ชื่อรุ่น COMRADE ' 75 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 176 คน
# 2518M3 ประธานรุ่น : คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8523 พ.ต. กิตติศักดิ์ วิมลสันติรังษี เซียน
2 0 ด.ต. สุรพงษ์ (อู๊ด) ธวัชวงศ์ (ถึ่งแก่กรรม)
3 0 ด.ต. สุรพงษ์ (อู๊ด) ธวัชวงศ์ (ถึงแก่กรรม)
4 11617 คุณ กฤติพล แก้วโพธิ์ ปัง
5 8889 คุณ กฤษฎ มณีลดา
6 11463 คุณ กฤษฎา จิตต์ภักดี
7 11218 คุณ กฤษณ์ กิตติพร
8 8546 คุณ คัมภีร์ โรจนสุพจน์
9 8514 นาย จริน ลักษณ์รุจิ (ถึงแก่กรรม) รินเจีย
10 8538 คุณ จัตุรงค์ จันทวรรณ อ้อน
11 11791 คุณ จันทร์แก้ว จินาวงค์
12 8553 คุณ จารึก มุสิกโปดก(ถึงแก่กรรม)
13 8504 คุณ จำรัส สอนคำ (ถึงแก่กรรม) หรัด
14 8509 คุณ จุมพล (สุทธิวัฒน์) มังตรีสรรค์
15 9690 คุณ ชยุติ วงศ์สุนทร
16 8545 คุณ ชาญฤทธ ณ เชียงใหม่
17 8531 คุณ ชาติชาย จันทร์สำราญ
18 8452 คุณ ชิงชัย เผ่าชัย
19 9304 คุณ. ชุมพจน์ แสวานี(ถึงแก่กรรม)
20 11519 คุณ เชิดชู กันธิมา
21 11530 คุณ ฐานิสร์ รัชนกูล
22 8467 คุณ ดนัย บูณชีววิไล
23 11155 นาย ดรุณ พจน์อนันต์
24 11098 พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ธรรมชัย เบิ้ม
25 9696 คุณ ดิษฐกร พันธาภา
26 8465 คุณ ทรงยศ เกสรสุวรรณ์
27 11448 คุณ ธนกิจ ไชยวรกุล(ถึงแก่กรรม)
28 12086 คุณ ธนพงศ์ จันทรศัพท์
29 8532 คุณ ธนรักษ์ เมฆขยาย
30 9316 ดร. ธเนศ แก้วกำเนิด เต้ย
31 11529 นาย ธนู (ธีรพันธุ์) ผลบุญ ตู่
32 11428 คุณ นพรัตน์ นิมมานวัฒนา อ้าย
33 11216 ร.ท. บรรทูล สุนทรศารทูล(ถึงแก่กรรม)
34 11451 คุณ บุญยัง พงษ์หนองโน
35 11820 คุณ บุญศรี สาสุจิตร
36 8460 คุณ ปฏิภาณ เขื่อนจินดา
37 8872 จ.ส.อ. ประภัทร พรหมวัง
38 8264 คุณ ประเสริฐ มีสุวรรณ์
39 9310 คุณ ประเสริฐ ลือชัย(ถึงแก่กรรม)
40 8480 พ.ท. ปริพันธ์ ยาวิราช ปุ๋ย
41 8495 จ.ส.อ.(พ) ปิยพงศ์ ศรีเชียงราย อั๋น
42 8557 คุณ พงษ์เดช ยอดเมือง
43 11460 คุณ พงษ์วิทย์ สันติธรรม
44 10168 คุณ พรเทพ ลิ้วประเสริฐ
45 11815 คุณ พรสวรรค์ ศิริวัฒนากุล
46 9964 คุณ พิริยะพงศ์ ฟู่เจริญ ฟู่
47 11103 คุณ พิรุณ หน่อชาย
48 9687 คุณ พีรพล คำหล้า แปง
49 8457 คุณ ภาคภูมิ จันทรไพโรจน์
50 8486 คุณ ภาณุ เลียวสวัสดิพงศ์ นุ
51 11054 คุณ มนตรี ไชยวรศิลป์
52 11499 คุณ มนตรี แสงประสิทธิ์
53 11220 คุณ มนัส สิทธินาง
54 11132 พ.ต.อ. มานพ พิมสาร นพ
55 11771 คุณ ยศพงศ์ ศุภรักษ์จินดา ต๋อย
56 11559 คุณ รณฤทธิ์ เจริญทรัพย์
57 8526 คุณ รถ ประกอบกิจ
58 11516 คุณ ฤทธิรงค์ คงมิ่ง
59 8513 คุณ เลิศสิน บุญเทพ
60 8456 คุณ วงศ์วิทย์ กว้างสุขสถิตย์ กว้าง
61 8904 คุณ วรงค์ พวงวงค์
62 11756 คุณ วรพงษ์ ดวงปัญญา
63 11808 น.พ. วัชระ ไชยแก้ว โหน่ง
64 11809 คุณ วัชระ ปั้นตระกูล
65 11831 คุณ วัฒนา ศรีกอก
66 8466 นาย วารินทร์ เลิศพฤกษ์ (ถึงแก่กรรม)
67 11816 คุณ วิเชียร แซ่เฮง (ธุวธนานุรักษ์)
68 11084 คุณ วิวัฒน์ รัติกนก แดง
69 11777 คุณ วีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล เจียงคำ
70 11476 คุณ วีระพันธ์ กิตติวาณิชย์
71 11425 คุณ วีระยุทธ พันธจักร
72 8482 คุณ วีระวุฒิ หล้าป่าซาง
73 8559 คุณ ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
74 10150 คุณ ศศิเกษม ปันยเรชุน
75 8519 คุณ ศักดิ์ชัย อาษากิจ
76 8540 คุณ ศุภมิตร พวะกุล
77 11561 คุณ ศุรศักดิ์ ตังประเสริฐผล
78 11474 คุณ สมเจตน์ หันกิจเจริญ
79 11109 คุณ สมชาย ต๊ะสาร(ถึงแก่กรรม)
80 8499 คุณ สมศักดิ์ คำแสง
81 7976 คุณ สันติ ฤทธิวาจา
82 8520 คุณ สาธิต เตียวไพรัช
83 11790 คุณ สุชาติ สุวรรณวิทย์
84 11552 คุณ สุทัศน์ แซ่เงี้ยบ
85 8906 คุณ สุเทพ อริยะ
86 8473 คุณ สุพจน์ พรหมทอง
87 11810 คุณ สุรชาติ ปั้นตระกูล
88 11442 คุณ สุรเดช ปันทะนา
89 11563 คุณ สุรพงษ์ สิงห์ทอง
90 8560 คุณ สุริยฉัตร อุดมศรี ไก่
91 8524 คุณ สุวิทย์ แรกข้าว
92 9645 คุณ แสวงเกียรติ ขจรเฟื่อง(ถึงแก่กรรม)
93 9366 คุณ หิรัญ ลิมปิศิลป์
94 8479 คุณ อดิศักดิ์ ใจศิลป์
95 8455 คุณ อนันต์ บุญพจนนสุนทร
96 8938 นาย อนุชา เปรมานนท์ (ถึงแก่กรรม)
97 8344 คุณ อภิเดช ต้อนแก้ว
98 11520 คุณ อภิรมย์ สุขประเสริฐ
99 8208 คุณ อรรถพร จันทนะโพธิ
100 8461 คุณ อานุภาพ เดชา
101 8512 คุณ อิศรพงศ์ สุวรรณขจร(ถึงแก่กรรม)
102 0 คุณ ประโยชน์ ลิมิตกุล
103 8492 คุณ นริศ เฮงจิระจรัส เกี้ย
104 8502 คุณ ปฏิญญา เมืองอินทร (ญา)
105 11619 คุณ กฤช เฮงตระกูล
106 7363 คุณ กฤษณ จารุเศรณี
107 8567 คุณ กฤษดา กล้าหาญ
108 12056 คุณ กัตติกะ เวคะวากยานนท์
109 8554 คุณ โกวิท บวรโกศล
110 0 คุณ จินดาพร เลาหพงศ์
111 8469 คุณ ชโลงศักดิ์ บุปผานิโรจน์
112 11753 คุณ ณรงค์ อุปโยคิน
113 8498 ร.ต.ต. ณรงค์ชัย สมพินิจ
114 9647 คุณ ณรงค์ศักดิ์ สุรินทร์คำ
115 8454 คุณ ทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ เปี๊ยก
116 8506 คุณ ทวี พุทธิมา(หน่อ) หนอม
117 8475 คุณ ธรรมนูญ นิลวรรณ นูญ
118 8450 คุณ ธิติ รัตนกาญจน์ เอ
119 8462 คุณ ธีระพันธุ์ (แดง) จันทะเจริญ แดง
120 8233 คุณ นริศ ต๊ะรังศี (ก้อ)
121 11176 คุณ นิคม ศรีทาเกิด
122 0 คุณ บดินทร์ ชมภูรัตน์
123 9653 คุณ บรรหาร บริหาร
124 0 คุณ บัณฑิต เหลียมไตรรัตน์
125 8487 คุณ บุญฤทธิ์ วัชรปรีชา
126 8543 คุณ ประทานพร จรัสศรี
127 8500 คุณ ประพันธ์ สมพินิจ
128 10386 คุณ ประยงค์ แสงศิริโรจน์
129 9370 คุณ ปราโมทย์ ศรีศิลปนันท์
130 8528 คุณ ปรีชา กาวิลาศ
131 8453 คุณ ปรีดา ชมศรีเมฆ
132 8548 คุณ พงษ์เทพ ขัติพิบูลย์
133 8489 น.อ. พรต ลีรพันธุ์ นุ้ย
134 8550 คุณ พิบูลย์ มหาวันไชย
135 11798 คุณ พิมล ศรีสิงห์ตระกูล
136 9327 คุณ พึ่งผล ชัยศรี
137 8491 คุณ ไพศิษฐ พวงสายใจ
138 9313 คุณ มนัส ไชยวงศ์
139 8501 คุณ รักพงษ์ บุลศิริ
140 11212 คุณ วิชาญ ยงพานิช
141 8235 คุณ วิรัตน์ ดิฐพงษ์พิชญ์
142 8278 คุณ วิศิษฐ์ สิทธิเกษร
143 12082 คุณ วีระชัย วิชัยธนพัฒน์
144 8552 คุณ ศักดา บุญมา
145 8556 คุณ ศิลป์ คิดชัย
146 10294 คุณ ศุภรัตน์ ปิฏกานนท์ แขก
147 8522 คุณ สนั่น สมโน
148 10032 คุณ สมชาย อุสูฐานชีวิน
149 คุณ สัญญา คานิล
150 11826 คุณ สัญญา สมดุลยาวาทย์
151 8285 คุณ สุรศักดิ์ สิงห์รีวงศ์
152 8484 คุณ สุรินทร์ รังษี
153 9676 คุณ อนุชา เดชะบุญ
154 0 คุณ อัมรินทร์ เถินบุรินทร์
155 11443 คุณ อำนาจ ตันกุริมาน
156 11787 คุณ อินสอน สายมา
157 0 จ.ส.อ. วีรยุทธ พันธจักร
158 0 พ.อ.อ. สิทธิพร ร่วมจิตร์
159 8503 ร.ต. เทวัญ รันตพันธ์
160 11177 คุณ วิทยา สุริยะวงค์
161 11110 คุณ กมล (ภุชงค์) สิทธิวงศ์ อ้วน
162 9985 คุณ กิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์
163 8558 คุณ สมชาย (ณัฎฐ์) จองคำ
164 0 คุณ สมชาย แซ่อึ้ง อึง
165 0 คุณ สุวิทย์ แซ่ตั้ง หรือ ตั้งตระกูล
166 8463 คุณ ประภาส บุญวงศ์วรรณ
167 11071 คุณ ดำรงค์ ชัยอริยะกุล
168 0 ร.ต.ต. นิพนธ์ พยัคฆ์เมธี
169 9332 คุณ ธนากร(วินไท) ธรรมเชื้อ
170 8471 คุณ สกนธ์ กล้าหาญ
171 8451 คุณ วิเชียร ส่องแสง
172 0 คุณ เฉลิมศักดิ์ ประทุมอิน ตู่
173 8474 ร.ต.ต. อัธยา ฐิลานันท์ อ๋อง
174 0 ร.ต.ต. มานพ วงค์คม
175 8496 คุณ นพคุณ ปัญญา
176 10543 นาย นิมิตพิสุทธิ์ ณรงคะชวนะ น้อย (แมว)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ