ชื่อรุ่น เปรม ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 473 คน
# 2558M6 ประธานรุ่น : นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 31222 นางสาว รภัส วารีรักษ์ ใจ้
2 31272 นางสาว ณัฐชา ชยางคานนท์ karn
3 31308 นาย ธนทัต อาทิตย์ทอง อัพ
4 31571 นางสาว วรณัน กรกมลบรรณ์
5 31634 นาย สหรัช มโนสมุทร แทน
6 31849 นาย อติคุณ เลรามัญ อาร์ต
7 31851 นาย จุลกิจ สวัสดิโอ เจ
8 31852 นาย ทรรศน วงศ์พานิช ภูมิ
9 31853 นาย ชลสิทธิ์ พุทธานนท์ เบสท์
10 31854 นาย พีรดนย์ สุวรรณสารกุล กีต้าร์
11 31857 นาย เสฏฐวุฒิ ประทีปสว่างวงศ์ เจมส์
12 31858 นาย นภีวิทย์ ถนอมถิ่น พี
13 31862 นาย ธนพนธ์ วชิระประพันธ์ ปอง
14 31863 นาย วรรงค์ สุดวง บูท
15 31869 นาย ชวิน เมธา อ้าย
16 31870 นาย นันทิศ นันทวงศ์ นอร์ท
17 31871 นาย ธนกฤต ตั้งสมบูรณ์กิตติ ชาย
18 31873 นาย สาทิศ ขัติครุฑ ทรี
19 31874 นาย ณัฏฐนันท์ จันทร์เขียว ปรินส์
20 31875 นาย ภัทรพงศ์ ตระการกมล เคฟ
21 31876 นาย ปภังกร จุมปามัญ แบงค์
22 31877 นาย ศริตวรรธน์ สุขประเสริฐ เบสท์
23 31879 นาย สิรภพ แสงจันทร์ อุ้ย
24 31880 นาย ต้นปี วารีรักษ์ ขิง
25 31881 นางสาว ธนัชชา โตวัฒน์นิมิต เน็ต
26 31884 นาย ธัญพิสิฐ อุดมเศรษฐ์ ออก้า
27 31886 นาย ธีรภัทร จำปา บอส
28 31888 นาย ธาวิน เชิดสถิรกุล ป่าน
29 31889 นาย ธาวัน เชิดสถิรกุล ปอ
30 31890 นาย วินิทร ชุ่มชูวัฒน์ มาร์ค
31 31899 นาย มณฑล เมืองแก้ว ต้น
32 31900 นาย ภูมินทร์ เพชรมี มินทร์
33 31901 นาย พชรดนัย มุกดาภิรมย์ เจเจ
34 31902 นาย เจษฎากร ยศโต อ๋อง
35 31905 นาย ณัฐสิทธิ์ เทพมณี ซันนี่
36 31908 นาย กฤษฎ์ ถิ่นธรรม กฤษฎ์
37 31909 นาย กิตติวุฒิ พันธุ์จิรา จ้า
38 31911 นาย ธนพัฒน์ คุ้มพร้อม ไฟลท์
39 31916 นาย พิชญ มโนวงค์ โตโต้
40 31917 นางสาว รินรดา แซ่ลิ้ม ออมสิน
41 31919 นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร กานต์
42 31922 นางสาว ณัฐธินีย์ เรียนวัฒนา แบบบี
43 31926 นางสาว จิณห์ณิชา ไทภูวไพบูลย์ ใบเฟิร์น
44 31927 นางสาว ธนาภรณ์ ยืนบุญ ออม
45 31928 นางสาว ณหทัย คุณประดิษฐ์ มีน
46 31931 นางสาว ณัชชา โตสงวน มายด์
47 31932 นางสาว อรรัมภา สุวรรณจันทร์ มะปราง
48 31933 นางสาว อมลณัฐ วรรณกุล ส้มป่อย
49 31934 นางสาว ฐิตารีย์ อินทรโยธิน กุ๊กไก่
50 31935 นางสาว ดุสิตา เต็งไตรสรณ์ ต้นหลิว
51 31936 นางสาว วริศรา นาระทะ เมย์
52 31939 นางสาว กันย์ชญา อินไชย พรีม
53 31942 นางสาว ฐิตาพร ฐิติจำเริญพร ไอ
54 31943 นางสาว ธนพร ดวงไทย ใบเตย
55 31945 นางสาว นรีกานต์ ญาณสาร กิ๊ว
56 31947 นางสาว ภควิณี โอสถากุล เนท
57 31948 นางสาว นิสา สุรินทร์วงศ์ เฟรม
58 31949 นางสาว อภิษฎา ศศิธร แป้ง
59 31950 นางสาว ธรรศญา ขันตี อิ่ม
60 31952 นางสาว ธนธรณ์ บุญฟู เบนซ์
61 31953 นางสาว ธันยพร เจริญพงศ์ เจน
62 31954 นางสาว ศิรดา ลิ้มจีระจรัส โนริ
63 31955 นาย ธนาวุฒิ ปรีชารัตน์ นนท์
64 31958 นาย สาริน เจริญกุล อ๋องภู
65 31959 นาย ภูชิชญ์ ศิกษกโสภณ ภู
66 31961 นาย วรภพ ชัยสาร อาร์ท
67 31966 นาย ชีวานนท์ เกษจรัล บอส
68 31967 นาย พีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล แพน
69 31968 นาย สุรวีร์ จันทร์ทอง ไกด์
70 31969 นาย สุทธวิทย์ แสงธงทอง หมี
71 31970 นาย ธนารัตน์ แสงเพชรวัฒนกุล ธัญญ์
72 31971 นาย ปุริม รัตนเรืองวัฒนา ปลื้ม
73 31974 นาย จิรวัฒน์ พุ่มโสภา ส้มโอ
74 31979 นาย ดลวัฒน์ เรือนมา แบงค์
75 31983 นางสาว กนกวรรณ กองราช เบนซ์
76 31985 นาย ดนัยเทพ ไชยโกษฐ อ๊อฟ
77 31987 นาย กรภัค วิสิทธิ์ ภัค
78 31989 นาย ธนกฤต บุญทะวงค์ มอส
79 31991 นาย ปณิธาน วงศ์จักร์ ออย
80 31993 นาย สายฟ้า พรหมมินทร์ ตี๋เม้ง
81 31995 นาย พลรัตน์ ศิริรัตน์ ปาล์ม
82 31997 นาย จิตริน จิตรประเสริฐศรี ม่อน
83 31999 นาย อนุชา หวลอ่อน โซโล
84 32004 นาย นิธิพัฒน์ นามวงศ์พรหม แป๊บ
85 32006 นาย อดุลวิทย์ ปานเพ็ชร บิ๊กบอส
86 32007 นาย ปกรณ์ ปัญศิริ ทัช
87 32009 นาย ปราชญ์ ไชยวุฒิ ไทเกอร์
88 32011 นาย ธรรมนันท์ จันทราเดช ภูพิงค์
89 32012 นาย วชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย ฟิล์ม
90 32015 นาย ดลดนัย วรรณวาสน์ GEAR
91 32016 นาย ณัฐกร วัฒนา เจ็ท
92 32018 นาย พสิษฐ์ ชื่นศิริกุลชัย เฟย
93 32019 นาย บริรักษ์ วัฒนพานิช โก้
94 32021 นาย ศมกานต์ บุญปราบ บาส
95 32022 นาย ชิดวิภู ไชยวุฒิ หมีพู
96 32025 นาย ศุภกร เลิศวนวัฒนา วิน
97 32027 นาย ศุภโชค บุญเรือง เบิร์ธ
98 32029 นาย วรเมธ ไชยแก้วเมย์ ม็อบแม็บ
99 32031 นาย จักริน แก้วเวียงจันทร์ โดโด้
100 32035 นาย สุภาษิต ศรีบัวอ้าย ชุนเซ็น
101 32036 นาย กันตพงศ์ เรือนมูล ยุ่น
102 32045 นางสาว ชนิกานต์ ธรรมดุลพินิจ นิ้ง
103 32046 นางสาว ณัฐรี เลาประสพวัฒนา จีจี้
104 32048 นางสาว กนกกาญจน์ ไฝเครือ จิ๊จี๋
105 32049 นางสาว ปวรา สังข์คำ อาย
106 32050 นางสาว ธนัญญา เกียรติรุ่งวิไลกุล หลิน
107 32054 นางสาว ศิรดา แสงสว่างสัจกุล พลอย
108 32055 นางสาว ศตพร วิวัฒนเศรษฐ์ เอ๋ย
109 32056 นางสาว พรรณภัทร ทิพละ โมเมย์
110 32057 นางสาว พิชาพร ธรรมชัย นิว
111 32058 นางสาว วรธันย์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ โอบเอื้อ
112 32059 นางสาว หทัยพัชร์ ธนศราสกุลพงษ์ จูน
113 32061 นางสาว ปภารัฏฐ์ จะวรรณะ แพรว
114 32062 นางสาว ณัชชา อ่ำเทศ ฟีน
115 32063 นางสาว เบญญาภา วานิชขจร วิว
116 32064 นางสาว นีรภางค์ เลาหวิรภาพ น้ำเปล่า
117 32066 นางสาว ดาริกา อัจฉริยวรานนท์ เพิร์ธ
118 32067 นางสาว ดวงหทัย สิทธิเจริญ ปาล์ม
119 32068 นางสาว นันทนัช กิติกร ขิม
120 32071 นางสาว มาลิน ทิพยมณฑล แจ่ม
121 32072 นางสาว จิรัชญา ปันทนา น้ำหวาน
122 32075 นางสาว ภัทราวดี ดิลกจรรยา ปุ้กกี้
123 32076 นางสาว ชญานิศ จรูญโสภณศักดิ์ แธท
124 32077 นางสาว นันท์ธนัษฐ จตุภัทรฉัตร เฉียวฟ่ง
125 32078 นางสาว กิรนันท์ มานะกุลชัยคำ แจน
126 32080 นางสาว พรรษชล พยาราษฎร์ เมย์
127 32081 นางสาว นฤมล พนันตา น้ำตาล
128 32082 นางสาว นัทธกานต์ บุญญะ น้ำหวาน
129 32083 นางสาว เชิดศิริ เชิดชู อุ้ม
130 32084 นางสาว สุธีมนต์ แก้วประเสริฐ ขนุน
131 32085 นางสาว กชวรรณ วงศ์ศรี ป่าน
132 32087 นางสาว เมธาวี ประมังคะตา เมย์
133 32092 นางสาว สุพิชชา ถานี มิ้นท์
134 32093 นางสาว กรพิชญา พิทักษ์ พิมพ์
135 32095 นางสาว ชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์ นิว
136 32096 นางสาว ขวัญชนก ปาละพงศ์ เอิร์น
137 32097 นางสาว ปริยากร ปิยะวราภรณ์ กี้
138 32098 นางสาว ปานชนก ชมชื่น ป.ปลา
139 32100 นางสาว ปัณทิตา รูปสุวรรณ แหวน
140 32102 นางสาว ชัญญา ดิษยนันทน์ ปอ
141 32103 นางสาว ทรายทอง พ่อค้า ทราย
142 32105 นางสาว ปภาวรินทร์ วัฒนา ม่าเหมี่ยว
143 32108 นางสาว นลิน สุนทโรสถ์ เค้ก
144 32109 นางสาว พรรษา นาใจ กุ๊ก
145 32111 นางสาว อริยาภา สินธุวาทิน ต้อง
146 32112 นางสาว จิระภรณ์ จันดี นัทตี้
147 32114 นางสาว มนต์นภา แก้วก๊อ กวาง
148 32117 นางสาว ปัจมวรรณ พงค์สุทธิกานต์ มด
149 32145 นาย กิตติคุณ สกลวิศาลศักดิ์
150 32146 นาย อัศวิน วุฒิ ไนท์
151 32148 นาย บัณฑิต ศรีปัญญา เอริ์ท
152 32159 นางสาว ปุณยนุช ชวพันธุ์ ฟ้า
153 32160 นาย ธนัท ศรนารายณ์ ไมล์
154 32163 นาย ชลธาร อูปอินทร์ ฮิลส์โก้
155 32164 นาย ศุภกร ชมดวง แฟร็งค์
156 32166 นาย ปวีณวัช พลนิกร พี
157 32169 นาย กานต์เมธัส คำชัย แทน
158 32171 นาย พลระพี ธงนาค ฟีฟ่า
159 32175 นาย ธีรภัทร์ อินทร์แพง ยีนส์
160 32176 นาย วสุพล ปานนาค ริว
161 32177 นางสาว สุภัค โกสีย์เจริญ ภัค
162 32178 นาย ภูมิธนิศวร์ สุรินทร์ภัทร์ เจมส์
163 32179 นาย ธรากร แสงจันสุข ดล
164 32180 นาย วรุตม์ อารีพันธ์ ฟูอ๊าต
165 32181 นาย คีตา ปัญญาวุฒิ อั๊ด
166 32183 นาย จิรัฎฐ์ คำชัยลึก โอห์ม
167 32184 นาย ณฐพง ปางจันทร์ ไอซ์
168 32191 นาย กร ใจประจง ดราก้อน
169 32192 นาย ติณณภพ ขัติยะ โอม
170 32193 นาย ชนะพล อนุสรพรพงศ์ โอน
171 32194 นาย วสุรัตน์ แสงสร้อย ภูมิ
172 32195 นาย สหรัตน์ สายโปธิ มอส
173 32197 นาย วิษณุพงษ์ ทารีราช เจมส์บอนด์
174 32198 นาย ปิยวัฒน์ สุตัน แทน
175 32199 นาย อมรินทร์ ปิยไท แซมมี่
176 32200 นาย จิรัฏฐ์ ตั้งวิชาชาญ จีน
177 32201 นาย จักรพันธ์ สีแดง อาร์ม
178 32204 นาย รัชชานนท์ วงค์กัณทรักษ์ กีตาร์
179 32206 นาย พลพล ธรรมศักดิ์ จาค์
180 32210 นางสาว ณฐมน ทัศนพยัคฆ์ น้ำหวาน
181 32212 นาย พัสกร หอมกาบ เก่ง
182 32215 นาย ภูบดี อินทรเกษตร เธมส์
183 32218 นางสาว ธนัชชา มณีรัตน์ น้ำฝน
184 32219 นาย สาริน มณีรัตน์ สายฟ้า
185 32220 นาย พลากร เชิดชูตระกูลทอง เก้ง
186 32221 นาย ภูดิศ สังข์สุวรรณ อู๋
187 32223 นาย ศุภวิชญ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ กันต์
188 32226 นาย ณัฐพล ชมภูจันทร์ เคเบิล
189 32227 นาย ฐานันดร พันธุ์เขียน ตัว-ตั้ว
190 32228 นาย กษิดิศ ข้ามสี่ โกโก้
191 32237 นาย อติวิชญ์ โตสุทธิศักดิ์ ปลื้ม
192 32245 นาย ธีรยุทธ หน่อคำ ฟลุ๊ค
193 32250 นาย สดุดี ชัยชนะ ดุษ
194 32252 นางสาว นันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ เจน
195 32253 นางสาว สรัลลัคน์ ตุ้มฟอง น้ำว้า
196 32257 นางสาว กมลชนก ทับกรุง ขนุน
197 32259 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ลี้ โมเม
198 32261 นางสาว ปุณญวีร์ ลำดวง แป้ง
199 32262 นางสาว ทิพาภัค สัตยารักษ์ เจี๊ยบ
200 32264 นางสาว ชนากานต์ พาก่ำ ปุ๊กกี้
201 32265 นางสาว ภาวิดา นัยธนิต แก้ม
202 32266 นางสาว ณัชชา สุวรรณยิก ณัช
203 32267 นางสาว ชนนหทัย กันคำ แสนฝาง
204 32269 นางสาว กรกมล ธาราฉาย แป้งร่ำ
205 32271 นางสาว วทันยา ชัยชนะ ฟางฟาง
206 32272 นางสาว พัชรีพร จันทร์เพ็ญ แทน
207 32273 นางสาว บัณฑิกา ไชยฉกรรจ์ แบงค์
208 32275 นางสาว พาณิภัค โพธิรัตน์ อิ๊งค์
209 32276 นางสาว ดารุณี สายเครื่อง ขิม
210 32277 นางสาว ดวงหทัย ราชบุญยืน ออมสิน
211 32279 นางสาว ธันยธรณ์ เรืองสาท ปาล์ม
212 32280 นางสาว พิม วุฒิภัทรพิสุทธิ์ พิม
213 32282 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หาญยุทธ น้ำตาล
214 32283 นางสาว ปิยะพร กลิ่นหอม พี
215 32287 นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วประภา โย
216 32288 นางสาว ปทิตตา จึงเจริญ เอมี่
217 32290 นางสาว ณัฐนรี คาเคะงะวา นะนะจัง
218 32291 นางสาว ศุภางค์ณิช ทองทา ใบเฟริ์น
219 32306 นาย กวินนาท เรืองแสง นนท์
220 32310 นาย ธนิสร ศิริภากรกาญจน์ ปิงปอง
221 32316 นาย ภูมิสิริ รัชตวรคุณ แสตมป์
222 32318 นาย พงศ์ภรณ์ พิบูลย์ศรี โฟล์ค
223 32321 นาย วรัชญ์ พิรารักษ์ เต้ย
224 32322 นางสาว นันทิกานต์ กันธะวงค์ มิ้ว
225 32334 นางสาว พัชร์ฎามาศ วิงวอน เอแคร์
226 32355 นาย สุพีวัฒน์ บัวศรีผ่อง กาย
227 32357 นาย พัทธ์ นนทะเปารยะ พัทธ์
228 32363 นางสาว จันทร์จิรา อินต๊ะวงค์ ฟ้า
229 32381 นาย ศุภทัต ทาแดง โอ๊ก
230 32393 นาย ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ตะวัน
231 32400 นางสาว รสรีรัตน์ คำเฉลียง ฟาง
232 32401 นาย ธนดล ตุ่นแก้ว นล
233 32984 นาย จิรกิติ์ ศรีขำ เข้ม
234 32985 นางสาว สบันงา วัจฉลพงษ์ แพรว
235 32986 นาย วทัญญู ปานทอง โดนัท
236 32994 นาย อินทนนท์ แพรงาม Vit
237 32996 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ เอก
238 33005 นาย พสิษฐ์ สวนคำกอง พีช
239 33012 นางสาว จุฑามาศ บุญเรือง แพร
240 33019 นาย รักษ์สิทธิ์ คำนนท์คอม เจมส์
241 33020 นางสาว จุฑามาส ชวนศิริกุล ทราย
242 33021 นางสาว เวสิยา ชัยระวัง แป้ง
243 33032 นาย ภูวเดช เขื่อนคำ First
244 33034 นางสาว ภัทรมน วุฒิวณิชย์ แปม
245 33038 นางสาว ปวีร์ธิดา วังขาว จ๋า
246 33055 นางสาว ปาตริเซีย หิมะธิดา วิยาโรเอล ปาตี้
247 33060 นางสาว ธนัสวี ทองเอี่ยม เบียร์
248 33078 นาย กฤติธี ปัญญา สตางค์
249 33087 นาย ชญานนท์ บุปผาเจริญสุข มาร์ค
250 33766 นาย นิธิ กัลชาญพิเศษ นิคกี้
251 33784 นางสาว สุภาวิตา นิ่มกุล มัดหมี่
252 34297 นางสาว บุญลักษณ์ ศรีวิชัย แก้ม
253 34298 นางสาว วณัฐศรา เตมียะ ออม
254 34307 นาย กันตพิชญ์ วิบูลย์ศักดิ์สกุล ปีม
255 34312 นางสาว อภิชญา พรวิเศษศิริกุล แพร
256 34473 นางสาว ปราณปรียา บุญประสม น้ำอบ
257 34474 นางสาว ธนัชญา ธนกรอังกูล ตังเมย์
258 34484 นาย กษาปณ์ ศศิพงศ์พนา ไฟน์
259 34487 นาย ณัฐชนน ล้วนเนตรเงิน ปังปอนด์
260 34490 นาย ณัฐภัทร ชัยปินชนะ ป่าน
261 35094 นาย เมธาพันธ์ สุธาพันธ์ นัก
262 35140 นางสาว ปวลี อัคคพงศ์พันธุ์ ใบปอ
263 35146 นางสาว อรกัญญา พร้อมสุข ซอฟท์
264 35161 นาย วิชญ์ ลิขิตเสถียร wish
265 35166 นางสาว ณัฎฐชา กองมูล ฟ้า
266 35171 นางสาว ชญา โกมารกุล ณ นคร วิป
267 35175 นางสาว พริ้มธิดา จอมแปง ปลื้ม
268 35196 นาย ณัฐนันท์ เขื่อนคำ นนท์
269 35198 นางสาว อุมาวสุ แสนมงคล ไบร์ท
270 35201 นางสาว ณัฐธิดา เมืองสุวรรณ หมอก
271 35202 นาย สิรพิชญ์ เสมือนใจ ตูตู้
272 35883 นางสาว จันทร์จิรา สงวนราชทรัพย์ ปอง
273 35885 นาย พีทนนท์ พิริยะพาณิชย์ โบนัส
274 35890 นาย ศิโยน หอบรรลือกิจ พัด
275 35896 นางสาว ศุภรัตติยา มั่นพุฒ ลูกหมี
276 35897 นาย กรธวัช สำราญ ณัฏฐ์
277 35963 นาย สรวิศ จีนานุรักษ์ ลัคกี้
278 36185 นางสาว กันต์ฤทัย สุริยวงศ์ ไอซ์
279 36192 นางสาว ศศิชา ทิพวรรณ อิง
280 36236 นางสาว บุษยา อินเรือน ป๊อบ
281 36248 นาย อดิวิชญ์ ศรีภูษณาพรรณ เดย์
282 36483 นางสาว โชติกา ตันบูรณา เฟิร์น
283 36492 นางสาว กัญญ์วรา ศิริโสภณวิชญ์ แอ๊นท์
284 36579 นาย ฐิติโชติ ดวงธิมา โอ๊ค
285 36580 นาย ชุติมันต์ สำเภาทอง ต้นตาล
286 36586 นางสาว ศุภิสรา กลิ่นนวม ตีตี้
287 36590 นาย จารุกิตติ์ ราชศิลา เจมส์
288 36594 นาย ปริตวาทย์ กุลศรีสุวรรณ บอส
289 36597 นาย ณัฎพงษ์ ไชยทิพย์ ภีม
290 36600 นางสาว กานติมา สิริโรจน์พร กานต์
291 36607 นาย ธนกรณ์ ปราโมกข์ชน จูน
292 36609 นาย ศุภพงศ์ ศิรินภาพันธ์ ตังปู่
293 36620 นางสาว ยุวันดา อาจหาญ พลอย
294 36633 นางสาว ชญาณินท์ วงศ์วีระพันธุ์ เดียร์
295 36641 นาย พศวัต รุจิพรรณ เอิร์ท
296 36646 นาย ธาดา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ปลื้ม
297 36971 นาย สุริโยภาส ปริญญา ตะวัน
298 36977 นางสาว อารียา อร่ามแสงเทียน มี่มี่
299 36979 นาย ธนวิชญ์ ทาจวง แซนวิช
300 36980 นางสาว ณิชาภัทร บุญรอด ขิม
301 36981 นางสาว ชินสีหราช พรพิชญานนท์ Sandy
302 36982 นาย ชนันธร สุวรรณไพโรจน์ กัน
303 36983 นางสาว พิริยา พิมพ์ไกร น้ำหวาน
304 36986 นางสาว สรรค์พร สีกา ซอ
305 36987 นางสาว บุษกานต์ แก้วสุวรรณ นิ้ง
306 36988 นาย ฐิติวัสส์ คลังเพชร โอโน่
307 36989 นางสาว พัณณิตา ศรีธาราธิคุณ มิล
308 36991 นางสาว อัญธิกา เลาหกุล อันอัน
309 36993 นาย พีรณัฐ มโนชมภู แฮม
310 36994 นาย ปุริม ศรศักดา ภูมิ
311 36995 นางสาว ณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง แทต
312 36996 นางสาว ธนัชพรรณ ภัทรจินดา พอ
313 36997 นางสาว พิมจันทร์ ไวยเนตร พิม
314 36998 นางสาว ภัทรนันท์ ศิริชัยมา เปปเปอร์
315 37000 นางสาว ทักษพร ตาสิงห์ แพร
316 37002 นาย ปฏิพล ตั้งตัว เนม
317 37003 นางสาว ชาลิสา แก้วมาลัย หย่งเอิน
318 37004 นางสาว เบญชญา พันทอง มัทรี
319 37005 นางสาว ปัฐธวีกานต์ บุญเรือง ไตเติ้ล
320 37007 นาย ศตพร ถิระสาโรช เสือน้อย
321 37008 นางสาว เพ็ญพิชชา เปี้ยสุพงษ์ บีม
322 37009 นาย พชรพล วัชระชัยสุรพล นนท์
323 37010 นาย วรปรัชญ์ ทองรัตน์ ตรอง
324 37011 นางสาว เพ็ญรัศมี หมั้นขัน น้ำผึ้ง
325 37012 นาย ธรรมนูญ ศรีโกไสย เต้ย
326 37013 นาย ธนวิชญ์ วิมลพันธ์ เปเป้
327 37014 นางสาว เสาวนีย์ แก้วไทรดวง น้องใหม่
328 37016 นางสาว จิรัชญา ปัญญา ไข่มุก
329 37018 นางสาว ยศยา สุทธภักติ แป้ง
330 37020 นางสาว วิมุตตา พรหมเสน มายด์
331 37021 นางสาว ชญานิศ วงศ์ทิพย์เกษม แนน
332 37022 นางสาว สิตา สุขปาเรียน สมายด์
333 37023 นางสาว ชมพูพันธุ์ทิพย์ ไชยมงคล ปาล์ม
334 37024 นาย ธวัชชัย วีระจันทร์ อาร์ม
335 37025 นางสาว ณัฐณิชา หวลศรี โอปอล
336 37026 นาย พีระพัฒน์ สารพันธ์ พีพี
337 37029 นางสาว วลัยลักษณ์ ศรีวิชัย ปังปอนด์
338 37031 นางสาว กมลวรรณ หวั่นแสง เจนนี่
339 37032 นางสาว พรไพลิน ว่องประเสริฐกุล สอง
340 37035 นางสาว อติกานต์ คนขยัน โญ
341 37041 นางสาว ญาดา อัตประชา ต้อง
342 37043 นางสาว สุธาวี หอมนาน ปิ๊ง
343 37044 นางสาว เบ็ทธานี่ เชน่า การ่อน เชน่า
344 37045 นางสาว ณัฐนรี มะนาว นัท
345 37046 นางสาว เพ็ญพร ผาทอง พั้นซ์
346 37048 นางสาว ลภัสรดา วิลัมพล นิว
347 37051 นางสาว อัญชเรีย ทิว น้ำฝน
348 37052 นางสาว ชญานันท์ ติยานันท์ ฟืม
349 37053 นาย อัครชัย พรหมเผ่า วินเนอร์
350 37054 นาย ธิติวุฒิ จันธิมา มิกกี้
351 37056 นาย กีรติ แก้วสุวรรณ กีต้าร์
352 37059 นาย ภูชนะ นำปุ๊ด มิว
353 37060 นางสาว ธนัญชนก รังษี หยก
354 37061 นางสาว ภัทรพร ไชยแก้ว แก้ม
355 37062 นางสาว อชิรญา คำตุ้ย ดิว
356 37063 นางสาว ณัฐวิภา ไชยกันย์ มะปราง
357 37064 นางสาว ณัฐณิชา วรอุทัย น้องเฟิลท์
358 37068 นางสาว มานามิ สากาโมโต มิจัง
359 37072 นาย วีระชาติ ชินวัตร ปีเตอร์
360 37076 นางสาว นรีกานต์ ใคร่กระโทก มิ้นท์
361 37077 นางสาว เศรษฐศาสตร์ เรืองแสน น้องเดียร์
362 37078 นางสาว นทชา โพธิ์กลางดอน จัสมิน
363 37083 นาย บุริศร คันตะปุระ รักบี้
364 37261 นาย ชนาธิป จันทิมา ตะวัน
365 37263 นางสาว สิริภัสส์ จันทวงษ์ แป้ง
366 37266 นางสาว เอื้อมพร มะโนเพ็ญ แยม
367 37267 นางสาว ภัทรภร ปัญญา นัท
368 37268 นางสาว ศุภรัศม์นรี สุรีติ๊บ กรีน
369 37270 นางสาว ลภัสรินทร์ หล่อไพรัตน์ ชิงผิง
370 37275 นางสาว มนัสนันท์ มิตรเฉลียว ฝนดาว
371 37278 นางสาว ธนานัน ชัยมงคล อันนา
372 37279 นางสาว อภิชญา กรกาญจนารักษ์ อาย
373 37280 นางสาว ปานชนก ศิริธร ใบหม่อน
374 37282 นางสาว ณัฏฐณิชา ยาสมุทร อี้เฮียน
375 37284 นางสาว อริยาภรณ์ ประสพโชควัฒนา มิ้ม
376 37286 นาย ชนวีร์ มณีโกศล ปอง
377 37298 นางสาว พิชยเกศ คนชอบ กานต์
378 37357 นางสาว วรินธร กลิ่นบัวแย้ม กิ๊ฟ
379 37361 นาย นัฐพล ใจตรง ฟลุ๊ค
380 37366 นางสาว จุฑามาศ จอมราชคม กวาง
381 37406 นางสาว ณัฐมน ไชยสุวรรณ์ มิ้น
382 37421 นางสาว พลอยไพลิน สายธารทิพย์ พลอย
383 37424 นางสาว ฐิติกมล ทองประเสริฐ ตุ๊กตา
384 37429 นาย ธนพงศ์ อินทรศร อะอา
385 37466 นางสาว ธมลวรรณ เงินโสม เนย
386 37575 นางสาว ชนัญญา รื่นพิทักษ์ พลอย
387 38170 นาย เขม เขมารัชพล เขม
388 38305 นางสาว ชนมน ธรรมวงษ์ กิ๊ด
389 38341 นางสาว กัญญ์วรา วรพงศธร ปาง
390 38349 นางสาว สิรินยา ญาณวิทยาเลิศ มุก
391 38356 นางสาว ณัฐนรี มาศิริ มายด์
392 38361 นางสาว ถาวรีย์ พิศร พลอยถา
393 39078 นาย ศาสวัชร ขำประเสริฐ โอห์ม
394 39079 นางสาว ศุภพิชญ์ กุมเงิน มิ้ว
395 39083 นางสาว รัฐธิดา ขวัญชุม น้ำ
396 39085 นาย สุรักษ์ สุรินทร์คำ แบงค์
397 39086 นาย พีรดนย์ ตันติยวรงค์ เจมส์
398 39088 นางสาว อธิชา ธีรกีรยุต ปาล์ม
399 39089 นางสาว อัครณี เตชานุรักษ์ นิ้น
400 39091 นางสาว ทยิดา ตันวิสุทธิ์ หยง ๆ
401 39093 นางสาว ศิรินธร พัฒนาชาตินิยม โอปอ
402 39094 นางสาว ชนิกานต์ ศรีตะพันธ์ แข
403 39095 นาย นฤพล แจ่มกระจ่าง จอนนี่
404 39096 นางสาว ณิชกานต์ เกษมทรัพย์ แพรว
405 39097 นาย รัชพล วังโน แน็ท
406 39098 นางสาว จุฑารัตน์ อ่อนศรี Jutarat
407 39099 นางสาว โชษิตา อินเหยี่ยว จ๊ะจ๋า
408 39100 นางสาว วรรณสิริ กลิ่นตปนียกุล มิ้ม
409 39101 นางสาว มัทนพร จึงมั่นคง มิ้นท์
410 39102 นางสาว เปรมยุดา วาณิชย์เลิศธนาสาร เปมมี
411 39104 นางสาว เจนจิรา คล้ายพงษ์ โมเม
412 39105 นางสาว สลิล บุญคง แป้ง
413 39106 นางสาว ธิชาวีย์ หอวัฒนพันธ์ จีนส์
414 39108 นางสาว พุธิตา กรุณามิตร รอง
415 39109 นางสาว ดาราวรรณ ฝั้นพรม มิ้นท์
416 39111 นางสาว นิตา โตรอด กิ๊บ
417 39112 นางสาว ชนิตา วงค์ปัญญา ใบเฟิร์น
418 39113 นางสาว วรินท์รัตน์ ไชยวรรณ ลิตเติ้ล
419 39114 นาย อิงครัต แก้วมา ข้าวโอ๊ด
420 39115 นางสาว ณัฐณิชา ปินคำแต ออม
421 39117 นางสาว ชญานิศ รัตนสีมา มีน
422 39118 นางสาว เวธนี ศรีบุญมี วิว
423 39121 นางสาว ธวัลอัฑฒ์ ศิริชนณกานต์ ไนซ์
424 39122 นางสาว ทักษพร ทราปัญ เวเฟอร์
425 39125 นางสาว ฐิติชญา ประเสริฐสังข์ ตาล
426 39129 นางสาว ปัทมา ปฏิกรณ์ มิกกี้
427 39130 นาย วรคุณ สิทธิโพธิ์ไชย ท้อป
428 39131 นาย นิธิ ราชคม เจมส์
429 39132 นางสาว ไวยพร ศรีบุญยวง อิ่ม
430 39133 นางสาว ชาคริยา สักกะพลางกูร จ๋า
431 39134 นางสาว ฐิติยากร คำบุญเรือง แนช
432 39135 นางสาว อภิญญา สุทธิศรีวรากร พลอย
433 39136 นางสาว กวินนา วัฒนสุชาติ ไนซ์
434 39137 นางสาว ภูษณิศา กสิกรณ์ ณิ
435 39139 นางสาว ณัฐรินีย์ ไตรสัตยกุล พลอย
436 39140 นางสาว สิริญา ศรีบุญมา ป่าน
437 39142 นางสาว ภัทรนันท์ ปานทองคำ ใบเตย
438 39143 นางสาว ชุลีมาศ แก้วแดง ป๋อมแป๋ม
439 39144 นางสาว ดุษฎีวรรณ เรืองกลัด ฝ้าย
440 39145 นางสาว มัญชุกาญจน์ สุจิรานนท์ ป๊อปปี้
441 39146 นาย กรวัฒน์ กังวานไกร แบงค์
442 39147 นางสาว ณัฏฐธิดา เครือสิงห์แก้ว ปุยฝ้าย
443 39148 นาย ธนวัฒน์ วงค์ไชย บอล
444 39149 นางสาว ณัฐชยา ประสิงห์ มาย
445 39150 นางสาว พชรพรรณ สุวิทยาลังการ ปิ่น
446 39152 นางสาว ชนานันท์ ศรีพระจันทร์ โญ่โญ่
447 39153 นางสาว วรสตรี ปินตาเสน แบมแบม
448 39155 นางสาว พัณณิตา นิลพร พลอย
449 39156 นาย ภูมิรพี บัวดี อัฒฑ์
450 39158 นาย อรรถชัย บุญประเสริฐ อาร์ต
451 39159 นางสาว มนสิชา จาคะกุล หยิหยี
452 39160 นาย อุกฤษฏ์ มีกลิ่น กฤษฏ์
453 39161 นางสาว ภคกุล วิเชียรสาร เนส
454 39162 นางสาว วริษา ธนโสภณศิริ พิม
455 39163 นางสาว ศิริกุล ยอดนํ้าคำ อิงค์
456 39164 นาย ณัฐยศ บัวศักดิ์ เกรท
457 39166 นางสาว อังครัตน์ ราชไชยา ว่าน
458 39167 นางสาว ธนพร เพ็ชรเจริญ แพรวา
459 39168 นางสาว ชนิสรา หินสวน หมิว
460 39169 นางสาว ธันวารัตน์ อยู่จู พลอย
461 39170 นาย จิรพัฒน์ กิจจานุกิจ แบงค์
462 39171 นางสาว ธนภรณ์ วุฒิการณ์ สตังค์
463 39173 นางสาว สุปรียา วิเลิศศักดิ์ เดีย
464 39174 นางสาว กัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ ไอติม
465 39176 นางสาว อัจฉราภรณ์ ยิ่งยศมงคลแสน เฟิร์น
466 39178 นางสาว ขวัญมนัส วรรธนะภูติ ต้าหงส์
467 39180 นางสาว อภิสรา จันทร์สว่างวงศ์ หญิง
468 39181 นาย ณฐภัทร ผดุงวิทยากร ท้องฟ้า
469 39183 นางสาว ศศิธร พรมตันทอง รุ้ง
470 39185 นางสาว จิรัฐติกาล กันทะเขียว โมบาย
471 39191 นางสาว จิณณ์พัชร ศรีเทพธำรงค์ สมาย
472 39817 นางสาว มนัสนันท์ วิทยาคม แอล
473 39984 นาย กรวิทย์ ศรีวงษา เค้ก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ