ชื่อรุ่น ZIV ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 312 คน
# 2545M6 ประธานรุ่น : คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 20717 คุณ กชกร รพีกาญจน์
2 29344 คุณ กชพร ชินวงษ์
3 29393 คุณ กมลทิพย์ ชัยอิสระเสรี
4 29287 คุณ กมลรัตน์ อินทวงศ์
5 21404 คุณ กรัณย์ยศ กิติคุณ
6 29289 คุณ กฤตรยา ทิพย์เดช
7 29316 คุณ กฤติมา อัครชิโนเรศ
8 20719 คุณ กันต์ ฤทธิ์ชุมพล
9 21386 คุณ กานต์ คำแหง
10 22649 คุณ กิตติ พิทักษ์ทอง
11 20806 คุณ กิตติพงศ์ แซ่ตั้ง
12 22609 คุณ กิตติพงศ์ ออนเป็ง
13 20682 คุณ กิติชัย จิรพรเจริญ
14 29306 คุณ กุลนารี ปัญยะ
15 22786 คุณ กุลพัฒน์ ศิริกมล
16 22293 คุณ เกริกชัย เอี่ยมศิริรักษ์
17 29350 คุณ เกษิณี กัญชนะ
18 29293 คุณ เกิดรพี อินสว่าง
19 22667 คุณ ขชล มุสิจรัล
20 22946 คุณ ขวัญชัย ธรรมปัญญา
21 29288 คุณ ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล
22 21353 คุณ คณิน ศรีสุระเมฆา
23 29276 คุณ คัคนางค์ จามะริก
24 22713 คุณ จรูญศักดิ์ สุก๋า
25 20732 คุณ จอมพล มงคล
26 22981 คุณ จักรกริช ประเสริฐวิทย์
27 22859 คุณ จักรกฤษณ์ สถิตมั่นในธรรม
28 22816 คุณ จักรพงศ์ จันทวงศ์
29 20805 คุณ จักรพงษ์ นวลฝั้น
30 29366 คุณ จันทนา รินนานนท์
31 26796 คุณ จารุตม์ ฤทธากร
32 27548 คุณ จารุพงษ์ เอี่ยมละมัย
33 22668 คุณ จิตรกร มณีจันทร์
34 20697 คุณ จิรชาติ มานวกุล
35 22301 คุณ จิรายุ เรืองยศ
36 29283 คุณ จีรพร ปากองวัน
37 27550 คุณ จีรศักดิ์ บุญชวลิต
38 29977 คุณ จุฑามณี เครือจันทร์แก้ว
39 29312 คุณ จุฑามาศ ปินทุกาศ
40 29917 คุณ จุฑามาศ สุวิมลเจริญ
41 29378 คุณ จุฑารัตน์ ผาแดง
42 29320 คุณ จุฬารัตน์ นันติตานนท์
43 20712 คุณ เจตพล คงดี
44 22685 คุณ เจริญพงศ์ คลังนุช
45 22613 คุณ เจสัน รัสเชล วอเตอร์ส
46 27519 ส.ต.ท. ฉันทนัทธ์ เลศักดิ์
47 20705 คุณ เฉลิมฉัตร ศรีบัวเผื่อน
48 27568 คุณ เฉลิมศักดิ์ สมมิตร
49 29369 คุณ ชญานิตฐ์ ธนนราพงศ์
50 29401 คุณ ชญาภา มีเงินทอง
51 29398 คุณ ชนกกร ทอสาร
52 29229 คุณ ชนกานต์ จุลาสัย
53 20747 คุณ ชนแดน ปัญญามณี
54 29400 คุณ ชนน์ชนก ฉัตรกันยารัตน์
55 29328 คุณ ชนม์นิภา กันไชยคำ
56 20764 คุณ ชลันธร ทองรส
57 22958 คุณ ชวลิต ชอบเรืองศิลป์
58 22732 คุณ ชวลิต ดวงทวี
59 22836 คุณ ชเวศพล บุญศิริ
60 20766 คุณ ชัยณรงค์ ตรีวัฒนกูล
61 22672 คุณ ชัยณรงค์ ปัญจธรรมรัตน์
62 22662 คุณ ชัยธวัช ธรรมรักษ์
63 22788 คุณ ชัยวัช โซวเจริญสุข หนุ่ม
64 22630 คุณ ชานนท์ ธนภักษ์ไพศาล
65 29256 คุณ ชิดชไม คิวเจริญวงษ์
66 21394 คุณ ชิตเดช ชมธวัช
67 29323 คุณ ชุติมา ไชยศรี
68 24550 คุณ โชติวิทย์ ศุภวงศ์วรรธนะ
69 29324 คุณ ฐิติกา วโรภาษ
70 21385 คุณ ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ
71 29973 คุณ ณัฎฐณิชา ฝั้นแก้ว
72 29373 คุณ ณัฎฐา เย็นปัญญา
73 29379 คุณ ณัฏฐาภรณ์ สุวรัตนานนท์
74 29349 คุณ ณัฐวรรณ ไชยมงคล
75 29976 คุณ ณัฐวัจน์ ตั้งศรีวงศ์
76 21374 คุณ ณัฐวัฒน์ เลิศวิชา
77 28350 คุณ ณัฐวัฒน์ เอี่ยมสุริยะมงคล
78 29301 คุณ ณัฐสุดา สุมณศิริ
79 29364 คุณ ณิชา ตันบุญต่อ
80 29331 คุณ ดลฤดี จิรชัยศักดิ์เดชา
81 29286 คุณ ดวงพร ตุ่นใจ
82 23052 คุณ ดำรงวิทย์ ปรีชา ต่อ
83 27591 คุณ แดน เทียมเมธ
84 30814 คุณ ทิพากร ดาวประกายพฤกษ์
85 22250 คุณ ธงชัย เล็กงามเอก
86 22691 คุณ ธนกฤต แดงสุวรรณ
87 20802 คุณ ธนชาติ สุขสวาสดิ์
88 19876 คุณ ธนพล เผือกไร่
89 27643 คุณ ธนวัฒน์ มธุรภาณี
90 29279 คุณ ธนิตา อิรนพไพบูลย์
91 20839 คุณ ธรรมกร แซ่ตั้ง
92 25254 คุณ ธรุระ ภักดี
93 22617 คุณ ธัชพล แก้วกิติชัย
94 29238 คุณ ธัญวรัตม์ ติยอภิสิทธิ์
95 29294 คุณ ธารดาว วงศ์เสรี
96 29394 คุณ ธิดารัตน์ เหน่งเพ็ชร์
97 29267 คุณ ธิตินาถ พลอยองุ่นศรี
98 29282 คุณ ธีรดา จันทร์ดี
99 22778 คุณ ธีรภัทร ศรีบุรี
100 21294 คุณ ธีรศักดิ์ จอมขวัญใจ
101 22962 คุณ ธีระพงษ์ บุญศรี
102 20800 คุณ นที อินทะไชย
103 27547 คุณ นพปฎล ชูสมุทร
104 22819 คุณ นพพรรษ ศิริ
105 21410 คุณ นรพนธ์ แดงจีน
106 22636 คุณ นรเศรษฐ์ จิ๋วปัญญา
107 29241 คุณ นราพร อินทเชื้อ
108 29335 คุณ นวพร ธรรมมิตรสกุล
109 29342 คุณ นาฎอนงค์ จันทร์ต๊ะรังษี
110 29263 คุณ นำรพี สุเสวี
111 29232 คุณ นิธินันท์ โพธาเจริญ
112 29235 คุณ นิพรพรรณ์ มุทุมล
113 25187 คุณ นิมิตร นันทขว้าง
114 29321 คุณ นิศา สินธพอาชากุล
115 29330 คุณ เนติมา ปิงกุล
116 22673 คุณ บรรณาวุฒิ สาวะมูล
117 27546 คุณ บรรพต อินบุรี
118 20728 คุณ บริพัฒน์ สวัสดิ์อารี
119 22853 คุณ บัญชา ศรีธินนท์
120 29311 คุณ เบญจพร เรืองศิริ
121 24431 คุณ ปกรณ์ สถิรแพทย์
122 22612 คุณ ปฐมพงศ์ ทาปัน
123 20735 คุณ ปณต วงค์กัญญา
124 20693 คุณ ปรมัตถ์ ม่วงงาม
125 22847 คุณ ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
126 29363 คุณ ประภาศรี กาบจันทร์
127 22849 คุณ ประสบศิลป์ เดชประเสริฐศรี
128 26813 คุณ ปรัชญา พรหมชนะ
129 21300 คุณ ปรัชญา หินศรีสุวรรณ
130 26802 คุณ ปริญญา พงศธรพิพัฒน์
131 29264 คุณ ปรีดาพร ไวทยการ
132 29388 คุณ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
133 29372 คุณ ปวีณรัตน์ สิงห์จันทร์
134 29347 คุณ ปัฏฐพงศ์ มานะจุติ
135 29322 คุณ ปัทมาพร เสาร์เจริญ
136 29375 คุณ ปาณฑรา แจ้งสว่าง
137 20770 คุณ ปิติพงษ์ บุญลือ
138 29337 คุณ ปิติพร ลีลามั่นคง
139 29285 คุณ ปิ่นภัทร์ จินตะเวช
140 21379 คุณ ปิยบุตร จารุเหติ
141 29255 คุณ ปิยาพรรณ ศิริมาตย์
142 22804 คุณ เปรม อินทะพันธุ์
143 29359 คุณ เปลวเทียน ไชยวงค์
144 27543 คุณ พงศกร สงวนศักดิ์
145 20709 คุณ พชร รัตนากรานต์
146 29253 คุณ พนิดา รัตตนิทัศน์
147 29272 คุณ พรปฏิมา เย็นบุตร
148 29396 คุณ พรศิริ วงศ์ศิริอำนวย
149 29236 คุณ พรสุดา ฉวีพัฒน์
150 20704 คุณ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
151 22705 คุณ พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
152 20814 คุณ พร้อมพร อ่อนตระกูล
153 20816 คุณ พฤษภ์ ไชยลังการณ์
154 25186 คุณ พลกฤต สถิตย์ศิลาธรรม
155 19870 คุณ พศิน มาลีสะท้าน
156 22852 คุณ พศุตม์ ลาศุขะ
157 29292 คุณ พัชรี วิจิตรรังรอง
158 29303 คุณ พันธกานต์ สุรียะธนาภาส
159 29374 คุณ พันธิพา สามะบุตร
160 22606 คุณ พิชชาญ เพิ่มแสงงาม
161 29298 คุณ พิชานันท์ เทียนทับ
162 21298 คุณ พิชิตชัย อรรถโกมล
163 29240 คุณ พิม ประวัติเรืองศรี
164 29395 คุณ พิมพ์จันทร์ ไหลเจริญ
165 29386 คุณ พิมพ์ชนก นรินทร์สรศักดิ์
166 29972 คุณ พิราวรรณ จิระนันทราพร
167 22952 คุณ พิษณุ ขุนวงค์
168 20834 คุณ พิสุทธิ์ แก้วสำโรง
169 24496 คุณ พีร เพ็ชรประดับ
170 22114 คุณ พีรภัทร ธิติประเสริฐ
171 20731 คุณ พีรวิชญ์ เอกสุวรรณ
172 29302 คุณ พีระนุช ดีจิตร
173 22622 คุณ พีระภัทร์ กฤตนันท์
174 29351 คุณ พุทธิมาน วุฒิชัยวงศ์
175 29336 คุณ เพชรน้อย เพชรโสภณสกุล
176 29273 คุณ เพียงไพลิน มาลีสะท้าน
177 29284 คุณ ภัณฑารักษ์ อโนดาต
178 25207 คุณ ภัทรกฤต ศรีเสถียร
179 29271 คุณ ภัทรภา สมวงศ์
180 29305 คุณ ภัทรวดี ศรีจารึก
181 29277 คุณ ภัทรศยา ภัทรศยกุล
182 29355 คุณ ภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี
183 29352 คุณ ภัทราวดี ดลอารมย์
184 29269 คุณ ภัทริยา พัฒนพิศิษฐ์
185 22590 คุณ ภากร จันทร์ศิริ
186 24512 คุณ ภาคภูมิ โตวัชรกุล
187 22702 คุณ ภูมิศักดิ์ จอมธิ
188 27517 คุณ ภูริช บริบูรณ์
189 22953 คุณ ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
190 22758 คุณ ภูวเดช คุณธนะวัฒน์
191 29228 คุณ มาลัยรัก เก่งวิทยา
192 29341 คุณ เมธาวรรณ ธนัญไชย
193 22787 คุณ เมธาวิญญ์ ไตรภพ
194 20797 คุณ ยรรยงค์ คำสุขใส
195 29278 คุณ ยุพารัตน์ มังคละศรี
196 29333 คุณ ยุภานันท์ วุฒิอิ่น
197 29397 คุณ รติ จันทร์ประสิทธิ์
198 29326 คุณ รติ หอมลา
199 23123 คุณ รัชพล เอกดำรงค์
200 27534 คุณ รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
201 20836 คุณ รัตนศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ S
202 29262 คุณ รัศมน แก้ววิชิต
203 29975 คุณ เรขา พูลปัญญา
204 29361 คุณ ลลิตา อรุโณทยานันท์
205 29265 คุณ ลัสพรรณ ระวีวัฒน์
206 29354 คุณ วทัญญู เทวาพิทักษ์
207 29318 คุณ วนัสนันท์ ขุนพล
208 29309 คุณ วนัสนันท์ พันธจักร
209 20799 คุณ วรดล ยากี Paint
210 29297 คุณ วรธิดา ไชยปะ
211 29390 คุณ วรนุช เทวภูชม
212 22594 คุณ วรรฒนนท์ ยี่สวัสดิ์
213 29317 คุณ วรรณพร นงนุช
214 29248 คุณ วรรณยารัตน์ เท็กกิ้ม
215 29371 คุณ วรรณรวี กอบพึ่งตน
216 20726 คุณ วรวิทย์ ริรัตนพงษ์
217 27541 คุณ วรศิวัช จิวะกิดาการ
218 22841 คุณ วรัญญู โพธิ์ชัยทอง ไปป์
219 29281 คุณ วรุตม์ สุวิทยาลังการ
220 29319 คุณ วสุนธรี ขันธรรม
221 22711 คุณ วัชรพงศ์ ขัตลิวงศ์
222 20822 คุณ วัชรพงศ์ คำอ้าย
223 20694 คุณ วัชรพงศ์ สุริยวรรณ
224 22740 คุณ วัชรพันธ์ วงศ์วรรณไพศาล
225 22771 คุณ วัชระ ชุ่มบัวตอง
226 29368 คุณ วัชราวรรณ กันแจ่ม
227 21313 คุณ วิทวัฒน์ ฉุยกลัด
228 26035 คุณ วิทิต มนะเกษตรธาร
229 29308 คุณ วิริยา วชิรานุวัฒน์
230 22716 คุณ วิรุณ วราภาสกุล เอก
231 29345 คุณ วีธรา เหลืองทอง
232 22664 คุณ วุฒิพงษ์ พันธุ์อุโมงค์
233 29974 คุณ เวณิกา จารุจินดา
234 29389 คุณ เวณิกา เพ็ญกุล
235 29362 คุณ ศจี เลิศวงศ์ประเสริฐ
236 29338 คุณ ศรัญญา วิไลรักษ์
237 29402 คุณ ศรัญญา ศิรินภาพันธ์
238 22698 คุณ ศรัณย์ เจียรกิตติมศักดิ์
239 29916 คุณ ศรัณยา เศรษฐพานิชสกุล
240 22610 คุณ ศรานุวัติ โจมจตุรงค์
241 22752 คุณ ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
242 29242 คุณ ศศิวิมล เศรษฐเสถียร
243 22618 คุณ ศักดิ์ศรี กันทะลา
244 22792 คุณ ศิริศักดิ์ นวมขำ
245 29377 คุณ ศิลป์สิริ ประภาวงศ์
246 27549 คุณ ศุภกฤษฎิ์ ฤทธิเนตร ant
247 21424 คุณ ศุภชาติ แจวจันทึก
248 27518 คุณ ศุภณัฐ กองเจริญ
249 29376 คุณ ศุภมน พีรพรพิศาล
250 29254 คุณ ศุภรา กรุดพันธ์
251 22831 คุณ สกนธ์ น้อยมูล
252 29244 คุณ สดุดี บุนนาค
253 20791 คุณ สมชนก ทินกร ณ อยุธยา
254 29383 คุณ สมปรารถนา วปินานนท์
255 22858 คุณ สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ
256 22695 คุณ สรณะ วอนพระพร
257 25221 คุณ สรนันท์ เศรษฐี
258 26766 คุณ สรวิชญ์ ณ หนองคาย
259 29384 คุณ สวรรยา เด่นวิไล
260 20739 คุณ สัญญลักษณ์ ชิรธนากร
261 29250 คุณ สาวิตรี ภู่วิจิตร
262 29915 คุณ สิตาภา กรรณกุลสุนทร
263 29380 คุณ สิรินญา ศิริบูรณ์
264 29251 คุณ สิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์
265 29353 คุณ สิรีธร เทพสุนทร
266 22674 คุณ สุกฤษฏิ์ สิริพงศ์เศรษฐ์
267 29300 คุณ สุกัญญา มินิพันธ์
268 29315 คุณ สุชาดา เต็งศิริวัฒนา
269 20752 คุณ สุทธิศักดิ์ กันใจ
270 29247 คุณ สุธินันท์ จันทร
271 29249 คุณ สุธีกานต์ สุวรรณธีรางกูร
272 22653 คุณ สุภชัย ชุมทอง
273 21315 คุณ สุภณัฐ โอ่งวัลย์
274 22802 คุณ สุภัคกิตติ์ กอบุญช่วย
275 29367 คุณ โสฬสสา มีสมปลื้ม
276 29365 คุณ หทัยทิพย์ บั้งเงิน
277 29356 คุณ หทัยรัตน์ วัฒนาประยูร
278 22701 คุณ อนุชา กนิษฐานนท์
279 29329 คุณ อภิพร อุบลศรี
280 29299 คุณ อภิรดี ศรีสวัสดิ์
281 22661 คุณ อภิวัฒน์ สุระพัฒนานนท์
282 20818 คุณ อมร ตามไท
283 25959 คุณ อมรเทพ ตระกุลผิว
284 20840 คุณ อมรินทร์ รวดเร็ว
285 29270 คุณ อรจิรา พรหมเทศ
286 29290 คุณ อรณิชา พุทธวงค์
287 20744 คุณ อรรจน์ สุวัณณปุระ
288 21431 คุณ อรรจภิษัช พิณตานนท์
289 29327 คุณ อรรัมภา สงค์ประชา
290 21384 คุณ อรุณ ศรีชวาลา
291 22798 คุณ อลงกต ติณะมาศ เอ้
292 24503 คุณ อลงกรณ์ บัวแก้ว
293 29392 คุณ อ้อมขวัญ ชัยทะนง
294 29381 คุณ อัครสิทธิ์ พิมพ์มาศ
295 29291 คุณ อังคมีน บูรณารมย์
296 29989 คุณ อัจฉรวดี มีชัย
297 29268 คุณ อัจฉรา เลาหสงคราม
298 22641 คุณ อัศวิน กิมสุวรรณ
299 29274 คุณ อาจารี รายะนาคร
300 29360 คุณ อาภากร คันธรส
301 25883 คุณ อารัมภ์ วิชัยรัตน์
302 27551 คุณ อิศเรศ เกียรติกูล
303 23838 คุณ อิสรพงศ์ เอกวนาการ
304 23765 คุณ อุกฤษฏ์ บวรสิน ตั้ม
305 29340 คุณ อุมารินทร์ ปัญญาสอน
306 20794 คุณ เอกกมล กลั่นกล้า
307 20706 คุณ เอกการ กาวิละวงศ์
308 20783 คุณ เอกภพ กิตติวรากูล
309 27529 คุณ เอกศาสตร์ รัตนมณี
310 0 คุณ สิทธิชัย แสนสุข
311 0 คุณ นพพร วรรณภีร์
312 0 คุณ ดาราลักษณ์ ประภาวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ