ชื่อรุ่น GOLDEN JUBILEE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 101 คน
# 2498M6 ประธานรุ่น : คุณอุทิศ มาดารี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 5168 คุณ เกษม ชัยเนตร์
2 5950 คุณ จันทร์ จันทิมา
3 3309 คุณ จำนงค์ อุประคำ
4 4291 คุณ เจิด นนทวาสี
5 4019 คุณ เฉลิม จันทร์สวัสดิ์
6 5963 คุณ ชูศักดิ์ มิตรานันท์
7 4703 คุณ ณรงค์ นานา
8 5536 คุณ ดรุณ พรนิมิตร
9 3102 คุณ ดำรง สุทธศิริ
10 3544 คุณ ทวีศักดิ์ ยี่เสง
11 3672 คุณ ธีระ สิทธิชัย
12 4911 คุณ นพรัตน์ เท็งตระกูล
13 4693 คุณ บุญทรง ลิ่วตระกูล
14 4691 คุณ บุญเที่ยง วรรณวาสน์
15 5774 คุณ บุญมี ศรีวิชัย
16 5522 คุณ บุญเรือง โสมนัส
17 4092 คุณ บุญเลิศ ขัติมงคล
18 5468 คุณ ประจวบ ทุ่งแจ้ง
19 5743 คุณ ประพันธ์ พูลทะจักร
20 4943 คุณ เผดิม เสริมพานิชย์
21 5535 คุณ ยุงยุทธ ญาณะสาร
22 5520 คุณ ระดับ จิโนสวัสดิ์
23 5521 คุณ เรืองศิลป์ สุวรรณ
24 5538 คุณ วิวัฒน์ แซ่ก๊วย
25 5530 คุณ สมจิตต์ อารีพันธุ์
26 5166 คุณ สำราญ นันทขว้าง
27 4550 คุณ สิทธิพร บุญถึง
28 4883 คุณ สุขุม คำอ้ายด้วง
29 4707 คุณ สุภจิตต์ กาญจนวงศ์
30 4730 คุณ อนันต์ แสนมณีชัย
31 5539 คุณ อำนวย แซ่ตั้ง
32 5376 คุณ อิ่นคำ ดวงเกตุ
33 4699 คุณ จักรกฤษณ์ กลันทะกะสุวรรณ
34 5533 คุณ เจริญ ใจจันทร์
35 3999 คุณ ชเลนทร กัลยาณมิตร
36 5958 คุณ ชูเกียรติ เครือแก้ว
37 4716 คุณ เชิดศักดิ์ คำใจ
38 3966 คุณ ณรงค์ จันทเศรษฐ์
39 5527 คุณ ดวงแก้ว บุญเรือนยา
40 5526 คุณ ถนอม บุญธิมา
41 4695 คุณ ทวี พิสัชกร
42 4283 คุณ ทวีสิทธิ ชัยวิศิษฐ์
43 3104 คุณ ธงชัย สุทธศิริ
44 4704 คุณ ธรรมนูญ นานา
45 4281 คุณ ธัชพงศ์ หาญใจ
46 3497 คุณ นคร พงษ์น้อย
47 4709 คุณ บัณฑิต ยุกตานนท์
48 5502 คุณ บุญช่วย วงศ์สกุล
49 5528 คุณ ใบตอง สุขสภา
50 4861 คุณ ประเทือง อึ้งพานิช
51 3963 คุณ ปราโมทย์ แตงเที่ย
52 5169 คุณ พลสิทธิ์ บัวศรี
53 5377 คุณ พิทูล บานนิกูล
54 4728 คุณ วิจิตร โสพรรณากร
55 3649 คุณ ศรีธน มาลัย
56 4717 คุณ สมพงษ์ ลิเฮง
57 5773 คุณ สวัสดิ์ กันธิยะ
58 4732 คุณ สวิง สมบรูณ์
59 5158 คุณ สุทศ นิมากร
60 5518 คุณ สุธี ตันฑวัฒน์
61 4733 คุณ สุฮั้ว แซ่เอี้ย
62 5531 คุณ เสถียร โพธาเจริญ
63 5532 คุณ หน่อแก้ว ก้อนแก้ว
64 4947 คุณ อนันต์ พานิชยพันธุ์
65 5771 คุณ อรุณ แซ่เล้า
66 5525 คุณ อุดมศักดิ์ แซ่หว่อง
67 3695 คุณ กมล ฉิมพลี
68 4968 คุณ เกษม ชัยมงคล
69 4719 คุณ ชรัตน์ เจษฎาพันธ์
70 5537 คุณ ชุมพร คำไทย
71 4414 คุณ ชูเดช ขุนประคำ
72 4850 คุณ ณรงค์ ชัยมงคล
73 4475 คุณ ดุสิต ธรรมสาโรจน์
74 5523 คุณ ทองดี ชัยสุรินทร์
75 4697 คุณ สัมพันธ์ วสันตวิษุวัต ( ทองสุก แซ่จือ )
76 4916 คุณ บุญธรรม อ้นมั่น
77 5519 คุณ บุญศรี จิงหานัง
78 4333 รศ.ดร. ปฐม มณีโรจน์
79 4394 คุณ ประเทือง ไชยชนะ
80 5775 คุณ ผดุง กองมณี
81 5302 คุณ ไพโรจน์ นันทะชัย
82 5772 คุณ ยรรยง แกล้วกล้า
83 4358 คุณ ฤทธิ์ขจร ไชยวงค์
84 3103 คุณ วิชัย ไทยรัตน์ ชัย
85 4694 คุณ วิวัฒน์ ลิ่วตระกูล
86 4734 คุณ ศาลทูล บุณยรัตพันธุ์
87 5529 คุณ สังวรณ์ ดนตรีเจริญ
88 4383 คุณ สุโน ชัยทิพย์
89 4285 คุณ อนันต์ มีสุวรรณ์
90 3470 คุณ อาคม อินทะพันธ์
91 5750 คุณ อำนาจ ลิมปนานนท์
92 4698 คุณ อุดม คุณยศยิ่ง
93 5165 คุณ อุดม ไชยวุฒิ
94 3675 คุณ ชุมพล ไชยพันธุ์
95 4710 คุณ ดุลย์ พุกกะชาติกุล
96 5159 คุณ วรพจน์ ประจำดี
97 5354 คุณ สนอง ไชยารัศมี
98 คุณ สัมพันธ์ วสันตวิษุวัต
99 4723 คุณ ไสว ศิริพิณทุ์
100 3089 ผศ. พูนศักดิ์ สุวรรณนพรัตน์
101 4110 คุณ อุทิศ มาดารี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ