ชื่อรุ่น ACME ' 82 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 222 คน
# 2525M6 ประธานรุ่น : สจ.สมชาย ตรัสวงค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ภัทรกร ลักษมีมงคล
2 14386 คุณ เอกฤกษ์ วัชรสุภัทร(เอ)
3 14380 คุณ โอฬาร สุริยาสาคร(โจ้)
4 14846 คุณ กิตติพงศ์ พ่วงภิญโญ (แอ้ม) แอ้ม
5 14810 น.ส. กนกพร เทพยายน(นก) นก
6 14796 นาง กนิษฐา ศุขพงศ์(ยุ้ย)
7 14785 น.ส. กมลพร ไชยสุข(เจี๊ยงแมง)
8 15153 น.ส. กมลวรรณ ปวนใจเสริฐ(นาย)
9 15024 คุณ กมลศักดิ์(ธงกช) วิมลสันติรังษี (มุ่ย)
10 14932 น.ส. กรรณิกา กาวีวงค์(ปุ๊ก)
11 นาง กรุณา ปาละรัตน์(อารีพันธ์)
12 น.ส. กฤติยา กาวีวงศ์(เจี๊ยบ)
13 น.ส. กาญจนา ชินาธิวร(พี)
14 13672 คุณ กาย จิรรัตน์สถิต(หนุ่ย) หนุ่ย
15 คุณ การุณ ชุ่มชูวัฒน์(แม็ค)
16 14846 คุณ กิตติพงศ์ พ่วงภิญโญ(แอ้ม) แอ้ม
17 11602 คุณ กิติกร ศรีวิชัยนันท์(หมึก)
18 15004 นาง กุณฑลรัตน์ ช้างศร(จุมปามันท์)(กุ้ง)
19 15070 คุณ กุลชัย พุทธานนท์(หนุ่ย)
20 13904 คุณ กุศล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา(ศล)
21 คุณ เกณฑ์ เทพรัตน์(เอ)
22 คุณ เกรียงไกร คูสุวรรณ(ตู่)
23 คุณ คทาวุธ คงประยูร(วิม)
24 11494 คุณ ครรชิต อุนจะนำ(ชิต)
25 14870 น.ส. งามจิต คูสุวรรณ(น้อย)
26 14775 นาง จรรยาภรณ์ ฟู่เจริญ(กุ้ง)
27 10359 คุณ จารุวัธน์ พลเดช(จา,โอ๋)
28 14743 นาง ชลิดา(จิตประภา) นิติสุวรรณกุล( อุ่นกำเนิด) ติ๊ก
29 คุณ จิรพล กาญจนกามล(เจี๊ยบ)
30 14806 นาง จิรวรรณ ตนานนท์(เชื้อพรรณงาม)(จี๊ด)
31 11979 คุณ เจริญ ทีฆพุฒิ(แซ่โง้ว)(ส่วย)
32 14780 คุณ ฉวีวรรณ ธัญน้อม(นก)
33 10251 คุณ ฉัตรชัย วงศ์สกุล(อบ)
34 14822 คุณ ฉัตรชัย แสงสร้อย(โก๊ะ)
35 14872 นาง ฉัตรมณี คัชมาตย์(เกสโรทยาน)(เจ็ง)
36 10298 คุณ ชฎิล แก้วปลั่ง(โด่ง)
37 14769 น.ส. ชนิดา ลิขิตจันทร์สกุล
38 13970 คุณ ชลรัฐ เลิศพิริยกมล(บ๊อบ)
39 10299 คุณ ชวลิต บรรณศักดิ์(เชาว์)
40 10234 คุณ ชาติชาย ปั้นทอง(ตี๋, ชาติ)
41 14995 นาย ชินราช เชาว์พัฒนา (ไก่) Kai
42 คุณ ชินวร ค้ำกุล(จุล)
43 นาง ชุติมา เชิญตระกูล(ธารารัตนสกุล)
44 10266 คุณ ชุมพล สุรพิทยานนท์ (โกะ)
45 14376 คุณ ชูศักดิ์ โตวรกุล(เล็ก)
46 คุณ เชิดชัย ฟูเต็มวงศ์(หนึ่ง,เชิด)
47 นาง ณหทัย วิริยะโน(ตั้งกิตติวุฒิกุล)(หลิน)
48 11070 คุณ ณัฐพล พงษ์เรืองเกียรติ
49 10218 พ.อ. ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร รัก
50 14786 คุณ ดวงแข จุติกิติ์เดชา(นก)
51 14856 คุณ ดวงใจ พงศ์เจริญวิทย์(จุ๊บแจง)
52 14751 นาง ดวงนภา ลิขิตอำนวยพร(โรจนรัตน์)(เหมียว)
53 14845 น.ส. ดวงสมร เฟื่องชูชาติ(น้อย)
54 14951 น.ส. ดารณี โตวรกุล(กบ)
55 11547 คุณ ตฤณ(ดุสิต) เสรเมธากุล(อ๊อด) อ๊อด
56 10274 คุณ ตะวัน ทิพย์พรหมมา(โก๋)
57 10775 คุณ ทรงศักดิ์ พัวพันสุวรรณ(เจ๊ก) jecky
58 10342 คุณ ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว(ตุ๊) ตุ๊
59 น.ส. ทวีวรรณ บางท่าไม้(ปลาย)
60 14970 คุณ ทัศนภรณ์ เกษประดิษฐ์
61 น.ส. ธนพร วงศ์สกุล(วิมลพรรณ)(ต่าย)
62 15045 คุณ ธนะ หงส์หิรัญ(ตุ่ม)
63 11824 คุณ ธนากร ปุสยะไพบูลย์ ฟัก
64 15025 คุณ ธนากร รัตนโฆสิต(แมว)
65 12974 คุณ ธวัชชัย ขัติครุฑ(ก่ำ) ก่ำ
66 คุณ ธันยพงศ์ มังคลรังษี(เหนี่ยว)
67 15003 คุณ ธันวา คำผลศิริ(กุ้ง)
68 14759 นาง ธิดารัตน์ ชัยมัติ(ปันเด็ง)(ธิ,จิ๋ม)
69 10344 คุณ ธิติ ชุติมา(กุ้ง)
70 11081 คุณ ธีรเดช เรืองศิริ(ปึ๋ง)
71 14933 คุณ นครินทร์ ปกป้อง(จุ๋ย)
72 14926 คุณ นงลักษณ์ จิตคำ(นง)
73 10145 คุณ นที ธงชัย(แป๊ะ)
74 10340 คุณ นนทพัฒ ถปะติวงศ์(เป้ง)
75 14367 คุณ นพดล พรหมวังขวา(เล็ก)
76 13901 คุณ นพรัตน์ คันธรส(โอ่ง)
77 14757 คุณ นภา วงศ์วรชาติ (สุวรรณนพรัตน์)(ป้อม)
78 น.ส. นภาพร ลักษมีมงคล(ขาว)
79 10085 คุณ นเรศ ชุตินทราศรี(กิ๊ก)
80 11050 คุณ นิทัศน์ ปัณฑวงศ์(หนึ่ง)
81 13902 คุณ นิมิต โชคไพบูลย์(แว่น)
82 14929 คุณ เนตรชนนี วงไชยทรัพย์
83 0 น.ส. แน่งน้อย หน่อคำ(น้อย)
84 10339 คุณ บดินทร์ ศรีวิชัย(จ๊อด)
85 11224 คุณ บัญฑิต เรืองคุณารมย์(ใหญ่)
86 พ.ต.ท. บุญรักษ์ คำประพันธ์(รักษ์)
87 น.ส. บุษกร สถิรชวาล(อ้อ)
88 14814 น.ส. เบญจมาศ ชุ่มบัวทอง(เบนจี้)
89 10343 คุณ ปฏิพัทธิ์ สุทธสาร(แจ๊ด)
90 0 คุณ ปณิธาน ยศสุข(เงาะ)
91 14758 คุณ ปรมาภรณ์ นิรมล
92 10360 คุณ ปรเมศวร์ พงศ์อุดม(บอย)
93 11057 คุณ ประกาศิต ชาติบุรุษ(จอห์นนี่)
94 15110 คุณ ประจบ แซ่โค้ว(จบ)
95 14784 น.ส. ประไพรัตน์ สถิตถาวรกุล(แซ่อึ้ง)(ฮ้วง)
96 10305 คุณ ประวีณ จันทรบูรณ์(วีณ)
97 10334 คุณ ประสงค์ บุญศรี
98 คุณ ปรัชญา วัฒนสมบูรณ์(ดำ)
99 14812 คุณ ปริญญา อินถา(ปั๊ม)
100 นาง ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ(ไชยลังการ์)(ปึ้ง)
101 14864 คุณ ปิยนันท์ ฤทัยรุ้ง(จอย)
102 11137 พ.ต.ท. พชรพล(สุทธิศักดิ์) วงศ์รจิต(อ้วน)
103 14958 คุณ พงษ์ศักดิ์ บุญศรี(โจ้)
104 0 คุณ พรพิพัฒน์ แซวหลี มาดามลี
105 10284 คุณ พร้อมภพ ลีรพันธุ์(น้ำ)
106 14745 คุณ พฤฒิชัย พนางยางกูล(ปึ้ด,ปาล์ม)
107 14820 คุณ พัชรา พันธาสุ(โอ๋)
108 14853 คุณ พัชราภรณ์ นิมาแสง(นิด)
109 คุณ พันธ์เทพ ตึกอภิชาติ(ล้ง)
110 14778 คุณ พิกุล คันธรส(กุล)
111 10331 คุณ พิชัย ลำจวน(คันธะ) ชัย
112 14765 นาง พิมผกา เสถียรศักดิ์พงศ์(พุทธิเกียรติ)(พิม)
113 14771 คุณ พิมพ์ใจ เพลินชัยวาณิช(เซี้ยม)
114 14755 คุณ พิมพ์ทอง ถาวร(แหม่ม,แกะ)
115 14777 นาง พิรุณ แซ่ตั้ง(นิ่ม)
116 11087 พันตำรวจโท พิศิษฐ์ ไชยสาร(แม็ค) แม็ค
117 10235 คุณ พิสุทธิ์ นิมิตพงษ์กุล(สุทธิ์)
118 14923 คุณ พูลพิลาส พิศิษฐ์พงษ์ หน่อย
119 14927 คุณ พูนพิลาศ สารสุวรรณ์(เงาะ)
120 14773 คุณ เพียงฤทัย ศรีแดงจันทร์(จ๋า)
121 คุณ ภาคภูมิ ตุวานนท์(เอ)
122 12566 คุณ ภาณุเดช ภานุวงศ์(ต๋อง)
123 15091 นาง ภาวนา ลาวัลย์ประกาย(กุ้ง)
124 11111 คุณ ภูมิชาย ศรีภูมินทร์(เตี้ย)
125 12565 คุณ ภูมิศักดิ์ ภานุวงศ์(เต้ย)
126 14797 นาง มณฑินี(ศิราณี) ชัยประกายศักดิ์(อ้อน)
127 น.ส. มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย(ฮวง)
128 0 น.ส. มณีรัชฎ์(มณีรัตน์) เสริมสกุล(รัตน์)
129 14790 คุณ มัลลิกา ชัยจำรูญพันธุ์(จิ๋ม)
130 14782 นาง เมทินี ศิริสวัสดิ์(มีนะกนิษฐ์)(เม)
131 11094 คุณ เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์(กบ)
132 14940 คุณ ยุพา นิมมลรัตน์(ผึ้ง)
133 14801 คุณ ยุพาภรณ์ ไกรจิตเมตต์(หน่อย)
134 คุณ รชตะ สุพาสนาภิวัฒน์(ตุ๋ย)
135 14768 นาง ระพีพร ดวงจิตชวกุล(เรืองจิตชัชวาลย์)(ระพร)
136 15188 คุณ รังสรรค์ ธนาวัฒนเสนี(หรั่ง)
137 คุณ ราเชนทร์ ตันพฤทธิอนันต์(เชน)
138 14811 คุณ ราณี ลิขิตวัฒนาสกุล(จอย)
139 ร.อ.หญิง ลักษนันท์ รัตนคูหา(เจน)
140 14945 คุณ ลักษมี ศศิฉาย(เอ๊ก)
141 นาง ลัดดา มังคลรังษี(จินตนาวัฒน์)(เง็ก)
142 นาง ลำดวน หิรัญวงษ์(ป้อมเผือก)(ดวน)
143 14390 คุณ ลิขิตพงษ์ หาญพิพัฒน์(ไข่)
144 13416 คุณ วงศ์ วงทองเหลือ(หนึ่ง)
145 14808 คุณ วชิรา พิริยะพันธ์(น้ำผึ้ง)
146 14837 นาง วนิดา พลเดช(อินทะพันธุ์)(หนู)
147 11541 คุณ วรเดช ศรัทธาทิพย์(โจ)
148 14944 แพทย์หญิง วรนารถ อิ่มเกียรติ(นุ๊ก)
149 15020 คุณ วรนุช สุทธิวรเศรษฐ์(นุช)
150 15119 นาง วราห์ รัตนโฆสิต(จงเผ่าพันธ์)(จ๋า)
151 14788 นาง วัชรีวรรณ หวังดี(ก้อย)
152 14791 นาง วันทนา ทีฆพุฒิ(นิราพาธ) (หน่อย)
153 15006 คุณ วันเพ็ญ ศุภตระกูล(เพ็ญ)
154 15008 คุณ วาสนา ปัณยวานิช(แจ้ว)
155 คุณ วิชา แซ่อุ่ย(หนุ่ย)
156 14992 คุณ วิภาดา พินิจวัฒนา(น้อย)
157 คุณ วิมลพรรณ วงศ์สกุล(ต่าย)
158 15165 คุณ วิไลรัตน์ คำลือ(เซียง)
159 14750 คุณ เวนิกา ลายประวัติ(หมวย)
160 คุณ ศยาม เย็นยิ่ง(เอ)
161 14752 คุณ ศรัณยา สุภารัตน์(เบ๊บ)
162 11786 คุณ ศรายุทธ ไชยนันตา (เหยิ๋ม)
163 14746 คุณ ศราวุฒิ กษิกุลศาราวุฒิ(ก้อง)
164 14766 นาง ศศลักษณ์ อังศรวณีย์(ชูจินดา)(หนึ่ง)
165 คุณ ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล(สัง)
166 11518 ทพ. ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ(น้อย)
167 14994 คุณ ศิริพงศ์ สัจวรรณ(เส่ย)
168 14855 คุณ ศิริพร เกศามูล(ต่าย)
169 14816 คุณ ศิริพร โหละสุต (แหม่ม) แหม่ม
170 13015 คุณ ศุภกร(ธีระยุทธ) วชิราภรณ์(ยี่)
171 14980 นาง ศุภศิริ เมืองสุวรรณ(แหม่ม)(สุวรรณสิทธิ์)
172 14832 คุณ สกุณา ตั้งสถิตย์ธรรม(นก) นก-เฮียง
173 11473 คุณ สถาพร กุเรปัน(ติ๊ก) (ศิริรัตน์บรรจง)
174 14360 คุณ สมชาย ตรัสวงค์(ป๋อเง็ก/สจ.จ๋า) ป๋อเง็ก/สจ.จ๋า
175 10137 คุณ สมชาย ตรีวลัยรัตน์(แซ่ตั้ง) (แต้)
176 14867 นาง สมนิตร ผาภูมิ(กันทะโน)(นิด)
177 คุณ สมประสงค์ บุญศรี(โจ้ง, ตรี)
178 13898 คุณ สมศักดิ์ แซวหลี*
179 14988 นาง สรัญญา เสนา(สรไกร)(เล็ก)
180 คุณ สัญชัย มุนีเวช(บอมบ์)
181 คุณ สามารถ จำปี
182 คุณ สันติ วิมลปัญญาธร(หม่อง)
183 13927 พ.ต.ท. สัมพันธ์ ศิริมา(บอย)
184 14767 นาง สิริลักษณ์ ทองคำคูณ(ศิรินันท์)(อิ๋ว) อิ๋ว
185 14843 นาง สุกัญญา เลี่ยมวัฒนสุธา(เหลี่ยง)
186 14787 คุณ สุกิจ ศรีสุวรรณ(ไก่)
187 14863 คุณ สุคนธ์ คุณยศยิ่ง(ปุ้ย)
188 14993 คุณ สุชาต ติยะวัลย์(เงาะ)
189 14895 คุณ สุดา เทพวงศ์(จวิง)
190 14800 คุณ สุนีย์ วงศ์วานิชภักดิ์(ฟ่ง)
191 14990 คุณ สุภาพร วัฒนาศรีสกุล(น้อย)
192 14985 คุณ สุภาพร สุวรรณปรีชา(ติ๋ม)
193 14781 นาง สุภาวดี อริพ่าย(ภูริวรางคกุล)(ไก่)
194 14998 คุณ สุมาลี จินดามณีศิริกุล
195 14987 คุณ สุมาลี เรือนคำ(แอ้ม) แอ้ม
196 10361 คุณ สุรกิจ แก้วมนัส(แดน)
197 คุณ สุรเชษฐ์ ศรีกอนติ(เบิ้ม)
198 14387 คุณ สุรพล รังสีวงศ์(หมอ)
199 12046 คุณ สุรพล ทองมูล(หล้า)
200 14753 นาง สุรีย์พร อุทายะ(เตริยาภิรมย์)(เล็ก)
201 14740 นาง สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์(ฉัตรอนันทเวช)(อ้อ)
202 คุณ สุวิทย์ กันทิยะ(หนุ่ย)
203 14774 คุณ สุมน(สุมล) ฟูอนันต์(มล)
204 14920 คุณ หทัยรัตน์ เจณณวาสิน(หญิง)
205 10747 คุณ อนุรักษ์ วนะเจริญ(ต่อ)
206 10287 คุณ อนุฤทธิ์ ประทานพรตระกูล(ตุ๊)
207 คุณ อภิชาต สุริยาสาคร(ไก่)
208 14850 คุณ อภินันท์ อุสาหะ(ป้อม)
209 นาง อรรัตน์ สมุทรคุปติ์(โอ๋รัตน์)
210 0 นาง อรวรรณ จิตประเสริฐศรี(ปัญญา)(แจ้)
211 นาง อรอุมา(รัชนี) ศิริกุลปิยรัตน์
212 คุณ อรัญญา ตุ้ยคำภีร์(กระแต)
213 0 นาง อัจฉราลักษณ์ โสภณเสถียร(มาตันตร์กูล)(ติ๋ง)
214 15014 คุณ อัญชลี แซ่เล็ก(จิ๋ว)
215 14761 นาง อัญชุลี สุขทวี(ปรมศิริ)(อุ๊)
216 14742 คุณ อัศชลี บุณยรัตน์พันธุ์(เจี๊ยบ)
217 14770 นาง อาภรณ์ อำไพจิตต์(อินทรสุขุม) อ้อ
218 15154 นาง อารยา วิโย(อรรถอรเอก)(ไนซ์)
219 14861 คุณ อาราวัฒน์ หม้อศรีใจ(ปึ๋ง)
220 14748 คุณ อารีรัตน์ คะนึงพิศมัย(รัตน์)
221 11141 คุณ เอกชัย เชาวน์เกษม(เปิ้ล)
222 11101 คุณ เอกทัศน์ พรหมปัญญา(แพะ)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ