ชื่อรุ่น PRC 2481 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 27 คน
# 2481M8 ประธานรุ่น : คุณประกอบ สุวรรณกูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 1652 คุณ การุณ เกจินวาลา
2 1757 คุณ จ่าบุ้น ค้อนคำพันธุ์
3 2468 คุณ เฉลียว บุญวัจนะ
4 1173 คุณ เซงโล้ง วรวิทย์
5 1318 คุณ ดวงเกตุ อินทจักร์
6 2309 คุณ เต่น วัฒนสมบูรณ์
7 1986 คุณ ทอมซัน ขันแก้ว
8 2155 คุณ ทุนศิลป์ อินทรวิศิษฎ์
9 2494 คุณ บุญธรรม์ กองสุวรรณ
10 2073 คุณ บุญเยียน วรรณวาศน์
11 1738 คุณ บุญรัตน์ เบญจวรรณ
12 2074 คุณ บุญสอน วรรรวาศน์
13 2019 คุณ ประยุทธ์ จารุเศร์นี
14 2196 คุณ มณี ลักษณะโภคิณ
15 1575 คุณ วิมล แก้ววรรณรัตน์
16 1317 คุณ วิรณ จารุจินดา
17 1612 คุณ สงวน คันธรส
18 2483 คุณ สมชาย อาสนจินดา (ส. อาสนจินดา)
19 1164 คุณ สมทวี ชัยนิลพันธุ์
20 1998 คุณ สวีสดิ์ ไชยรังสี
21 1423 คุณ สิงห์คำ วงศ์ศิริ
22 1979 คุณ สุ่ยฮืน แซ่เตี่ย
23 2357 คุณ โสมนัส จันทรบูรณ์
24 1552 คุณ อินสอน จิตต์จำนงค์
25 1382 คุณ โอภาส เลิศพฤกษ์
26 0 คุณ ประกอบ สุวรรณกูล
27 0 ศจ. บุญยืน นะตะเนติ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ