ชื่อรุ่น 2500 (กึ่งพุทธกาล) ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 12 คน
# 2500M6 ประธานรุ่น : คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 คุณ ประมวล กาญจนวงค์
2 คุณ มานพ เรืองคำ
3 5205 คุณ ยงยุทธ ตั้งตระกูล
4 5199 คุณ รัตน์ ไชยแก้วเฆย์
5 4555 คุณ วินัย ชัยนิลพันธุ์
6 0 คุณ สง่า สุรินต๊ะ
7 16881 คุณ อุดม ศิริภากรกาญจน์
8 5016 พ.ท. เชิดศักดิ์ กลิ่นนวม
9 0 คุณ สมชาย อินทราวุธ (ถึงแก่กรรม) ต่อ
10 0 คุณ ประพันธ์ วรรณเนตร
11 0 คุณ ประหยัด แก้วมณี (ถึงแก่กรรม)
12 5074 นาย สมศักดิ์ สมศิริ ศักดิ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ