ชื่อรุ่น AMICIZIA ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 390 คน
# 2542M3 ประธานรุ่น : คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27529 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี เจี๊ยบ
2 22625 คุณ กรกฎ รินฤาษี
3 22709 คุณ กฤตย์ สมโน
4 22781 คุณ กฤติน จอมวงค์
5 20776 คุณ กฤษฎา กมลทิพย์
6 22800 คุณ กฤษฎา ชูเลาตระกูล
7 22592 คุณ กฤษฎา เดชนิกร
8 22766 คุณ กฤษฎากร สุเทพ
9 22826 คุณ กฤษฏิ์ จันทร์ทรงกลด
10 23037 คุณ กฤษณพันธ์ จันทราวงศ์
11 22727 คุณ กฤษณรักษ์ จันทร์คงวงศ์
12 20725 คุณ กษิดิศ สุธาคำ
13 27565 คุณ กานต์ พันธวงศ์
14 22759 พ่อหลวง กิตติ อยู่สบาย
15 26729 คุณ กิตติคุณ สรวิสูตร
16 21296 คุณ กิตติคุณ สุวรรณ์
17 22605 คุณ กิตติพงศ์ ชมภูเทพ
18 21422 คุณ กิตติศักดิ์ เผ่าวัฒนา
19 22739 คุณ กิตติศักดิ์ สิทธิวงศ์
20 22854 คุณ กิติคุณ เหว่านาค
21 22742 คุณ เกรียงไกร คุณนะลา
22 22707 คุณ เกียรติคุณ สิทธิยศ
23 22670 คุณ เกียรติพงศ์ ปินตาปิน
24 20772 คุณ เกียรติศักดิ์ บุญยืน
25 22795 คุณ คมกฤช อิสสระกุล
26 20689 คุณ คมน์ คุณพิทักษ์
27 21404 คุณ กรัณย์ยศ กิติคุณ
28 22649 คุณ กิตติ พิทักษ์ทอง
29 22713 คุณ จรูญศักดิ์ สุก๋า
30 26796 คุณ จารุตม์ ฤทธากร -
31 22301 คุณ จิรายุ เรืองยศ
32 20764 คุณ ชลันธร ทองรส
33 22630 คุณ ชานนท์ ธนภักษ์ไพศาล
34 21385 คุณ ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ
35 22680 คุณ ณัฐวุฒิ ป้อมปราการ
36 คุณ ณัฐวุฒิ สุทธิรัตน์ชัญชาญ
37 22837 คุณ ทศพล ศิลาศักดิ์สกุล
38 22778 คุณ ธีรภัทร ศรีบุรี
39 20785 คุณ ธุวา ลีรสวัสดิอำพน เดิ้ล
40 22762 คุณ นำพงศ์ หมุดคำ
41 25187 คุณ นิมิตร นันทขว้าง
42 27546 คุณ บรรพต อินบุรี
43 22853 คุณ บัญชา ศรีธินนน์
44 20693 คุณ ปรมัตถ์ ม่วงงาม
45 20770 คุณ ปิติพงษ์ บุญลือ
46 20704 คุณ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
47 20814 คุณ พร้อมพร อ่อนตระกูล
48 20709 คุณ พรช รัตนากรานต์
49 20816 คุณ พฤษภ์ ไชยลังการณ์
50 25186 คุณ พลกฤต สถิตย์ศิลาธรรม
51 คุณ พศุฒม์ ลาศุยะ
52 คุณ พัรภัทร ธิศิประเสริฐ
53 20763 คุณ พัสพล ต้นบุญเฮง ใหม่
54 21298 คุณ พิชิตชัย อรรถโกมล
55 คุณ พิเชษฐ์ ตุธานนท์
56 22622 คุณ พีระภัทร์ กฤตนันท์
57 27517 คุณ ภูริช บริบูรณ์
58 คุณ เมธวิญญ์ ไตรภพ
59 20797 คุณ ยรรยงค์ คำสุขใส
60 20799 คุณ วรดล ยาถี
61 20726 คุณ วรวิทย์ ริรัตนพงษ์
62 21313 คุณ วิทวัฒน์ ฉุยกลัด
63 22752 คุณ ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
64 21424 คุณ ศุภชาติ แจวจันทึก
65 27518 คุณ ศุภณัฐ กองเจริญ
66 22858 คุณ สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ
67 25221 คุณ สรนันท์ เศรษฐี
68 22683 คุณ สิขรินทร์ อินทยศ กอล์ฟ
69 20752 คุณ สุทธิศักด์ กันใจ
70 20835 คุณ อนุพันธ์ จันทะกูล ตุ้ย
71 20850 คุณ อรรถพล ไชยคำ
72 20746 คุณ อรรถวัฒน์ ไชยคำ
73 20754 คุณ อานุภาพ คำมา
74 25883 คุณ อารัมภ์ วิชัยรัตน์
75 27551 คุณ อิศเรศ เกียรติกูล
76 20783 คุณ เอกภพ กิตติวรากูล
77 20712 คุณ เจตพล คงดี
78 22835 คุณ เคน กาญจนประภาส
79 28372 คุณ จตุพร ตัณฑพาทย์
80 22977 คุณ จตุรงค์ ไชยคำหล้า
81 22602 คุณ จรัส ธรรมธรสิริ
82 22974 คุณ จักรกฤษณ์ กาวีวงค์
83 22249 คุณ จักรพงศ์ คมวัชรพงศ์
84 22644 คุณ จักรพงศ์ เชาวกาล
85 22718 คุณ จักรพงศ์ เนาว์ชมภู
86 20751 คุณ จักรพงษ์ บัวปะทะ
87 24521 คุณ จักรพันธ์ สิทธิชัย
88 22950 คุณ จักรพันธุ์ สุนันต๊ะ
89 20843 คุณ จักราธรรม เจิดจำรัส
90 21407 คุณ จักราวุฒิ บุญทวี
91 22663 คุณ จักรี จันทร์เปียง
92 22954 คุณ จิตติ เจริญชัยพูนผล mike
93 22843 คุณ จิรพัฒน์ บุญทา
94 22593 สิบตรี จิระพันธ์ สุอินไหว ปิงปอง
95 21340 คุณ จิระวัฒน์ หล่อตระกูลงาม
96 22595 คุณ จิรัฐพงศ์ ประภัสสร Earth
97 22265 คุณ จิรายุ พัฒนกิจเจริญชัย
98 20838 คุณ จีระโรจน์ เทพสุธรรม
99 20757 คุณ จุฑารพ พิมพ์สุวรรณ
100 22970 คุณ เจตน์พล เทพกอม
101 22589 คุณ เจษฎา ไชยเจริญ
102 22596 คุณ ฉัตรชัย เต็มปิยพล
103 20716 คุณ ชณพล สังข์ทอง แชมป์
104 22957 น.ส. ชนม์พิสิฐ วงศ์ต๊ะ
105 22838 นาย ณัฐวุฒิ พิชัย
106 22961 นาย พีระวุฒิ สัมฤทธิ์ เอ
107 22828 คุณ ชัยชาญ ธนสารธิติ
108 22585 คุณ ชัยรัตน์ มาตา
109 22827 คุณ ชัยวุฒิ แก้วศรีวิชัยวงศ์
110 22960 คุณ ชัยวุฒิ แดงสดใส
111 22833 คุณ ชัยวุฒิ สิงห์ด้วง
112 22947 คุณ ชัยสิทธ์ ภูจีวร
113 20750 คุณ ชาญชัย สิงห์คำ
114 22810 คุณ ชาญณรงค์ คุณยศยิ่ง
115 22637 คุณ ชาติชาย ศิริสายัณห์ โหน่ง
116 20832 คุณ ชารชาต ลุ่มจันทร์
117 22975 คุณ ชูชัย ชูทิม
118 20748 คุณ เชาวลิต คติงตน อั้มซ์
119 27531 คุณ ฐาปกร อุปกุล
120 22655 คุณ ฐิติวัฒน์ ปัญญาเทียม
121 22734 คุณ ณรงค์ รอดกำแหง
122 22776 คุณ ณรงค์ สังข์ทอง
123 22643 คุณ ณรินทร์ ศรีบุญปวน
124 22616 คุณ ณัฐ สมมี
125 21429 คุณ ณัฐกิจ อัมพร
126 23178 คุณ ณัฐปณต พงษ์เจริญ นัท ( むくち )
127 22719 คุณ ณัฐพงศ์ สกุลดีมา
128 20796 คุณ ณัฐพงษ์ เม็งคำ
129 22830 คุณ ณัฐพงษ์ สิงห์สันต์
130 20708 คุณ ณัฐพล สุวรรณเรือง
131 21409 คุณ ณัฐพล อนุพันธุ์ (เสียชีวิตแล้วเมื่อ 22/11/2562)
132 20749 คุณ ณัฐพล อยู่เอี่ยม
133 21382 คุณ ณัฐพล เอี่ยมเจริญวงศ์
134 20684 คุณ ณัฐภณ ไตรศรีศิลป์
135 22694 คุณ ณัฐวุฒิ ไทยธวัช
136 22687 คุณ ณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
137 22965 คุณ ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ
138 22748 คุณ ณัฐวุฒิ ศรีศิลปนันท์
139 22623 คุณ ณัฐวุฒิ สมมี
140 22756 คุณ ต่อลาภ ทะพิงค์แก
141 22978 คุณ ถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
142 20775 คุณ ทรงเกียรติ เบญจญาติ
143 22955 คุณ ทรงวุฒิ สิทธิ
144 22658 คุณ ทรงศักดิ์ ชีพอุทิศชาติ
145 22846 คุณ ทศพล จันทร์อินทร์
146 20823 คุณ ทศพล ถาวร
147 22160 คุณ ทะนงเกียรติ ชัยชนะ
148 22633 คุณ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
149 22824 คุณ ทักษิณ ปัญญาอาจ
150 25999 คุณ ทิม ณสงขลา
151 20831 คุณ เทิดศักดิ์ อินทะพิงค์
152 20760 คุณ ธง ชื่นชม
153 20821 คุณ ธงชัย รวมสิทธิ์
154 20846 คุณ ธนกฤต วงค์บุญตัน
155 22842 คุณ ธนชาติ สุขสำราญ
156 22682 คุณ ธนธัญ เกษสุวรรณ
157 22639 คุณ ธนพงษ์ หาญศิริวัฒนกิจ โน๊ต
158 21395 คุณ ธนพล ลยางกูร
159 20803 คุณ ธนรัชต์ จินดาดวง
160 20788 คุณ ธนรัชต์ พรหมขัติแก้ว
161 22626 คุณ ธนรัฐ อยู่เป็นสุข
162 22821 คุณ ธนวัฒน์ ไกรภูมิ
163 21421 คุณ ธนวัฒน์ อนุวงษ์กำแหง
164 22966 คุณ ธนัญชัย อู่ทองทรัพย์
165 22678 คุณ ธนันชัย เขมาชีวะกุล
166 20685 คุณ ธนาณัติ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
167 23128 คุณ ธนายุทธ กรโกวิท (เสียชีวิตแล้วเมื่อ 29 พย.2558)
168 22627 คุณ ธนายุทธ คุณยศยิ่ง
169 22773 คุณ ธนิต ทานสุพรรณ
170 22806 คุณ ธนินทร์ เฉลิมชูศักดิ์สกุล
171 22600 คุณ ธนิษฐ อินต๊ะปัน
172 22654 คุณ ธราธร ธรรมนูญ
173 21435 คุณ ธัญญวัฒน์ สุขสำราญ
174 20703 คุณ ธันยา นภาวงศ์
175 20795 คุณ ธีรเจษฏ์ ภูพันธ์
176 22856 คุณ ธีรพันธ์ มูลรัตน์
177 20718 คุณ ธีรภัทร์ ชายัณห์
178 22755 คุณ ธีรวัฒน์ น้อยจันทร์
179 22676 คุณ ธีรวิทย์ มหาเกตุ
180 20812 คุณ ธีรวุฒิ สุริยวงค์ (เสียชีวิตแล้วเมื่อ 10/3/2563) หนุ่ม
181 22726 คุณ ธีรศักดิ์ ศรีมูล
182 22712 คุณ ธีระ อินทรัตน์
183 22717 คุณ ธีระณุวัฒน์ แสงสุวรรณ
184 20713 คุณ ธีระยุทธ บัวขาว
185 20842 คุณ ธีระวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร บอย
186 20699 คุณ นครินทร์ พรมนิเทศ
187 22648 คุณ นนท์ ตนานนท์
188 22638 คุณ นนท์ ลัคนาวงศ์
189 20736 คุณ นนทวัฒน์ มีนิสัย
190 21314 คุณ นพณัฐ วรรณภีร์
191 22666 คุณ นพณัฐ ศรีใส
192 20738 คุณ นพรัตน์ กรรมสิทธิ์
193 22660 คุณ นราวุฒิ ขันเขียว
194 20722 คุณ นวพล โกมิตร
195 22693 คุณ นัฐพงษ์ บุญปัญญาโรจน์
196 22963 คุณ นัฐพล สุขเสาร์ ดอย
197 22968 คุณ นัฐพันธ์ บุญปัญญาโรจน์
198 24494 คุณ นาวิน บันสิทธิ์
199 20758 คุณ นำโชค อุณฤทธิ์
200 22783 คุณ นิติ อินตาวงศ์
201 27544 คุณ นิธิ พรหมปัญญา เพชร
202 22772 คุณ นิรุทธ์ หน่อแก้ว
203 20849 คุณ บดินทร์ เจริญทรัพย์
204 20826 คุณ บวรวิทย์ มงคลปรีดาไชย
205 21354 คุณ บัญญัติ สังข์นาค
206 20743 คุณ บัณฑิต เกตุมณี
207 23038 คุณ บัณฑิต ริญญา
208 19874 คุณ บุญชู แซ่โค้ว
209 22201 คุณ บุญยฤทธิ์ ไชยวงค์
210 25257 คุณ บูรณ์ปกฤต กันธะ
211 22948 คุณ เบญจพล เล็กประดับ
212 22779 คุณ ปกรณ์ ยืนธรรม
213 20817 คุณ ปฏิเวธ เสาว์คง
214 22956 คุณ ปฐมพงษ์ อุ่ยภูธรศิริ
215 22840 คุณ ประดิษฐ์ โนคำ
216 20798 คุณ ประทีป พิโลนพงศธร ต๋อย
217 28362 คุณ ประวีณ แสงสร้อย
218 21392 คุณ ประสพชัย แซ่ตั้ง
219 22801 คุณ ประเสริฐ อารีย์หนู
220 27554 คุณ ปรัชญ์ เศวตกุล
221 20837 คุณ ปรัตถกร มะธุ
222 20714 คุณ ปริญญา นาคมณี
223 20740 คุณ ปรีชา กิติเรืองแสง
224 22300 คุณ ปวเรศว์ ตรีรัตนสุวรรโณ
225 22775 ว่าที่ร.ต. ปองพล อนุพันธุ์ ปอง , นัท
226 22763 คุณ ปัญญาพล ปราโมทย์
227 22979 คุณ ปิยณัฐ พาเรือนคำ ตั้ม
228 21402 คุณ ปิยดนัย ไพผดุง
229 20784 คุณ ปิยพงษ์ โพธิ์กุล
230 20734 คุณ ปิยวัชร วงศ์รัตนกมล
231 20762 คุณ ปิยสุต เกตหอม
232 22632 คุณ ปิยะณัฐ สามคำ
233 22631 คุณ ปิยะนันท์ ไชยถา ต้น
234 22231 คุณ ปิยะพงษ์ สายแปง
235 20804 คุณ ปิยะวุฒิ บวรพัฒน์นนท์
236 20690 คุณ เปี่ยมรัก จีระเดชากุล
237 22725 คุณ ผดุงเกียรติ คำกิติ
238 22624 คุณ พงศกร เครื่องนันตา
239 22799 คุณ พงศธร เชิดชูพงษ์
240 20768 คุณ พงศธร อมรสิงห์
241 22850 คุณ พงศ์นิธิศ จริยาพร้อม
242 22587 คุณ พงศพชร อยู่สุข เดือย
243 22588 คุณ พงศ์วิวัฒน์ ชัยรัต
244 22706 คุณ พงษ์ศักดิ์ บุญลอย
245 20724 คุณ พงษ์ศักดิ์ สร้อยทอง
246 22785 คุณ พนธวัช บูรณศิลปิน
247 22200 คุณ พร้อมพงศ์ สุพรรณ ต่อ/พร้อม
248 22780 คุณ พฤทธิ์กวี วีระชาติ
249 22603 คุณ พัชรพงศ์ จิตนาน
250 20774 คุณ พัชรพันธุ์ เปียงใจ
251 23866 คุณ พันเลิศ รัตนภานพ
252 20710 คุณ พิชญ์ ญาณสาร
253 22652 คุณ พิชญ์ สินทอง
254 22619 คุณ พิชิต สรีระศรีฤทธิ์
255 22104 คุณ พิเชษฐ ตุวานนท์
256 20681 คุณ พิทักษ์พงศ์ ธงงาม
257 22601 คุณ พิศาลสุทธิ์ สิโรรส เป็น
258 22302 คุณ พิษณุ สุทธโทธน
259 22681 คุณ พีระพล ประสงค์ฉัตรชัย
260 20767 คุณ ไพรฑูรย์ สุรินธรรม
261 20830 คุณ ไพรัช บวรรัตนชัยเดช
262 20730 คุณ ภัทรพล ใจแสน
263 22591 คุณ ภาคภูมิ ขันพล
264 22722 คุณ ภานุพงษ์ จันทร์แก่น
265 22746 คุณ ภานุพงษ์ ถาเพาะ
266 19829 คุณ ภานุรักษ์ ช่างสม
267 20809 คุณ ภานุวัตร ทิพย์เนตร
268 22768 คุณ ภาษิต พนมมิตร
269 20841 คุณ ภาสกร โสภานนท์
270 22669 คุณ ภูวดล ประเสริฐยา
271 20721 คุณ ภูษิต ปัญญากาศ
272 20780 คุณ มาตุพล สิงห์ทอง
273 22951 คุณ ยรรยงค์ แป้นไทย ดุ่ย
274 20786 คุณ ยุทธนา ตุ่นแก้ว
275 22677 คุณ ยุทธนา สมบัตินันท์
276 22757 คุณ ยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ
277 22665 คุณ ยุทธพล วงค์เลย
278 20779 คุณ รังสรรค์ ปัญโญ
279 21377 คุณ รัชชุพงษ์ สายตำ
280 20778 คุณ รัฐเขต ศรีคำหอม
281 20845 คุณ รัฐพล สมบูรณ์ ต๋อง
282 21420 คุณ รัฐศาสตร์ รุ่งศิริทิพย์
283 22765 คุณ เรืองวิทย์ พรหมชิตมาตย์
284 21406 คุณ ฤทธิชัย จิระวรพันธ์
285 20688 คุณ วงศกร ทองมาลา
286 22659 คุณ วรกานต์ สุขเจริญ
287 20820 คุณ วรงค์กรณ์ ศรีสุวรรณ
288 22697 คุณ วรรชกร จงยศยิ่ง
289 22796 คุณ วรวัฒน์ นิธยนารถ
290 20759 คุณ วรวัฒน์ วิจิตรา
291 20829 คุณ วรวุฒิ บุญแฮด
292 20687 คุณ วราวุฒิ เพ็ชรโทน
293 20811 คุณ เจตนิพิฐ คนเพียร (วรุตม์ เปลี่ยนชื่อโว้ย) arm
294 21378 คุณ วรุตม์ พุฒิศิลป์
295 22651 คุณ วัชร ปันดี
296 22832 คุณ วัฒนพล อยู่สวัสดิ์
297 20755 คุณ วันระวี ประเสริฐชัย
298 22736 คุณ วานิช นิ่มตระกูล
299 22629 คุณ วิกันต์ เศรษฐบุตร
300 22700 คุณ วิชชากร นพรัตน์
301 22745 คุณ วิทยา กาวิละ
302 22744 คุณ วิทวัท ตุ้ยดา
303 24490 คุณ วิทวัส มณีกร
304 20787 คุณ วิราช ทรายมูล
305 22741 คุณ วิวัฒน์ บุญเป็ง
306 22767 คุณ วิศว์ ค้ำจุน
307 21352 คุณ วีรพิชญ์ หิมารัตน์ ปิง
308 22213 คุณ วีรภาส อุตบุรี
309 22972 คุณ วีระ สิริโชคมณีวงศ์
310 21380 คุณ วีระยุทธ ทองดี
311 22845 คุณ ศรัญญู อินทจักร์
312 22807 คุณ ศราวุธ พรมมิจิตร์
313 20819 คุณ ศราวุธ เหล็กสมบูรณ์
314 20847 คุณ ศรุต ล้อมไพบูลย์ กอล์ฟ
315 22640 คุณ ศิริพงษ์ ฐาราชวงศ์ศึก
316 22769 คุณ ศีลวัต ฟุ้งวัชรากร
317 22857 คุณ ศุภชัย เทพสาร
318 22599 คุณ ศุภวิทย์ โชติธนประสิทธิ์
319 22789 คุณ ศุภอักษร ธิป้อ
320 22728 คุณ สงกรานต์ วงศ์คุณ
321 22782 คุณ สถาพร พงษ์บ้านไร่
322 22684 คุณ สถิตย์ ขันทะเปียง
323 22656 คุณ สมคิด โยธาราษฎร์
324 22738 คุณ สรศักดิ์ ระดม
325 22764 คุณ สหรัฐ รังสิมันตุ์วงศ์ ไอ๊ซ์
326 21299 คุณ สหัสา คงสาคร (เสียชีวิตแล้วเมื่อ มีนาคม 2559)
327 22737 คุณ สันดอย เมืองสุวรรณ
328 19866 คุณ สันติ สุยะโกมล (เสียชีวิตแล้วเมื่อ 31 กค 2561) ติ
329 20815 คุณ สารัมภ์ ต.ไชยสุวรรณ
330 21388 คุณ สิทธิชัย แสนสุข เจน (JANE)
331 22642 คุณ สิทธิศักดิ์ วงศ์สุขสันติ์ เค,ช๊อค
332 21376 คุณ สิริบดินทร์ อินตา
333 20700 คุณ สิโรจน์ บุญประการ
334 22945 คุณ สุชิน เนตรนวล
335 19873 คุณ สุทธิชัย รอบเมือง โต้ง
336 22790 คุณ สุทธิพงศ์ สุรักษ์
337 21358 คุณ สุธนา พร้อมประเสริฐ
338 22811 คุณ สุพงษ์ จันทร์ต๊ะพาน
339 20848 คุณ สุภิชา นิยมธรรม
340 20782 คุณ สุรพงค์ บุญฤทธิ์
341 25209 คุณ สุรสิทธิ์ ตั้งจิตต์
342 22671 คุณ สุรสิทธิ์ หลิมสิริวงษ์
343 22814 คุณ สุรสีห์ ฉันทกุล
344 22621 คุณ สุริยะ แพงเกาะ
345 22754 คุณ สุวิชชา บุญเจริญ
346 20825 คุณ เสรี คำเปลี่ยน
347 24510 คุณ หัสนัย วีรทรัพย์การดี
348 22646 คุณ อกนิษฐ์ สิงห์รีวงศ์
349 22679 คุณ อดุลย์เดช พิเคราะห์งาน
350 20827 คุณ อธิป ลิ้มเลิศเจริญวนิช
351 22971 คุณ อนนต์ บุญทาราม เจ
352 22645 คุณ อนาวิล สีหะอำไพ
353 20741 คุณ อชิระ คำมงคล ดิว
354 20833 คุณ อนุวัต ไชยชมภู
355 22770 คุณ อภิชัย คำรินทร์
356 21312 คุณ อภิชาติ กลายสุข
357 21423 คุณ อภิเดช อุปปินใจ
358 21425 คุณ อภินันท์ คำปันนา
359 22777 คุณ อภิรักษ์ ตียวรุณกรณ์
360 22829 คุณ อภิรักษ์ สุขขา
361 22733 คุณ อภิสิทธิ์ ทองรส
362 22808 คุณ อภิสิทธิ์ พรหมจรรยา
363 20807 คุณ อมร มหาวัน
364 20753 คุณ อรรคเดช มโนทิพย์
365 21649 คุณ อรรณนพ อิทธิพันธุ์กุล
366 22760 คุณ อรรถกานต์ อัศดรเดชา
367 22647 คุณ อรรถพร สุหอม
368 22729 คุณ อรรถพล ลีรพันธุ์
369 20828 คุณ อลงกรณ์ ปาระมี
370 22723 คุณ อลงกรณ์ หมื่นทา
371 22686 คุณ อัครเดช คลองพูล
372 20696 คุณ อาทิตย์ จิโนสวัสดิ์
373 20692 คุณ อาทิตย์ ศรีนวล
374 22967 คุณ อาทิตย์ หงษ์เลิศ
375 21419 คุณ อานุภาพ วิชัยยา
376 20715 คุณ อายุวัฒน์ พันธ์พงศ์พาณิชย์
377 20769 คุณ อาษา อินมา
378 21383 คุณ อิทธิชัย แสนสุข
379 22803 คุณ อิสรา กิตติกุล
380 20695 คุณ เอกชัย ชิกรัตน์
381 22724 คุณ เอกชัย แดงสุวรรณ
382 22635 คุณ เอกดนัย ไชยถา
383 22749 คุณ เอกพงศ์ ไชยชนะ
384 22604 คุณ เอกพงษ์ ทนนวงค์
385 21428 คุณ เอกพงษ์ พงศ์สังกาจ
386 22586 คุณ เอกลักษณ์ ณน่าน
387 22672 นาย ชัยณรงค์ ปัญจธรรมรัตน์ อ้น
388 25207 นาย ภัทรกฤต ศรีเสถียร
389 22731 คุณ ธนาวิทย์ วันโทน แบงค์
390 22620 นาย พิสุทธิ์ บันสิทธิ์ เป้ง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ