนันท์ สินันตา อุ๋ม
187 35558 นาย เลิศพิสิฐ ชัยงามเมือง ฟิวส์
188 35559 นาย ธีริทธิ์ ยังมีสุข เบ็ค
189 35560 นาย ศุภากร รัตนรุกข์ เน็ต
190 35561 นาย ศุภวิชญ์ ใจรักษา น็อต
191 35562 นาย ตันติอังกูร รุจิรตันติอังกูร เต๊ง
192 35564 นาย อรุชา ยาณะสิงห์ เน
193 35565 นาย ภวัต อินทร์ศรี กันต์
194 35566 นาย ณัฐวรรธน์ เมธารสิทธิ์ แม็ก
195 35567 นาย พงศ์พล สุขเกษตร พล
196 35568 นาย ศุภณัฐ บุญมาประเสริฐ ต้นกล้า
197 35569 เด็กชาย เพชรมงคล วงค์หล้าคำวรรณ อ้น
198 35571 นาย ภูบดี คำเงิน ภู
199 35573 นาย จีรกิตติ์ คงสตรี จี
200 35574 นาย ชัยคูณ เขื่อนแก้ว แบงค์
201 35575 นาย กรรจพงษ์ แสงจันทร์ พัฟฟ์
202 35576 นาย ธีรวิทย์ เจริญมณี ฮิว
203 35577 นาย ณัฏฐพล ตวงสุวรรณ แชท
204 35578 นาย กิตติวินท์ บูรณะธนัง เป้
205 35579 นาย ณัฏฐกิตติ์ ชูสาย นัท
206 35580 นาย ณัฐนันท์ เหงาจิ้น เฟริ์ส
207 35581 นาย ชวกร จาอินต๊ะ ต้นน้ำ
208 35582 นาย ฐปณ ชนัญชนะ โจ๊กเกอร์
209 35583 นาย บูรพา นำปุ๊ด มาร์ค
210 35584 นาย สิทธิโชค สาโหมด มิก
211 35585 นาย ธนกฤต เบี้ยวบรรจง ไนท์
212 35586 นาย ภัคพล สุขจิตต์ เพชร
213 35587 นาย ภาคิน ดาวแดน ปุญญ์
214 35588 นาย ศุภฤกษ์ เปี่ยมพานิชวัฒน์ ปรินส์
215 35589 นาย พรพิพัฒน์ เข็มขาว ปิ๊ก
216 35590 นาย ศักยะ ใยสามเสน เปม
217 35591 นาย นันทพงศ์ คำพร ต้นปาล์ม
218 35592 นาย ธราดล สุขยิ่งผา พู
219 35593 นาย ภคพล ประพฤติ คลัง
220 35594 นาย คณพัฒน์ ขาวสกุล ภูเขา
221 35595 นาย ภูผา เครือวรรณ์ ภูผา
222 35597 นาย กุลพล อินถา พูม
223 35598 นาย ปัญญา หมั่นเสมอ จ๊อบ
224 35599 นาย ปวริศ ขันทะยา เจมส์
225 35601 นาย พฤฒิพงศ์ ลอยพงศ์ศรี เหนือ
226 35602 นาย จิรัฏฐ์ ผาภูมิ รุจน์
227 35603 นาย ศุภณัฐ บุญศรี บิ๊ก
228 35605 เด็กชาย ภูตะวัน แซ่จัง ภู
229 35606 นาย กิตติภพ เตปิน จูเนียร์
230 35607 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ บุญทาพฤกษ์ บอส
231 35609 นาย ภูวดล เนื้อแก่น ภู
232 35610 นาย พัทธดนย์ ใจมณี เบส
233 35611 นาย นวรินทร์ วัฒนศรัย จอม
234 35612 นาย ติณณ์ณพล วุฒิชัยกิจเจริญ เอิร์ธ
235 35613 นาย บุณยกร ประวัง โบโน๊ต
236 35616 นาย พิชญ อุทิตย์ เปตรัส แปร์กวิน ดานเต้
237 35618 นาย นภัสรพี ธนกรธีรพันธ์ พี
238 35620 นาย นวมินทร์ พันธุศาสตร์ มินทร์
239 35622 นาย นฤเบศวร์ แคว้งอินทร์ มีน
240 35623 นาย พลัฏฐ์ ธรรมภาณ ทีม
241 35624 นาย นภัสกร กาบใจ โอห์ม
242 35625 นาย ธงชัย สีนวน เก่ง
243 35626 นาย อัครชัย มั่งมา พอดี
244 35627 นาย บุญพร้อม ลิ้มเจริญ พร้อม
245 35628 นาย คฑาวัช โสภา ไทน์
246 35629 นาย ธนดล ทิพย์อักษร มารค์
247 35630 นาย ชากร เป็งโท ข้าวกล้อง
248 35631 นาย อัชราฟ อนันตพงศ์ โมเดล
249 35632 นาย พัชรพล สินสมโชติ เอ็ม
250 35633 นาย ธนพัทธ์ นันทจันทร์ อั้ม
251 35634 นาย จักรภัทร วงค์แก้วแปง บัส
252 35636 นาย ภูเบศวร์ บูรณทอง วิน
253 35638 นาย มั่นคง ชัญญาชัย บอล
254 35640 นาย ชัยวัฒน์ พูลปัญญา แม็ค
255 35641 นาย อลีน อัลคูวาริ อ้นน้อย
256 35642 นาย กิตติกวิน อยู่เกษม ฟลุ๊ค
257 35644 นาย กิตติพศ สุทธสุภา อ๊อฟ
258 35645 นาย กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ เต้ย
259 35646 นาย ภูพิสิฐ จันทร์อ้าย ภู
260 35647 นาย ก้องภพ อินเหยี่ยว จ้า
261 35648 นาย กฤษณพงศ์ ต้นนาค อาร์ม
262 35649 นาย ณภัทร สายตะเข็บ ไอซ์
263 35650 นาย ณัฐนันท์ นันตา บีม
264 35651 เด็กชาย จิระพงษ์ เครื่องคำ ดอย
265 35652 เด็กชาย ภูริณัฐ กันทะอุโมงค์ ฟาน
266 35654 นาย พัทธ ภู่ตระกูล พัทธ
267 35656 นาย ปิติภูมิ ผิวชัย ภูมิ
268 35657 นาย รัฐธรรมนูญ บุญเลิศศุภกิตติ์ เหนือ
269 35658 นาย กรกช พูลทรัพย์ ใบบอน
270 35662 นาย กิตติธัช ปั่นฝั้น ฮ่องเต้
271 35663 นาย สิทธิภาคย์ สุวรรณจันทร์ ฑีม
272 35664 เด็กชาย ธนิน คมแปงยศ ลีโอ
273 35665 นาย หัสรินทร์ สุนันต๊ะพันธ์ เค้ก
274 35666 นาย กฤษฎิ์ จรัสวุฒิวงศ์ สตังค์
275 35667 นาย ญาณวุฒิ สีนาคม บอล
276 35668 นาย ศุภวิชญ์ การญาณ เอิร์ท
277 35669 นาย นับเก้า เกียรติฉวีพรรณ เอเซีย
278 35670 นาย ภูมิพัฒน์ ภัทรพันธุ์โกศล ต้นไผ่
279 35671 นาย อธิภัทร ดาวเรือง บอล
280 35672 นาย พีรพัฒน์ แสนคำ โอห์ม
281 35673 นาย ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า มาร์ค
282 35674 นาย ปณวัตร ปฐมานนท์ บุ๋น
283 35675 นาย รชต แสนสุข จีฮัท
284 35676 นาย ณัฐชานนท์ ดนัยนารีกุล ดาต้า
285 35677 เด็กชาย พัทธดนย์ จุลสัตย์ ปรานต์
286 35678 นาย อัย คำประกอบ อัย
287 35680 นาย กันตภณ ชวสินธุ์ กัน
288 35684 นาย ฌาณติพล เขียวงาม มูเซอ
289 35685 นาย ภูธนกฤษฎิ์ แควสยอง ขุนตาน
290 35686 นาย ฐิติพงค์ จารุมณีโรจน์ น้องบีม
291 35688 เด็กหญิง สุทธิดา เนตรวิชัย แบม
292 35689 นางสาว ภควดี ศรีนวล แพรวา
293 35691 เด็กหญิง กชพร จำปีรัตน์ ขวัญ
294 35692 นางสาว นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ พริม
295 35693 นางสาว พอใจ สิทธิโลก ข้าว
296 35694 นางสาว ชนัญชิดา ขุนแก้ว สตางค์
297 35695 นางสาว เปรมยุดา ธนะคำ น้ำฝน
298 35696 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ กันธา โอปอ
299 35698 นางสาว กุลปริยา สาใจ นิชา
300 35699 นางสาว หฤทัย มารอด ดรีม
301 35700 นางสาว นิตยา กองแก้ว ตาหวาน
302 35701 เด็กหญิง ภทรพร ไชยอินทร์ ส้มอิงค์
303 35702 นางสาว ชัชฎาภรณ์ อูปสาร หญิง
304 35704 นางสาว ณิชากร ชุ่มอุ่น เทย่า
305 35708 นางสาว สุพิชชา นวลจันทร์ อุ๋มอิ๋ม
306 35709 นางสาว อภิวรรณ ธิดิน ภิ
307 35710 นางสาว ณัฐนันท์ ชัยกิจวัฒนะ นุ่น
308 35711 นางสาว กฤติยาภัทร์ ธรรมขันท์ โบอิ้ง
309 35712 นางสาว พิมวราพร คำแปง นุ่น
310 35713 นางสาว แพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย แพรว
311 35714 นางสาว รุ่งนภา ประทุมเทพ มด
312 35716 นางสาว วิรัญชนา กาวีละ ข้าวฟ่าง
313 35719 นางสาว นภัสนันท์ สูงปานเขา นกยูง
314 35720 นางสาว กุลนัฐธิดา ขันธ์ศรี การ์ตูน
315 35721 นางสาว ธมนวรรณ ปาลี ชมพู่
316 35722 เด็กหญิง ณัฐชยา เอี่ยมจอหลิน อุ้ม
317 35723 นางสาว ชฎาพร สันทิศ อิง
318 35724 นางสาว รวงข้าว อุ่นแสง เนม
319 35725 นางสาว กชพร ชัยวิทย์ ชะเอม
320 35726 นางสาว เขมิสรา สีระแก้ว เข็ม, เขมิ
321 35727 นางสาว ปาณิสรา นันทิยา กะเพรา
322 35728 นางสาว ธัญธร บัญญัติศรีสกุล พลอย
323 35729 นางสาว ณัฐณิชา ไชยจันดี ชมพู่
324 35730 นางสาว พุทธรักษา แก้วมาตย์ ข้าวแป้ง
325 35731 นางสาว ภัทรทร ชุมศรี มิ้นท์
326 35732 นางสาว เพชรดารินทร์ โรจน์ธนวิภัช บีม
327 35733 นางสาว ศศิณาลักษณ์ โวหาร ฟูจิ
328 35734 นางสาว ศริษา สาระจันทร์ น้องน้ำ
329 35735 นางสาว ศุภิสรา จินะจันตา ใบเตย
330 35736 นางสาว ณัฏฐาณิชา เจริญเขษมมีสุข ทอฟฟี่
331 35737 นางสาว มนัสชนก ใจเสมอ โดนัท
332 35738 นางสาว สุชานันท์ แก้วใส กาญจน์
333 35739 นางสาว จิรัตฐิติกาล ยิ่งยศตระกูล ทอฝัน
334 35740 นางสาว อวิสรา มหามัติ ฟ้า
335 35741 นางสาว ณัชชา มีมณี นัท
336 35742 นางสาว ณัฐกมล ม่วงดี ใบบัว
337 35744 นางสาว ธัญชนก วงศ์กาวิน พลอย
338 35745 นางสาว ฌัชชวรินทร์ธาร ชัยเทพ แก้มใส
339 35746 นางสาว วรมน เณรแย้ม วอร์ม
340 35748 นางสาว ชุติพร โปธา แบมแบม
341 35750 นางสาว ณัฐธิดา คำมา นัท
342 35751 นางสาว ศศิกาญจน์ สมศรี น้ำ
343 35752 นางสาว ปพิชญา อาชนี ปรายฟ้า
344 35753 นางสาว รพีพร ใจหาญ โบว์
345 35754 นางสาว สุปวีญ์ เขียววรรณา ปั้นหยา
346 35755 นางสาว ณัฐนันท์ อูปเงิน โดนัท
347 35756 นางสาว ฐิติกาญจน์ ต๊ะเพย น้องกั้ง
348 35757 นางสาว รัญชนา นาคพิพัฒน์ ใบเตย
349 35758 นางสาว กานต์ชนิต ภักดี ตัวเร
350 35759 นางสาว สจิวรรณ ศุภวรรณ น้องเค็ก
351 35760 นางสาว สุกัญญา สุริโยดร เนย
352 35761 นางสาว กัลยาพัฒน์ จินนา แบม
353 35762 นางสาว กรวีร์ กันทวัง มิวสิค
354 35763 นางสาว รมย์รวินท์ ชัยประดิษฐ์ พลอย
355 35764 นางสาว พิมพ์นภัส เจียระนัยปรีดา น้องเอิน
356 35767 เด็กชาย ณัฐการ กัญญา การ์ตูน
357 35768 นาย ธนธัช จำอ้าย น้องม่อน
358 35813 นาย วรุฒ วณีสอน ซัน
359 35814 นาย ธนิก สันติตรานนท์ ติณณ์ ติณณ์
360 35815 เด็กชาย กิตติทัต เพิ่มทรัพย์ ณัฐ
361 35816 นาย ธนกฤต ง่วนสำอางค์ กฤต
362 35817 เด็กชาย จุล-ธาดา รัชเวทย์ อัพ
363 35818 นาย ธนภัทร ศิริประเสริฐวิทย์ ฟีฟ่า
364 35819 นาย ปณต กอรี ถุงปูน
365 35821 นาย ธีรกานต์ กายี เกื้อ
366 35822 นาย ธเดช พิมพ์พิไล เน็ตตี้
367 35823 นาย ฉัตรวัฒน์ ริยอง นิว
368 35824 นาย ธัชชัย บุญสังข์ กร
369 35825 นางสาว เตชินี บำเหน็จพันธ์ เตย
370 35826 นาย รุจิภาส กิ่งเกษม บอส
371 35827 นาย กฤตานน เศรษฐกร ตะวัน
372 35828 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์สุวรรณ ย้ง
373 35829 นางสาว ลักษมีกานต์ บัลลังก์ เอย
374 35830 นาย รพีพล ณ น่าน ตังค์
375 35831 นางสาว ชุติชญา ฝั้นคำอ้าย มัดหมี่
376 35833 เด็กหญิง ภัทรภา สารรัตน์ พัดพาร์
377 35834 นางสาว พรชนก ขันทอง ปอย
378 35835 นาย ศุภากร ยางแดง ฟลุ๊ค
379 35836 นาย ธิติสรรค์ ผ่องโสภณ ติว
380 35837 เด็กชาย ณัฐพล ใจคำสืบ พลพล
381 35838 นางสาว นภนภา สุรพงศ์วาณิชกุล เจง
382 35839 นางสาว บุญณิศาพร วรพจน์พรชัย หงส์
383 35841 นางสาว วรันธรณ์ สิทธิวงค์ มะเฟือง
384 35842 นางสาว ธันยชนก จิตติกานนท์ ไนน์
385 35888 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีดาวเรือง นอร์ท
386 35891 เด็กชาย ชนะ กาวิชัย แชมป์
387 35892 นางสาว กรวีร์ จันทรสุกรี แกงส้ม
388 35898 นางสาว ฐิติมา วงศ์ดี ไพลิน
389 35962 นางสาว ภูรินดา ปุกมณี พอเพียง
390 35966 นาย โทนี่ พูลทาสี โทนี่
391 36527 นางสาว กันตาภา เหล็กงาม แป้ง
392 36562 นางสาว สิริณณิชา ติณะมาศ อั้ม
393 36564 นาย สรธร ออนตะไคร้ ไอ่สอ
394 36566 นาย พงษ์สีห์ อินทสีห์ เพื่อน
395 36572 นาย ธนชัย ศิริชมภู เต้
396 36593 นาย ณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ ข้าวตู
397 36631 นาย ธนภัทร ศรีวิชัย ดอย
398 36634 นางสาว ปณิตา มากรื่น ไอซ์
399 36643 เด็กหญิง ซัสเกีย เจยานา เนตั้น ซัสเกีย
400 37362 นางสาว จินห์จุฑา ขันคำกาศ ข้าวปั้น
401 37379 นาย พรินทร์ แก้วปลั่ง ดีดี
402 37388 นางสาว พรรณราย อินเทพ กลอยใจ
403 37398 นาย ก้องพิสิษฐ์ ณรงค์กูล โจอี้
404 37401 นางสาว แพรฟ้า ศรีจาด ฟ้า
405 37410 นาย ณัฐเศรษฐ ยศรุ่งโรจน์ อาทร
406 37441 นาย อรุษ มงคลเกิด อัฑฒ์
407 37574 นางสาว อารดา อารีย์ ฟิล์มมี่
408 38223 เด็กชาย กานต์ณัฐ ไชยคำมูล ก้อง
409 38226 นาย ภูมิภู ศรีมนัส ภีม
410 38230 นางสาว อารยา อินทะพันธุ์ จ๋า
411 38262 นาย ธีร์วรา ประสมสวย ทามม์
412 38376 นาย รติ เดชะปราปต์ พัตเตอร์
413 39032 เด็กหญิง ณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ ปิ้ง
414 39041 นางสาว ศรันย์พร จันทรจรัส ปาล์ม
415 39047 นาย อิทธิพล โคตา น้องดอลส์
416 39048 นางสาว ณัฐหทัย ปันทะศรีวิชัย มุก
417 39052 นาย ชินธันย์ กองทา ริว
418 39053 เด็กหญิง ชวิศา แสกรุง ปิ๊งปิ๊ง
419 39055 เด็กชาย พัฒน์ ปัญโญใหญ่ พัตเตอร์
420 39843 นาย ธนัท เตชะพันธุ์ ไบร์ท
421 39844 นางสาว ธริดา ธนอัทธากิจ ป้าน
422 39849 นางสาว กชพรรณ ศรีบรรเทา วีนัส
423 39874 นาย จิตบุญ เฉลียวเกรียงไกร เมือง
424 40607 นางสาว อิศริยะ วิเศษกุล แพม
425 40608 นาย สฤษฎ์พงศ์ วิเศษกุล แพท
426 40623 นางสาว ภาสินี วงค์ชัย ขวัญ
427 40624 เด็กชาย กษิณภัทร เกตุโฉม แปม
428 40751 นางสาว ณัฐริกา น้อยเรือง เนย
429 40753 เด็กชาย เกียรติฉัตร ทัศนวิโรจน์ เก่ง
430 40755 นาย พลวัฒน์ กมลสาร เครม
431 40756 นาย สิรภพ จันทรานนท์ ภีม
432 40757 นางสาว ชัญญา เลิศทำนองธรรม ผิง
433 40759 นางสาว มิเคลล่า วิลสัน เนย
434 40760 นางสาว พิมพ์ลภัส วจนศิริกุล พิมพ์
435 40761 นาย แมกซีมัส ธัสภัทร กูยอง แมก
436 40762 นางสาว ธมนวรรณ อริยะ แป้ง
437 40763 นางสาว ชนกฉัน อุตพรหม ไม้หอม
438 40764 นาย ปิยะสวัสดิ์ พรรณสาร พีท
439 40765 นางสาว อโณทัย อดุลยวินิจ ไชน่า
440 40767 เด็กหญิง พอฤทัย ชื่นจิตกุลถาวร เซี่ยซิ่ว
441 40768 เด็กหญิง ชีวาพร จิตหัตถะ เจีย
442 40770 นางสาว ดวงฤทัย แสงหงษ์ กิมวุ้น
443 40771 นาย เศรษฐวิชญ์ เห็มชาติ น้องมอ
444 40772 นาย ณัฐพนธ์ เพียรงาน น้องเจ
445 40773 เด็กหญิง พรปวีณ์ สวัสดิ์วงค์ น้องมุก
446 40774 นางสาว ภัทรวดี วงศ์รุจิไพโรจน์ มิว
447 40775 นาย วสันต์ แสนขัติย์ อาร์ม
448 40776 นางสาว ธารสิริ ไพบูลย์วัฒนกุล มิ้ม
449 40777 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พิพ่วนนอก เมษา
450 40778 นางสาว สกาววรรณ สุทธิประมา กวาง
451 40779 เด็กหญิง ตวงรัตน์ มหารัตน์สกุล ข้าวฟ่าง
452 40780 นางสาว ปรัชญาภรณ์ เครือกิจ ดรีม
453 40781 นางสาว ฉัตรกานต์ พรหมสิงห์ หยก
454 40782 เด็กหญิง ศุภรินทุ์ คุณชยางกูร เช้ง
455 40783 นางสาว อักษราภัค พงศ์ศรี โบว์
456 40784 นางสาว ปภัสสร เขื่อนแก้ว เอิร์น
457 40785 นางสาว ธีรณฎา เกศสาลี โบนัส
458 40786 เด็กชาย ภาณุพันธ์ จันทร์อินทร์ พจน์
459 40790 เด็กหญิง นิชาภา บ้าง แพรวา
460 40791 นางสาว จิรัฐิติกาล อุ่นสนิท แนน
461 40793 นางสาว อุมาภรณ์ อ่องประกฤติ ไอซ์
462 40794 นางสาว อภิญญา จันทรังษี พลอย
463 40796 นาย ธีระเมธส์ สิริไตรรัตนกุล ภูมิ
464 40797 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาชนะ น้ำหนึ่ง
465 40799 นางสาว นภสร ขันทะสอน โอปอ
466 40800 นางสาว ศุภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปิ่น
467 40801 นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข มิ้นท์
468 40802 นางสาว ณิชารีย์ มาตันทัง ฟังฟัง
469 40803 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญยืน แตงแตง
470 40804 นางสาว ฐณิชา จรัสวิชากร เพ่ยเพ่ย
471 40807 นางสาว พัทธนันท์ อุ่นวงษ์ พริทแต้
472 40808 นางสาว พรรวษา ล้อตระกูล ครีม
473 40809 นาย ธนภัทร โตกำแพง นภัทร
474 40810 เด็กชาย ณัฏฐ์ อินต๊ะก๋อน นัท
475 40811 นางสาว ริณรฎา ปิณฑะเกษตริน จินนี่
476 40812 นางสาว อรปรียา เสาร์เทพ พลอย
477 40813 นาย ธนโชติ วงศ์สิงห์ โปรแกรม
478 40814 นาย วสันต์ สันติไชยพรกุล บอส
479 40815 นางสาว ธิดา ชนะกูล มิ้น
480 40816 นางสาว ปราณปรียา ชุ่มสวัสดิ์ ใบตอง
481 40817 เด็กหญิง ปูริดา ศิริปัญญา พิง
482 40818 เด็กหญิง สิรีธร ยาสิงห์ทอง ปอปลา
483 40819 นางสาว นภัสพร มุทุมล พั้นช์
484 40820 นางสาว ชนกนันท์ แสงโสด มิน
485 40821 นางสาว ชญานิศ คงคาลัย พราว
486 40822 นางสาว ชญานิศ กฤษณมิตร แซนวิช
487 40823 นาย สหราช ศรีชัยยา เชนทร์
488 40824 นางสาว ภารดี ศิริพันธ์ หยงหยง
489 40825 นางสาว อรปรียาร์ หย่งกิจ โอปอ
490 40826 นางสาว ชนากานต์ ชื่นชูไพร เนม
491 40828 นางสาว ณัฐนิช มโนวรรณา เพลงพลอย
492 40829 นาย อัครเดช ใจผ่อง พูกัน
493 40830 นาย ภัทรพล จงกลรัตน์ หยก
494 40831 นางสาว อภิสรา อินทะนพ พลอย
495 40833 นาย จรัณธรณ์ ปุพพโก ภูมิใจ
496 40834 นางสาว นิมมานรติ โสมาภา รติ
497 40836 นางสาว ฐานิกา วิเศษคุณ nine
498 40837 นางสาว ฆรณี คัมภีระ ตังเมย์
499 40840 นางสาว ญาณิศา สุพรรณ นกยูง
500 40841 นางสาว พรพิมล ตุ้ยแสง ขมพู่
501 40844 นางสาว พิชชาพร คำบุญเรือง น้องแนน
502 40845 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ปัญญาภูวเศรษฐ์ วุ้นเส้น
503 40847 นาย สุกฤษฎิ์ เสริมพานิช เจมส์
504 40849 นางสาว กุลนิษฐ์ ภาคีธง หยก
505 40850 นาย วริทธิ์นันท์ ท่าช้าง นัน
506 40852 นาย พชร รัตนเดชสกุล พล
507 40855 นางสาว พรชนิตว์ สุวรรธิวงศ์ เจน
508 40856 นางสาว ณัชชา มานะวงศ์สกุล ชาซ่า
509 40857 นาย ปวรปรัชญ์ วงศ์จรัสกุล ข้าวปั้น
510 40858 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ ประสงค์ทรัพย์ ออม
511 40860 นาย ธนภัทร สุธรรมปัน โปเต้
512 40861 นางสาว รามาวดี ปัญโญ พลอย
513 40862 นาย ธนาสิทธิ์ วนชยางค์กูล ม่อน
514 40863 นางสาว ณัฐนพิน อุ่นแสง แยม
515 40864 นาย ณภัสก์ ขาวสอาด เกมส์
516 40867 นางสาว ธัญญพร ปันนวล เจนนี่
517 40871 นาย นันทิพัฒน์ ปาปวน โฟร์ค
518 40873 นางสาว วริศรา สีเขียว ไอติม
519 40875 นางสาว สิริกาญจน์ มโนสมุทร์ แพมแพม
520 40876 นางสาว ณิชากร ไชยวุฒิ ฟิล์ม
521 40877 นางสาว สาธกา ลินแสนกาศ จุ๊บ
522 40879 นางสาว กศิกาญจน์ ทำของดี ม่อน
523 40880 นาย บรรณวิชญ์ เต็งเจริญสกุล บอนด์
524 40881 เด็กหญิง ฟาร์ริดา มูลรังษี ฟาร์
525 40882 เด็กหญิง พรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง เกรท
526 40883 นาย ปรินทร์ แบนสุภา เนม
527 40884 นางสาว ณิชมน วงศ์จรุงโรจน์ วุ้นเส้น
528 40885 นางสาว ดลยา ศรีบุตร แล็ตตาซอย
529 40886 นาย ณัฐภาส รัตนวิจิตร ขลุ่ย
530 40888 นาย สุวพิชญ์ ขจรวิทย์ พีซ
531 40890 นางสาว ณัฐวิภา ปิ่นกุมภีร์ เฟย์
532 40891 นางสาว ปานวลี นิยมค้า กรุ๊งกริ๋ง
533 40892 นาย นิติรัฐ จี้อาทิตย์ ตังค์
534 40896 นาย ธารณ์ธาริต สุดเอี่ยม อาธาน
535 40897 นาย รัตติเทพ จินา ธีม
536 41374 นางสาว อรกานต์ ไพจิตร ใหม่
537 41375 นางสาว ปาณิสรา ปุณโณฑก คิตตี้
538 41376 นางสาว พัชรพร ชัยวรรณะ ปูเป้
539 41377 นางสาว จิรัจฌา ธิแปง นุ่น
540 41378 นาย ถิรวิทย์ จันทร์ศิริ โอ๊ต
541 41379 เด็กหญิง ชลดา ดวงติ๊บ หงส์
542 41380 นางสาว พัชรพร ทิสารักษ์ น้ำฝน
543 41381 เด็กหญิง บุญญิกา ดู่สอน ชมพู
544 41382 นางสาว กุลปริยา ฐิตินนทกร ใบเฟิร์น
545 41384 นางสาว ธนธร ธรรมชัย เฟี้ยต
546 41385 นางสาว ปารวี ซัจเด รินนี่
547 41386 นางสาว ญาณิศา ทิพย์วงษ์ ชมพู่
548 41387 นางสาว อารียา ธนวรธาดา อารียา
549 41388 นางสาว ฐิติรัตน์ นัยติ๊บ ไอซ์
550 41389 นาย สิรินทร์ ไชยคุนา ภู
551 41399 นางสาว ภูฟ้า ธนะสินวิริยะกุล ผิง-ผิง
552 41449 นางสาว ล้ำค่า แซ่อึ้ง ฟ้า
553 41589 นางสาว เพชรรัตน์ จันทร์แสง น้องมิ้ง
554 41590 เด็กชาย ธนวิชญ์ กวินกมลโรจน์ เบคแฮม
555 42254 เด็กชาย ภูวพัศ จั่นเพชร ลีโอ
556 42278 นาย ธฤต ปัญญาเรือน กาย
557 42284 นางสาว ธนพร โปธาคำ แนท
558 42285 นางสาว สิรภัทรา พิสิฐพิทย์ พราว
559 43067 เด็กชาย ชุติวัฒย์ เนฟวิวล์ เตมิยาคาร เนฟ
560 43107 นางสาว ปุณภัช เศรษฐบุตร มิม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ