ชื่อรุ่น ภีม ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 312 คน
# 2541M6 ประธานรุ่น : คุณคมสัน ชัยชมพู
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ
2 17855 คุณ กตัญญู หงษ์โต
3 26696 คุณ กนกรัตน์ สุคนธมาน
4 26714 คุณ กมลชนก โตวิจิตร
5 26577 คุณ กมลชนก โนรี
6 26614 คุณ กมลวรรณ เตรียมรังษี
7 26593 คุณ กมลวรรณ วงศ์วัชรอำพน
8 19083 คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา
9 17813 คุณ กรรณเกษม วสันตวิษุวัต
10 18989 คุณ กรวิทย์ ศานติอาวรณ์
11 19095 คุณ กฤช กันจินะ
12 19452 คุณ กฤษณะ กุณามี
13 19003 คุณ ก้องหล้า กาวีวงศ์
14 26586 คุณ กันยารัตน์ ตระกูลเกียรติ
15 26360 คุณ กัลยาณี อัครชิโนเรศ
16 26611 คุณ การะเกด การสุวรรณ
17 19454 คุณ การัณย์ อินทะกูล
18 17809 คุณ กิตติชัย วิบูลย์มา เล็ก
19 26828 คุณ กิตติยา รุ่งรัตนวิไล
20 17810 คุณ กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา ใหญ่
21 26581 คุณ กุลวรา เศรษฐกุล
22 19022 คุณ เกรียงไกร ราชกิจ
23 26356 คุณ เกศแก้ว ศักดิ์ธรรมเจริญ Faai
24 26661 คุณ คฑารินทร์ สุริยะ
25 19091 คุณ คติวัฒน์ กันธา คะ
26 19129 คุณ คมกริช การรุ่งโรจน์
27 17864 คุณ คมสัน ชัยชมภู
28 คุณ กมลวรรณ เตรียมรังษ์
29 คุณ กรรณเกษม วสันต์วิษุวัต
30 19436 คุณ กฤษดา มงคลธารณ์
31 23046 คุณ กิติพงษ์ เชียงนวล
32 26671 คุณ กุลธิดา ปัญยะ
33 คุณ เกศเกล้า ชัยวุฒิ
34 คุณ คนณ ไยบมภู
35 คุณ จาตุรนต์ สุวรรณพิณท์
36 19108 คุณ จิรเวทย์ รักชาติ
37 19433 คุณ จุลจักร ตรีวัชรารัตน์ จุล
38 คุณ ชนิตา สัตตยุศย์
39 คุณ ชมพูนุช ธรรมรักษ์
40 17912 คุณ ชาญวิทย์ จาตุประยูร
41 17940 คุณ ชาลี เอื้อไพบูลย์
42 17834 คุณ ณัฏฐวิทย์ สุจริตใจ
43 17849 คุณ ณัฐพงศ์ โปธายะ ก้อง
44 18991 คุณ ณัฐพงษ์ ยอดทองเลิศ ยอด
45 18087 คุณ ณัฐวุฒิ เกษทอง
46 คุณ ณัฐวุฒิ บุณขันติรัส
47 0 คุณ ดำรงค์ศิลป์ ปิยะบงการ
48 17818 คุณ ทรงพล ตุละทา
49 คุณ นภการณ์ หวังวัฒนา
50 21331 คุณ นัฐดนัย มหามนตรี
51 คุณ น้ำทิพย์ ชววิสุทธิกูล
52 คุณ นิชกุล ใหม่สุวรรณ
53 คุณ ปนิฏชร์ ฉันทวัฒน์
54 19227 คุณ ปรวุฒิ บูรณดิลก
55 17910 คุณ ปัถพงษ์ งามวิไลรัตน์
56 คุณ ปิตินุช ธนัย
57 17958 คุณ ปิโยรส กิติเรืองแสง เอ็ม
58 19147 คุณ พนาสิทธิ์ วงษ์มิตรแท้
59 คุณ เพินตะวัน ปัญโญ
60 คุณ ไพลิเภา นิ่ใสังข์
61 คุณ ภัทรหทัย ณ ลำพูน
62 24489 คุณ ภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์
63 19156 คุณ มารุต มาลารัตน์
64 คุณ วงศ์พรหม พรหมวงศ์
65 คุณ วชิราภรณ์ คุณเลิศ
66 19119 คุณ วรชัย ชัยเมตรากุล
67 24473 คุณ วรพล ตัณฑิกุล
68 17902 คุณ วราสินธุ์ ปัณณวลี
69 คุณ วัชชัย ปันจุติ
70 คุณ วาศพงษ์ ศรีวิชัย
71 คุณ วิพรัส ตังอำนวย
72 คุณ วีรศักดิ์ รัตนาพิทักษ์เทพ
73 คุณ ศิริกมล คำคุณ
74 17874 คุณ ศุภมิตร อาวรณ์
75 17916 คุณ สรณะ สมโน
76 26594 คุณ สรินยา ทองคุ่ย
77 คุณ สรุสวดี แท่งเงิน
78 คุณ สุนิตา เอื้อวิริยานุกุล
79 17889 คุณ สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์ พล
80 19420 คุณ สุวัธชัย สิงห์สันต์
81 คุณ เสวิตา ใจจรัสพร
82 17920 คุณ อดิศักดิ์ ปทุมแสงทอง
83 19450 คุณ อายุศม์ ปัญญามงคล
84 17794 คุณ เอกฉัตร สุวรรณขจร
85 17925 คุณ คุณากร ปริ้นซ์
86 23173 คุณ จงจิตต์ อินทะพันธ์ เดียม
87 19031 คุณ จักรพันธุ์ เชาวกาล
88 17877 คุณ จาตุรนต์ สุวรรณพินท์
89 19051 คุณ จารุ จิรพรสวัสดิ์
90 26649 คุณ จารุวรรณ สมัครการ
91 26633 คุณ จิราภรณ์ พงษ์เรืองพร
92 26347 คุณ จุฬาลัคน์ ณ ลำปาง
93 26807 คุณ เจตนิพิฐ ศรมณี
94 26606 คุณ เจนวรา แสงจันทร์
95 17955 คุณ เจษฎา เจษฎาพันธ์
96 17972 คุณ เจษฎา พุ่มสำเภา
97 17903 คุณ ฉกรรจ์ แผ่นชัยภูมิ
98 26576 คุณ ฉายดนัย สุวรรณไพโรจน์
99 26639 คุณ ชนาภา ดวงไฟ
100 26596 คุณ ชนิกา จีนต้น
101 26652 คุณ ชนิตา สัตตบุศย์
102 26354 คุณ ชเนตตี วัฒนชัย
103 26359 คุณ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
104 26620 คุณ ชมพูนุท ธรรมรักษ์
105 19037 คุณ ชัยวิทย์ ณ เชียงใหม่
106 26357 คุณ ชาริยา เพชรอักษร
107 26573 คุณ ชุติมา โสภารัตน์
108 26585 คุณ ฌานิกา ภู่จีนาพันธุ์
109 26612 คุณ ฐิติมาภรณ์ เยาวรัตน์
110 26340 คุณ ณพิชญา ปานำ
111 17964 คุณ ณัฐกร โพธินาม
112 26677 คุณ ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ Jib
113 26592 คุณ ณัฐญา วงค์แสง
114 19213 คุณ ณัฐพงษ์ สมบูรณ์
115 26623 คุณ ณัฐยา วรรณวงศ์ มิ้นท์
116 26578 คุณ ณัฐวัฒน์ อาริยา
117 19124 คุณ ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ต๊ะ
118 19023 คุณ ณัฐวุธ สุริยะวรรณ
119 19049 คุณ ณุกร โชคชัยอาชา
120 26599 คุณ ดลพร พูลปัญญา
121 26695 คุณ ดวงใจ ใจบุญ ก้อย
122 19011 คุณ ดำรงศิลป์ ปิยะบงการ
123 26684 คุณ ต้องฤทัย ตันติวิท
124 19437 คุณ ถิรนันท์ ศรีกัญชัย mac
125 19002 คุณ ทวีศักดิ์ ศรีหลง
126 19159 คุณ ธงรบ ประอุต
127 17871 คุณ ธนบัติ เดชภูมี แต้ม
128 19429 คุณ ธนภูมิ ศิริช่าง Cie
129 26342 คุณ ธนัชพร สายทอง
130 26355 คุณ ธนาทิพย์ จันทร์คง
131 19008 คุณ ธนารักษ์ ศรีไชยวงค์
132 26582 คุณ ธนิกานต์ ยะมะโน
133 26679 คุณ ธนิตา คำมูล
134 19080 คุณ ธเนศ ศรีคงยศ
135 26657 คุณ ธัญลักษณ์ สันคำ
136 26341 คุณ ธารพร สุตะพาหะ
137 26348 คุณ ธาราทิพย์ ศรีบุรี
138 26597 คุณ ธิคุณ สุภาสัย
139 26685 คุณ ธิดา ตั้งทรงสุวรรณ์
140 26644 คุณ ธิดารัตน์ ศรีรัตน์
141 19000 คุณ ธีรชาติ คงสมัย
142 26001 คุณ ธีรวรรธน์ พฤกษชาติคุณากร
143 23017 คุณ นพพล มนูทัศน์
144 26621 คุณ นภกานค์ หวังวิวัฒนา
145 26651 คุณ นภัสสร ประทุมบาล
146 19218 คุณ นรา สวัสดิภาพ
147 19114 คุณ นรินทร์ ไชยประดิษฐ์
148 19005 คุณ นรินทร์ สรวิสูตร
149 17817 คุณ นฤพล สุขะวงศ์นันท์
150 26349 คุณ นวลจันทร์ อริยวัฒนาวงศ์
151 26643 คุณ นัฏฐิยา เมืองอินทร์
152 26579 คุณ นิจพร ญาณสาร
153 17853 คุณ นิชคุณ ใหม่สุวรรณ
154 18997 คุณ นิติ คำเมืองลือ
155 19538 คุณ นิธินัย ไวยวิฬา
156 26353 คุณ นิรดา หวนสุริยา
157 25804 คุณ เบญจพร อนุชิตานุกูล
158 19093 คุณ ปฏิหารย์ ลออพันธุ์สกุล
159 19444 คุณ ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล(ใคร้สี) เมศร์
160 26662 คุณ ปณิตา จารุสวัสดิ์
161 17954 คุณ ปรเมศวร์ สมบัติสุข
162 19086 คุณ ประดิษฐ์ ตุ้ยศรี
163 19145 คุณ ประธาน แสงวงค์วาณิชย์
164 26363 คุณ ประวีร์ เหวียนระวี
165 19039 คุณ ปริญญ์ น้อยเรือง Bonie
166 19167 คุณ ปริญญ์ บำรุงศรี
167 17798 คุณ ปริญญา โปธาเกี๋ยง
168 26624 คุณ ปริมประภา สุคำมา
169 26584 คุณ ปาจรีย์ แสงสิทธิศักดิ์
170 18511 คุณ ปารเมศ วิระสันติ
171 26627 คุณ ปาริฉัตร ไชยณรงค์
172 26694 คุณ ปาริฉัตร พันธุ์จิรา
173 26759 คุณ ปาริชาติ ประพิศ
174 26343 คุณ ปิตินุช ผิวชัย
175 17832 คุณ ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล
176 26672 คุณ ปิติพร หลิมวานิช
177 17868 คุณ ปิยไชย เอี่ยมศิริรักษ์ เจี่ย
178 26825 คุณ ปิยธิดา โสพันธ์
179 26642 คุณ ไปรมา ลิ้มถาวร
180 17806 คุณ ผดุงเดช พูลสุข
181 26653 คุณ ผาณิต ตันบุญเฮง
182 17878 คุณ เผ่า ชื่นชม
183 22097 คุณ พงศธร สุวรรณนาคร
184 19210 คุณ พงศ์สิริ นาคำ
185 17785 คุณ พงศา ชิงชัย
186 19196 คุณ พงษ์ศักดิ์ จอมใจหาญ
187 27562 คุณ พรพรรณ ตัณฑพาทย์
188 18987 คุณ พลสิชฌ์ ทามณีวัน
189 26692 คุณ พอล วัชรปรีชา
190 18605 คุณ พัฒนวุฒิ์ นิยมสัตย์
191 26646 คุณ พัดชา เชาว์สวัสดิ์
192 26595 คุณ พันดุล สุภาสัย
193 26609 คุณ พันทิภา เอื้ออริยกุล
194 24426 คุณ พันธรักษ์ เรืองสวัสดิ์
195 17937 คุณ พันธวัจน์ นาวิก
196 26670 คุณ พิณพลอย นาโค
197 26636 คุณ พิมพรรณ สาระผล
198 26622 คุณ พิมลพร วุฒินันท์สุระสิทธิ์
199 26362 คุณ พิมลพรรณ บุตต๊ะ
200 19171 คุณ พิศุทธิ์ นิ่มนวล
201 26600 คุณ พีริยา สิงหลักษณ์
202 25793 คุณ เพชรไพลิน พันธุ์กิ่งทองคำ
203 26618 คุณ เพียงตะวัน ปัญโญ
204 26345 คุณ แพร หล่อวิทยา
205 26590 คุณ ไพลำภา นิ่มสังข์
206 17866 คุณ ภัคเกษม ชะตาคำ
207 19034 คุณ ภัคพงษ์ หาญใจ
208 26698 คุณ ภัทรวรรณ กระแสชัย
209 26619 คุณ ภัทรหทัย ณลำพูน
210 26655 คุณ ภัทราวรรณ ม่วงเกลี้ยง
211 26800 คุณ ภาคภูมิ ตันนำแสง
212 17811 คุณ ภาณุ เหล่าเทิดพงษ์
213 18995 คุณ ภาษิต อนุตระกูลชัย
214 19026 คุณ ภาสกร โนจนานฤดม jack
215 17784 คุณ ภูมน สุขวงศ์
216 26602 คุณ ภูริศา นิมมานเหมินท์
217 26352 คุณ มณทิญา พ่วงทรัพย์ ปิงปอง
218 26664 คุณ มณีรุ้ง พรหมกิ่งแก้ว
219 26344 คุณ มนัสวี ไทยาภิรมย์
220 26361 คุณ มะลิ สัทธาชัย
221 19047 คุณ เมธี สอาดล้วน
222 26351 คุณ เมลิน เชื้อมโนชาญ
223 19112 คุณ รัตนพล ชัยวุฒิ เดี่ยว
224 26641 คุณ รัตนาภรณ์ สินประสงค์
225 26630 คุณ รุตม์ งามอริยะกุล
226 26613 คุณ ลลิตา ปิยะอัศวจินดา
227 26607 คุณ เลิศลักษณา อุบลนุช
228 17883 คุณ วงค์พรหม พรหมวงศ์
229 19041 คุณ วชิรากรณ์ คุณเลิศ นิว
230 26346 คุณ วรกานต์ อินทะพันธุ์
231 17845 คุณ วรคุณ ศรีวิชัย
232 17833 คุณ วรพงษ์ ทิพย์อุบล
233 17815 คุณ วรพล แก่นกำจร
234 26358 คุณ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์
235 26626 คุณ วรัญญา ศักดิ์ธรรมเจริญ
236 26683 คุณ วลัยลักษณ์ ชัยชนะกิจการ
237 21182 คุณ วสุธาน ตันบุญเฮง
238 26659 คุณ วัชระ มณีรัตน์โรจน์
239 26638 คุณ วันดี โพธิสง่า
240 19199 คุณ วันทวี โชคชัย
241 19132 คุณ วิทวัส ตังอำนวย
242 26616 คุณ วิษณุ จอมภักดี
243 26667 คุณ วีรญา โรจน์ยินดีเลิศ
244 26669 คุณ วีรยา โชคเจริญวัฒนกุล
245 19001 คุณ วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
246 22080 คุณ วีระศักดิ์ รัตนาพิทักษ์เทพ
247 17865 คุณ วุฒิชัย นาชัยเวียง
248 19130 คุณ ศรายุทธ สายญาติ
249 17924 คุณ ศราวุธ แต้โอสถ
250 26674 คุณ ศันสนีย์ พวงเงินมาก
251 26691 คุณ ศิกานต์ เตชะคฤห
252 26580 คุณ ศิรประภา วัฒนากุล
253 26681 คุณ ศิริพร ชัยณกุล
254 26697 คุณ ศิริมา มังคลรังษี
255 17960 คุณ ศิลา นามเทพ
256 26018 คุณ ศุภกานต์ มุทุมล กานต์
257 19043 คุณ ศุภรัตน์ ชินะถาวร
258 26648 คุณ ศุภวรรณ คงการค้า
259 24500 คุณ ศุภวัติ มาลาพันธุ์
260 19055 นาย เศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ ก้อง
261 26632 คุณ สโรชา วิชาเจริญ
262 17939 คุณ สาริก ไชยวุฒิ
263 17950 คุณ สิทธินันท์ ไชยวงค์ญาติ
264 26819 คุณ สินิษฐิยา วิลยางกูร
265 26700 คุณ สิรินภา อินทพันธ์
266 26364 คุณ สิริรำไพ หน่อแก้ว
267 26680 คุณ สีฟ้า ศรชัยยืน
268 26615 คุณ สุกัญญา สุริยะแสงฉาย
269 26647 คุณ สุชีวา ไชยซาววงศ์
270 26605 คุณ สุทธิรา สุทธสุภา
271 26660 คุณ สุนิตา พานิชย์
272 26598 คุณ สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล
273 26625 คุณ สุบินรัตน์ รสหวาน
274 26682 คุณ สุพรรณิการ์ ปุรณะพรรค์
275 19577 คุณ สุรชัย ไทยประสงค์
276 26350 คุณ สุรณี ไพบูลย์สมบัติ
277 26656 คุณ สุรัสวดี แท่งเงิน
278 23141 คุณ สุวรรณ แสนหมี่
279 26589 คุณ สุวิชา คมปรียารัตน์
280 26637 คุณ เสวิตา โอจรัสพร
281 26628 คุณ โสภิดา วายุพัฒน์ จุ๊
282 26645 คุณ องค์อุมา วงศ์ลือเกียรติ
283 19065 คุณ อดิวัฒน์ ลิมปะวัฒนะ โน้ต
284 19125 คุณ อธิชา ประทุมมินทร์ Bo
285 21159 คุณ อภิชัย ศุกรภาส
286 26617 คุณ อภิเชษฐ์ กาอ้าย
287 26610 คุณ อภิรมย์ เตียวกุล
288 17804 คุณ อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์
289 19120 คุณ อมรกฤต อินตา
290 26678 คุณ อมรศรี สมสุข
291 26601 คุณ อรนุช หล่อสกุล
292 25234 คุณ อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา
293 26658 คุณ อรวรรณ ศิริพันธ์
294 19217 คุณ อริญชย์ ยามสุข
295 26676 คุณ อักนิษฐ์ สนธิเปล่งศรี
296 17867 คุณ อัครา สุทรารมณ์ลักษณ์
297 26629 คุณ อังคณา ประไพตระกูล
298 26604 คุณ อังคณา อิรนพไพบูลย์
299 19135 คุณ อัศนัย ธุรวติกุล ตั้ม
300 17802 คุณ อัศนัย แสนใจ
301 19019 คุณ อาทิตย์ วนวัฒนากุล
302 17947 คุณ อู่ทอง มโนมัยอุดม
303 21371 คุณ เอกชัย ตั้งกาญจนภาสน์
304 19136 คุณ เอกรินทร์ เชิดชูชัยทิพย์
305 24419 คุณ เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
306 17898 คุณ นพัศม์ บุณยมาลิก
307 18159 คุณ โกศิน สุภาพกุล ตุลย์
308 0 คุณ วาศ วาธนาวศรี
309 0 คุณ ธาราทิพย์ อุ่นเมืองทอง
310 0 คุณ กรวิทย์ โล่ห์ติริกุล
311 0 คุณ นันท์ชพร ปิตาวรรณ
312 21149 นาย ณัฐวัฒน์ บุญทวี เบิร์ด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ