ชื่อรุ่น DEMOCRACY ' 73 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 157 คน
# 2516M3 ประธานรุ่น : คุณวรวัชร ตันตรานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 10191 คุณ เกียงคุ้ง แซ่อึ้ง
2 10190 คุณ ไกรวิน ญาณสมเด็จ
3 8019 คุณ คงศักดิ์ ภิญโญ
4 10180 คุณ คมสัน วิมลรัตน์
5 8033 คุณ จงรักษ์ จันทรศิริ
6 8018 คุณ จักรกฤษณ์ เจษฏาพันธ์
7 11102 คุณ จำลอง พุตรปวน
8 7623 คุณ จิรายุทธ์ สุภาภา
9 8029 คุณ จุติรัฐ มณีวรรณ
10 8050 คุณ จุลจินดา สิงหเนตร
11 11150 คุณ เจนวิทย์ อินสม
12 7561 คุณ เจษฏา บุญเทพ
13 10385 คุณ เจิดศักดิ์ พิงพราวลี
14 8417 คุณ เฉลิมพงษ์ วิชาเจริญ
15 10373 คุณ เฉลิมพล กษีรรัตน์
16 10384 คุณ ชนะ ไชยชนะ
17 8046 คุณ ชัชวาลย์ เตชะคฤห
18 7942 คุณ ชาญชัย คำมงคล
19 11056 คุณ ชาตรี ธนัญชัย
20 9999 คุณ ชาติชาย พันธชาติ
21 8023 คุณ ชีวิน ณ เชียงใหม่ ติ๊ก
22 8939 คุณ เชษฐา เปรมานนท์ Thum
23 10163 คุณ ฐิติ สุขสวัสดิ์
24 10769 คุณ ดำรงเกียรติ เปรมเจริญ
25 7968 คุณ เดชชัย หิรัญรังสิต
26 8021 คุณ เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์
27 8372 คุณ ธงชัย วีรตันตยาภรณ์
28 11077 คุณ ธนิต บุญญนาสินีเกษม
29 7993 คุณ ธาดา สายอุดม
30 7954 คุณ ธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร แอ็ด
31 8319 คุณ นนทวัชร สิทธิสังข์
32 11048 คุณ นภดล พลบุตร
33 7958 คุณ นภดล อินทร์ชัย
34 8027 คุณ นรินทร์ ธัมทะมาลา
35 11093 คุณ นรินทร์ เป็งใจ
36 8026 คุณ นเรศ บุตรเจริญ
37 7980 คุณ นเรศ ปรีชารัตน์
38 11143 คุณ นัดดา ตู้จินดา
39 10314 คุณ นันทศักดิ์ ไชยนันท์
40 7621 คุณ นิกร จันทราฃ
41 7991 คุณ นิคม สายยาว
42 7996 คุณ บัญชา บุญปั้น
43 8915 คุณ บัณฑิต ศรีสองเมือง ตุ๋ย
44 9303 คุณ บุญอาจ คุณยศยิ่ง
45 11121 คุณ ปกรณ์ กันตีวงศ์
46 8574 คุณ ปกรณ์ ถิ่นธรรม คืม
47 7979 คุณ ประธาน ลิปตะสิริ
48 8724 คุณ ประพนธ์ วัฒนะสวัสดิ์วงศ์
49 11097 คุณ ประพาส แดงเรือน
50 11139 คุณ ประสงค์ รัตนเดชากร
51 7959 คุณ ประเสริฐศักดิ์ รัตนพันธ์
52 7981 คุณ ปรีชา นิ่มเนตร
53 7556 คุณ ปรีชา ชุ่มจิตต์
54 9689 คุณ ปรีชา มณีผ่อง ด้องส์ส์ / หนุ่ย
55 7560 คุณ ปรีชา เมฆะ
56 11207 คุณ ปรีชา อัตวรัตนศักดิ์
57 11099 คุณ ปัญญา กางกรณ์
58 11153 คุณ ปิยะ ศิริมาตย์
59 11112 คุณ เปรียญ เมืองแก้ว
60 10312 คุณ ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
61 8899 คุณ พงศ์วัฒนา มุสิกโปดก
62 8002 คุณ พงศ์ศิริ เทวายะนะ
63 8049 คุณ พนารัตน์ พุทธพันธ์
64 7970 คุณ พิสิษฐ์ สุแก้ว
65 7992 คุณ พีระพงศ์ ศรีอุดร
66 8051 คุณ พีระพันธุ์ สุทธกุล
67 7965 คุณ ภราดา โรจนสุพจน์
68 8039 คุณ ภานุพงษ์ สายอุดม
69 10037 คุณ ภาณุรัตน์ วารปรีดี
70 7977 คุณ ภานุวัฒน์ กระจ่างพันธ์
71 10278 คุณ มนต์ชัย ชื่นมนุษย์ โหน่ง
72 7952 คุณ มานิต ขัดขาว
73 7305 คุณ ยรรยง ราชอาภัย
74 8008 คุณ รักพงษ์ ปรมศิริ
75 11034 คุณ ราชันย์ สุริยคำ
76 8870 คุณ ราชันย์ อุดมศรี
77 11059 คุณ วรพจน์ ตันตรานนท์
78 8052 คุณ วลิต จงเผ่าพันธ์
79 8894 คุณ วสันต์ ปัญจไชยา
80 8449 คุณ วสีระเวช ปาณะวีระ
81 8003 คุณ วันชัย ชมพูรัตน์
82 7964 คุณ วิชิตพันธ์ บุญรักษา
83 8015 คุณ วินัย จุญศิริ
84 8001 คุณ วิวัฒน์ กันทะวงค์
85 10389 คุณ วีระชาติ สิทธิวงค์
86 7947 คุณ วีระ อุสาหะ จิ้งหรีด (Cricket)
87 7589 คุณ ศักดา ประชา
88 7620 คุณ ศักดิ์สิทธร ศิริสูตร
89 8031 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ อินตา
90 10179 คุณ ศิริพงษ์ ไชยเมือง
91 11165 คุณ ศิริวัฒน์ มะโนวงศ์ นิด
92 7986 คุณ เศรษฐา ศิริพินทุ์
93 8326 คุณ สกนธ์ ใจมั่นคง
94 9394 คุณ สงกรานต์ สันป่าแก้ว
95 11205 คุณ สงบ พรมสีดา
96 7071 คุณ สมชาย หิรัญพันธุ์
97 8040 คุณ สมบัติ บุญเรืองยา
98 10035 คุณ สรรพสิทธิ์ เจริญยิ่ง
99 11124 คุณ สรรพสิทธิ์ นิ่มนวล
100 7362 คุณ สหรัตน์ นิกรพันธุ์
101 7975 คุณ สัตยา เนตรประสิทธิ์
102 8011 คุณ สันติ พลพิมพ์
103 7370 คุณ สันติสุข เวียงสุวรรณ
104 11091 ดร. สาธิต ขันทนันท์ ป๊อด
105 9680 คุณ สามารถ ใจบุญ
106 7355 คุณ สามารถ มาลีกุล
107 8892 คุณ สามารถ อินทนันท์
108 11119 พ.อ. สายัณห์ อภิวงค์
109 11076 คุณ สิทธิชัย จันทะชัย
110 7974 พ.ต.ท. สิทธิชัย ภู่พงศ์ศักดิ์ ปุ๊ (กี๋)
111 11129 คุณ สุทัศน์ แดงบุญ
112 8748 คุณ สุพจน์ วัชรปรีชา
113 8013 คุณ สุรชาติ พูลทาจักร์
114 7941 คุณ สุรพงษ์ องค์ไชย
115 8004 คุณ สุรพล โล่เพ็ชร
116 10177 คุณ สุรศักดิ์ รักประดิษฐ์
117 7948 คุณ สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
118 11125 คุณ สุระปรีชา เสียงแจ่ม
119 10195 คุณ สุรินทร์ เทพรัตน์
120 11184 คุณ สุวณิช จันทร์อินทร์
121 10176 คุณ สูทชาติ พินิจ
122 7527 คุณ โสรัจ เนตรประสิทธิ์
123 7960 คุณ อดิศร พุทธิศรี
124 9986 คุณ อดิศักดิ์ ทนนวงค์
125 10026 คุณ อนวัช ยาวิชัย
126 7539 คุณ อนันต์ ชัยรัต
127 7962 คุณ อนันต์ศักดิ์ สิงหรีวงศ์ หน่อย
128 8016 คุณ อนุชาติ ตนานนท์
129 7553 คุณ อนุรักษ์ เทพลิขิตกุล
130 7564 คุณ อเนกพงษ์ เชื้อวรสถิตย์
131 7617 คุณ อรรถณพ พวงนาค
132 11062 คุณ อุดม(ระดม) สุขเจริญ
133 8922 คุณ เอก มณีใส
134 7983 คุณ โอภาส วงษ์สุวรรณ
135 8035 คุณ กนิษฐ์ ใส่ด้วง
136 7995 คุณ เจียมศักดิ์ เจียมวิจักษณ์
137 10161 คุณ ชิตศักดิ์ เอพิชิตศักดิ์
138 7957 คุณ ดำรง เข็มเพ็ชร
139 0 คุณ ดำรงค์
140 0 คุณ ธงชัย กันทะชัย
141 0 คุณ ธนภูมิ วุฒิการณ์
142 8174 คุณ นิพนธ์ ฝั้นแก้ว
143 10282 คุณ นิรันดร์ อักษรพรหม
144 7984 คุณ ประชา วีรวัฒน์
145 0 คุณ วรพัฒน์ เพิ่มแรงงาน
146 8028 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์
147 9403 คุณ วรวิทย์ แสนไชย
148 10267 คุณ วัยวิทย์ ไชยเหล็ก
149 8427 คุณ วาสุกรี วราภรณ์
150 7990 คุณ ศิริชัย ชัยชมภู
151 0 คุณ สมบัติ ขัวประเสริฐยิ่ง
152 7972 คุณ สาโรช วัฒนาพันธุ์
153 0 คุณ อณุศิษฐ์ เกสรพรหม
154 8030 คุณ อนิรุทธ จันทนะโพธิ
155 8032 คุณ อภิชาต สิงห์รีวงศ์ นุ้ย
156 8586 คุณ วีระ เต็มวุฒิโรจน์
157 9386 คุณ จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ