ชื่อรุ่น USSR ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 238 คน
# 2535M6 ประธานรุ่น : คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ปิยชาต ไชยวุฒิ
2 0 คุณ สุราลักษณ์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
3 0 คุณ ณรา วงษ์ขวัญเมือง
4 0 คุณ ธันย์สิตา วชิรจุติพงศ์
5 21506 คุณ ศุทธาทิพย์ กิตติวาณิชย์
6 14704 คุณ สกล ลีลานิตย์กุล
7 14484 คุณ สถาพร พวงประโคน
8 14730 คุณ สราวุฒิ ช่างสม
9 21567 คุณ สาธิต วงศ์สุเทพทวี
10 14478 คุณ สายยันต์ สมอ
11 21534 คุณ สายลักษณ์ ผลชีวิน
12 22155 คุณ สารภี กุลเกษมสมบูรณ์
13 21566 คุณ สิรินุช วงศ์สกุล
14 21553 คุณ สิริมาศ ไชยกัณทา
15 14633 คุณ สืบสกุล พลัง
16 22157 คุณ สุคนธ์พณิช วิญญรัตน์
17 21483 คุณ สุจิตรา (จันทรคณา) พิทักษ์
18 22078 คุณ สุดสิริ สุมลมาศน์ Aoi
19 21503 คุณ สุทธิชา เจริญปัญญาเนตร
20 14732 คุณ มั่นเกล้า (สุธรรม) คำวิเศษณ์ ตาม
21 21460 คุณ สุนิสา คชสีห์
22 14969 คุณ สุรเชษฎ์ พรหมรังษีแสง
23 14975 คุณ สุรเศรษฐ์ หน้างาม
24 21535 คุณ สุลักขณา สุรินทร์แก้ว(บุญศิริ)
25 14586 คุณ สุวัชชัย ปสุนะ
26 19251 คุณ เสกสรร นันทนภลพ
27 21533 คุณ เสรณี ตั้งสุขสันต์
28 21579 คุณ เสาวณีย์ ตนหมั้น
29 14959 คุณ โสภณ ทันดร
30 14727 คุณ หิรัญญพงษ์ ทะพิงค์แก
31 21482 คุณ อนรรฆอร คาน
32 19264 คุณ อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์
33 19253 คุณ อรรถพงษ์ เลิศพรพิสิฐ
34 14706 คุณ อรรถพล อ่างคำ
35 21572 คุณ อรวรรณ จันทร์ปรง
36 21525 คุณ อรุณศรี สุดใจบุญ
37 21485 คุณ อัคนี ลานนาพันธุ์
38 21492 คุณ อังศุมารินทร์ จักรคำมา
39 14728 คุณ อัฐ ชัยมงคล โม
40 21468 คุณ อัปสร ไตรจินดา
41 21560 คุณ อารยา บุญเกษม
42 21484 คุณ อารี บรรพตทอง
43 14983 คุณ อาสา นาถไตรภพ
44 21464 คุณ อินทิรา คงกิตติศาล
45 19260 คุณ อุกฤษฎ์ สงค์ประเสริฐ
46 22147 คุณ อุษามาศ เสียมภักดี
47 21514 คุณ ไอลดา ศรีเพชรวรรณดี
48 13739 MR. มิตรภาพ ม่วงงาม เด่น
49 14488 คุณ ภีม หล่อวิทยา
50 14573 คุณ อาทิตย์ แมนมนตรี
51 0 คุณ มิตรภาพ ม่วงงาม
52 0 คุณ ฐิติพล จรัสสิทธิกุล
53 0 คุณ ฐิติพล จรัสสิทธิกุล
54 14617 คุณ สมชาย แสนหมี่ ซู
55 21470 นาง กัญญา ก้าวสมบัติ
56 21488 พรหมธิดา ภาพพริ้ง (Mulya)
57 21462 คุณ กนกภรณ์ จินดาธณารักษ์
58 21518 คุณ กรรณิกา พฤกษชาติคุณากร
59 22144 คุณ กฤตย์กุศล กุศลส่ง
60 20351 คุณ กฤษณ์ จันทรประยูร
61 21237 คุณ กฤษณพล วุฒิจันทร์
62 21493 คุณ กานดา คันธรส
63 14553 คุณ กานต์ ตนานนท์
64 22098 คุณ กิ่งดาว โอชาวัฒน์
65 19289 คุณ กิตติคุณ บุญเชื้อ
66 19292 คุณ กิตติวุฒิ พรศาลนุวัฒน์
67 21580 คุณ กุลธิดา ศรีมหาโพธิ์
68 21474 คุณ กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
69 14631 คุณ เกษม นันทพันธ์
70 20316 คุณ ไกรเดช ลีวีระพันธุ์
71 21538 คุณ ขวัญชีวา ธีรพิเชษฐพงศ์
72 21512 คุณ คเณศ สุคนธสรรพ์
73 0 คุณ กมลวรรณ รัตนรมย์
74 0 คุณ กุลธิดา พัฒนัคคัมพร
75 22256 คุณ จันทร์ฉาย ไชยวุฒิ
76 0 คุณ เจษฎาพร วิศิษฏ์อังกูร
77 21510 คุณ ชลวิภา เฟื่องกาญจน์
78 22137 คุณ ถนอมศักดิ์ บูรณะเลิศไพศาล
79 14813 คุณ ธนพล มีอุดร
80 22252 คุณ นริศรา ศิริธร
81 14622 คุณ นลธวัช เรืองรัตนกุล
82 0 คุณ ปิยพร อินทะเคหะ
83 22129 คุณ พรธนา ตันสว่างกูล นา
84 22187 คุณ พีรยา วิจักขณาพันธุ์
85 22289 คุณ ภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงค์
86 14577 คุณ ภูวนัย เมฆรา
87 0 คุณ ศิริจันทร์ พินิจ
88 0 คุณ สร้อยสน มนสิการกุล
89 22159 คุณ แคทลียา จำปาทอง
90 21578 คุณ จักรพงศ์ มหาวันวงศ์
91 14711 คุณ จักรรินทร์ เอกโสวรรณ
92 22163 คุณ จันทร์ทิรา พิชวงศ์
93 21481 คุณ จันทร์เพ็ญ ปรีชาปัญญา
94 15743 คุณ จาตุรนต์ บุญศิริ
95 21555 คุณ จิตรา สินธุมากร
96 21515 คุณ จินตนา ลือสุวรรณกิจ
97 19281 คุณ เจริญ กลีบจำปา
98 22279 คุณ เจษฎาพร อินต๊ะมูล
99 20358 คุณ ฉัตรบดินทร์ ธนัญชยานนท์
100 21550 คุณ ชวรัตน์ อุจะรัตน
101 19256 คุณ ชัยณรงค์ โอชูกิจ
102 19273 คุณ ชัยนันท์ ติยะชัยพานิช
103 14657 คุณ ชัยวัฒน์ เทพจันทร์
104 19266 คุณ ชาญกิจ จันทร์กิติสกุล
105 19301 คุณ ชาญวุฒิ จักราชัย
106 22268 คุณ ชาลินี ปัทมแก้ว
107 21577 คุณ ชำนาญ จันทร์ประเสริฐ
108 14675 คุณ เชี่ยวชาญ ไชยแดง
109 21523 คุณ ฐิติกานต์ โตทอง
110 22099 คุณ ฐิตินันท์ ขัติรัตน์
111 21476 คุณ ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
112 14483 คุณ ณรงค์ศักดิ์ รัตนพันธ์
113 14636 คุณ ณัฐฐ์ คันธวิรรณ์
114 18659 คุณ ณัฐนนท์ กันธา เดฟ
115 19284 คุณ ดนัย ดาราหทัยกุล
116 14490 คุณ ดิลก เกียรติ์เลิศนภา เอ๋
117 14689 คุณ ตะวัน ถึงแก้ว
118 21461 คุณ เติมทิพย์ ผุสดี
119 14547 คุณ ทวิช เตียวกุล
120 19275 คุณ ทศพล ศรีสำราญ
121 21549 คุณ ทัตยา เพ็ชรภู่
122 14602 คุณ ทัฬห์พงศ์ วงศ์เกษมญาณวุฒิ
123 14487 คุณ ธตินันท์ พรหมพิจารณ์ บอย
124 15447 คุณ ธนพัฒน์ พันธุ์พิกุล
125 14576 คุณ ธนภักษ์ เมธนาวิน
126 14726 คุณ ธนวิทย์ ธรรมไชย
127 21467 คุณ ธนาธร จิระวัฒนากูล
128 14630 คุณ ธเนศ ประทุมบาล
129 21551 คุณ ธวัชชัย ศรีสว่าง
130 21576 คุณ ธันยานันท์ สันติภพ
131 14731 คุณ ธีร์ เครือฟัก
132 21517 คุณ ธีรชัย พฤกษชาติคุณากร
133 19287 คุณ ธีรพงศ์ สายตำ
134 14574 คุณ ธีรพล พิริยคุณธร ตั้ม
135 15731 คุณ ธีรพัฒน์ ณลำพูน
136 21539 คุณ ธีรยุทธ อินทจักร์
137 14594 คุณ ธีระพจน์ แดงดี
138 21536 คุณ ธีราพร สุภาพันธุ์
139 14564 คุณ ธีวรา พิชวงศ์
140 14654 คุณ นพคุณ วงษ์ขวัญเมือง
141 19265 คุณ นพดล พุฒิพิทยาธร
142 14705 คุณ นพพร วิเศษรักสกุล
143 21542 คุณ นพมาศ ข่ายสุวรรณ์
144 21469 คุณ นลิน กัลยาณมิตร นุช
145 14670 คุณ นัดโชค คงประเสริฐ
146 21478 คุณ นันทกานต์ ไชยวงศ์
147 21529 คุณ นันทวัน สฤษดิกุล
148 22136 คุณ น้ำทิพย์ จันทร์มหเสถียร
149 14651 คุณ นิติธร ตันตรานนท์
150 16717 คุณ นิตินัย ขำมาลัย นัย
151 14593 คุณ นิพิฐ สมมณีวรรณ
152 22092 คุณ นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย
153 19291 คุณ นิมิต อังกูรวัธน์ เจ๊ก
154 21508 คุณ นิลาวัลย์ อุดมผล
155 22148 คุณ นิสา ฉัตรวรารัตน์
156 21499 คุณ นุชนารถ ต๊ะปินตา
157 14512 คุณ บรรจง ศีละวงษ์เสรี
158 14642 คุณ บัลลือศักดิ์ แก้วทรายคำ
159 21569 คุณ บุศรินทร์ บัวประดิษฐ์
160 14684 คุณ ปกป้อง แสงทับทิม
161 21544 คุณ ปทุมพร อาวรณ์
162 21531 คุณ ปทุมวรรณ ปัญญาเปียง
163 21558 คุณ ปนัดดา หงษ์สร้อย
164 22135 คุณ ปภัสรา โพทะยะ
165 18624 คุณ ประพันธ์ จงประเสริฐ เอ๋
166 21479 คุณ ประมาณกิติ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
167 18567 คุณ ประวัติ เกิดจันทร์
168 21495 คุณ ปริญญา สุวรรณโสมนัส
169 21491 คุณ ปฤทัย เกษร
170 21564 คุณ ปาริชาติ สังข์รักษ์
171 14551 คุณ ปิติพล ยืนบุญ
172 21497 คุณ ปิติภัทร ธีระการุณการ
173 22145 คุณ ปิยธิดา รวมเมฆ
174 14583 คุณ ปุริม ณ บางช้าง
175 0 คุณ จิตติรัตน์ ทองจิตติ
176 22146 คุณ พรรณนภา พรหมวีระ
177 21505 คุณ พรรษ์พิสุทธิ์ นิยมธรรม
178 21557 คุณ พรศักดิ์ บุญสุทธิ์ ต้อม
179 15002 คุณ พลพิพัฒน์ รักประสิทธิ์
180 22141 คุณ พัชนิดา ไชยซาววงศ์ (Phatchanida Chung )
181 22232 คุณ พัชรากร พวงสายใจ
182 21477 คุณ พันทิพา แสงอินทร์
183 14972 คุณ พันธ์ศักดิ์ เฉลิมลาภอนันต์
184 14598 คุณ พาโชค รุจิรวัฒน์
185 21575 คุณ พิชญ์นิดา ยวงสุวรรณ
186 22236 คุณ พิมภินันท์ ชวพันธุ์
187 18577 คุณ พีร เลาหชัย
188 17382 คุณ พุฒิพงศ์ ดิษยเดช
189 21532 คุณ ฟ้าวิกร อินลวง ฟ้า
190 19501 คุณ ภัทร ภมรกูล
191 14568 คุณ ภาณุโสภณ กิติบุตร
192 21552 คุณ มนัสวี กฤตานุกูลย์
193 21573 คุณ มลิวัลย์ ก่อเกียรติโสภา
194 14527 คุณ ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ เบิ้ล, โต๊ะโม๊ะ
195 14495 คุณ ยุทธนา โตเทศ
196 21486 คุณ ยุพเรศ นิลละออง ดาว
197 22152 คุณ เยาวนุช ไกรสิงห์
198 21530 คุณ รติกา อิรนพไพบูลย์
199 19283 คุณ รักพงศ์ เชิดสถิรกุล เล็ก
200 19257 คุณ รังสฤษฏิ์ คุณวุฒิ
201 14637 คุณ รัชกุล กุลดิลก
202 14605 คุณ รัฐการ หะซัน
203 18651 คุณ รัฐศักดิ์ หนูคง
204 21516 คุณ รัตติยา ชื่นใจ
205 21487 คุณ รัศมี ศรีพงศ์วรกุล
206 21546 คุณ รุจิรา ปัญญาตุ้ย
207 22067 คุณ เรวัต พรหมวรรณ เอ๋ ( ลิเก )
208 21308 คุณ เรวัต ศุภมั่งมี
209 21570 คุณ ลัลลนา พิมลศรี
210 14177 คุณ วชิระ โธมัส
211 22150 คุณ วชิรา วชิรจุติพงศ์
212 19282 คุณ วรวิทย์ เปล่งปลั่ง
213 21571 คุณ วราพร เสนะวัต
214 21556 คุณ วราภรณ์ พาสวัสดิ์
215 21504 คุณ วาสนา แซ่แต้
216 21480 คุณ วิจิตตรา ศิริกาญจนารักษ์
217 23009 คุณ วิชุดา วาณิชยพงศ์
218 19254 คุณ วิทิต พนิชย์สกุล
219 21540 คุณ วิธัญญู อุดมปัญญานันท์ Nim
220 21501 คุณ วิภาวี ตรีระแสง จ้อย
221 21466 คุณ วิภูรัตน์ มาร์ติน แคท
222 21513 คุณ วิริยา พงศ์สุรเชษฐ์
223 21472 คุณ วิลาวัณย์ ทวีชัย
224 21500 คุณ วิลาสินี วงศ์วิบูลย์
225 14567 คุณ วิวรรธน์ ฉัตรสุวรรณ
226 15114 คุณ วีระชัย ตนานุภาคย์
227 14506 คุณ วีระพันธ์ ร่วมพัฒนกิจ
228 22149 คุณ วีระวรรณ ฉัตตะวิริยะ
229 21465 คุณ ศนินันท์ ทองสูง
230 22237 คุณ ศรินนา ลีรสวัสดิอำพน
231 21471 คุณ ศศิธร ผ่องโสภา
232 14546 คุณ ศาตพันธุ์ คันธา
233 21507 คุณ ศิริจรรย์ พินิจ
234 21568 คุณ ศิรินทร์ทิพย์ มากบุญ
235 14552 นาย เอก เอกอำไพ เอก
236 21526 คุณ กฤษณี มณีวงศ์ แต๋ว
237 0 นาง สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา(พัวพรสวรรค์) สร้อย
238 0 นาง สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา(พัวพรสวรรค์) สร้อย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ