ชื่อรุ่น COMRADE ' 75 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 176 คน
# 2518M3 ประธานรุ่น : คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ประโยชน์ ลิมิตกุล
2 8492 คุณ นริศ เฮงจิระจรัส เกี้ย
3 8502 คุณ ปฏิญญา เมืองอินทร (ญา)
4 11619 คุณ กฤช เฮงตระกูล
5 7363 คุณ กฤษณ จารุเศรณี
6 8567 คุณ กฤษดา กล้าหาญ
7 12056 คุณ กัตติกะ เวคะวากยานนท์
8 8554 คุณ โกวิท บวรโกศล
9 0 คุณ จินดาพร เลาหพงศ์
10 8469 คุณ ชโลงศักดิ์ บุปผานิโรจน์
11 11753 คุณ ณรงค์ อุปโยคิน
12 8498 ร.ต.ต. ณรงค์ชัย สมพินิจ
13 9647 คุณ ณรงค์ศักดิ์ สุรินทร์คำ
14 8454 คุณ ทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ เปี๊ยก
15 8506 คุณ ทวี พุทธิมา(หน่อ) หนอม
16 8475 คุณ ธรรมนูญ นิลวรรณ นูญ
17 8450 คุณ ธิติ รัตนกาญจน์ เอ
18 8462 คุณ ธีระพันธุ์ (แดง) จันทะเจริญ แดง
19 8233 คุณ นริศ ต๊ะรังศี (ก้อ)
20 11176 คุณ นิคม ศรีทาเกิด
21 0 คุณ บดินทร์ ชมภูรัตน์
22 9653 คุณ บรรหาร บริหาร
23 0 คุณ บัณฑิต เหลียมไตรรัตน์
24 8487 คุณ บุญฤทธิ์ วัชรปรีชา
25 8543 คุณ ประทานพร จรัสศรี
26 8500 คุณ ประพันธ์ สมพินิจ
27 10386 คุณ ประยงค์ แสงศิริโรจน์
28 9370 คุณ ปราโมทย์ ศรีศิลปนันท์
29 8528 คุณ ปรีชา กาวิลาศ
30 8453 คุณ ปรีดา ชมศรีเมฆ
31 8548 คุณ พงษ์เทพ ขัติพิบูลย์
32 8489 น.อ. พรต ลีรพันธุ์ นุ้ย
33 8550 คุณ พิบูลย์ มหาวันไชย
34 11798 คุณ พิมล ศรีสิงห์ตระกูล
35 9327 คุณ พึ่งผล ชัยศรี
36 8491 คุณ ไพศิษฐ พวงสายใจ
37 9313 คุณ มนัส ไชยวงศ์
38 8501 คุณ รักพงษ์ บุลศิริ
39 11212 คุณ วิชาญ ยงพานิช
40 8235 คุณ วิรัตน์ ดิฐพงษ์พิชญ์
41 8278 คุณ วิศิษฐ์ สิทธิเกษร
42 12082 คุณ วีระชัย วิชัยธนพัฒน์
43 8552 คุณ ศักดา บุญมา
44 8556 คุณ ศิลป์ คิดชัย
45 10294 คุณ ศุภรัตน์ ปิฏกานนท์ แขก
46 8522 คุณ สนั่น สมโน
47 10032 คุณ สมชาย อุสูฐานชีวิน
48 คุณ สัญญา คานิล
49 11826 คุณ สัญญา สมดุลยาวาทย์
50 8285 คุณ สุรศักดิ์ สิงห์รีวงศ์
51 8484 คุณ สุรินทร์ รังษี
52 9676 คุณ อนุชา เดชะบุญ
53 0 คุณ อัมรินทร์ เถินบุรินทร์
54 11443 คุณ อำนาจ ตันกุริมาน
55 11787 คุณ อินสอน สายมา
56 0 จ.ส.อ. วีรยุทธ พันธจักร
57 0 พ.อ.อ. สิทธิพร ร่วมจิตร์
58 8503 ร.ต. เทวัญ รันตพันธ์
59 11177 คุณ วิทยา สุริยะวงค์
60 11071 คุณ ดำรงค์ ชัยอริยะกุล
61 11617 คุณ กฤติพล แก้วโพธิ์ ปัง
62 8889 คุณ กฤษฎ มณีลดา
63 11463 คุณ กฤษฎา จิตต์ภักดี
64 11218 คุณ กฤษณ์ กิตติพร
65 8546 คุณ คัมภีร์ โรจนสุพจน์
66 8514 นาย จริน ลักษณ์รุจิ (ถึงแก่กรรม) รินเจีย
67 8538 คุณ จัตุรงค์ จันทวรรณ อ้อน
68 11791 คุณ จันทร์แก้ว จินาวงค์
69 8553 คุณ จารึก มุสิกโปดก(ถึงแก่กรรม)
70 8504 คุณ จำรัส สอนคำ (ถึงแก่กรรม) หรัด
71 8509 คุณ จุมพล (สุทธิวัฒน์) มังตรีสรรค์
72 9690 คุณ ชยุติ วงศ์สุนทร
73 8545 คุณ ชาญฤทธ ณ เชียงใหม่
74 8531 คุณ ชาติชาย จันทร์สำราญ
75 8452 คุณ ชิงชัย เผ่าชัย
76 9304 คุณ. ชุมพจน์ แสวานี(ถึงแก่กรรม)
77 11519 คุณ เชิดชู กันธิมา
78 11530 คุณ ฐานิสร์ รัชนกูล
79 8467 คุณ ดนัย บูณชีววิไล
80 11155 นาย ดรุณ พจน์อนันต์
81 11098 พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ธรรมชัย เบิ้ม
82 9696 คุณ ดิษฐกร พันธาภา
83 8465 คุณ ทรงยศ เกสรสุวรรณ์
84 11448 คุณ ธนกิจ ไชยวรกุล(ถึงแก่กรรม)
85 12086 คุณ ธนพงศ์ จันทรศัพท์
86 8532 คุณ ธนรักษ์ เมฆขยาย
87 9316 ดร. ธเนศ แก้วกำเนิด เต้ย
88 11529 นาย ธนู (ธีรพันธุ์) ผลบุญ ตู่
89 11428 คุณ นพรัตน์ นิมมานวัฒนา อ้าย
90 11216 ร.ท. บรรทูล สุนทรศารทูล(ถึงแก่กรรม)
91 11451 คุณ บุญยัง พงษ์หนองโน
92 11820 คุณ บุญศรี สาสุจิตร
93 8460 คุณ ปฏิภาณ เขื่อนจินดา
94 8872 จ.ส.อ. ประภัทร พรหมวัง
95 8264 คุณ ประเสริฐ มีสุวรรณ์
96 9310 คุณ ประเสริฐ ลือชัย(ถึงแก่กรรม)
97 8480 พ.ท. ปริพันธ์ ยาวิราช ปุ๋ย
98 8495 จ.ส.อ.(พ) ปิยพงศ์ ศรีเชียงราย อั๋น
99 8557 คุณ พงษ์เดช ยอดเมือง
100 11460 คุณ พงษ์วิทย์ สันติธรรม
101 10168 คุณ พรเทพ ลิ้วประเสริฐ
102 11815 คุณ พรสวรรค์ ศิริวัฒนากุล
103 9964 คุณ พิริยะพงศ์ ฟู่เจริญ ฟู่
104 11103 คุณ พิรุณ หน่อชาย
105 9687 คุณ พีรพล คำหล้า แปง
106 8457 คุณ ภาคภูมิ จันทรไพโรจน์
107 8486 คุณ ภาณุ เลียวสวัสดิพงศ์ นุ
108 11054 คุณ มนตรี ไชยวรศิลป์
109 11499 คุณ มนตรี แสงประสิทธิ์
110 11220 คุณ มนัส สิทธินาง
111 11132 พ.ต.อ. มานพ พิมสาร นพ
112 11771 คุณ ยศพงศ์ ศุภรักษ์จินดา ต๋อย
113 11559 คุณ รณฤทธิ์ เจริญทรัพย์
114 8526 คุณ รถ ประกอบกิจ
115 11516 คุณ ฤทธิรงค์ คงมิ่ง
116 8513 คุณ เลิศสิน บุญเทพ
117 8456 คุณ วงศ์วิทย์ กว้างสุขสถิตย์ กว้าง
118 8904 คุณ วรงค์ พวงวงค์
119 11756 คุณ วรพงษ์ ดวงปัญญา
120 11808 น.พ. วัชระ ไชยแก้ว โหน่ง
121 11809 คุณ วัชระ ปั้นตระกูล
122 11831 คุณ วัฒนา ศรีกอก
123 8466 นาย วารินทร์ เลิศพฤกษ์ (ถึงแก่กรรม)
124 11816 คุณ วิเชียร แซ่เฮง (ธุวธนานุรักษ์)
125 11084 คุณ วิวัฒน์ รัติกนก แดง
126 11777 คุณ วีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล เจียงคำ
127 11476 คุณ วีระพันธ์ กิตติวาณิชย์
128 11425 คุณ วีระยุทธ พันธจักร
129 8482 คุณ วีระวุฒิ หล้าป่าซาง
130 8559 คุณ ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
131 10150 คุณ ศศิเกษม ปันยเรชุน
132 8519 คุณ ศักดิ์ชัย อาษากิจ
133 8540 คุณ ศุภมิตร พวะกุล
134 11561 คุณ ศุรศักดิ์ ตังประเสริฐผล
135 11474 คุณ สมเจตน์ หันกิจเจริญ
136 11109 คุณ สมชาย ต๊ะสาร(ถึงแก่กรรม)
137 8499 คุณ สมศักดิ์ คำแสง
138 7976 คุณ สันติ ฤทธิวาจา
139 8520 คุณ สาธิต เตียวไพรัช
140 11790 คุณ สุชาติ สุวรรณวิทย์
141 11552 คุณ สุทัศน์ แซ่เงี้ยบ
142 8906 คุณ สุเทพ อริยะ
143 8473 คุณ สุพจน์ พรหมทอง
144 11810 คุณ สุรชาติ ปั้นตระกูล
145 11442 คุณ สุรเดช ปันทะนา
146 11563 คุณ สุรพงษ์ สิงห์ทอง
147 8560 คุณ สุริยฉัตร อุดมศรี ไก่
148 8524 คุณ สุวิทย์ แรกข้าว
149 9645 คุณ แสวงเกียรติ ขจรเฟื่อง(ถึงแก่กรรม)
150 9366 คุณ หิรัญ ลิมปิศิลป์
151 8479 คุณ อดิศักดิ์ ใจศิลป์
152 8455 คุณ อนันต์ บุญพจนนสุนทร
153 8938 นาย อนุชา เปรมานนท์ (ถึงแก่กรรม)
154 8344 คุณ อภิเดช ต้อนแก้ว
155 11520 คุณ อภิรมย์ สุขประเสริฐ
156 8208 คุณ อรรถพร จันทนะโพธิ
157 8461 คุณ อานุภาพ เดชา
158 8512 คุณ อิศรพงศ์ สุวรรณขจร(ถึงแก่กรรม)
159 11110 คุณ กมล (ภุชงค์) สิทธิวงศ์ อ้วน
160 0 คุณ กิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์
161 8558 คุณ สมชาย (ณัฎฐ์) จองคำ
162 0 คุณ สมชาย แซ่อึ้ง อึง
163 0 คุณ สุวิทย์ แซ่ตั้ง หรือ ตั้งตระกูล
164 8463 ประภาส บุญวงศ์วรรณ
165 0 ร.ต.ต. นิพนธ์ พยัคฆ์เมธี
166 9332 คุณ ธนากร(วินไท) ธรรมเชื้อ
167 8471 คุณ สกนธ์ กล้าหาญ
168 8451 คุณ วิเชียร ส่องแสง
169 0 คุณ เฉลิมศักดิ์ ประทุมอิน ตู่
170 8474 ร.ต.ต. อัธยา ฐิลานันท์ อ๋อง
171 0 ร.ต.ต. มานพ วงค์คม
172 8496 คุณ นพคุณ ปัญญา
173 10543 นาย นิมิตพิสุทธิ์ ณรงคะชวนะ น้อย (แมว)
174 8523 พ.ต. กิตติศักดิ์ วิมลสันติรังษี เซียน
175 0 ด.ต. สุรพงษ์ (อู๊ด) ธวัชวงศ์ (ถึ่งแก่กรรม)
176 0 ด.ต. สุรพงษ์ (อู๊ด) ธวัชวงศ์ (ถึงแก่กรรม)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ