ชื่อรุ่น ภีม ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 296 คน
# 2541M6 ประธานรุ่น : คุณคมสัน ชัยชมพู
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 19139 คุณ วาศ วาธนาวศรี
2 0 คุณ ธาราทิพย์ อุ่นเมืองทอง
3 19506 คุณ กรวิทย์ โล่ห์ติริกุล
4 0 คุณ นันท์ชพร ปิตาวรรณ
5 17898 คุณ นพัศม์ บุณยมาลิก
6 17855 คุณ กตัญญู หงษ์โต
7 26696 คุณ กนกรัตน์ สุคนธมาน
8 26714 คุณ กมลชนก โตวิจิตร
9 26577 คุณ กมลชนก โนรี
10 26614 คุณ กมลวรรณ เตรียมรังษี
11 26593 คุณ กมลวรรณ วงศ์วัชรอำพน
12 19083 คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา
13 17813 คุณ กรรณเกษม วสันตวิษุวัต
14 18989 คุณ กรวิทย์ ศานติอาวรณ์
15 19095 คุณ กฤช กันจินะ
16 19452 คุณ กฤษณะ กุณามี
17 19003 คุณ ก้องหล้า กาวีวงศ์
18 26586 คุณ กันยารัตน์ ตระกูลเกียรติ
19 26360 คุณ กัลยาณี อัครชิโนเรศ
20 26611 คุณ การะเกด การสุวรรณ
21 19454 คุณ การัณย์ อินทะกูล
22 17809 คุณ กิตติชัย วิบูลย์มา เล็ก
23 26828 คุณ กิตติยา รุ่งรัตนวิไล
24 17810 คุณ กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา ใหญ่
25 26581 คุณ กุลวรา เศรษฐกุล
26 19022 คุณ เกรียงไกร ราชกิจ
27 26356 คุณ เกศแก้ว ศักดิ์ธรรมเจริญ Faai
28 26661 คุณ คฑารินทร์ สุริยะ
29 19091 คุณ คติวัฒน์ กันธา คะ
30 19129 คุณ คมกริช การรุ่งโรจน์
31 17864 คุณ คมสัน ชัยชมภู
32 19436 คุณ กฤษดา มงคลธารณ์
33 23046 คุณ กิติพงษ์ เชียงนวล
34 26671 คุณ กุลธิดา ปัญยะ
35 26574 คุณ เกศเกล้า ชัยวุฒิ
36 คุณ คนณ ไยบมภู
37 19108 คุณ จิรเวทย์ รักชาติ
38 19433 คุณ จุลจักร ตรีวัชรารัตน์ จุล
39 17912 คุณ ชาญวิทย์ จาตุประยูร
40 17940 คุณ ชาลี เอื้อไพบูลย์
41 17834 คุณ ณัฏฐวิทย์ สุจริตใจ
42 17849 คุณ ณัฐพงศ์ โปธายะ ก้อง
43 18991 คุณ ณัฐพงษ์ ยอดทองเลิศ ยอด
44 18087 คุณ ณัฐวุฒิ เกษทอง
45 คุณ ณัฐวุฒิ บุณขันติรัส
46 17818 คุณ ทรงพล ตุละทา
47 21331 คุณ นัฐดนัย มหามนตรี
48 26572 คุณ น้ำทิพย์ ชววิสุทธิกูล
49 คุณ นิชกุล ใหม่สุวรรณ
50 คุณ ปนิฏชร์ ฉันทวัฒน์
51 19227 คุณ ปรวุฒิ บูรณดิลก
52 17910 คุณ ปัถพงษ์ งามวิไลรัตน์
53 คุณ ปิตินุช ธนัย
54 17958 คุณ ปิโยรส กิติเรืองแสง เอ็ม
55 19147 คุณ พนาสิทธิ์ วงษ์มิตรแท้
56 คุณ เพินตะวัน ปัญโญ
57 24489 คุณ ภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์
58 19156 คุณ มารุต มาลารัตน์
59 คุณ วงศ์พรหม พรหมวงศ์
60 19119 คุณ วรชัย ชัยเมตรากุล
61 24473 คุณ วรพล ตัณฑิกุล
62 17902 คุณ วราสินธุ์ ปัณณวลี
63 19216 คุณ วัชชัย ปันจุติ
64 คุณ วาศพงษ์ ศรีวิชัย
65 คุณ ศิริกมล คำคุณ
66 17874 คุณ ศุภมิตร อาวรณ์
67 17916 คุณ สรณะ สมโน
68 26594 คุณ สรินยา ทองคุ่ย
69 17889 คุณ สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์ พล
70 19420 คุณ สุวัธชัย สิงห์สันต์
71 17920 คุณ อดิศักดิ์ ปทุมแสงทอง
72 19450 คุณ อายุศม์ ปัญญามงคล
73 17794 คุณ เอกฉัตร สุวรรณขจร
74 17925 คุณ คุณากร ปริ้นซ์
75 23173 คุณ จงจิตต์ อินทะพันธ์ เดียม
76 19031 คุณ จักรพันธุ์ เชาวกาล
77 17877 คุณ จาตุรนต์ สุวรรณพินท์
78 19051 คุณ จารุ จิรพรสวัสดิ์
79 26649 คุณ จารุวรรณ สมัครการ
80 26633 คุณ จิราภรณ์ พงษ์เรืองพร
81 26347 คุณ จุฬาลัคน์ ณ ลำปาง
82 26807 คุณ เจตนิพิฐ ศรมณี
83 26606 คุณ เจนวรา แสงจันทร์
84 17955 คุณ เจษฎา เจษฎาพันธ์
85 17972 คุณ เจษฎา พุ่มสำเภา
86 17903 คุณ ฉกรรจ์ แผ่นชัยภูมิ
87 26576 คุณ ฉายดนัย สุวรรณไพโรจน์
88 26639 คุณ ชนาภา ดวงไฟ
89 26596 คุณ ชนิกา จีนต้น
90 26652 คุณ ชนิตา สัตตบุศย์
91 26354 คุณ ชเนตตี วัฒนชัย
92 26359 คุณ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
93 26620 คุณ ชมพูนุท ธรรมรักษ์
94 19037 คุณ ชัยวิทย์ ณ เชียงใหม่
95 26357 คุณ ชาริยา เพชรอักษร
96 26573 คุณ ชุติมา โสภารัตน์
97 26585 คุณ ฌานิกา ภู่จีนาพันธุ์
98 26612 คุณ ฐิติมาภรณ์ เยาวรัตน์
99 26340 คุณ ณพิชญา ปานำ
100 17964 คุณ ณัฐกร โพธินาม
101 26677 คุณ ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ Jib
102 26592 คุณ ณัฐญา วงค์แสง
103 19213 คุณ ณัฐพงษ์ สมบูรณ์
104 26623 คุณ ณัฐยา วรรณวงศ์ มิ้นท์
105 26578 คุณ ณัฐวัฒน์ อาริยา
106 19124 คุณ ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ต๊ะ
107 19023 คุณ ณัฐวุธ สุริยะวรรณ
108 19049 คุณ ณุกร โชคชัยอาชา
109 26599 คุณ ดลพร พูลปัญญา
110 26695 คุณ ดวงใจ ใจบุญ ก้อย
111 19011 คุณ ดำรงศิลป์ ปิยะบงการ
112 26684 คุณ ต้องฤทัย ตันติวิท
113 19437 คุณ ถิรนันท์ ศรีกัญชัย mac
114 19002 คุณ จิรพิชญ์(ทวีศักดิ์) ศรีหลง(Jirapich Srilong) Arts / Luang
115 19159 คุณ ธงรบ ประอุต
116 17871 คุณ ธนบัติ เดชภูมี แต้ม
117 19429 คุณ ธนภูมิ ศิริช่าง Cie
118 26342 คุณ ธนัชพร สายทอง
119 26355 คุณ ธนาทิพย์ จันทร์คง
120 19008 คุณ ธนารักษ์ ศรีไชยวงค์
121 26582 คุณ ธนิกานต์ ยะมะโน
122 26679 คุณ ธนิตา คำมูล
123 19080 คุณ ธเนศ ศรีคงยศ
124 26657 คุณ ธัญลักษณ์ สันคำ
125 26341 คุณ ธารพร สุตะพาหะ
126 26348 คุณ ธาราทิพย์ ศรีบุรี
127 26597 คุณ ธิคุณ สุภาสัย
128 26685 คุณ ธิดา ตั้งทรงสุวรรณ์
129 26644 คุณ ธิดารัตน์ ศรีรัตน์
130 19000 คุณ ธีรชาติ คงสมัย
131 26001 คุณ ธีรวรรธน์ พฤกษชาติคุณากร
132 23017 คุณ นพพล มนูทัศน์
133 26621 คุณ นภกานค์ หวังวิวัฒนา
134 26651 คุณ นภัสสร ประทุมบาล
135 19218 คุณ นรา สวัสดิภาพ
136 19114 คุณ นรินทร์ ไชยประดิษฐ์
137 19005 คุณ นรินทร์ สรวิสูตร
138 17817 คุณ นฤพล สุขะวงศ์นันท์
139 26349 คุณ นวลจันทร์ อริยวัฒนาวงศ์
140 26643 คุณ นัฏฐิยา เมืองอินทร์
141 26579 คุณ นิจพร ญาณสาร
142 17853 คุณ นิชคุณ ใหม่สุวรรณ
143 18997 คุณ นิติ คำเมืองลือ
144 19538 คุณ นิธินัย ไวยวิฬา
145 26353 คุณ นิรดา หวนสุริยา
146 25804 คุณ เบญจพร อนุชิตานุกูล
147 19093 คุณ ปฏิหารย์ ลออพันธุ์สกุล
148 19444 คุณ ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล(ใคร้สี) เมศร์
149 26662 คุณ ปณิตา จารุสวัสดิ์
150 17954 คุณ ปรเมศวร์ สมบัติสุข
151 19086 คุณ ประดิษฐ์ ตุ้ยศรี
152 19145 คุณ ประธาน แสงวงค์วาณิชย์
153 26363 คุณ ประวีร์ เหวียนระวี
154 19039 คุณ ปริญญ์ น้อยเรือง Bonie
155 19167 คุณ ปริญญ์ บำรุงศรี
156 17798 คุณ ปริญญา โปธาเกี๋ยง
157 26624 คุณ ปริมประภา สุคำมา
158 26584 คุณ ปาจรีย์ แสงสิทธิศักดิ์
159 18511 คุณ ปารเมศ วิระสันติ
160 26627 คุณ ปาริฉัตร ไชยณรงค์
161 26694 คุณ ปาริฉัตร พันธุ์จิรา
162 26759 คุณ ปาริชาติ ประพิศ
163 26343 คุณ ปิตินุช ผิวชัย
164 17832 คุณ ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล
165 26672 คุณ ปิติพร หลิมวานิช
166 17868 คุณ ปิยไชย เอี่ยมศิริรักษ์ เจี่ย
167 26825 คุณ ปิยธิดา โสพันธ์
168 26642 คุณ ไปรมา ลิ้มถาวร
169 17806 คุณ ผดุงเดช พูลสุข
170 26653 คุณ ผาณิต ตันบุญเฮง
171 17878 คุณ เผ่า ชื่นชม
172 22097 คุณ พงศธร สุวรรณนาคร
173 19210 คุณ พงศ์สิริ นาคำ
174 17785 คุณ พงศา ชิงชัย
175 19196 คุณ พงษ์ศักดิ์ จอมใจหาญ
176 27562 คุณ พรพรรณ ตัณฑพาทย์
177 18987 คุณ พลสิชฌ์ ทามณีวัน
178 26692 คุณ พอล วัชรปรีชา
179 18605 คุณ พัฒนวุฒิ์ นิยมสัตย์
180 26646 คุณ พัดชา เชาว์สวัสดิ์
181 26595 คุณ พันดุล สุภาสัย
182 26609 คุณ พันทิภา เอื้ออริยกุล
183 24426 คุณ พันธรักษ์ เรืองสวัสดิ์
184 17937 คุณ พันธวัจน์ นาวิก
185 26670 คุณ พิณพลอย นาโค
186 26636 คุณ พิมพรรณ สาระผล
187 26622 คุณ พิมลพร วุฒินันท์สุระสิทธิ์
188 26362 คุณ พิมลพรรณ บุตต๊ะ
189 19171 คุณ พิศุทธิ์ นิ่มนวล
190 26600 คุณ พีริยา สิงหลักษณ์
191 25793 คุณ เพชรไพลิน พันธุ์กิ่งทองคำ
192 26618 คุณ เพียงตะวัน ปัญโญ
193 26345 คุณ แพร หล่อวิทยา
194 26590 คุณ ไพลำภา นิ่มสังข์
195 17866 คุณ ภัคเกษม ชะตาคำ
196 19034 คุณ ภัคพงษ์ หาญใจ
197 26698 คุณ ภัทรวรรณ กระแสชัย
198 26619 คุณ ภัทรหทัย ณลำพูน
199 26655 คุณ ภัทราวรรณ ม่วงเกลี้ยง
200 26800 คุณ ภาคภูมิ ตันนำแสง
201 17811 คุณ ภาณุ เหล่าเทิดพงษ์
202 18995 คุณ ภาษิต อนุตระกูลชัย
203 19026 คุณ ภาสกร โนจนานฤดม jack
204 17784 คุณ ภูมน สุขวงศ์
205 26602 คุณ ภูริศา นิมมานเหมินท์
206 26352 คุณ มณทิญา พ่วงทรัพย์ ปิงปอง
207 26664 คุณ มณีรุ้ง พรหมกิ่งแก้ว
208 26344 คุณ มนัสวี ไทยาภิรมย์
209 26361 คุณ มะลิ สัทธาชัย
210 19047 คุณ เมธี สอาดล้วน
211 26351 คุณ เมลิน เชื้อมโนชาญ
212 19112 คุณ รัตนพล ชัยวุฒิ เดี่ยว
213 26641 คุณ รัตนาภรณ์ สินประสงค์
214 26630 คุณ รุตม์ งามอริยะกุล
215 26613 คุณ ลลิตา ปิยะอัศวจินดา
216 26607 คุณ เลิศลักษณา อุบลนุช
217 17883 คุณ วงค์พรหม พรหมวงศ์
218 19041 คุณ วชิรากรณ์ คุณเลิศ นิว
219 26346 คุณ วรกานต์ อินทะพันธุ์
220 17845 คุณ วรคุณ ศรีวิชัย
221 17833 คุณ วรพงษ์ ทิพย์อุบล
222 17815 คุณ วรพล แก่นกำจร
223 26358 คุณ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์
224 26626 คุณ วรัญญา ศักดิ์ธรรมเจริญ
225 26683 คุณ วลัยลักษณ์ ชัยชนะกิจการ
226 21182 คุณ วสุธาน ตันบุญเฮง
227 26659 คุณ วัชระ มณีรัตน์โรจน์
228 26638 คุณ วันดี โพธิสง่า
229 19199 คุณ วันทวี โชคชัย
230 19132 คุณ วิทวัส ตังอำนวย
231 26616 คุณ วิษณุ จอมภักดี
232 26667 คุณ วีรญา โรจน์ยินดีเลิศ
233 26669 คุณ วีรยา โชคเจริญวัฒนกุล
234 19001 คุณ วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
235 22080 คุณ วีระศักดิ์ รัตนาพิทักษ์เทพ
236 17865 คุณ วุฒิชัย นาชัยเวียง
237 19130 คุณ ศรายุทธ สายญาติ
238 17924 คุณ ศราวุธ แต้โอสถ
239 26674 คุณ ศันสนีย์ พวงเงินมาก
240 26691 คุณ ศิกานต์ เตชะคฤห
241 26580 คุณ ศิรประภา วัฒนากุล
242 26681 คุณ ศิริพร ชัยณกุล
243 26697 คุณ ศิริมา มังคลรังษี
244 17960 คุณ ศิลา นามเทพ
245 26018 คุณ ศุภกานต์ มุทุมล กานต์
246 19043 คุณ ศุภรัตน์ ชินะถาวร
247 26648 คุณ ศุภวรรณ คงการค้า
248 24500 คุณ ศุภวัติ มาลาพันธุ์
249 19055 นาย เศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ ก้อง
250 26632 คุณ สโรชา วิชาเจริญ
251 17939 คุณ สาริก ไชยวุฒิ
252 17950 คุณ สิทธินันท์ ไชยวงค์ญาติ
253 26819 คุณ สินิษฐิยา วิลยางกูร
254 26700 คุณ สิรินภา อินทพันธ์
255 26364 คุณ สิริรำไพ หน่อแก้ว
256 26680 คุณ สีฟ้า ศรชัยยืน
257 26615 คุณ สุกัญญา สุริยะแสงฉาย
258 26647 คุณ สุชีวา ไชยซาววงศ์
259 26605 คุณ สุทธิรา สุทธสุภา
260 26660 คุณ สุนิตา พานิชย์
261 26598 คุณ สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล
262 26625 คุณ สุบินรัตน์ รสหวาน
263 26682 คุณ สุพรรณิการ์ ปุรณะพรรค์
264 19577 คุณ สุรชัย ไทยประสงค์
265 26350 คุณ สุรณี ไพบูลย์สมบัติ
266 26656 คุณ สุรัสวดี แท่งเงิน
267 23141 คุณ สุวรรณ แสนหมี่
268 26589 คุณ สุวิชา คมปรียารัตน์
269 26637 คุณ เสวิตา โอจรัสพร
270 26628 คุณ โสภิดา วายุพัฒน์ จุ๊
271 26645 คุณ องค์อุมา วงศ์ลือเกียรติ
272 19065 คุณ อดิวัฒน์ ลิมปะวัฒนะ โน้ต
273 19125 คุณ อธิชา ประทุมมินทร์ Bo
274 21159 คุณ อภิชัย ศุกรภาส
275 26617 คุณ อภิเชษฐ์ กาอ้าย
276 26610 คุณ อภิรมย์ เตียวกุล
277 17804 คุณ อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์
278 19120 คุณ อมรกฤต อินตา
279 26678 คุณ อมรศรี สมสุข
280 26601 คุณ อรนุช หล่อสกุล
281 25234 คุณ อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา
282 26658 คุณ อรวรรณ ศิริพันธ์
283 19217 คุณ อริญชย์ ยามสุข
284 26676 คุณ อักนิษฐ์ สนธิเปล่งศรี
285 17867 คุณ อัครา สุทรารมณ์ลักษณ์
286 26629 คุณ อังคณา ประไพตระกูล
287 26604 คุณ อังคณา อิรนพไพบูลย์
288 19135 คุณ อัศนัย ธุรวติกุล ตั้ม
289 17802 คุณ อัศนัย แสนใจ
290 19019 คุณ อาทิตย์ วนวัฒนากุล
291 17947 คุณ อู่ทอง มโนมัยอุดม
292 21371 คุณ เอกชัย ตั้งกาญจนภาสน์
293 19136 คุณ เอกรินทร์ เชิดชูชัยทิพย์
294 24419 คุณ เอกสิทธิ์ อุ่นศิริ
295 21149 นาย ณัฐวัฒน์ บุญทวี เบิร์ด
296 18159 คุณ โกศิน สุภาพกุล ตุลย์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ