ชื่อรุ่น EGALITE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 322 คน
# 2545M3 ประธานรุ่น : คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 24115 คุณ ปิติพงษ์ วาทะวุฒิ ตี้
2 0 คุณ นฤษร จันทร์เงิน
3 0 คุณ ณัฐกรณ์ ศิริอัมพร
4 0 คุณ พิมภินันท์ ดารา
5 0 คุณ อุดมศักดิ์ อรรถโกมล
6 23892 คุณ วรินทร์ จงมีสุข C
7 0 นาย ธนัยนันท์ จิตรวรพงษ์
8 0 นางสาว อภิชญา ศรีเสถียร เหมียว
9 0 คุณ ไกรฤกษ์ ภัคเกษม
10 24008 คุณ ณัฐพงศ์ ตันหยงมัด
11 23993 คุณ กนกพรรณ พรมไชย
12 23919 คุณ กนกวรรณ กันจินะ หมู
13 29932 คุณ กรพล นิติอภัยธรรม
14 24171 คุณ กรรทิญา กองมูล
15 27612 คุณ กฤตาคม วาสนาวิจิตร์
16 29692 คุณ กฤษฎา บัวคำป้อ
17 23904 คุณ กฤษฎา สุนทรวารี
18 24117 คุณ กฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
19 23938 คุณ กฤษณะ ชมสูง
20 29952 คุณ กฤษดากร ศรีสุวรรณ์
21 24120 คุณ กศิดิษ พิมพ์สุวรรณ
22 26794 คุณ กษิดิส อภิวัฒน์นากร
23 26010 คุณ กสิณ วิศรุตวณิช
24 24215 คุณ กอฤทัย แก้วมอญ
25 24217 คุณ กัญจนากร สมบูรณ์
26 29180 คุณ กัลยศิริ พนาสหธรรม
27 26756 คุณ กานต์ชนิดา ปินทะนา
28 26022 คุณ กิดาการ ลัยมณี
29 25926 คุณ กิตติพันธ์ ทอนสวัสดิ์
30 27655 คุณ กุลธวัช เทพจันทร์
31 23977 คุณ เกรียงไกร กันนิกา
32 24077 คุณ เกรียงไกร ปันชัย
33 24134 คุณ ขจรศักดิ์ ไทยสวัสดิ์
34 24478 คุณ คอนรัต ชไนเดอร์
35 คุณ วิทวัส ธรรมา
36 23912 คุณ คุณัชญ์ แก้วมณี
37 24096 คุณ จตุภูมิ ยะบึง
38 24056 คุณ จรัญ สุก๋า
39 23903 คุณ จักรกริช ชัยบันทัด
40 23939 คุณ จักรพงศ์ อินทะจักร์
41 24121 คุณ จักรี ถาแก้ว
42 30089 คุณ จันทร์ทรา สันติธรางกูร
43 24124 คุณ จามร หลิมศิริวงศ์
44 24138 คุณ จารุภัทร ดาวเวียงกัน
45 24172 คุณ จารุภา ปันสุพฤกษ์
46 29944 คุณ จารุวรรณ จีรัง
47 25854 คุณ จิตติพงษ์ การรุ่งโรจน์
48 24066 คุณ จิตราภรณ์ แซ่ตั้ง
49 24036 คุณ จิรนันท์ ลีรพันธุ์
50 24053 คุณ จิรยุทธ์ กันทะราษฎร์
51 24055 คุณ จิรยุทธ วุฒิ
52 24278 คุณ จิระเดช ไชยชาญ
53 23572 คุณ จิรายุทธ คันธยศ
54 23548 คุณ จีระพงษ์ ชินายศ
55 29679 คุณ จุฑารัตน์ ชาญชัยสมร
56 23934 คุณ จุติเดช สืบตระกูล
57 29928 คุณ จุมพฏ แก้วฝั้น
58 30778 คุณ จุลดิศ สิทธิบรรเจิด
59 24062 คุณ เจตพล มโนรส
60 30043 คุณ ฉมานันท์ วรรณมะกอก
61 23907 คุณ ฉัตร ชัยเสถียร
62 24191 คุณ ฉัตรชัย ไชยวงค์วิลาน
63 24024 คุณ เฉลิมชัย พรหมแสนราช เล็ก
64 24459 คุณ เฉลิมชาติ สายธารทิพย์
65 24007 คุณ เฉลิมพันธุ์ ไพโรจน์
66 24534 คุณ ชนัตพร มณีโชติ
67 24016 คุณ ชนินทร์ ศุภลักษณ์
68 24065 คุณ ชลธี ศิริโอวัฒนะ
69 24051 คุณ ชวาล แซ่ตั้ง
70 24234 คุณ ชัชวาล เลาวกุล
71 24018 คุณ ชัยยุทธ ธนสารธิติ
72 24153 คุณ ชาตรี พรพลวัฒน์
73 24094 คุณ ชาติชาย เกษมศิริ
74 28449 คุณ ชานน งามสกุลเดิม นน
75 28359 คุณ ฐากูร รักหฤทัย
76 24461 คุณ ฐานิสสร เผ่าทองจีน
77 26771 คุณ ฐิติ พุทธรัตนประทีป
78 24288 คุณ ฐิติลักษณ์ คำมูล
79 29791 คุณ ฐิรฉัตร โยกาศ
80 29667 คุณ ฑิตยา บำรุงรัตน์
81 23926 คุณ ณัฏฐณิชา ตนบุญ
82 24012 คุณ ณัฐ ดุสิตากร
83 24014 คุณ ณัฐ ตนานนท์
84 24119 คุณ ณัฐกิตติ์ พวงสายใจ
85 24166 คุณ ณัฐกิตติ์ โพธิ์สา
86 24045 คุณ ณัฐติพงศ์ ช่างสม
87 29965 คุณ ณัฐธนพัฒน์ แก้ววงษ์
88 24258 คุณ ณัฐธิติ์ เตชะบุญ
89 24169 คุณ ณัฐปกรณ์ ศิริอัมพร
90 23986 คุณ ณัฐพนธ์ จอมแก้ว
91 24148 คุณ ณัฐพร ฉันทจิตปรีชา
92 24255 คุณ ณัฐพร ศรีบัว
93 24399 คุณ ณัฐพล ศักดิ์ถาวร
94 31664 คุณ ณัฐพล แสงศิริ
95 24222 คุณ ณัฐภรณ์ จิณะเสน
96 24133 คุณ ณัฐภาคย์ พิสูจน์
97 24400 คุณ ณัฐรัฐ เลขา
98 24038 คุณ ณัฐวดี สุริยะนันท์
99 24106 คุณ ณัฐวดี อินต๊ะชัย
100 24204 คุณ ณัฐวุฒิ ลิขิตตระกูลวงศ์
101 24267 คุณ ณัฐวุฒิ แสนสุข
102 24277 คุณ ดวงเดช นิมมานวัฒนา
103 29987 คุณ ดารารัตน์ มิตรวงษา
104 23971 คุณ ต่อตระกูล เยาวพานนท์
105 23909 คุณ ติณณภพ นพบุรี ต้อง
106 23571 คุณ ถาปนิก แสงบุญเรือง
107 23975 คุณ ทรงวุฒิ กนิษฐบุตร
108 24165 คุณ ทวีวัฒน์ นิธยนารถ
109 24247 คุณ ทศพร ทองบำเรอ
110 26740 คุณ ทศวรรต สุทรารมณ์ลักษณ์
111 24071 คุณ ทิพพรัตน์ เลิศวงศ์สุวรรณ
112 23931 คุณ เทวา ณ เชียงใหม่
113 24060 คุณ เทอดเกียรติ เป็นต้น
114 25849 คุณ ธงชัย โกศายานนท์
115 24225 คุณ ธนพล นันตา
116 24273 คุณ ธนพล พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
117 24004 คุณ ธนพล วัฒนาพันธุ์
118 24005 คุณ ธนภัทร ลังกาพินธุ์
119 24087 คุณ ธนวัฒน์ โกมลมิศร์
120 24114 คุณ ธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์ บูม
121 29925 คุณ ธนวุฒิ ทะนานแก้ว
122 24197 คุณ ธนัฐชัย หลุกแก้ว
123 23894 คุณ ธนัท ภิรมย์ (ธนกร นพัตวรเมธ) เจมส์
124 23929 คุณ ธนากร ขัติยนต์
125 24241 คุณ ธนากร เตชะพงษ์
126 24128 คุณ ธนากิต เคหา
127 24513 คุณ ธนาทิป ชัยภิบาล
128 24147 คุณ ธนาพร หลุกแก้ว
129 24150 คุณ ธนาวุธ จินะเป็งกาศ
130 29927 คุณ ธมลวรรณ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
131 23979 คุณ ธวัชชัย เทพอยู่
132 24285 คุณ ธัญพิชชา เทพมงคล
133 23999 คุณ ธาดารัตน์ เอมแย้ม
134 24083 คุณ ธารินทร์ ภัสสรภิญโญสกุล
135 23946 คุณ ธาวิต สุนทรากร
136 29151 คุณ ธิติมา ปาละโมงค์
137 24025 คุณ ธีรภาพ คุปตรัตน์
138 24533 คุณ ธีรยุทธ วิจารณ์ปรีชา
139 23967 คุณ ธีระ สอาดล้วน
140 24149 คุณ นครินทร์ มูลนิลตา
141 26745 คุณ นนทวัฒน์ นันตาปวน
142 24069 คุณ นพวรรณ โสรัจจพล
143 24159 คุณ นภนต์ ศุภกิจวิเลขการ อ้วน
144 24151 คุณ นรวัฒน์ บุญโยประภาชัยกุล
145 24280 คุณ นรากร นัยสุนทร
146 24539 คุณ นราศักดิ์ เด่นสุข
147 24196 คุณ นฤปพงศ์ หน่อเมือง
148 23958 คุณ นวภัทร สมฤทธิ์
149 24027 คุณ นิชฌาน พรหมลิขิตศิลป์
150 24245 คุณ นิชนันท์ งามเมือง
151 27651 คุณ นิสากร มีท้วม
152 24086 คุณ บริรักษ์ สิมะสถิตย์ชัย
153 24208 คุณ นารีรัตน์ อุ่นเมือง ต่าย
154 24406 คุณ อนุพล แก้วผดุง แตง
155 24232 คุณ บุญประเสริฐ มะโนพิงค์
156 24046 คุณ เบญจพนธ์ เบญจวรรณ
157 26737 คุณ เบน ปัญจไชยา
158 24411 คุณ ปกรณ์ อายุวิวัฒน์ หนึ่ง
159 24198 คุณ ประกาศิต จันทร์แก้ว
160 24162 คุณ ประพันธ์ จอมแปง
161 29133 คุณ ประสพสุข วัฒนเสน
162 24206 คุณ ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์
163 24447 คุณ ปราชญ์ จันทร์ศิริตานนท์
164 24395 คุณ ปริฉัตร คันทมาลา
165 23950 คุณ ปริญญา วงศ์เสถียรกุล
166 23917 คุณ ปิยธิดา จารุเหติ
167 24283 คุณ ปิยะพร วรรณสมพร
168 23932 คุณ พงศกร คำเรือง
169 24163 คุณ พงศกร หงษ์หิน
170 23974 คุณ พงษ์นเรศ สายอุดม
171 23936 คุณ พงษ์พิพัฒน์ ดวงสว่าง
172 24184 คุณ พงษ์ศักดิ์ สนิทพันธ์
173 24505 คุณ พณ ศิริเกษร
174 24282 คุณ พนมพร แซ่เจ็ง
175 29969 คุณ พนากร คำอ่อง
176 29710 คุณ พรกมล กุนามี
177 29681 คุณ พรพิชา แสงภู่วงษ์
178 24001 คุณ พรรษชล เสมหิรัญ
179 23991 คุณ พรสวรรค์ จันทร์เงิน
180 24211 คุณ พลอยบุษรา มหาวรรณ์
181 26734 คุณ พอ ปิยะชน
182 24218 คุณ พัชนิดา ไชยยาศรี
183 24256 คุณ พัชราภรณ์ แก้วบุญเรือง
184 24175 คุณ พัชรี ดำรงค์
185 24101 คุณ พัทธสุดา ตั้งรัตนาพิบูล
186 29984 คุณ พิชญ์ กาละ
187 24079 คุณ พิชัย บุญเลิศ
188 24006 คุณ พิชิต บุญเลิศ
189 24252 คุณ พิม สโรบล
190 29676 คุณ พิมภินันท์ ดารา
191 24216 คุณ พิรุณฉัตร คำราพิช
192 24044 คุณ พีรภัทร์ ทะนันไชย
193 25251 คุณ พีระวัฒน์ บัวแก้ว
194 29939 คุณ เพ็ญวิสา ประกอบการ
195 25865 คุณ เพิ่มพงศ์ พงศ์อุดม
196 23985 คุณ เพิ่มยศ ผ่องพันธ์
197 23960 คุณ แพรวพรรณ วณีสอน
198 23968 คุณ ไพโรจน์ มิ่งเมือง
199 24418 คุณ ภพพร ตั้งฑีฆะรักษ์
200 24441 คุณ ภัคพล ขันธสีมา
201 25250 คุณ ภัทรพล บัวแก้ว
202 24064 คุณ ภัทรา วงค์กันทา
203 24100 คุณ ภัทราภรณ์ ทิตย์ประวรรณ
204 24089 คุณ ภาคภูมิ วารปรีดี
205 26823 คุณ ภาณุวัฒน์ ฮวดเจริญ
206 24458 คุณ ภาธร สุดวง
207 28440 คุณ ภานุพงศ์ เตจ๊ะ
208 24156 คุณ ภานุพงศ์ พิศิษฐ์พงษ์
209 24000 คุณ ภาวิณี พรหมเทศน์
210 30053 คุณ ภาวินี วสุวัต
211 24202 คุณ ภิญญวิชช์ ไตรภพ
212 24203 คุณ ภูริวัฏ สุริยวงศ์
213 23940 คุณ ภูริวิทย์ ทรวง
214 24108 คุณ มนัสชนก บุญอุดม
215 29931 คุณ มนัสนันท์ จริยะยรรยง
216 24279 คุณ มิ่งเมือง ชุ่มใจ
217 24442 คุณ ยศธนา บุญดาว
218 24264 คุณ ยุทธนา คงเฉลิมวัฒน์
219 29716 คุณ เยาวธิดา มาน้อย
220 24035 คุณ เยาวเรศ วงค์สุวรรณ
221 24179 คุณ เยาวลักษณ์ หนูใส่
222 24048 คุณ รณชัย ก๋าเครื่อง
223 25960 คุณ รณภูมิ มีฉลาด
224 23957 คุณ รัชชุดา จงไกรจักร
225 24393 คุณ รัชนิกานต์ นามเมือง
226 29951 คุณ รัชมังคลา ปุรารักษ์
227 26009 คุณ รัตนาภรณ์ พูลสิน
228 23956 คุณ รุ่งทิวา ยศศรี
229 23916 คุณ รุ่งทิวา สุมาลัย
230 24136 คุณ รุจิรา คันธา
231 24076 คุณ วงศ์พรหม เมฆวรวุฒิ
232 24540 คุณ วชรพรรณ เมฆพยัพ
233 26028 คุณ วรภพ อิสระไพโรจน์
234 24293 คุณ วรรณจันทร์ พูลสวัสดิ์
235 24109 คุณ วรัญญา อมรสรรพ์
236 24030 คุณ วราภรณ์ ถิ่นเงิน
237 29954 คุณ วรินญา อ่อนยอง
238 29715 คุณ วรินทร์ธร เทียมกลิ่น
239 24210 คุณ วรินยา แผ่นชัยภูมิ
240 24003 คุณ วสุธร หาญอุทัยกิจ
241 24022 คุณ วสุรัฐ ธรรมปัญญา
242 23951 คุณ วัชรพงศ์ มณีวรรณ
243 24185 คุณ วัฒนพงศ์ ศิลปสุนทร
244 29942 คุณ วารุณี สุทะพรหมพิงค์
245 24538 คุณ วิกฤช เมืองโสม
246 24189 คุณ วิทวัส โกมลวิชญ์
247 23988 คุณ วิทวุฒิ ณ เชียงใหม่
248 29947 คุณ วิภาณี จิระเมธา
249 24168 คุณ วิริยะ พัฒนกิจเกษตร
250 23911 คุณ วิษณุวัส รัตนเศรณี
251 24231 คุณ วีระพันธุ์ สุภานันต์ ตั้น
252 24520 คุณ วีระวิทย์ โพธิวัลย์ บูม
253 22579 คุณ วุฒิชัย มูละจงกล
254 24050 คุณ วุฒิชัย วัฒนชัย
255 24023 คุณ วุฒิสรรพ์ คำแห่
256 23918 คุณ ศจิกา พัชราพิมล
257 23897 คุณ ศรัณย์ บุญญานุกูล
258 24107 คุณ ศศิกร พรหมมา
259 29959 คุณ ศศิธร ทั่วประโคน
260 23989 คุณ ศศิพร มานะสุข
261 24403 คุณ ศานติ ฮั่นตระกูล
262 24213 คุณ ศิรประภา ธรรมชัย
263 23995 คุณ ศิริลักษณ์ วิชาดี
264 23895 คุณ ศิริศักดิ์ เชาวนะพานิช น้ำเย็น, แชมป์
265 23954 คุณ ศุภางค์ พลบุตร
266 24233 คุณ สมาพันธ์ พลายจันทร์
267 24010 คุณ สรนันท์ ทันหล้า
268 24200 คุณ สรายุธ เสนจันทร์ฒิไชย Art
269 29717 คุณ สลิล ทรัพย์สินเสริม
270 23972 คุณ สันติ สนองญาติ
271 24091 คุณ สันติภาพ ทับทิมทอง
272 24090 คุณ สาวิน สายมา
273 24041 คุณ สิทธิพร สุระสิงห์
274 23959 คุณ สิริลักษณ์ ลิขิตรังสรรค์
275 23948 คุณ สืบพงศ์ เฉินบำรุง
276 26716 คุณ สืบสกุล อภิวงค์งาม
277 24508 คุณ สุทธิเกียรติ คันธวงค์
278 24111 คุณ สุธาสินี ศูนย์ตรง
279 24031 คุณ สุภมาส อินตา
280 23942 คุณ สุรไกร สุริยะนาง
281 24125 คุณ สุรพงษ์ ขันไทย
282 24116 คุณ สุรพงษ์ ชัยบุญเรือง
283 23937 คุณ สุริยะ ไชยวัณณ์
284 25850 คุณ สุรีย์มาศ แก้วกำเลิศ
285 23994 คุณ สุวิชาดา เดชวงศ์
286 24131 คุณ หัสกุล ศรีบุญยัง
287 24414 คุณ หัสดา ถาเล็ก
288 24404 คุณ อธิป เหลี่ยวรุ่งเรือง
289 24474 คุณ อธิพงศ์ กอประเสริฐสุด
290 24402 คุณ อธิพงษ์ ชัยสาร
291 24042 คุณ อนวัช รังสรรค์
292 24132 คุณ อนุชา จินานาง
293 24164 คุณ อภิชัย จันทร์ทิพย์
294 23893 คุณ อภิชัย พิสณฑ์
295 24139 คุณ อภิญญา เดชวงศ์ญา
296 24127 คุณ อภิวัฒน์ อุทัย
297 24181 คุณ อมรพรรณ เดชวงศ์ญา
298 23952 คุณ อรพรรณ นวลสุวรรณ
299 24057 คุณ อรรถกรณ์ นิ่มแสวง
300 26809 คุณ อรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
301 23982 คุณ อรรถพร อินขาล
302 24143 คุณ อลินดา ทองชุมสิน
303 24188 คุณ อัครวัฒน์ ดำรงค์กิจเกษตร
304 23955 คุณ อังคณา ยะสม
305 23935 คุณ อัฐพล รัตนศรี
306 24263 คุณ อัตถสิทธิ์ อินทโรจน์
307 24061 คุณ อัมรินทร์ สมณะ
308 24190 คุณ อัษฎางค์ นาคปรีชา
309 24243 คุณ อาทิตย์ ชัยยาศักดิ์
310 24192 คุณ อิทธิพล มนูทัศน์
311 24260 คุณ อุดมศักดิ์ อรรถโกมล
312 24123 คุณ เอกชัย อินต๊ะ
313 24227 คุณ เอกณัฐ สมบัตินันท์
314 23966 คุณ เอกณัฐพงศ์ ทับกล่ำ
315 24416 คุณ เอกวารินทร์ มณีวรรณ
316 23947 คุณ วิทวัส ธรรมมา
317 24249 คุณ เนตรชนก มหาไม้ Nim
318 24072 คุณ แวววรรณ สุทธิพัฒนสมบุญ แหวว
319 24392 คุณ ธัญธิดา สาสุนทร เฟิร์น
320 29966 นาย บวรพจน์ ใจกันทา ไม้
321 24276 คุณ วัชรชัย จาตุประยูร
322 31825 คุณ กฤติญา คำเหม็ง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ