ชื่อรุ่น IMMORTAL ' 70 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 147 คน
# 2513M5 ประธานรุ่น : คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 พ.ต.อ. ธนโชค อินทรบุรี
2 9570 คุณ กนิษฐา ตันติพงศ์
3 9582 คุณ กรรณิกา พิริยคุณธร
4 9551 คุณ กรรณิการ์ ไชยาพันธุ์
5 9623 คุณ กรวิกา สุกัณศีล
6 9241 คุณ กริชเพชร ศรีบุญเรือง
7 9561 คุณ กฤษฎาวรรณ พรหมชนะ
8 6652 คุณ กำพล เลาหเพ็ญแสง
9 9291 คุณ เกษศิริ ศรีเบญจรัตน์
10 7766 คุณ ไกรเดช มงคล
11 9372 คุณ ไกรสีห์ พงษ์พันธุ์
12 9556 คุณ ขวัญสุดา วัชรประดิษฐ์
13 9376 คุณ คทา ธรรมวงศ์
14 9627 คุณ ครรชิต เจียมตระกูล
15 9573 คุณ จงรักษ์ ใจแพทย์
16 9577 คุณ จันทร์จิรา วงศ์โสภา
17 9613 คุณ จันทรา ศรีดวงแก้ว
18 9610 คุณ จารุณี เลิศโภคานนท์
19 9669 คุณ จิรพร กิจประเสริฐ
20 9656 คุณ จิระวรรณ สมบูรณ์
21 9661 คุณ จิราภรณ์ ขาลสุวรรณ
22 9638 คุณ จุรีรัตน์ จงตรอง
23 9579 คุณ ฉวีวรรณ หน่อสุวรรณ
24 9629 คุณ ชลอศรี พัวตะนะ
25 7375 คุณ ชวลิต สุริยจันทร์
26 7770 คุณ ชัยรัตน์ เลาหพันธ์ศักดา
27 6601 คุณ ชัยวัฒน์ อัจณริยาภรณ์
28 7742 คุณ ชาคร พุทธิศรี
29 9652 คุณ ราเชนทร์ เจียมสัจจะมงคล(ชาญชัย แซ่เจียม) เจี่ยว
30 9580 คุณ ชาลี อ่องฬะ
31 9555 คุณ ชื่นจิตร์ ทองแผ่น
32 9252 คุณ ซันนี่ ขันแก้ว
33 9663 คุณ เดชา พันธุ์พาณิชย์
34 9640 คุณ เดือนเพ็ญ อินทราวุธ
35 9559 คุณ ถนอม ปินตา
36 6656 คุณ ทวีวัฒน์ ทรัพย์สมบุญ
37 9606 คุณ ทองพรรณ ไชยวงศ์ศรี
38 9553 คุณ ธวัชชัย ตันประดิษฐ์
39 7767 คุณ ธานี เผ่าชัย
40 9563 คุณ ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์
41 9651 คุณ นคร ขวานเพชร
42 9574 คุณ นพพร สิทธิสมบัติ
43 9659 คุณ นรินทร์ ศรีทันดร
44 9560 คุณ นริส เกียรติสกุล
45 8911 คุณ นิเวศน์ นิรัติศยวานิช
46 8735 คุณ บำรุง เรืองสวัสดิ์
47 9591 คุณ บำรุง ลิ้มรังสรรค์
48 9618 คุณ บูรณะ จิตต์การุญ
49 9576 คุณ เบญจมาลย์ ฤทธิไกรกุล
50 9598 คุณ ประภาพันธ์ ลีอังกูรเสถียร
51 9565 คุณ ประสงค์ พงษชา
52 8746 คุณ ประเสรฺฐ กาญจนบัตร
53 9617 คุณ ปริยา ตันติพัฒนานันต์
54 9596 คุณ ปรีชา เสนสาร
55 9634 คุณ เปรมจิตร์ ตันตระกูล
56 6613 คุณ พงษ์ศักดิ์ เลาหวัฒน์ ปุ้ม
57 6538 คุณ พันธุ์ชัย ศรีบุรี
58 8576 คุณ พิษณุ กติกา
59 8903 คุณ ไพฑูรย์ ตนพยอม
60 9611 คุณ ไพบูลย์ มณีแก้ว
61 9566 คุณ ไพรัตน์ วงศ์ต๊ะ
62 9605 คุณ มงคล คุรุภากรณ์
63 9585 คุณ มนต์ชัย พินธุประภา
64 9655 คุณ มาลาศรี ศรีบัวทอง
65 9631 คุณ มาลัยวัลย์ ขันสิทธิ์
66 9620 คุณ มาลิน เดชคำรณ
67 9589 คุณ ยงยุทธ เวชสถานารักษ์
68 9601 คุณ รัชนี คำแสน
69 9603 คุณ รัชนี ต.เจริญ
70 9230 คุณ รัตนา แดงสุวรรณ
71 9583 คุณ รัตนาพร ไทยสวัสดิ์
72 9590 คุณ รัศมีอาภรณ์ พิพิธสมบัติ
73 6777 คุณ รุ่งโรจน์ สุชาติ
74 9624 คุณ รุจิรา อุณวาทพานิช
75 9594 คุณ ลัดดา สุบินมงคล
76 8579 คุณ วรวิทย์ ทายะติ
77 7755 คุณ วราวุธ เกียรติศักดิ์
78 9630 คุณ วลัย ตะเวทิพงศ์
79 8729 คุณ วสันต์ วงศ์ใหญ่
80 9348 คุณ วัชรินทร์ ปิงเมือง
81 9612 คุณ วัชรี ตุ้ยคำภีร์
82 9614 คุณ วัชรี วิลาสเดชานนท์
83 8596 คุณ วัฒนา นันทรัตพันธุ์
84 9572 คุณ วัฒนา อู่วาณิชย์
85 9586 คุณ วิชิต ยากี
86 9637 คุณ วิยะดา พรหมจิตร
87 6698 คุณ วิรินทร์ ไชยวัณณ์
88 9625 คุณ วิไล ช่ำชอง(ฉัตตะวานิช)
89 9595 คุณ ศรีนคร ณ เชียงใหม่
90 9271 คุณ ศศิธร ขันติธรางกูร
91 9562 คุณ ศิริพร หิรัญพฤกษ์
92 9554 คุณ ศิริพรรณ์ บุณยราศรัย
93 9599 คุณ ศิริลักษณ์ จิตกุล
94 9371 คุณ ศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
95 6611 คุณ สกุล บุณยทัติ
96 6595 คุณ สงกรานต์ ภูมิเจริญ
97 9636 คุณ สมจิตต์ สาระมาน
98 9373 คุณ สาตพร ไชยลังการณ์
99 7931 คุณ สาธร แก่นมณี
100 9622 คุณ สิรินวล สุระ
101 9575 คุณ สุชาดา ภู่สว่าง
102 9635 คุณ สุชาดา เสนาคำ
103 9279 คุณ สุชาติ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
104 8594 คุณ สุทธิทธิ์ วัณณสุธางกูร
105 9633 คุณ สุทธิพงษ์ แสงแก้ว
106 9568 คุณ สุทัศน์ จิวะจินดา
107 9608 คุณ สุปราณี ณ เชียงใหม่
108 9581 คุณ สุพัตรา เมืองโสม
109 9301 คุณ สุรพล ภู่วิจิตร
110 6633 คุณ สุรวิตร์ วงศ์ลือเกียรติ
111 7768 คุณ สุรศักดิ์ แซ่อื้อ
112 9609 คุณ สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล
113 9602 คุณ สุรางค์จิตต์ คุตตะเทพ
114 9289 คุณ สุรินทิพย์ วณิชญาธนากร
115 9557 คุณ สุวรรณา เปรมบุตร
116 9567 คุณ แสงจันทร์ ไตรเกษม -
117 9593 คุณ แสงรวี อินทรนันท์
118 9558 คุณ อรพินท์ เจริญพานิช
119 9306 คุณ อรรถศิริ นภารัตน์
120 9641 คุณ อรวรรณ บุญพละ
121 9615 คุณ อรวีณ ปรียาไกรสร
122 9587 คุณ อวยพร ตรีตราพันธ์
123 9227 คุณ อัมพร เดชคุณมาก
124 9628 คุณ อัมพวัน ตฤษณารมย์
125 8411 คุณ อากร แสนไชย
126 9571 คุณ อาภรณ์ แก้วกันธา
127 9657 คุณ อาภาพรรณ จุลพันธุ์
128 9552 คุณ อุดมพร อินทะพันธุ์
129 9253 คุณ อุทัย เจษฎาพร
130 0 คุณ จารุณี อินทรังษี
131 0 คุณ ฉวีวรรณ ไพรวรรณ์
132 9616 รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน ปอ
133 0 คุณ เต็งไตรรัตน์ กิตติยังกุล
134 0 คุณ นิธิ (แซ่ยับ)​ ยศวงศ์รัศมี
135 6532 คุณ ประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
136 9604 คุณ ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
137 6878 คุณ พิพัฒน์ แซ่เตีย
138 0 คุณ รัชนี พรหมกิ่งแก้ว
139 0 คุณ รัชนี พุทธประเสริฐ
140 0 ผศ. วัชรี พฤกษิกานนท์
141 0 คุณ วิไล ช่ำชอง(ฉัตตะวานิช)
142 9569 คุณ วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์
143 0 คุณ ศิริพร พรหมวงศ์ (วณีสอน)
144 0 คุณ สุชาดา แอชมัน
145 0 คุณ อาภรณ์ ชัยรัต
146 0 คุณ อุดมพร ตนานนท์
147 10561 คุณ จันทิรา ฤกษ์จำนง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ