ชื่อรุ่น ZIV ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 312 คน
# 2545M6 ประธานรุ่น : คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ สิทธิชัย แสนสุข
2 0 คุณ นพพร วรรณภีร์
3 0 คุณ ดาราลักษณ์ ประภาวงศ์
4 20717 คุณ กชกร รพีกาญจน์
5 29344 คุณ กชพร ชินวงษ์
6 29393 คุณ กมลทิพย์ ชัยอิสระเสรี
7 29287 คุณ กมลรัตน์ อินทวงศ์
8 21404 คุณ กรัณย์ยศ กิติคุณ
9 29289 คุณ กฤตรยา ทิพย์เดช
10 29316 คุณ กฤติมา อัครชิโนเรศ
11 20719 คุณ กันต์ ฤทธิ์ชุมพล
12 21386 คุณ กานต์ คำแหง
13 22649 คุณ กิตติ พิทักษ์ทอง
14 20806 คุณ กิตติพงศ์ แซ่ตั้ง
15 22609 คุณ กิตติพงศ์ ออนเป็ง
16 20682 คุณ กิติชัย จิรพรเจริญ
17 29306 คุณ กุลนารี ปัญยะ
18 22786 คุณ กุลพัฒน์ ศิริกมล
19 22293 คุณ เกริกชัย เอี่ยมศิริรักษ์
20 29350 คุณ เกษิณี กัญชนะ
21 29293 คุณ เกิดรพี อินสว่าง
22 22667 คุณ ขชล มุสิจรัล
23 22946 คุณ ขวัญชัย ธรรมปัญญา
24 29288 คุณ ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล
25 21353 คุณ คณิน ศรีสุระเมฆา
26 29276 คุณ คัคนางค์ จามะริก
27 22713 คุณ จรูญศักดิ์ สุก๋า
28 20732 คุณ จอมพล มงคล
29 22981 คุณ จักรกริช ประเสริฐวิทย์
30 22859 คุณ จักรกฤษณ์ สถิตมั่นในธรรม
31 22816 คุณ จักรพงศ์ จันทวงศ์
32 20805 คุณ จักรพงษ์ นวลฝั้น
33 29366 คุณ จันทนา รินนานนท์
34 26796 คุณ จารุตม์ ฤทธากร
35 27548 คุณ จารุพงษ์ เอี่ยมละมัย
36 22668 คุณ จิตรกร มณีจันทร์
37 20697 คุณ จิรชาติ มานวกุล
38 22301 คุณ จิรายุ เรืองยศ
39 29283 คุณ จีรพร ปากองวัน
40 27550 คุณ จีรศักดิ์ บุญชวลิต
41 29977 คุณ จุฑามณี เครือจันทร์แก้ว
42 29312 คุณ จุฑามาศ ปินทุกาศ
43 29917 คุณ จุฑามาศ สุวิมลเจริญ
44 29378 คุณ จุฑารัตน์ ผาแดง
45 29320 คุณ จุฬารัตน์ นันติตานนท์
46 20712 คุณ เจตพล คงดี
47 22685 คุณ เจริญพงศ์ คลังนุช
48 22613 คุณ เจสัน รัสเชล วอเตอร์ส
49 27519 ส.ต.ท. ฉันทนัทธ์ เลศักดิ์
50 20705 คุณ เฉลิมฉัตร ศรีบัวเผื่อน
51 27568 คุณ เฉลิมศักดิ์ สมมิตร
52 29369 คุณ ชญานิตฐ์ ธนนราพงศ์
53 29401 คุณ ชญาภา มีเงินทอง
54 29398 คุณ ชนกกร ทอสาร
55 29229 คุณ ชนกานต์ จุลาสัย
56 20747 คุณ ชนแดน ปัญญามณี
57 29400 คุณ ชนน์ชนก ฉัตรกันยารัตน์
58 29328 คุณ ชนม์นิภา กันไชยคำ
59 20764 คุณ ชลันธร ทองรส
60 22958 คุณ ชวลิต ชอบเรืองศิลป์
61 22732 คุณ ชวลิต ดวงทวี
62 22836 คุณ ชเวศพล บุญศิริ
63 20766 คุณ ชัยณรงค์ ตรีวัฒนกูล
64 22672 คุณ ชัยณรงค์ ปัญจธรรมรัตน์
65 22662 คุณ ชัยธวัช ธรรมรักษ์
66 22788 คุณ ชัยวัช โซวเจริญสุข หนุ่ม
67 22630 คุณ ชานนท์ ธนภักษ์ไพศาล
68 29256 คุณ ชิดชไม คิวเจริญวงษ์
69 21394 คุณ ชิตเดช ชมธวัช
70 29323 คุณ ชุติมา ไชยศรี
71 24550 คุณ โชติวิทย์ ศุภวงศ์วรรธนะ
72 29324 คุณ ฐิติกา วโรภาษ
73 21385 คุณ ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ
74 29973 คุณ ณัฎฐณิชา ฝั้นแก้ว
75 29373 คุณ ณัฎฐา เย็นปัญญา
76 29379 คุณ ณัฏฐาภรณ์ สุวรัตนานนท์
77 29349 คุณ ณัฐวรรณ ไชยมงคล
78 29976 คุณ ณัฐวัจน์ ตั้งศรีวงศ์
79 21374 คุณ ณัฐวัฒน์ เลิศวิชา
80 28350 คุณ ณัฐวัฒน์ เอี่ยมสุริยะมงคล
81 29301 คุณ ณัฐสุดา สุมณศิริ
82 29364 คุณ ณิชา ตันบุญต่อ
83 29331 คุณ ดลฤดี จิรชัยศักดิ์เดชา
84 29286 คุณ ดวงพร ตุ่นใจ
85 23052 คุณ ดำรงวิทย์ ปรีชา ต่อ
86 27591 คุณ แดน เทียมเมธ
87 30814 คุณ ทิพากร ดาวประกายพฤกษ์
88 22250 คุณ ธงชัย เล็กงามเอก
89 22691 คุณ ธนกฤต แดงสุวรรณ
90 20802 คุณ ธนชาติ สุขสวาสดิ์
91 19876 คุณ ธนพล เผือกไร่
92 27643 คุณ ธนวัฒน์ มธุรภาณี
93 29279 คุณ ธนิตา อิรนพไพบูลย์
94 20839 คุณ ธรรมกร แซ่ตั้ง
95 25254 คุณ ธรุระ ภักดี
96 22617 คุณ ธัชพล แก้วกิติชัย
97 29238 คุณ ธัญวรัตม์ ติยอภิสิทธิ์
98 29294 คุณ ธารดาว วงศ์เสรี
99 29394 คุณ ธิดารัตน์ เหน่งเพ็ชร์
100 29267 คุณ ธิตินาถ พลอยองุ่นศรี
101 29282 คุณ ธีรดา จันทร์ดี
102 22778 คุณ ธีรภัทร ศรีบุรี
103 21294 คุณ ธีรศักดิ์ จอมขวัญใจ
104 22962 คุณ ธีระพงษ์ บุญศรี
105 20800 คุณ นที อินทะไชย
106 27547 คุณ นพปฎล ชูสมุทร
107 22819 คุณ นพพรรษ ศิริ
108 21410 คุณ นรพนธ์ แดงจีน
109 22636 คุณ นรเศรษฐ์ จิ๋วปัญญา
110 29241 คุณ นราพร อินทเชื้อ
111 29335 คุณ นวพร ธรรมมิตรสกุล
112 29342 คุณ นาฎอนงค์ จันทร์ต๊ะรังษี
113 29263 คุณ นำรพี สุเสวี
114 29232 คุณ นิธินันท์ โพธาเจริญ
115 29235 คุณ นิพรพรรณ์ มุทุมล
116 25187 คุณ นิมิตร นันทขว้าง
117 29321 คุณ นิศา สินธพอาชากุล
118 29330 คุณ เนติมา ปิงกุล
119 22673 คุณ บรรณาวุฒิ สาวะมูล
120 27546 คุณ บรรพต อินบุรี
121 20728 คุณ บริพัฒน์ สวัสดิ์อารี
122 22853 คุณ บัญชา ศรีธินนท์
123 29311 คุณ เบญจพร เรืองศิริ
124 24431 คุณ ปกรณ์ สถิรแพทย์
125 22612 คุณ ปฐมพงศ์ ทาปัน
126 20735 คุณ ปณต วงค์กัญญา
127 20693 คุณ ปรมัตถ์ ม่วงงาม
128 22847 คุณ ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
129 29363 คุณ ประภาศรี กาบจันทร์
130 22849 คุณ ประสบศิลป์ เดชประเสริฐศรี
131 26813 คุณ ปรัชญา พรหมชนะ
132 21300 คุณ ปรัชญา หินศรีสุวรรณ
133 26802 คุณ ปริญญา พงศธรพิพัฒน์
134 29264 คุณ ปรีดาพร ไวทยการ
135 29388 คุณ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
136 29372 คุณ ปวีณรัตน์ สิงห์จันทร์
137 29347 คุณ ปัฏฐพงศ์ มานะจุติ
138 29322 คุณ ปัทมาพร เสาร์เจริญ
139 29375 คุณ ปาณฑรา แจ้งสว่าง
140 20770 คุณ ปิติพงษ์ บุญลือ
141 29337 คุณ ปิติพร ลีลามั่นคง
142 29285 คุณ ปิ่นภัทร์ จินตะเวช
143 21379 คุณ ปิยบุตร จารุเหติ
144 29255 คุณ ปิยาพรรณ ศิริมาตย์
145 22804 คุณ เปรม อินทะพันธุ์
146 29359 คุณ เปลวเทียน ไชยวงค์
147 27543 คุณ พงศกร สงวนศักดิ์
148 20709 คุณ พชร รัตนากรานต์
149 29253 คุณ พนิดา รัตตนิทัศน์
150 29272 คุณ พรปฏิมา เย็นบุตร
151 29396 คุณ พรศิริ วงศ์ศิริอำนวย
152 29236 คุณ พรสุดา ฉวีพัฒน์
153 20704 คุณ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
154 22705 คุณ พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
155 20814 คุณ พร้อมพร อ่อนตระกูล
156 20816 คุณ พฤษภ์ ไชยลังการณ์
157 25186 คุณ พลกฤต สถิตย์ศิลาธรรม
158 19870 คุณ พศิน มาลีสะท้าน
159 22852 คุณ พศุตม์ ลาศุขะ
160 29292 คุณ พัชรี วิจิตรรังรอง
161 29303 คุณ พันธกานต์ สุรียะธนาภาส
162 29374 คุณ พันธิพา สามะบุตร
163 22606 คุณ พิชชาญ เพิ่มแสงงาม
164 29298 คุณ พิชานันท์ เทียนทับ
165 21298 คุณ พิชิตชัย อรรถโกมล
166 29240 คุณ พิม ประวัติเรืองศรี
167 29395 คุณ พิมพ์จันทร์ ไหลเจริญ
168 29386 คุณ พิมพ์ชนก นรินทร์สรศักดิ์
169 29972 คุณ พิราวรรณ จิระนันทราพร
170 22952 คุณ พิษณุ ขุนวงค์
171 20834 คุณ พิสุทธิ์ แก้วสำโรง
172 24496 คุณ พีร เพ็ชรประดับ
173 22114 คุณ พีรภัทร ธิติประเสริฐ
174 20731 คุณ พีรวิชญ์ เอกสุวรรณ
175 29302 คุณ พีระนุช ดีจิตร
176 22622 คุณ พีระภัทร์ กฤตนันท์
177 29351 คุณ พุทธิมาน วุฒิชัยวงศ์
178 29336 คุณ เพชรน้อย เพชรโสภณสกุล
179 29273 คุณ เพียงไพลิน มาลีสะท้าน
180 29284 คุณ ภัณฑารักษ์ อโนดาต
181 25207 คุณ ภัทรกฤต ศรีเสถียร
182 29271 คุณ ภัทรภา สมวงศ์
183 29305 คุณ ภัทรวดี ศรีจารึก
184 29277 คุณ ภัทรศยา ภัทรศยกุล
185 29355 คุณ ภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี
186 29352 คุณ ภัทราวดี ดลอารมย์
187 29269 คุณ ภัทริยา พัฒนพิศิษฐ์
188 22590 คุณ ภากร จันทร์ศิริ
189 24512 คุณ ภาคภูมิ โตวัชรกุล
190 22702 คุณ ภูมิศักดิ์ จอมธิ
191 27517 คุณ ภูริช บริบูรณ์
192 22953 คุณ ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
193 22758 คุณ ภูวเดช คุณธนะวัฒน์
194 29228 คุณ มาลัยรัก เก่งวิทยา
195 29341 คุณ เมธาวรรณ ธนัญไชย
196 22787 คุณ เมธาวิญญ์ ไตรภพ
197 20797 คุณ ยรรยงค์ คำสุขใส
198 29278 คุณ ยุพารัตน์ มังคละศรี
199 29333 คุณ ยุภานันท์ วุฒิอิ่น
200 29397 คุณ รติ จันทร์ประสิทธิ์
201 29326 คุณ รติ หอมลา
202 23123 คุณ รัชพล เอกดำรงค์
203 27534 คุณ รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
204 20836 คุณ รัตนศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ S
205 29262 คุณ รัศมน แก้ววิชิต
206 29975 คุณ เรขา พูลปัญญา
207 29361 คุณ ลลิตา อรุโณทยานันท์
208 29265 คุณ ลัสพรรณ ระวีวัฒน์
209 29354 คุณ วทัญญู เทวาพิทักษ์
210 29318 คุณ วนัสนันท์ ขุนพล
211 29309 คุณ วนัสนันท์ พันธจักร
212 20799 คุณ วรดล ยากี Paint
213 29297 คุณ วรธิดา ไชยปะ
214 29390 คุณ วรนุช เทวภูชม
215 22594 คุณ วรรฒนนท์ ยี่สวัสดิ์
216 29317 คุณ วรรณพร นงนุช
217 29248 คุณ วรรณยารัตน์ เท็กกิ้ม
218 29371 คุณ วรรณรวี กอบพึ่งตน
219 20726 คุณ วรวิทย์ ริรัตนพงษ์
220 27541 คุณ วรศิวัช จิวะกิดาการ
221 22841 คุณ วรัญญู โพธิ์ชัยทอง ไปป์
222 29281 คุณ วรุตม์ สุวิทยาลังการ
223 29319 คุณ วสุนธรี ขันธรรม
224 22711 คุณ วัชรพงศ์ ขัตลิวงศ์
225 20822 คุณ วัชรพงศ์ คำอ้าย
226 20694 คุณ วัชรพงศ์ สุริยวรรณ
227 22740 คุณ วัชรพันธ์ วงศ์วรรณไพศาล
228 22771 คุณ วัชระ ชุ่มบัวตอง
229 29368 คุณ วัชราวรรณ กันแจ่ม
230 21313 คุณ วิทวัฒน์ ฉุยกลัด
231 26035 คุณ วิทิต มนะเกษตรธาร
232 29308 คุณ วิริยา วชิรานุวัฒน์
233 22716 คุณ วิรุณ วราภาสกุล เอก
234 29345 คุณ วีธรา เหลืองทอง
235 22664 คุณ วุฒิพงษ์ พันธุ์อุโมงค์
236 29974 คุณ เวณิกา จารุจินดา
237 29389 คุณ เวณิกา เพ็ญกุล
238 29362 คุณ ศจี เลิศวงศ์ประเสริฐ
239 29338 คุณ ศรัญญา วิไลรักษ์
240 29402 คุณ ศรัญญา ศิรินภาพันธ์
241 22698 คุณ ศรัณย์ เจียรกิตติมศักดิ์
242 29916 คุณ ศรัณยา เศรษฐพานิชสกุล
243 22610 คุณ ศรานุวัติ โจมจตุรงค์
244 22752 คุณ ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
245 29242 คุณ ศศิวิมล เศรษฐเสถียร
246 22618 คุณ ศักดิ์ศรี กันทะลา
247 22792 คุณ ศิริศักดิ์ นวมขำ
248 29377 คุณ ศิลป์สิริ ประภาวงศ์
249 27549 คุณ ศุภกฤษฎิ์ ฤทธิเนตร ant
250 21424 คุณ ศุภชาติ แจวจันทึก
251 27518 คุณ ศุภณัฐ กองเจริญ
252 29376 คุณ ศุภมน พีรพรพิศาล
253 29254 คุณ ศุภรา กรุดพันธ์
254 22831 คุณ สกนธ์ น้อยมูล
255 29244 คุณ สดุดี บุนนาค
256 20791 คุณ สมชนก ทินกร ณ อยุธยา
257 29383 คุณ สมปรารถนา วปินานนท์
258 22858 คุณ สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ
259 22695 คุณ สรณะ วอนพระพร
260 25221 คุณ สรนันท์ เศรษฐี
261 26766 คุณ สรวิชญ์ ณ หนองคาย
262 29384 คุณ สวรรยา เด่นวิไล
263 20739 คุณ สัญญลักษณ์ ชิรธนากร
264 29250 คุณ สาวิตรี ภู่วิจิตร
265 29915 คุณ สิตาภา กรรณกุลสุนทร
266 29380 คุณ สิรินญา ศิริบูรณ์
267 29251 คุณ สิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์
268 29353 คุณ สิรีธร เทพสุนทร
269 22674 คุณ สุกฤษฏิ์ สิริพงศ์เศรษฐ์
270 29300 คุณ สุกัญญา มินิพันธ์
271 29315 คุณ สุชาดา เต็งศิริวัฒนา
272 20752 คุณ สุทธิศักดิ์ กันใจ
273 29247 คุณ สุธินันท์ จันทร
274 29249 คุณ สุธีกานต์ สุวรรณธีรางกูร
275 22653 คุณ สุภชัย ชุมทอง
276 21315 คุณ สุภณัฐ โอ่งวัลย์
277 22802 คุณ สุภัคกิตติ์ กอบุญช่วย
278 29367 คุณ โสฬสสา มีสมปลื้ม
279 29365 คุณ หทัยทิพย์ บั้งเงิน
280 29356 คุณ หทัยรัตน์ วัฒนาประยูร
281 22701 คุณ อนุชา กนิษฐานนท์
282 29329 คุณ อภิพร อุบลศรี
283 29299 คุณ อภิรดี ศรีสวัสดิ์
284 22661 คุณ อภิวัฒน์ สุระพัฒนานนท์
285 20818 คุณ อมร ตามไท
286 25959 คุณ อมรเทพ ตระกุลผิว
287 20840 คุณ อมรินทร์ รวดเร็ว
288 29270 คุณ อรจิรา พรหมเทศ
289 29290 คุณ อรณิชา พุทธวงค์
290 20744 คุณ อรรจน์ สุวัณณปุระ
291 21431 คุณ อรรจภิษัช พิณตานนท์
292 29327 คุณ อรรัมภา สงค์ประชา
293 21384 คุณ อรุณ ศรีชวาลา
294 22798 คุณ อลงกต ติณะมาศ เอ้
295 24503 คุณ อลงกรณ์ บัวแก้ว
296 29392 คุณ อ้อมขวัญ ชัยทะนง
297 29381 คุณ อัครสิทธิ์ พิมพ์มาศ
298 29291 คุณ อังคมีน บูรณารมย์
299 29989 คุณ อัจฉรวดี มีชัย
300 29268 คุณ อัจฉรา เลาหสงคราม
301 22641 คุณ อัศวิน กิมสุวรรณ
302 29274 คุณ อาจารี รายะนาคร
303 29360 คุณ อาภากร คันธรส
304 25883 คุณ อารัมภ์ วิชัยรัตน์
305 27551 คุณ อิศเรศ เกียรติกูล
306 23838 คุณ อิสรพงศ์ เอกวนาการ
307 23765 คุณ อุกฤษฏ์ บวรสิน ตั้ม
308 29340 คุณ อุมารินทร์ ปัญญาสอน
309 20794 คุณ เอกกมล กลั่นกล้า
310 20706 คุณ เอกการ กาวิละวงศ์
311 20783 คุณ เอกภพ กิตติวรากูล
312 27529 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ