ชื่อรุ่น USSR ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 236 คน
# 2535M6 ประธานรุ่น : คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ปิยชาต ไชยวุฒิ
2 0 คุณ สุราลักษณ์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
3 0 คุณ ณรา วงษ์ขวัญเมือง
4 0 คุณ ธันย์สิตา วชิรจุติพงศ์
5 21506 คุณ ศุทธาทิพย์ กิตติวาณิชย์
6 14704 คุณ สกล ลีลานิตย์กุล
7 14484 คุณ สถาพร พวงประโคน
8 14730 คุณ สราวุฒิ ช่างสม
9 21567 คุณ สาธิต วงศ์สุเทพทวี
10 14478 คุณ สายยันต์ สมอ
11 21534 คุณ สายลักษณ์ ผลชีวิน
12 22155 คุณ สารภี กุลเกษมสมบูรณ์
13 21566 คุณ สิรินุช วงศ์สกุล
14 21553 คุณ สิริมาศ ไชยกัณทา
15 14633 คุณ สืบสกุล พลัง
16 22157 คุณ สุคนธ์พณิช วิญญรัตน์
17 21483 คุณ สุจิตรา (จันทรคณา) พิทักษ์
18 22078 คุณ สุดสิริ สุมลมาศน์ ออย
19 21503 คุณ สุทธิชา เจริญปัญญาเนตร
20 14732 คุณ มั่นเกล้า (สุธรรม) คำวิเศษณ์ ตาม
21 21460 คุณ สุนิสา คชสีห์
22 14969 คุณ สุรเชษฎ์ พรหมรังษีแสง
23 14975 คุณ สุรเศรษฐ์ หน้างาม
24 21535 คุณ สุลักขณา สุรินทร์แก้ว(บุญศิริ)
25 14586 คุณ สุวัชชัย ปสุนะ
26 19251 คุณ เสกสรร นันทนภลพ
27 21533 คุณ เสรณี ตั้งสุขสันต์
28 21579 คุณ เสาวณีย์ ตนหมั้น
29 14959 คุณ โสภณ ทันดร
30 14727 คุณ หิรัญญพงษ์ ทะพิงค์แก
31 21482 คุณ อนรรฆอร คาน
32 19264 คุณ อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์
33 19253 คุณ อรรถพงษ์ เลิศพรพิสิฐ
34 14706 คุณ อรรถพล อ่างคำ
35 21572 คุณ อรวรรณ จันทร์ปรง
36 21525 คุณ อรุณศรี สุดใจบุญ
37 21485 คุณ อัคนี ลานนาพันธุ์
38 21492 คุณ อังศุมารินทร์ จักรคำมา
39 14728 คุณ อัฐ ชัยมงคล โม
40 21468 คุณ อัปสร ไตรจินดา
41 21560 คุณ อารยา บุญเกษม
42 21484 คุณ อารี บรรพตทอง
43 14983 คุณ อาสา นาถไตรภพ
44 21464 คุณ อินทิรา คงกิตติศาล
45 19260 คุณ อุกฤษฎ์ สงค์ประเสริฐ
46 22147 คุณ อุษามาศ เสียมภักดี
47 21514 คุณ ไอลดา ศรีเพชรวรรณดี
48 13739 MR. มิตรภาพ ม่วงงาม เด่น
49 14488 คุณ ภีม หล่อวิทยา
50 14573 คุณ อาทิตย์ แมนมนตรี
51 0 คุณ มิตรภาพ ม่วงงาม
52 0 คุณ ฐิติพล จรัสสิทธิกุล
53 14617 คุณ สมชาย แสนหมี่ ซู
54 21470 นาง กัญญา ก้าวสมบัติ
55 21488 คุณ พรหมธิดา ภาพพริ้ง (Mulya)
56 21462 คุณ กนกภรณ์ จินดาธณารักษ์
57 21518 คุณ กรรณิกา พฤกษชาติคุณากร
58 22144 คุณ กฤตย์กุศล กุศลส่ง
59 20351 คุณ กฤษณ์ จันทรประยูร
60 21237 คุณ กฤษณพล วุฒิจันทร์
61 21493 คุณ กานดา คันธรส
62 14553 คุณ กานต์ ตนานนท์
63 22098 คุณ กิ่งดาว โอชาวัฒน์
64 19289 คุณ กิตติคุณ บุญเชื้อ
65 19292 คุณ กิตติวุฒิ พรศาลนุวัฒน์
66 21580 คุณ กุลธิดา ศรีมหาโพธิ์
67 21474 คุณ กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
68 14631 คุณ เกษม นันทพันธ์
69 20316 คุณ ไกรเดช ลีวีระพันธุ์
70 21538 คุณ ขวัญชีวา ธีรพิเชษฐพงศ์
71 21512 คุณ คเณศ สุคนธสรรพ์
72 0 คุณ กมลวรรณ รัตนรมย์
73 0 คุณ กุลธิดา พัฒนัคคัมพร
74 22256 คุณ จันทร์ฉาย ไชยวุฒิ
75 0 คุณ เจษฎาพร วิศิษฏ์อังกูร
76 21510 คุณ ชลวิภา เฟื่องกาญจน์
77 22137 คุณ ถนอมศักดิ์ บูรณะเลิศไพศาล
78 14813 คุณ ธนพล มีอุดร
79 22252 คุณ นริศรา ศิริธร
80 14622 คุณ นลธวัช เรืองรัตนกุล
81 0 คุณ ปิยพร อินทะเคหะ
82 22129 คุณ พรธนา ตันสว่างกูล นา
83 22187 คุณ พีรยา วิจักขณาพันธุ์
84 22289 คุณ ภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงค์
85 14577 คุณ ภูวนัย เมฆรา
86 0 คุณ ศิริจันทร์ พินิจ
87 0 คุณ สร้อยสน มนสิการกุล
88 22159 คุณ แคทลียา จำปาทอง
89 21578 คุณ จักรพงศ์ มหาวันวงศ์
90 14711 คุณ จักรรินทร์ เอกโสวรรณ
91 22163 คุณ จันทร์ทิรา พิชวงศ์
92 21481 คุณ จันทร์เพ็ญ ปรีชาปัญญา
93 15743 คุณ จาตุรนต์ บุญศิริ
94 21555 คุณ จิตรา สินธุมากร
95 21515 คุณ จินตนา ลือสุวรรณกิจ
96 19281 คุณ เจริญ กลีบจำปา
97 22279 คุณ เจษฎาพร อินต๊ะมูล
98 20358 คุณ ฉัตรบดินทร์ ธนัญชยานนท์
99 21550 คุณ ชวรัตน์ อุจะรัตน
100 19256 คุณ ชัยณรงค์ โอชูกิจ
101 19273 คุณ ชัยนันท์ ติยะชัยพานิช
102 14657 คุณ ชัยวัฒน์ เทพจันทร์
103 19266 คุณ ชาญกิจ จันทร์กิติสกุล
104 19301 คุณ ชาญวุฒิ จักราชัย
105 22268 คุณ ชาลินี ปัทมแก้ว
106 21577 คุณ ชำนาญ จันทร์ประเสริฐ
107 14675 คุณ เชี่ยวชาญ ไชยแดง
108 21523 คุณ ฐิติกานต์ โตทอง
109 22099 คุณ ฐิตินันท์ ขัติรัตน์
110 21476 คุณ ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
111 14483 คุณ ณรงค์ศักดิ์ รัตนพันธ์
112 14636 คุณ ณัฐฐ์ คันธวิรรณ์
113 18659 คุณ ณัฐนนท์ กันธา เดฟ
114 19284 คุณ ดนัย ดาราหทัยกุล
115 14490 คุณ ดิลก เกียรติ์เลิศนภา เอ๋
116 14689 คุณ ตะวัน ถึงแก้ว
117 21461 คุณ เติมทิพย์ ผุสดี
118 14547 คุณ ทวิช เตียวกุล
119 19275 คุณ ทศพล ศรีสำราญ
120 21549 คุณ ทัตยา เพ็ชรภู่
121 14602 คุณ ทัฬห์พงศ์ วงศ์เกษมญาณวุฒิ
122 14487 คุณ ธตินันท์ พรหมพิจารณ์ บอย
123 15447 คุณ ธนพัฒน์ พันธุ์พิกุล
124 14576 คุณ ธนภักษ์ เมธนาวิน
125 14726 คุณ ธนวิทย์ ธรรมไชย
126 21467 คุณ ธนาธร จิระวัฒนากูล
127 14630 คุณ ธเนศ ประทุมบาล
128 21551 คุณ ธวัชชัย ศรีสว่าง
129 21576 คุณ ธันยานันท์ สันติภพ
130 14731 คุณ ธีร์ เครือฟัก
131 21517 คุณ ธีรชัย พฤกษชาติคุณากร
132 19287 คุณ ธีรพงศ์ สายตำ
133 14574 คุณ ธีรพล พิริยคุณธร ตั้ม
134 15731 คุณ ธีรพัฒน์ ณลำพูน
135 21539 คุณ ธีรยุทธ อินทจักร์
136 14594 คุณ ธีระพจน์ แดงดี
137 21536 คุณ ธีราพร สุภาพันธุ์
138 14564 คุณ ธีวรา พิชวงศ์
139 14654 คุณ นพคุณ วงษ์ขวัญเมือง
140 19265 คุณ นพดล พุฒิพิทยาธร
141 14705 คุณ นพพร วิเศษรักสกุล
142 21542 คุณ นพมาศ ข่ายสุวรรณ์
143 21469 คุณ นลิน กัลยาณมิตร นุช
144 14670 คุณ นัดโชค คงประเสริฐ
145 21478 คุณ นันทกานต์ ไชยวงศ์
146 21529 คุณ นันทวัน สฤษดิกุล
147 22136 คุณ น้ำทิพย์ จันทร์มหเสถียร
148 14651 คุณ นิติธร ตันตรานนท์
149 16717 คุณ นิตินัย ขำมาลัย นัย
150 14593 คุณ นิพิฐ สมมณีวรรณ
151 22092 คุณ นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย
152 19291 คุณ นิมิต อังกูรวัธน์ เจ๊ก
153 21508 คุณ นิลาวัลย์ อุดมผล
154 22148 คุณ นิสา ฉัตรวรารัตน์
155 21499 คุณ นุชนารถ ต๊ะปินตา
156 14512 คุณ บรรจง ศีละวงษ์เสรี
157 14642 คุณ บัลลือศักดิ์ แก้วทรายคำ
158 21569 คุณ บุศรินทร์ บัวประดิษฐ์
159 14684 คุณ ปกป้อง แสงทับทิม
160 21544 คุณ ปทุมพร อาวรณ์
161 21531 คุณ ปทุมวรรณ ปัญญาเปียง
162 21558 คุณ ปนัดดา หงษ์สร้อย
163 22135 คุณ ปภัสรา โพทะยะ
164 18624 คุณ ประพันธ์ จงประเสริฐ เอ๋
165 21479 คุณ ประมาณกิติ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
166 18567 คุณ ประวัติ เกิดจันทร์
167 21495 คุณ ปริญญา สุวรรณโสมนัส
168 21491 คุณ ปฤทัย เกษร
169 21564 คุณ ปาริชาติ สังข์รักษ์
170 14551 คุณ ปิติพล ยืนบุญ
171 21497 คุณ ปิติภัทร ธีระการุณการ
172 22145 คุณ ปิยธิดา รวมเมฆ
173 14583 คุณ ปุริม ณ บางช้าง
174 0 คุณ จิตติรัตน์ ทองจิตติ
175 22146 คุณ พรรณนภา พรหมวีระ
176 21505 คุณ พรรษ์พิสุทธิ์ นิยมธรรม
177 21557 คุณ พรศักดิ์ บุญสุทธิ์ ต้อม
178 15002 คุณ พลพิพัฒน์ รักประสิทธิ์
179 22141 คุณ พัชนิดา ไชยซาววงศ์ (Phatchanida Chung )
180 22232 คุณ พัชรากร พวงสายใจ
181 21477 คุณ พันทิพา แสงอินทร์
182 14972 คุณ พันธ์ศักดิ์ เฉลิมลาภอนันต์
183 14598 คุณ พาโชค รุจิรวัฒน์
184 21575 คุณ พิชญ์นิดา ยวงสุวรรณ
185 22236 คุณ พิมภินันท์ ชวพันธุ์
186 18577 คุณ พีร เลาหชัย
187 17382 คุณ พุฒิพงศ์ ดิษยเดช
188 21532 คุณ ฟ้าวิกร อินลวง ฟ้า
189 19501 คุณ ภัทร ภมรกูล
190 14568 คุณ ภาณุโสภณ กิติบุตร
191 21552 คุณ มนัสวี กฤตานุกูลย์
192 21573 คุณ มลิวัลย์ ก่อเกียรติโสภา
193 14527 คุณ ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ เบิ้ล, โต๊ะโม๊ะ
194 14495 คุณ ยุทธนา โตเทศ
195 21486 คุณ ยุพเรศ นิลละออง ดาว
196 22152 คุณ เยาวนุช ไกรสิงห์
197 21530 คุณ รติกา อิรนพไพบูลย์
198 19283 คุณ รักพงศ์ เชิดสถิรกุล เล็ก
199 19257 คุณ รังสฤษฏิ์ คุณวุฒิ
200 14637 คุณ รัชกุล กุลดิลก
201 14605 คุณ รัฐการ หะซัน
202 18651 คุณ รัฐศักดิ์ หนูคง
203 21516 คุณ รัตติยา ชื่นใจ
204 21487 คุณ รัศมี ศรีพงศ์วรกุล
205 21546 คุณ รุจิรา ปัญญาตุ้ย
206 22067 คุณ เรวัต พรหมวรรณ เอ๋ ( ลิเก )
207 21308 คุณ เรวัต ศุภมั่งมี
208 21570 คุณ ลัลลนา พิมลศรี
209 14177 คุณ วชิระ โธมัส
210 22150 คุณ วชิรา วชิรจุติพงศ์
211 19282 คุณ วรวิทย์ เปล่งปลั่ง
212 21571 คุณ วราพร เสนะวัต
213 21556 คุณ วราภรณ์ พาสวัสดิ์
214 21504 คุณ วาสนา แซ่แต้
215 21480 คุณ วิจิตตรา ศิริกาญจนารักษ์
216 23009 คุณ วิชุดา วาณิชยพงศ์
217 19254 คุณ วิทิต พนิชย์สกุล
218 21540 คุณ วิธัญญู อุดมปัญญานันท์ Nim
219 21501 คุณ วิภาวี ตรีระแสง จ้อย
220 21466 คุณ วิภูรัตน์ มาร์ติน แคท
221 21513 คุณ วิริยา พงศ์สุรเชษฐ์
222 21472 คุณ วิลาวัณย์ ทวีชัย
223 21500 คุณ วิลาสินี วงศ์วิบูลย์
224 14567 คุณ วิวรรธน์ ฉัตรสุวรรณ
225 15114 คุณ วีระชัย ตนานุภาคย์
226 14506 คุณ วีระพันธ์ ร่วมพัฒนกิจ
227 22149 คุณ วีระวรรณ ฉัตตะวิริยะ
228 21465 คุณ ศนินันท์ ทองสูง
229 22237 คุณ ศรินนา ลีรสวัสดิอำพน
230 21471 คุณ ศศิธร ผ่องโสภา
231 14546 คุณ ศาตพันธุ์ คันธา
232 21507 คุณ ศิริจรรย์ พินิจ
233 21568 คุณ ศิรินทร์ทิพย์ มากบุญ
234 14552 นาย เอก เอกอำไพ เอก
235 21526 คุณ กฤษณี มณีวงศ์ แต๋ว
236 0 นาง สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา(พัวพรสวรรค์) สร้อย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ