ชื่อรุ่น ภีม ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 312 คน
# 2541M6 ประธานรุ่น : คุณคมสัน ชัยชมพู
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ วาศ วาธนาวศรี
2 0 คุณ ธาราทิพย์ อุ่นเมืองทอง
3 0 คุณ กรวิทย์ โล่ห์ติริกุล
4 0 คุณ นันท์ชพร ปิตาวรรณ
5 17898 คุณ นพัศม์ บุณยมาลิก
6 0 คุณ
7 17855 คุณ กตัญญู หงษ์โต
8 26696 คุณ กนกรัตน์ สุคนธมาน
9 26714 คุณ กมลชนก โตวิจิตร
10 26577 คุณ กมลชนก โนรี
11 26614 คุณ กมลวรรณ เตรียมรังษี
12 26593 คุณ กมลวรรณ วงศ์วัชรอำพน
13 19083 คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา
14 17813 คุณ กรรณเกษม วสันตวิษุวัต
15 18989 คุณ กรวิทย์ ศานติอาวรณ์
16 19095 คุณ กฤช กันจินะ
17 19452 คุณ กฤษณะ กุณามี
18 19003 คุณ ก้องหล้า กาวีวงศ์
19 26586 คุณ กันยารัตน์ ตระกูลเกียรติ
20 26360 คุณ กัลยาณี อัครชิโนเรศ
21 26611 คุณ การะเกด การสุวรรณ
22 19454 คุณ การัณย์ อินทะกูล
23 17809 คุณ กิตติชัย วิบูลย์มา เล็ก
24 26828 คุณ กิตติยา รุ่งรัตนวิไล
25 17810 คุณ กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา ใหญ่
26 26581 คุณ กุลวรา เศรษฐกุล
27 19022 คุณ เกรียงไกร ราชกิจ
28 26356 คุณ เกศแก้ว ศักดิ์ธรรมเจริญ Faai
29 26661 คุณ คฑารินทร์ สุริยะ
30 19091 คุณ คติวัฒน์ กันธา คะ
31 19129 คุณ คมกริช การรุ่งโรจน์
32 17864 คุณ คมสัน ชัยชมภู
33 คุณ กมลวรรณ เตรียมรังษ์
34 คุณ กรรณเกษม วสันต์วิษุวัต
35 19436 คุณ กฤษดา มงคลธารณ์
36 23046 คุณ กิติพงษ์ เชียงนวล
37 26671 คุณ กุลธิดา ปัญยะ
38 คุณ เกศเกล้า ชัยวุฒิ
39 คุณ คนณ ไยบมภู
40 คุณ จาตุรนต์ สุวรรณพิณท์
41 19108 คุณ จิรเวทย์ รักชาติ
42 19433 คุณ จุลจักร ตรีวัชรารัตน์ จุล
43 คุณ ชนิตา สัตตยุศย์
44 คุณ ชมพูนุช ธรรมรักษ์
45 17912 คุณ ชาญวิทย์ จาตุประยูร
46 17940 คุณ ชาลี เอื้อไพบูลย์
47 17834 คุณ ณัฏฐวิทย์ สุจริตใจ
48 17849 คุณ ณัฐพงศ์ โปธายะ ก้อง
49 18991 คุณ ณัฐพงษ์ ยอดทองเลิศ ยอด
50 18087 คุณ ณัฐวุฒิ เกษทอง
51 คุณ ณัฐวุฒิ บุณขันติรัส
52 0 คุณ ดำรงค์ศิลป์ ปิยะบงการ
53 17818 คุณ ทรงพล ตุละทา
54 คุณ นภการณ์ หวังวัฒนา
55 21331 คุณ นัฐดนัย มหามนตรี
56 คุณ น้ำทิพย์ ชววิสุทธิกูล
57 คุณ นิชกุล ใหม่สุวรรณ
58 คุณ ปนิฏชร์ ฉันทวัฒน์
59 19227 คุณ ปรวุฒิ บูรณดิลก
60 17910 คุณ ปัถพงษ์ งามวิไลรัตน์
61 คุณ ปิตินุช ธนัย
62 17958 คุณ ปิโยรส กิติเรืองแสง เอ็ม
63 19147 คุณ พนาสิทธิ์ วงษ์มิตรแท้
64 คุณ เพินตะวัน ปัญโญ
65 คุณ ไพลิเภา นิ่ใสังข์
66 คุณ ภัทรหทัย ณ ลำพูน
67 24489 คุณ ภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์
68 19156 คุณ มารุต มาลารัตน์
69 คุณ วงศ์พรหม พรหมวงศ์
70 คุณ วชิราภรณ์ คุณเลิศ
71 19119 คุณ วรชัย ชัยเมตรากุล
72 24473 คุณ วรพล ตัณฑิกุล
73 17902 คุณ วราสินธุ์ ปัณณวลี
74 คุณ วัชชัย ปันจุติ
75 คุณ วาศพงษ์ ศรีวิชัย
76 คุณ วิพรัส ตังอำนวย
77 คุณ วีรศักดิ์ รัตนาพิทักษ์เทพ
78 คุณ ศิริกมล คำคุณ
79 17874 คุณ ศุภมิตร อาวรณ์
80 17916 คุณ สรณะ สมโน
81 26594 คุณ สรินยา ทองคุ่ย
82 คุณ สรุสวดี แท่งเงิน
83 คุณ สุนิตา เอื้อวิริยานุกุล
84 17889 คุณ สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์ พล
85 19420 คุณ สุวัธชัย สิงห์สันต์
86 คุณ เสวิตา ใจจรัสพร
87 17920 คุณ อดิศักดิ์ ปทุมแสงทอง
88 19450 คุณ อายุศม์ ปัญญามงคล
89 17794 คุณ เอกฉัตร สุวรรณขจร
90 17925 คุณ คุณากร ปริ้นซ์
91 23173 คุณ จงจิตต์ อินทะพันธ์ เดียม
92 19031 คุณ จักรพันธุ์ เชาวกาล
93 17877 คุณ จาตุรนต์ สุวรรณพินท์
94 19051 คุณ จารุ จิรพรสวัสดิ์
95 26649 คุณ จารุวรรณ สมัครการ
96 26633 คุณ จิราภรณ์ พงษ์เรืองพร
97 26347 คุณ จุฬาลัคน์ ณ ลำปาง
98 26807 คุณ เจตนิพิฐ ศรมณี
99 26606 คุณ เจนวรา แสงจันทร์
100 17955 คุณ เจษฎา เจษฎาพันธ์
101 17972 คุณ เจษฎา พุ่มสำเภา
102 17903 คุณ ฉกรรจ์ แผ่นชัยภูมิ
103 26576 คุณ ฉายดนัย สุวรรณไพโรจน์
104 26639 คุณ ชนาภา ดวงไฟ
105 26596 คุณ ชนิกา จีนต้น
106 26652 คุณ ชนิตา สัตตบุศย์
107 26354 คุณ ชเนตตี วัฒนชัย
108 26359 คุณ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
109 26620 คุณ ชมพูนุท ธรรมรักษ์
110 19037 คุณ ชัยวิทย์ ณ เชียงใหม่
111 26357 คุณ ชาริยา เพชรอักษร
112 26573 คุณ ชุติมา โสภารัตน์
113 26585 คุณ ฌานิกา ภู่จีนาพันธุ์
114 26612 คุณ ฐิติมาภรณ์ เยาวรัตน์
115 26340 คุณ ณพิชญา ปานำ
116 17964 คุณ ณัฐกร โพธินาม
117 26677 คุณ ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ Jib
118 26592 คุณ ณัฐญา วงค์แสง
119 19213 คุณ ณัฐพงษ์ สมบูรณ์
120 26623 คุณ ณัฐยา วรรณวงศ์ มิ้นท์
121 26578 คุณ ณัฐวัฒน์ อาริยา
122 19124 คุณ ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ต๊ะ
123 19023 คุณ ณัฐวุธ สุริยะวรรณ
124 19049 คุณ ณุกร โชคชัยอาชา
125 26599 คุณ ดลพร พูลปัญญา
126 26695 คุณ ดวงใจ ใจบุญ ก้อย
127 19011 คุณ ดำรงศิลป์ ปิยะบงการ
128 26684 คุณ ต้องฤทัย ตันติวิท
129 19437 คุณ ถิรนันท์ ศรีกัญชัย mac
130 19002 คุณ จิรพิชญ์(ทวีศักดิ์) ศรีหลง(Jirapich Srilong) Arts / Luang
131 19159 คุณ ธงรบ ประอุต
132 17871 คุณ ธนบัติ เดชภูมี แต้ม
133 19429 คุณ ธนภูมิ ศิริช่าง Cie
134 26342 คุณ ธนัชพร สายทอง
135 26355 คุณ ธนาทิพย์ จันทร์คง
136 19008 คุณ ธนารักษ์ ศรีไชยวงค์
137 26582 คุณ ธนิกานต์ ยะมะโน
138 26679 คุณ ธนิตา คำมูล
139 19080 คุณ ธเนศ ศรีคงยศ
140 26657 คุณ ธัญลักษณ์ สันคำ
141 26341 คุณ ธารพร สุตะพาหะ
142 26348 คุณ ธาราทิพย์ ศรีบุรี
143 26597 คุณ ธิคุณ สุภาสัย
144 26685 คุณ ธิดา ตั้งทรงสุวรรณ์
145 26644 คุณ ธิดารัตน์ ศรีรัตน์
146 19000 คุณ ธีรชาติ คงสมัย
147 26001 คุณ ธีรวรรธน์ พฤกษชาติคุณากร
148 23017 คุณ นพพล มนูทัศน์
149 26621 คุณ นภกานค์ หวังวิวัฒนา
150 26651 คุณ นภัสสร ประทุมบาล
151 19218 คุณ นรา สวัสดิภาพ
152 19114 คุณ นรินทร์ ไชยประดิษฐ์
153 19005 คุณ นรินทร์ สรวิสูตร
154 17817 คุณ นฤพล สุขะวงศ์นันท์
155 26349 คุณ นวลจันทร์ อริยวัฒนาวงศ์
156 26643 คุณ นัฏฐิยา เมืองอินทร์
157 26579 คุณ นิจพร ญาณสาร
158 17853 คุณ นิชคุณ ใหม่สุวรรณ
159 18997 คุณ นิติ คำเมืองลือ
160 19538 คุณ นิธินัย ไวยวิฬา
161 26353 คุณ นิรดา หวนสุริยา
162 25804 คุณ เบญจพร อนุชิตานุกูล
163 19093 คุณ ปฏิหารย์ ลออพันธุ์สกุล
164 19444 คุณ ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล(ใคร้สี) เมศร์
165 26662 คุณ ปณิตา จารุสวัสดิ์
166 17954 คุณ ปรเมศวร์ สมบัติสุข
167 19086 คุณ ประดิษฐ์ ตุ้ยศรี
168 19145 คุณ ประธาน แสงวงค์วาณิชย์
169 26363 คุณ ประวีร์ เหวียนระวี
170 19039 คุณ ปริญญ์ น้อยเรือง Bonie
171 19167 คุณ ปริญญ์ บำรุงศรี
172 17798 คุณ ปริญญา โปธาเกี๋ยง
173 26624 คุณ ปริมประภา สุคำมา
174 26584 คุณ ปาจรีย์ แสงสิทธิศักดิ์
175 18511 คุณ ปารเมศ วิระสันติ
176 26627 คุณ ปาริฉัตร ไชยณรงค์
177 26694 คุณ ปาริฉัตร พันธุ์จิรา
178 26759 คุณ ปาริชาติ ประพิศ
179 26343 คุณ ปิตินุช ผิวชัย
180 17832 คุณ ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล
181 26672 คุณ ปิติพร หลิมวานิช
182 17868 คุณ ปิยไชย เอี่ยมศิริรักษ์ เจี่ย
183 26825 คุณ ปิยธิดา โสพันธ์
184 26642 คุณ ไปรมา ลิ้มถาวร
185 17806 คุณ ผดุงเดช พูลสุข
186 26653 คุณ ผาณิต ตันบุญเฮง
187 17878 คุณ เผ่า ชื่นชม
188 22097 คุณ พงศธร สุวรรณนาคร
189 19210 คุณ พงศ์สิริ นาคำ
190 17785 คุณ พงศา ชิงชัย
191 19196 คุณ พงษ์ศักดิ์ จอมใจหาญ
192 27562 คุณ พรพรรณ ตัณฑพาทย์
193 18987 คุณ พลสิชฌ์ ทามณีวัน
194 26692 คุณ พอล วัชรปรีชา
195 18605 คุณ พัฒนวุฒิ์ นิยมสัตย์
196 26646 คุณ พัดชา เชาว์สวัสดิ์
197 26595 คุณ พันดุล สุภาสัย
198 26609 คุณ พันทิภา เอื้ออริยกุล
199 24426 คุณ พันธรักษ์ เรืองสวัสดิ์
200 17937 คุณ พันธวัจน์ นาวิก
201 26670 คุณ พิณพลอย นาโค
202 26636 คุณ พิมพรรณ สาระผล
203 26622 คุณ พิมลพร วุฒินันท์สุระสิทธิ์
204 26362 คุณ พิมลพรรณ บุตต๊ะ
205 19171 คุณ พิศุทธิ์ นิ่มนวล
206 26600 คุณ พีริยา สิงหลักษณ์
207 25793 คุณ เพชรไพลิน พันธุ์กิ่งทองคำ
208 26618 คุณ เพียงตะวัน ปัญโญ
209 26345 คุณ แพร หล่อวิทยา
210 26590 คุณ ไพลำภา นิ่มสังข์
211 17866 คุณ ภัคเกษม ชะตาคำ
212 19034 คุณ ภัคพงษ์ หาญใจ
213 26698 คุณ ภัทรวรรณ กระแสชัย
214 26619 คุณ ภัทรหทัย ณลำพูน
215 26655 คุณ ภัทราวรรณ ม่วงเกลี้ยง
216 26800 คุณ ภาคภูมิ ตันนำแสง
217 17811 คุณ ภาณุ เหล่าเทิดพงษ์
218 18995 คุณ ภาษิต อนุตระกูลชัย
219 19026 คุณ ภาสกร โนจนานฤดม jack
220 17784 คุณ ภูมน สุขวงศ์
221 26602 คุณ ภูริศา นิมมานเหมินท์
222 26352 คุณ มณทิญา พ่วงทรัพย์ ปิงปอง
223 26664 คุณ มณีรุ้ง พรหมกิ่งแก้ว
224 26344 คุณ มนัสวี ไทยาภิรมย์
225 26361 คุณ มะลิ สัทธาชัย
226 19047 คุณ เมธี สอาดล้วน
227 26351 คุณ เมลิน เชื้อมโนชาญ
228 19112 คุณ รัตนพล ชัยวุฒิ เดี่ยว
229 26641 คุณ รัตนาภรณ์ สินประสงค์
230 26630 คุณ รุตม์ งามอริยะกุล
231 26613 คุณ ลลิตา ปิยะอัศวจินดา
232 26607 คุณ เลิศลักษณา อุบลนุช
233 17883 คุณ วงค์พรหม พรหมวงศ์
234 19041 คุณ วชิรากรณ์ คุณเลิศ นิว
235 26346 คุณ วรกานต์ อินทะพันธุ์
236 17845 คุณ วรคุณ ศรีวิชัย
237 17833 คุณ วรพงษ์ ทิพย์อุบล
238 17815 คุณ วรพล แก่นกำจร
239 26358 คุณ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์
240 26626 คุณ วรัญญา ศักดิ์ธรรมเจริญ
241 26683 คุณ วลัยลักษณ์ ชัยชนะกิจการ
242 21182 คุณ วสุธาน ตันบุญเฮง
243 26659 คุณ วัชระ มณีรัตน์โรจน์
244 26638 คุณ วันดี โพธิสง่า
245 19199 คุณ วันทวี โชคชัย
246 19132 คุณ วิทวัส ตังอำนวย
247 26616 คุณ วิษณุ จอมภักดี
248 26667 คุณ วีรญา โรจน์ยินดีเลิศ
249 26669 คุณ วีรยา โชคเจริญวัฒนกุล
250 19001 คุณ วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
251 22080 คุณ วีระศักดิ์ รัตนาพิทักษ์เทพ
252 17865 คุณ วุฒิชัย นาชัยเวียง
253 19130 คุณ ศรายุทธ สายญาติ
254 17924 คุณ ศราวุธ แต้โอสถ
255 26674 คุณ ศันสนีย์ พวงเงินมาก
256 26691 คุณ ศิกานต์ เตชะคฤห
257 26580 คุณ ศิรประภา วัฒนากุล
258 26681 คุณ ศิริพร ชัยณกุล
259 26697 คุณ ศิริมา มังคลรังษี
260 17960 คุณ ศิลา นามเทพ
261 26018 คุณ ศุภกานต์ มุทุมล กานต์
262 19043 คุณ ศุภรัตน์ ชินะถาวร
263 26648 คุณ ศุภวรรณ คงการค้า
264 24500 คุณ ศุภวัติ มาลาพันธุ์
265 19055 นาย เศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ ก้อง
266 26632 คุณ สโรชา วิชาเจริญ
267 17939 คุณ สาริก ไชยวุฒิ
268 17950 คุณ สิทธินันท์ ไชยวงค์ญาติ
269 26819 คุณ สินิษฐิยา วิลยางกูร
270 26700 คุณ สิรินภา อินทพันธ์
271 26364 คุณ สิริรำไพ หน่อแก้ว
272 26680 คุณ สีฟ้า ศรชัยยืน
273 26615 คุณ สุกัญญา สุริยะแสงฉาย
274 26647 คุณ สุชีวา ไชยซาววงศ์
275 26605 คุณ สุทธิรา สุทธสุภา
276 26660 คุณ สุนิตา พานิชย์
277 26598 คุณ สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล
278 26625 คุณ สุบินรัตน์ รสหวาน
279 26682 คุณ สุพรรณิการ์ ปุรณะพรรค์
280 19577 คุณ สุรชัย ไทยประสงค์
281 26350 คุณ สุรณี ไพบูลย์สมบัติ
282 26656 คุณ สุรัสวดี แท่งเงิน
283 23141 คุณ สุวรรณ แสนหมี่
284 26589 คุณ สุวิชา คมปรียารัตน์
285 26637 คุณ เสวิตา โอจรัสพร
286 26628 คุณ โสภิดา วายุพัฒน์ จุ๊
287 26645 คุณ องค์อุมา วงศ์ลือเกียรติ
288 19065 คุณ อดิวัฒน์ ลิมปะวัฒนะ โน้ต
289 19125 คุณ อธิชา ประทุมมินทร์ Bo
290 21159 คุณ อภิชัย ศุกรภาส
291 26617 คุณ อภิเชษฐ์ กาอ้าย
292 26610 คุณ อภิรมย์ เตียวกุล
293 17804 คุณ อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์
294 19120 คุณ อมรกฤต อินตา
295 26678 คุณ อมรศรี สมสุข
296 26601 คุณ อรนุช หล่อสกุล
297 25234 คุณ อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา
298 26658 คุณ อรวรรณ ศิริพันธ์
299 19217 คุณ อริญชย์ ยามสุข
300 26676 คุณ อักนิษฐ์ สนธิเปล่งศรี
301 17867 คุณ อัครา สุทรารมณ์ลักษณ์
302 26629 คุณ อังคณา ประไพตระกูล
303 26604 คุณ อังคณา อิรนพไพบูลย์
304 19135 คุณ อัศนัย ธุรวติกุล ตั้ม
305 17802 คุณ อัศนัย แสนใจ
306 19019 คุณ อาทิตย์ วนวัฒนากุล
307 17947 คุณ อู่ทอง มโนมัยอุดม
308 21371 คุณ เอกชัย ตั้งกาญจนภาสน์
309 19136 คุณ เอกรินทร์ เชิดชูชัยทิพย์
310 24419 คุณ เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
311 21149 นาย ณัฐวัฒน์ บุญทวี เบิร์ด
312 18159 คุณ โกศิน สุภาพกุล ตุลย์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ