ชื่อรุ่น AZURE ' 97 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 263 คน
# 2540M6 ประธานรุ่น : คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 18379 คุณ จุมภฏ ไชยประสิทธิ์ พจน์
2 35713 คุณ นงนุช เหล่าพาณิชย์กุล (ตระการศิรินนท์) BELL ( เบลล์ )
3 0 คุณ กันธรัชต์ สว่างพัฒนกุล
4 25793 คุณ เพชรไพลิน พันธุ์กิ่งทองคำ
5 0 คุณ บงกช ภักดี
6 0 คุณ ชญาษร สุภาษา
7 17609 คุณ ภาคิน มณีกุล PM
8 25787 คุณ พิชิต ไชยซาววงศ์ หนุ่ม
9 17730 คุณ กนกนารถ ลีลาศเจริญ
10 25748 คุณ กมลวรรณ น้อมเพ็ญ
11 18404 คุณ กริช เมฆรา
12 20436 คุณ กรุงไกร ปัญญาบุญญฤทธิ์ BIRD
13 17754 คุณ กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ ยง, เอก
14 18378 คุณ ก้องกิตติ์ พงศ์อุดม
15 25812 คุณ กันธิชา มังกรฟ้า
16 17708 คุณ กิตติ ธรรมปัญญากุล
17 17587 คุณ กิตติคุณ รัชฎามาศ
18 18338 คุณ กิตติโชค เวศอุไร
19 18389 คุณ กิตติวัฒน์ ขัตติยะ
20 25765 คุณ กุลธิดา คันธวิวรณ์
21 17652 คุณ เกริกชาย ชุ่มวงส์
22 21450 คุณ เกรียงไกร ยังฉิม
23 23756 คุณ เกรียงไกร อินต๊ะชมภู
24 25796 คุณ เกศวรรณ แปงคำ ก้อย
25 23823 คุณ ไกรฤกษ์ ฮ้อแสงชัย
26 26026 คุณ คมเนตร เขตคาม
27 23755 คุณ กมลฤต มวงมณี
28 17656 คุณ กฤษฎา จินกาคำ
29 18302 คุณ กฤษณะ ฮอยซ์
30 17675 คุณ กฤษดา จาปัญญะ
31 17712 คุณ ก้องฟ้า พันธ์พิกุล
32 25747 คุณ กันชกา สุวณิชย์
33 0 คุณ กิตติ บวรพัฒน์นนท์
34 17652 คุณ เกริกชาย มุ่มวงสี
35 23732 คุณ เขมรัฐ มาการ์
36 18210 คุณ กวีวัชร จรัสพันธ์กุล
37 23757 คุณ คัมภีร์ ลักษณาภิรักษ์
38 18308 คุณ เฉลิมเกียรติ อังคณานนท์
39 18186 คุณ ชวพงษ์ สุขสมัย
40 18329 คุณ ชวลิต สุวรรณนานนท์
41 18329 คุณ ชัยฤกษ์ ศรีวิชัย
42 18339 คุณ ทินนวัฒน์ เอมหฤทัย
43 25826 คุณ ธนวรรณ วิริยะชินการ
44 23728 คุณ ธีรพร ศรีพลพรรค์
45 0 คุณ เบญจพร อนุชิตานุกลุ
46 17577 คุณ ปรคม วิชัยศรี
47 0 คุณ ปวลิต ตัณตชัยรัตน์
48 17719 คุณ ปวาล ชมภูรัตน์
49 23734 คุณ พงศ์พันธุ์ วิบูลยเสข
50 0 คุณ มาริสรา คำมูล
51 18506 คุณ มารุต ไชชยา
52 17602 คุณ ยุทธนา นากสุข
53 17725 คุณ วชิร สกุณา Mui
54 25753 คุณ วณิชชา ธันว์ธนะ
55 0 คุณ วัชรพันธ์ ลิขิตชีวัน
56 23751 คุณ วันชัย สว่างพัฒนกุล
57 18279 คุณ วีระชัย ศิรินภาพันธ์ ป้อม
58 21179 คุณ ศราวุธ กาวี
59 22277 คุณ ศักรินทร์ ศรีตนไชย
60 18297 คุณ ศุภมิตร ลีมะสวัสดิ์ มิตร
61 22188 คุณ สรจักษ์ ดอนนอก NUKe
62 18347 คุณ สร้างสรรค์ ณ สุนทร
63 0 คุณ สิริผกา ละลินบัญฑิตสกุล
64 17575 คุณ อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ
65 18165 คุณ อัศวิน สุนทรเนตร
66 17627 คุณ อิศรา ลิขิตานนท์
67 23872 คุณ จตุรงค์ ชื่นใจ
68 18309 คุณ จตุริยา อินทารักษ์ EARTH
69 17649 คุณ จักรกฤช กิจจนศิริ
70 17714 คุณ จักรกฤษณ์ เกิดหล้า
71 25737 คุณ จันสิดา พงษ์ไพบูลย์
72 23027 คุณ จาตุรนต์ ทองเดชศรี ขลุ่ย (ยศ)
73 17574 คุณ จารุพัฒน์ เพ็ญเพียร
74 25770 คุณ จิตกานดา ยงสุวรรณกุล
75 25785 คุณ จินดาหรา ศรีจันทร์ดร
76 23737 คุณ จิรภัทร พร้อมเพรียง
77 25721 คุณ จิระวดี จิระกังวาน
78 23730 คุณ เจษฎา ขันแก้วหล้า
79 17770 คุณ เจษฎา นามแก้ว
80 18273 คุณ ฉัตรวัต เดชะเรืองศิลป์
81 25814 คุณ ชนนิกานต์ เทียนนิมิตร
82 25731 คุณ ชลธิชา จันทร์สอง
83 17737 คุณ ชลิต ณ ลำพูน
84 18170 คุณ ชัยพร จันทรางกูร
85 23064 คุณ ชาคร คุณาชีวะ
86 18351 คุณ ชูเกียรติ เจียมหาทรัพย์
87 18376 คุณ ชูชีพ สุนทรานนท์
88 17586 คุณ เชฏฐ คันธพนิต เชด
89 17753 คุณ ฐิติกานต์ ณ ปั่น
90 25709 คุณ ฐิติพงษ์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
91 25710 คุณ ฐิติรัชฎา บุญโญรส
92 25773 คุณ ณัฐกานต์ ตฤตียรัตน์
93 17687 คุณ ณัฐชัย พุทธานนท์
94 25821 คุณ ณัฐญาณี สงวนพงษ์
95 25728 คุณ ดาริน จันต๊ะอิน
96 25813 คุณ ตรีญาดา พรหมเทศ
97 25767 คุณ ทรรวรีก์ พิลัยเลิศ
98 23731 คุณ ทวิช ณาระศักดิ์
99 25743 คุณ ทัศน์วรรณ ระมิงค์วงค์
100 17667 คุณ เทเวศร์ กันธา
101 23753 คุณ ธนกร วิเศษธรรมรัตน์
102 25720 คุณ ธนวรรณ แม่นวิวัฒนกุล
103 18229 คุณ ธนะศักดิ์ ยะคำป้อ
104 25825 คุณ ธนิตา ปัญญาสิทธิ์
105 25799 คุณ ธมลวรรณ รัตนเลิศนาวี
106 17664 คุณ ธราพงษ์ ธาราติกานนท์
107 18192 คุณ ธาริน ธรรมพงษา
108 25769 คุณ ธิดารัตน์ ฉัตรไชยเดช
109 25775 คุณ ธิดารัตน์ สัธนรักษาเวศ
110 18319 คุณ ธิติโรจน์ ปัญญาธรรม นกมิว
111 25746 คุณ ธีรมล ลีรัตนากร
112 18481 คุณ ธีรสิทธิ์ สุมามาลย์
113 25828 คุณ ธีรอนงค์ ศิริพรรณาภิรัตน์
114 18251 คุณ ธีระพจน์ โฆษิตสกุลชัย
115 25751 คุณ นงคราญ อุดก๋อง
116 25781 คุณ นพขวัญ อินทะพันธ์ ขวัญ
117 18405 คุณ นพคุณ เหลืองเรืองทิพย์ เอิร์น
118 25982 คุณ นภัสถ์ ชินวัตร
119 25986 คุณ พิมพ์พิศา (นริศรา) ฤกษ์อรุณรุ่ง หนึ่ง
120 27653 คุณ นริสรา สุริยะ
121 25723 คุณ นวรัตน์ รังษิยาภา
122 19605 คุณ นันทน์ ศิริสุจินต์
123 25754 คุณ น้ำฝน ผลโภค
124 25808 คุณ นิธาน์ ดุสิตากร
125 25783 คุณ นิธิวดี ไต่วัลย์
126 25803 คุณ นิลุบล ธนาจันทาภรณ์
127 26839 คุณ บรูแนลล่า บอตตอลี
128 18486 คุณ บวรศักดิ์ สมเคราะห์
129 18285 คุณ บัณฑิต สุขสามัคคี x
130 25779 คุณ บัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์
131 25862 คุณ บุษรินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร
132 17570 คุณ ปฏิพัทธ์ จิระวัฒน์ นิค
133 17615 คุณ ปฐพงษ์ อุทธโยธา
134 18227 คุณ ปฐมวรรษ วงศ์รัตนกมล
135 18381 คุณ ปรัชญา ตันประเสริฐ เต้น
136 25794 คุณ ปริณดา พงศ์อุดม
137 25742 คุณ ปริยนาฎ ระมิงค์วงศ์
138 25820 คุณ ปรียาลักษณ์ โฆษิตสกุลชัย
139 25758 คุณ ป่านสวาท เฉียบแหลม
140 23745 คุณ ปาลิต ตัญตรัยรัตน์
141 25768 คุณ ปิยศักดิ์ ศิริวรรณ Boy
142 18336 คุณ พงศธร รักถิ่น
143 18413 คุณ พงศ์พิษณุ อัมพรลักษณ์ ต้น(แต่แม่งชอบเรียกชื่อพ่อกู
144 17603 คุณ พงศ์มหัต สังข์สิริพงศ์ บอม
145 25727 คุณ พนิดา โค้วเจริญ
146 23783 คุณ พฤกษ์ คันทะรักษา
147 23859 คุณ พัคคเชต บุญศิริ
148 25725 คุณ พัชรคุณ อรุณคีรีวัฒน์
149 25749 คุณ พัชรินทร์ ปทุมแสงทอง
150 25704 คุณ พัฑฒิดา ณ ลำพูน
151 25726 คุณ พันธนีย์ อินต๊ะรัตน์
152 25760 คุณ พันธรียา อุสิทธิ์
153 17764 คุณ พิเชฐ พิพัฒน์สมุทร
154 26741 คุณ พินทุสร อ่อนเปี่ยม
155 25734 คุณ พิบูลลักษณ์ วิเศษไชยศรี
156 19462 คุณ พิพัฒน์ เจริญวรรธะ เอส
157 25706 คุณ พิมพ์พิชญ์ ดวงนภา
158 25714 คุณ พิมพร ไพฑูรย์ชัยภรณ์
159 25983 คุณ พิมพ์สุดา ธรรมนิจกุล
160 25810 คุณ พิมพากานต์ ดุลิกานนท์
161 25750 คุณ พิริยาภรณ์ เผ่าเหลืองทอง
162 20395 คุณ พิสุทธิ์ ชายสุทธิ์
163 27555 คุณ เพชรอำพร จินาติ เอ
164 25762 คุณ เพียงชนม์ ราษฎร์ดุษฎี
165 18243 คุณ ไพโรจน์ สุวรรณกิจ
166 25729 คุณ ภัทรพร กิติชัยวรรณ
167 25702 คุณ ภัทราภรณ์ ศรีพิพัฒนมงคล
168 18242 คุณ ภานุพงษ์ จะวรรณะ More
169 18402 คุณ ภานุพันธ์ ณ เชียงใหม่
170 18272 คุณ ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม เก่ง
171 17631 คุณ มนัส เพลินชัยวาณิช
172 23744 คุณ มัทธิว ภู่ไพศาล
173 25705 คุณ มัสลิน ดาวเรือง
174 23035 คุณ มีกิจ ทรัพย์เย็น
175 23739 คุณ ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
176 17720 คุณ รณวัชร ปัญญากาบ
177 25752 คุณ รวิสุดา อุ่นเรือน
178 25718 คุณ รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ
179 18343 คุณ ระลึกพงค์ พุ่มพุทรา
180 18209 คุณ รังสรรค์ ลิ้มรังสรรค์ ต่อ
181 25824 คุณ เขม วงศ์โสภา (ราชรี)
182 23748 คุณ ราชันย์ จิรากุร
183 18406 คุณ รุจกร ผลเพิ่ม จ้อย
184 17756 คุณ เรมีย์ นามเทพ
185 25703 คุณ โรสนา เตมียชาติ
186 17623 คุณ วงค์สถิตย์ ชัยศิริวารินทร์
187 17611 คุณ วชิรภูมิ เบญจวัฒนวงศ์
188 25766 คุณ วนิชา วิภาอธิคม ออย
189 25806 คุณ วรพงษ์ บุญญประภา
190 25736 คุณ วรวรรณ ศักดิ์วีระวงศ์
191 17782 คุณ วรากร อัศวรักษ์
192 25776 คุณ วรางคณา มุทุมล
193 25722 คุณ วรางค์ทิพย์ ทองสว่าง
194 25823 คุณ วัชรพร ชลังสุทธิ์ น้ำตาล
195 25708 คุณ วัฒนพงค์ ไชยวงศ์
196 25797 คุณ วัฒนพร พึ่งพรสวรรค์
197 25763 คุณ วันชลี เศวตกุล
198 25712 คุณ วาสนา โพธิสง่า
199 18169 คุณ วิชญ ศิริสันธนะ
200 17583 คุณ วิทวัส อินสมพันธ์
201 25817 คุณ วิภากร สุวรรณชิน
202 17718 คุณ วิวิศน์ ศรีสมบูรณ์
203 25711 คุณ วิศิษฎ์ อินตุ้ย
204 25759 คุณ วีรวรรณ ตรีอารยะพงศ์
205 25755 คุณ ศรีพาวรรณ อินทวงค์
206 25224 คุณ ศักดา บุญกิตติพร Tar
207 23741 คุณ ศักดิ์ระพี โสภณจิต
208 22271 คุณ ศุภชัย ยิ่งโยชน์
209 23780 คุณ สราวุฒิ สมนาม
210 25822 คุณ สรินธร ตุวานนท์
211 25707 คุณ สหัทยา ติยายน
212 25786 คุณ สาริณี เมฆอุไร
213 23854 คุณ สิทธิกรณ์ วิบูลสุนทรางกูล
214 18346 คุณ สิทธิพร สุทธิทวีสุข
215 25717 คุณ สินีมาส สุริยะ
216 25761 คุณ สิวาภรณ์ ชัยชมพู
217 18312 คุณ สุกิจ นวลจันทร์ฉาย หมู
218 25739 คุณ สุดาทิพย์ ภูบาลชื่น เล็ก
219 25795 คุณ สุดาวรรณ ศรีวิชัยแก้ว
220 25719 คุณ สุทธิวรรณ ศรีสุพรรณ
221 25735 คุณ สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
222 26015 คุณ สุภาวดี ไชยลังการณ์
223 25819 คุณ สุภาวดี ธนูศิลป์
224 18180 คุณ สุรเชษฐ์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล
225 25802 คุณ สุริยา วรรณะ
226 25764 คุณ สุวัฒนา คหินทพงศ์
227 25756 คุณ โสมพาวรรณ อินทวงค์
228 25987 คุณ โสมลดา เลิศรมยานันท์
229 20307 คุณ หทัย ปัญญาดิลก
230 17663 คุณ หริรักษ์ ยอดยิ่ง
231 25740 คุณ อนงค์กร ศรีเจริญ
232 25818 คุณ อนงนาฏ รวมชัย
233 17590 คุณ อนุวรรต แสนใจ
234 25805 คุณ อภิรดา รินพล
235 25745 คุณ อริษา นิมมานเหมินท์
236 25744 คุณ อสมา ประชาเดชสุวัฒน์
237 21348 คุณ อัครเดช โชติปรีชารัตน์ joe
238 25715 คุณ อังคณา ธนาคีรี
239 25774 คุณ อังคณา สมเดช
240 25778 คุณ อัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร
241 25772 คุณ อัญชลี จตุรานน
242 25816 คุณ อัญชลี หาญฤทธิ์
243 17774 คุณ อานนท์ จรดล
244 18162 คุณ อานนท์ ธุรวติกุล
245 25809 คุณ อานิตยา วงศ์สาม
246 25771 คุณ อารยา ปัญญานุวัฒน์
247 25807 คุณ อาวีพรรณ อินทร์เสาร์
248 25829 คุณ อิชยา วงษ์หาญ โย
249 18369 คุณ อินทรพันธ์ อินทจักร์
250 21366 คุณ อิศรา อารีรอบ
251 25738 คุณ อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา
252 25716 คุณ อุษณีย์ แสนหมี่
253 18335 คุณ เอกพัน วัลภานุรักษ์
254 17581 คุณ เอกภพ แดงสุวรรณ
255 18496 คุณ เอกสิทธิ์ นิลแก้ว
256 18495 คุณ เอนก ขุนศิริ
257 19402 คุณ แอนดรู สุริยะคำ
258 25815 คุณ กชกร เศรษฐวานิช
259 0 คุณ กัญญมน วิสมิตะนันทน์
260 25732 คุณ กนกทิพย์ วัชรเลขะกุล น้ำผึ้ง
261 0 นางสาว วิไลพร แดงทองดี (วิไล)พร
262 0 คุณ กษมา วิทยาศรัย แป้งจี่
263 20296 นาย ชายชาญ ทรงชัยกุล Bank
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ