ชื่อรุ่น AMICIZIA ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 394 คน
# 2542M3 ประธานรุ่น : คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27529 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี เจี๊ยบ
2 22625 คุณ กรกฎ รินฤาษี
3 22709 คุณ กฤตย์ สมโน
4 22781 คุณ กฤติน จอมวงค์
5 20776 คุณ กฤษฎา กมลทิพย์
6 22800 คุณ กฤษฎา ชูเลาตระกูล
7 22592 คุณ กฤษฎา เดชนิกร
8 22766 คุณ กฤษฎากร สุเทพ
9 22826 คุณ กฤษฏิ์ จันทร์ทรงกลด
10 23037 คุณ กฤษณพันธ์ จันทราวงศ์
11 22727 คุณ กฤษณรักษ์ จันทร์คงวงศ์
12 20725 คุณ กษิดิศ สุธาคำ
13 27565 คุณ กานต์ พันธวงศ์
14 22759 พ่อหลวง กิตติ อยู่สบาย
15 26729 คุณ กิตติคุณ สรวิสูตร
16 21296 คุณ กิตติคุณ สุวรรณ์
17 22605 คุณ กิตติพงศ์ ชมภูเทพ
18 21422 คุณ กิตติศักดิ์ เผ่าวัฒนา
19 22739 คุณ กิตติศักดิ์ สิทธิวงศ์
20 22854 คุณ กิติคุณ เหว่านาค
21 22742 คุณ เกรียงไกร คุณนะลา
22 22707 คุณ เกียรติคุณ สิทธิยศ
23 22670 คุณ เกียรติพงศ์ ปินตาปิน
24 20772 คุณ เกียรติศักดิ์ บุญยืน
25 22795 คุณ คมกฤช อิสสระกุล
26 20689 คุณ คมน์ คุณพิทักษ์
27 คุณ กรัณย์ยศ กิติคุณ
28 22649 คุณ กิตติ พิทักษ์ทอง
29 คุณ จรุญศักษ์ สุก๋า
30 0 คุณ จารุตม์ ฤทธากร -
31 คุณ จิรายุ เรืองยศ
32 คุณ ชลันธร ทองรส
33 0 คุณ ชานนท์ ธนภักษ์ไพศาล
34 คุณ ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ
35 22680 คุณ ณัฐวุฒิ ป้อมปราการ
36 คุณ ณัฐวุฒิ สุทธิรัตน์ชัญชาญ
37 คุณ ทรงเกียตริ เบญจญาติ
38 22837 คุณ ทศพล ศิลาศักดิ์สกุล
39 คุณ ธีรภ์ทร ศรีบุรี
40 20785 คุณ ธุวา ลีรสวัสดิอำพน เดิ้ล
41 22762 คุณ นำพงศ์ หมุดคำ
42 คุณ นิมิตร นันทขว้าง
43 คุณ บรรพต อินบุรี
44 คุณ บัญชา ศรีธินนน์
45 คุณ ปรมัตถ์ ม่วงงาม
46 คุณ ปัตฤต เกตหอม
47 0 คุณ ปิติพงษ์ บุญลือ
48 คุณ พงศ์วิวัฒน ชัยรัต
49 คุณ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
50 คุณ พร้อมพร อ่อนตระกูล
51 คุณ พระ รัตนากรานต์
52 คุณ พฤษภ์ ไชยลังการณ์
53 คุณ พลกฤษ สถิตย์ศิลาธรรม
54 คุณ พศุฒม์ ลาศุยะ
55 คุณ พัรภัทร ธิศิประเสริฐ
56 20763 คุณ พัสพล ต้นบุญเฮง ใหม่
57 คุณ พิชิตชัย อรรถโกมล
58 คุณ พิเชษฐ์ ตุธานนท์
59 22622 คุณ พีระภัทร์ กฤตนันท์
60 คุณ ภานุวัตร ททิพย์เนตร
61 0 คุณ ภูริช บริบูรณ์
62 คุณ เมธวิญญ์ ไตรภพ
63 คุณ ยรรยงค์ คำสุขใส
64 คุณ วรดล ยาถี
65 คุณ วรวิทย์ ริรัตนพงษ์
66 คุณ วิทวัฒน์ อุยกลัด
67 คุณ ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
68 คุณ ศุภชาติ แจวจันทึก
69 0 คุณ ศุภณัฐ กองเจริญ
70 คุณ สมัชญ์ หวีเกษมสมบัติ
71 คุณ สรนันท์ เศรษฐี
72 22683 คุณ สิขรินทร์ อินทยศ กอล์ฟ
73 คุณ สุทธิศักด์ กันใจ
74 0 คุณ อนุพันธ์ จันทกูล ตุ้ย
75 คุณ อรรถพล ไชยคำ
76 20746 คุณ อรรถวัฒน์ ไชยคำ
77 คุณ อานุภาพ คำมา
78 คุณ อารัมภ์ วิชัยรัตน์
79 0 คุณ อิศเรศ เกีนรติกูล
80 คุณ เอกภพ กิตติวรากูล
81 0 คุณ เจตพล คงดี
82 22835 คุณ เคน กาญจนประภาส
83 28372 คุณ จตุพร ตัณฑพาทย์
84 22977 คุณ จตุรงค์ ไชยคำหล้า
85 22602 คุณ จรัส ธรรมธรสิริ
86 22974 คุณ จักรกฤษณ์ กาวีวงค์
87 22249 คุณ จักรพงศ์ คมวัชรพงศ์
88 22644 คุณ จักรพงศ์ เชาวกาล
89 22718 คุณ จักรพงศ์ เนาว์ชมภู
90 20751 คุณ จักรพงษ์ บัวปะทะ
91 24521 คุณ จักรพันธ์ สิทธิชัย
92 22950 คุณ จักรพันธุ์ สุนันต๊ะ
93 20843 คุณ จักราธรรม เจิดจำรัส
94 21407 คุณ จักราวุฒิ บุญทวี
95 22663 คุณ จักรี จันทร์เปียง
96 22954 คุณ จิตติ เจริญชัยพูนผล mike
97 22843 คุณ จิรพัฒน์ บุญทา
98 22593 สิบตรี จิระพันธ์ สุอินไหว ปิงปอง
99 21340 คุณ จิระวัฒน์ หล่อตระกูลงาม
100 22595 คุณ จิรัฐพงศ์ ประภัสสร Earth
101 22265 คุณ จิรายุ พัฒนกิจเจริญชัย
102 20838 คุณ จีระโรจน์ เทพสุธรรม
103 20757 คุณ จุฑารพ พิมพ์สุวรรณ
104 22970 คุณ เจตน์พล เทพกอม
105 22589 คุณ เจษฎา ไชยเจริญ
106 22596 คุณ ฉัตรชัย เต็มปิยพล
107 20716 คุณ ชณพล สังข์ทอง แชมป์
108 22957 น.ส. ชนม์พิสิฐ วงศ์ต๊ะ
109 0 นาย ณัฐวุฒิ พิชัย
110 0 นาย พีระวุฒิ สัมฤทธิ์ เอ
111 22828 คุณ ชัยชาญ ธนสารธิติ
112 22585 คุณ ชัยรัตน์ มาตา
113 22827 คุณ ชัยวุฒิ แก้วศรีวิชัยวงศ์
114 22960 คุณ ชัยวุฒิ แดงสดใส
115 22833 คุณ ชัยวุฒิ สิงห์ด้วง
116 22947 คุณ ชัยสิทธ์ ภูจีวร
117 20750 คุณ ชาญชัย สิงห์คำ
118 22810 คุณ ชาญณรงค์ คุณยศยิ่ง
119 22637 คุณ ชาติชาย ศิริสายัณห์ โหน่ง
120 20832 คุณ ชารชาต ลุ่มจันทร์
121 22975 คุณ ชูชัย ชูทิม
122 20748 คุณ เชาวลิต คติงตน อั้มซ์
123 27531 คุณ ฐาปกร อุปกุล
124 22655 คุณ ฐิติวัฒน์ ปัญญาเทียม
125 22734 คุณ ณรงค์ รอดกำแหง
126 22776 คุณ ณรงค์ สังข์ทอง
127 22643 คุณ ณรินทร์ ศรีบุญปวน
128 22616 คุณ ณัฐ สมมี
129 21429 คุณ ณัฐกิจ อัมพร
130 23178 คุณ ณัฐปณต พงษ์เจริญ นัท ( むくち )
131 22719 คุณ ณัฐพงศ์ สกุลดีมา
132 20796 คุณ ณัฐพงษ์ เม็งคำ
133 22830 คุณ ณัฐพงษ์ สิงห์สันต์
134 20708 คุณ ณัฐพล สุวรรณเรือง
135 21409 คุณ ณัฐพล อนุพันธุ์
136 20749 คุณ ณัฐพล อยู่เอี่ยม
137 21382 คุณ ณัฐพล เอี่ยมเจริญวงศ์
138 20684 คุณ ณัฐภณ ไตรศรีศิลป์
139 22694 คุณ ณัฐวุฒิ ไทยธวัช
140 22687 คุณ ณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
141 22965 คุณ ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ
142 22748 คุณ ณัฐวุฒิ ศรีศิลปนันท์
143 22623 คุณ ณัฐวุฒิ สมมี
144 22756 คุณ ต่อลาภ ทะพิงค์แก
145 22978 คุณ ถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
146 20775 คุณ ทรงเกียรติ เบญจญาติ
147 22955 คุณ ทรงวุฒิ สิทธิ
148 22658 คุณ ทรงศักดิ์ ชีพอุทิศชาติ
149 22846 คุณ ทศพล จันทร์อินทร์
150 20823 คุณ ทศพล ถาวร
151 22160 คุณ ทะนงเกียรติ ชัยชนะ
152 22633 คุณ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
153 22824 คุณ ทักษิณ ปัญญาอาจ
154 25999 คุณ ทิม ณสงขลา
155 20831 คุณ เทิดศักดิ์ อินทะพิงค์
156 20760 คุณ ธง ชื่นชม
157 20821 คุณ ธงชัย รวมสิทธิ์
158 20846 คุณ ธนกฤต วงค์บุญตัน
159 22842 คุณ ธนชาติ สุขสำราญ
160 22682 คุณ ธนธัญ เกษสุวรรณ
161 22639 คุณ ธนพงษ์ หาญศิริวัฒนกิจ โน๊ต
162 21395 คุณ ธนพล ลยางกูร
163 20803 คุณ ธนรัชต์ จินดาดวง
164 20788 คุณ ธนรัชต์ พรหมขัติแก้ว
165 22626 คุณ ธนรัฐ อยู่เป็นสุข
166 22821 คุณ ธนวัฒน์ ไกรภูมิ
167 21421 คุณ ธนวัฒน์ อนุวงษ์กำแหง
168 22966 คุณ ธนัญชัย อู่ทองทรัพย์
169 22678 คุณ ธนันชัย เขมาชีวะกุล
170 20685 คุณ ธนาณัติ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
171 23128 คุณ ธนายุทธ กรโกวิท
172 22627 คุณ ธนายุทธ คุณยศยิ่ง
173 22773 คุณ ธนิต ทานสุพรรณ
174 22806 คุณ ธนินทร์ เฉลิมชูศักดิ์สกุล
175 22600 คุณ ธนิษฐ อินต๊ะปัน
176 22654 คุณ ธราธร ธรรมนูญ
177 21435 คุณ ธัญญวัฒน์ สุขสำราญ
178 20703 คุณ ธันยา นภาวงศ์
179 20795 คุณ ธีรเจษฏ์ ภูพันธ์
180 22856 คุณ ธีรพันธ์ มูลรัตน์
181 20718 คุณ ธีรภัทร์ ชายัณห์
182 22755 คุณ ธีรวัฒน์ น้อยจันทร์
183 22676 คุณ ธีรวิทย์ มหาเกตุ
184 20812 คุณ ธีรวุฒิ สุริยวงค์ หนุ่ม
185 22726 คุณ ธีรศักดิ์ ศรีมูล
186 22712 คุณ ธีระ อินทรัตน์
187 22717 คุณ ธีระณุวัฒน์ แสงสุวรรณ
188 20713 คุณ ธีระยุทธ บัวขาว
189 20842 คุณ ธีระวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร บอย
190 20699 คุณ นครินทร์ พรมนิเทศ
191 22648 คุณ นนท์ ตนานนท์
192 22638 คุณ นนท์ ลัคนาวงศ์
193 20736 คุณ นนทวัฒน์ มีนิสัย
194 21314 คุณ นพณัฐ วรรณภีร์
195 22666 คุณ นพณัฐ ศรีใส
196 20738 คุณ นพรัตน์ กรรมสิทธิ์
197 22660 คุณ นราวุฒิ ขันเขียว
198 20722 คุณ นวพล โกมิตร
199 22693 คุณ นัฐพงษ์ บุญปัญญาโรจน์
200 22963 คุณ นัฐพล สุขเสาร์ ดอย
201 22968 คุณ นัฐพันธ์ บุญปัญญาโรจน์
202 24494 คุณ นาวิน บันสิทธิ์
203 20758 คุณ นำโชค อุณฤทธิ์
204 22783 คุณ นิติ อินตาวงศ์
205 27544 คุณ นิธิ พรหมปัญญา เพชร
206 22772 คุณ นิรุทธ์ หน่อแก้ว
207 20849 คุณ บดินทร์ เจริญทรัพย์
208 20826 คุณ บวรวิทย์ มงคลปรีดาไชย
209 21354 คุณ บัญญัติ สังข์นาค
210 20743 คุณ บัณฑิต เกตุมณี
211 23038 คุณ บัณฑิต ริญญา
212 19874 คุณ บุญชู แซ่โค้ว
213 22201 คุณ บุญยฤทธิ์ ไชยวงค์
214 25257 คุณ บูรณ์ปกฤต กันธะ
215 22948 คุณ เบญจพล เล็กประดับ
216 22779 คุณ ปกรณ์ ยืนธรรม
217 20817 คุณ ปฏิเวธ เสาว์คง
218 22956 คุณ ปฐมพงษ์ อุ่ยภูธรศิริ
219 22840 คุณ ประดิษฐ์ โนคำ
220 20798 คุณ ประทีป พิโลนพงศธร ต๋อย
221 28362 คุณ ประวีณ แสงสร้อย
222 21392 คุณ ประสพชัย แซ่ตั้ง
223 22801 คุณ ประเสริฐ อารีย์หนู
224 27554 คุณ ปรัชญ์ เศวตกุล
225 20837 คุณ ปรัตถกร มะธุ
226 20714 คุณ ปริญญา นาคมณี
227 20740 คุณ ปรีชา กิติเรืองแสง
228 22300 คุณ ปวเรศว์ ตรีรัตนสุวรรโณ
229 22775 ว่าที่ร.ต. ปองพล อนุพันธุ์ ปอง , นัท
230 22763 คุณ ปัญญาพล ปราโมทย์
231 22979 คุณ ปิยณัฐ พาเรือนคำ ตั้ม
232 21402 คุณ ปิยดนัย ไพผดุง
233 20784 คุณ ปิยพงษ์ โพธิ์กุล
234 20734 คุณ ปิยวัชร วงศ์รัตนกมล
235 20762 คุณ ปิยสุต เกตหอม
236 22632 คุณ ปิยะณัฐ สามคำ
237 22631 คุณ ปิยะนันท์ ไชยถา ต้น
238 22231 คุณ ปิยะพงษ์ สายแปง
239 20804 คุณ ปิยะวุฒิ บวรพัฒน์นนท์
240 20690 คุณ เปี่ยมรัก จีระเดชากุล
241 22725 คุณ ผดุงเกียรติ คำกิติ
242 22624 คุณ พงศกร เครื่องนันตา
243 22799 คุณ พงศธร เชิดชูพงษ์
244 20768 คุณ พงศธร อมรสิงห์
245 22850 คุณ พงศ์นิธิศ จริยาพร้อม
246 22587 คุณ พงศพชร อยู่สุข เดือย
247 22588 คุณ พงศ์วิวัฒน์ ชัยรัต
248 22706 คุณ พงษ์ศักดิ์ บุญลอย
249 20724 คุณ พงษ์ศักดิ์ สร้อยทอง
250 22785 คุณ พนธวัช บูรณศิลปิน
251 22200 คุณ พร้อมพงศ์ สุพรรณ ต่อ/พร้อม
252 22780 คุณ พฤทธิ์กวี วีระชาติ
253 22603 คุณ พัชรพงศ์ จิตนาน
254 20774 คุณ พัชรพันธุ์ เปียงใจ
255 23866 คุณ พันเลิศ รัตนภานพ
256 20710 คุณ พิชญ์ ญาณสาร
257 22652 คุณ พิชญ์ สินทอง
258 22619 คุณ พิชิต สรีระศรีฤทธิ์
259 22104 คุณ พิเชษฐ ตุวานนท์
260 20681 คุณ พิทักษ์พงศ์ ธงงาม
261 22601 คุณ พิศาลสุทธิ์ สิโรรส เป็น
262 22302 คุณ พิษณุ สุทธโทธน
263 22681 คุณ พีระพล ประสงค์ฉัตรชัย
264 20767 คุณ ไพรฑูรย์ สุรินธรรม
265 20830 คุณ ไพรัช บวรรัตนชัยเดช
266 20730 คุณ ภัทรพล ใจแสน
267 22591 คุณ ภาคภูมิ ขันพล
268 22722 คุณ ภานุพงษ์ จันทร์แก่น
269 22746 คุณ ภานุพงษ์ ถาเพาะ
270 19829 คุณ ภานุรักษ์ ช่างสม
271 20809 คุณ ภานุวัตร ทิพย์เนตร
272 22768 คุณ ภาษิต พนมมิตร
273 20841 คุณ ภาสกร โสภานนท์
274 22669 คุณ ภูวดล ประเสริฐยา
275 20721 คุณ ภูษิต ปัญญากาศ
276 20780 คุณ มาตุพล สิงห์ทอง
277 22951 คุณ ยรรยงค์ แป้นไทย ดุ่ย
278 20786 คุณ ยุทธนา ตุ่นแก้ว
279 22677 คุณ ยุทธนา สมบัตินันท์
280 22757 คุณ ยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ
281 22665 คุณ ยุทธพล วงค์เลย
282 20779 คุณ รังสรรค์ ปัญโญ
283 21377 คุณ รัชชุพงษ์ สายตำ
284 20778 คุณ รัฐเขต ศรีคำหอม
285 20845 คุณ รัฐพล สมบูรณ์ ต๋อง
286 21420 คุณ รัฐศาสตร์ รุ่งศิริทิพย์
287 22765 คุณ เรืองวิทย์ พรหมชิตมาตย์
288 21406 คุณ ฤทธิชัย จิระวรพันธ์
289 20688 คุณ วงศกร ทองมาลา
290 22659 คุณ วรกานต์ สุขเจริญ
291 20820 คุณ วรงค์กรณ์ ศรีสุวรรณ
292 22697 คุณ วรรชกร จงยศยิ่ง
293 22796 คุณ วรวัฒน์ นิธยนารถ
294 20759 คุณ วรวัฒน์ วิจิตรา
295 20829 คุณ วรวุฒิ บุญแฮด
296 20687 คุณ วราวุฒิ เพ็ชรโทน
297 20811 คุณ เจตนิพิฐ คนเพียร (วรุตม์ เปลี่ยนชื่อโว้ย) arm
298 21378 คุณ วรุตม์ พุฒิศิลป์
299 22651 คุณ วัชร ปันดี
300 22832 คุณ วัฒนพล อยู่สวัสดิ์
301 20755 คุณ วันระวี ประเสริฐชัย
302 22736 คุณ วานิช นิ่มตระกูล
303 22629 คุณ วิกันต์ เศรษฐบุตร
304 22700 คุณ วิชชากร นพรัตน์
305 22745 คุณ วิทยา กาวิละ
306 22744 คุณ วิทวัท ตุ้ยดา
307 24490 คุณ วิทวัส มณีกร
308 20787 คุณ วิราช ทรายมูล
309 22741 คุณ วิวัฒน์ บุญเป็ง
310 22767 คุณ วิศว์ ค้ำจุน
311 21352 คุณ วีรพิชญ์ หิมารัตน์ ปิง
312 22213 คุณ วีรภาส อุตบุรี
313 22972 คุณ วีระ สิริโชคมณีวงศ์
314 21380 คุณ วีระยุทธ ทองดี
315 22845 คุณ ศรัญญู อินทจักร์
316 22807 คุณ ศราวุธ พรมมิจิตร์
317 20819 คุณ ศราวุธ เหล็กสมบูรณ์
318 20847 คุณ ศรุต ล้อมไพบูลย์ กอล์ฟ
319 22640 คุณ ศิริพงษ์ ฐาราชวงศ์ศึก
320 22769 คุณ ศีลวัต ฟุ้งวัชรากร
321 22857 คุณ ศุภชัย เทพสาร
322 22599 คุณ ศุภวิทย์ โชติธนประสิทธิ์
323 22789 คุณ ศุภอักษร ธิป้อ
324 22728 คุณ สงกรานต์ วงศ์คุณ
325 22782 คุณ สถาพร พงษ์บ้านไร่
326 22684 คุณ สถิตย์ ขันทะเปียง
327 22656 คุณ สมคิด โยธาราษฎร์
328 22738 คุณ สรศักดิ์ ระดม
329 22764 คุณ สหรัฐ รังสิมันตุ์วงศ์ ไอ๊ซ์
330 21299 คุณ สหัสา คงสาคร
331 22737 คุณ สันดอย เมืองสุวรรณ
332 19866 คุณ สันติ สุยะโกมล ติ
333 20815 คุณ สารัมภ์ ต.ไชยสุวรรณ
334 21388 คุณ สิทธิชัย แสนสุข เจน (JANE)
335 22642 คุณ สิทธิศักดิ์ วงศ์สุขสันติ์ เค,ช๊อค
336 21376 คุณ สิริบดินทร์ อินตา
337 20700 คุณ สิโรจน์ บุญประการ
338 22945 คุณ สุชิน เนตรนวล
339 19873 คุณ สุทธิชัย รอบเมือง โต้ง
340 22790 คุณ สุทธิพงศ์ สุรักษ์
341 21358 คุณ สุธนา พร้อมประเสริฐ
342 22811 คุณ สุพงษ์ จันทร์ต๊ะพาน
343 20848 คุณ สุภิชา นิยมธรรม
344 20782 คุณ สุรพงค์ บุญฤทธิ์
345 25209 คุณ สุรสิทธิ์ ตั้งจิตต์
346 22671 คุณ สุรสิทธิ์ หลิมสิริวงษ์
347 22814 คุณ สุรสีห์ ฉันทกุล
348 22621 คุณ สุริยะ แพงเกาะ
349 22754 คุณ สุวิชชา บุญเจริญ
350 20825 คุณ เสรี คำเปลี่ยน
351 24510 คุณ หัสนัย วีรทรัพย์การดี
352 22646 คุณ อกนิษฐ์ สิงห์รีวงศ์
353 22679 คุณ อดุลย์เดช พิเคราะห์งาน
354 20827 คุณ อธิป ลิ้มเลิศเจริญวนิช
355 22971 คุณ อนนต์ บุญทาราม เจ
356 22645 คุณ อนาวิล สีหะอำไพ
357 20741 คุณ อชิระ คำมงคล ดิว
358 20833 คุณ อนุวัต ไชยชมภู
359 22770 คุณ อภิชัย คำรินทร์
360 21312 คุณ อภิชาติ กลายสุข
361 21423 คุณ อภิเดช อุปปินใจ
362 21425 คุณ อภินันท์ คำปันนา
363 22777 คุณ อภิรักษ์ ตียวรุณกรณ์
364 22829 คุณ อภิรักษ์ สุขขา
365 22733 คุณ อภิสิทธิ์ ทองรส
366 22808 คุณ อภิสิทธิ์ พรหมจรรยา
367 20807 คุณ อมร มหาวัน
368 20753 คุณ อรรคเดช มโนทิพย์
369 21649 คุณ อรรณนพ อิทธิพันธุ์กุล
370 22760 คุณ อรรถกานต์ อัศดรเดชา
371 22647 คุณ อรรถพร สุหอม
372 22729 คุณ อรรถพล ลีรพันธุ์
373 20828 คุณ อลงกรณ์ ปาระมี
374 22723 คุณ อลงกรณ์ หมื่นทา
375 22686 คุณ อัครเดช คลองพูล
376 20696 คุณ อาทิตย์ จิโนสวัสดิ์
377 20692 คุณ อาทิตย์ ศรีนวล
378 22967 คุณ อาทิตย์ หงษ์เลิศ
379 21419 คุณ อานุภาพ วิชัยยา
380 20715 คุณ อายุวัฒน์ พันธ์พงศ์พาณิชย์
381 20769 คุณ อาษา อินมา
382 21383 คุณ อิทธิชัย แสนสุข
383 22803 คุณ อิสรา กิตติกุล
384 20695 คุณ เอกชัย ชิกรัตน์
385 22724 คุณ เอกชัย แดงสุวรรณ
386 22635 คุณ เอกดนัย ไชยถา
387 22749 คุณ เอกพงศ์ ไชยชนะ
388 22604 คุณ เอกพงษ์ ทนนวงค์
389 21428 คุณ เอกพงษ์ พงศ์สังกาจ
390 22586 คุณ เอกลักษณ์ ณน่าน
391 22672 นาย ชัยณรงค์ ปัญจธรรมรัตน์ อ้น
392 25207 นาย ภัทรกฤต ศรีเสถียร
393 22731 คุณ ธนาวิทย์ วันโทน แบงค์
394 22620 นาย พิสุทธิ์ บันสิทธิ์ เป้ง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ