ชื่อรุ่น เก้า'56 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 478 คน
# 2556M6 ประธานรุ่น : นายวีรภัทร สง่าจิตร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 29418 นาย ธนกฤต กุลจลา เคน
2 29508 นางสาว มนสิชา สิทธิสมบัติ น้ำหวาน
3 29550 นาย เทอญไผท ถนอมถิ่น thurn
4 29588 นาย ณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์ นัท
5 29644 นางสาว ธัญวรัตน์ สร้อยมะโน จอย
6 29698 นางสาว กัณฐิกา พิชัยศรทัต จุ๊ย
7 30058 นาย วีรยุทธ สุริยวงศ์ ton
8 30350 นาย ภูวเดช สันธนาภิรมย์ Mek
9 30351 นางสาว ไอรดา ทิพยเนตร ลูกพลับ
10 30357 นางสาว ใจฟ้า ศรีวิลัย ลูกแก้ว
11 30359 นางสาว รินรดา เธียรสิริ ฟ้า
12 30361 นางสาว หทัยชัช วัฒนกีบุตร โฟล์ก
13 30362 นาย สรรค์สกุล วุฒิสรรพ์ สรรค์
14 30364 นาย ญาณกร คำแก้ว johnny
15 30366 นาย สุรพัศ ธรรมวงค์ Carrot
16 30369 นาย สรสีห์ วรพงษ์ mind
17 30370 นาย ณ พัฒน์ คำ ณ พัฒน์ pat
18 30371 นาย ปลื้ม ทองงาม ปลื้ม
19 30375 นาย ศิรัสพล กันธวงค์ ซันนี่
20 30376 นางสาว ศศิวิมล ศรีสัตบุษย์ เมย์
21 30377 นางสาว ภริดา ใจดี หนู
22 30383 นางสาว กันตา พุ่มตระกูล แพร
23 30384 นาย ณัฐภัทร นะที ปังปอนด์
24 30387 นางสาว อชิรญา จันทนา Gene
25 30390 นางสาว อาทิมา ดีอุโมงค์ ดรีม
26 30391 นาย พิชญ์ นิมิตพงษ์กุล พีช
27 30394 นาย ศุภกรณ์ บุญมา เอี๊ยด
28 30395 นางสาว ศุภภรณ์ บุญมา เอิน
29 30396 นางสาว อัฐฉรา วรรณรัตน์ แป้ง
30 30400 นาย พิชญุตม์ วงศ์รจิต ป๊อยท์
31 30401 นางสาว พรรณิกา ทองสวัสดิ์ แพร์
32 30403 นาย ดรัณภพ โอสถาพันธุ์ mee
33 30405 นางสาว เลิศนภัส เลิศพิริยกมล นิ้ง
34 30407 นาย อริยะ อินทะพันธุ์ Ice
35 30410 นาย ศิวกร อาษากิจ joke
36 30412 นาย ธัญธนัท ทิพยมณฑล ton
37 30414 นาย เทพวิรุฬห์ ศิริรัตน์ ฟลุ๊ค
38 30415 นาย วริศ ประพุทธ์พิทยา Net
39 30416 นาย ธนกาญจน์ ชัยทอง แบงค์
40 30418 นาย กาย เลาวพงศ์ กาย
41 30419 นาย ศุภกร ปิยะวราภรณ์ ko
42 30421 นาย อรรถพันธ์ เรืองศรีเจริญรุ่ง ใหม่
43 30422 นาย ภีมวัจน์ ฉัตรตระกูล peem
44 30424 นาย ธนกฤต นามแก้ว Earth
45 30425 นาย อธิศ แก้วใส จ๊อบ
46 30427 นาย อภิชา ภู่ประเสริฐ บาส
47 30430 นาย ขชล กลางชัย เม่น
48 30431 นาย ธนทัต กองแก้ว ก็อต
49 30432 นาย จตุรันต์ เศขรฤทธิ์ รันรัน
50 30434 นางสาว จารุมน มงคลไชยสิทธิ์ im
51 30435 นาย รุจิภาส ธัมทะมาลา โอ๊ค
52 30436 นางสาว อรุณี แสนคำ aim(อิ่ม)
53 30438 นางสาว พิงครัฐ ไชยลังการณ์ นีน่า
54 30443 นางสาว ภาพพิมพ์ ลิขิตตระกูลวงศ์ แก้ม
55 30445 นางสาว อัจฉรี บัวเขียว เทียน
56 30447 นางสาว พิราอร คำหล้า ป่าน
57 30448 นางสาว ฉัตรลดา ศิกษกโสภณ สีฟ้า
58 30449 นางสาว ธีรนาฎ ศิริ หงส์
59 30452 นางสาว กฤตยวันทย์ อินทร์วงศ์ วีว่า
60 30453 นางสาว อรพร อินทะพันธุ์ แพร
61 30454 นางสาว ขวัญสรวง ภักดี Kwan
62 30456 นางสาว ณุชริกา สุระนาถ Cindy
63 30458 นางสาว ชลิตา ตันติประสงค์ peanut
64 30459 นางสาว วรนันท์ วานิชยาวรกูล หวาน
65 30461 นางสาว ธัญมณี เลิศพฤกษ์ ป๊อบ
66 30462 นางสาว ปรีญานุช มานรัตน์ แพร
67 30465 นาย จิรายุส มหาวงศ์ทอง ซีเกมส์
68 30466 นาย ธนาคม ชะเอม ยิม
69 30467 นาย ชัชลักษณ์ สุภาศรี เคนส์
70 30468 นาย เขตตะวัน ศุกระกาญจนะ ม่อนดอย
71 30469 นาย นัศรุน แสวงศิริผล รุน
72 30472 นาย ชิณภัธร พัฒนถาบุตร์ bright
73 30475 นาย จิรวัฒน์ วัฒนชัย มิกกี้
74 30476 นาย สิรวิชญ์ เตรียมสันติภาพ พี
75 30477 นาย รวิภาต ปานโกศล โบ็ท
76 30481 นาย เขมรัตน์ เหลืองเมฆา ฟิวเจอร์
77 30482 นาย อติชาต สิงห์รีวงศ์ pai
78 30483 นาย จักรพงษ์ เจริญดี มด
79 30484 นางสาว ธนัชชา ครองทรัพย์ BB(บีบี)
80 30486 นาย ศรัณย์ เงินอ้น arm
81 30487 นาย กฤตภาส ปัญญาคำ art
82 30488 นาย ณัฐพล ศรีอันยู้ ไมค์
83 30489 นาย สหภูมิ ฟองเมฆ ภูมิ
84 30490 นาย นนท์ วิเศษสิงห์ นนท์
85 30492 นางสาว ณัฐนันท์ จันทร์วิรัช Amp
86 30496 นาย สิรภพ ปานมงคล ภพ
87 30497 นาย วชิราวุธ ท้าวคำลือ luke
88 30502 นาย ศตายุ ชุณวงษ์ หมูยอ
89 30503 นาย วิสันต์ ซื่อเจริญกิจ มี่
90 30505 นาย รุ่งทัช บุญเจริญ junior
91 30506 นาย ธนทัต ฐานียณัฏฐ์ Oat
92 30508 นาย กีรวัชร์ บุญยง แฟรงค์
93 30509 นาย ศิวกร คุณะไชยโชติ ป่าน
94 30510 นาย ชยพล ภัคธนกุล jj
95 30512 นาย ณัฐภูมิ ศรีเจริญ ภูมิ
96 30515 นาย ธนพนธ์ แสงวัฒนะรัตน์ โตโต้
97 30517 นาย ชนาวีร์ ปัญญาคง ดุ้ยดุ่ย
98 30518 นาย ธรรมพัฒน์ ตาอินทร์ ต้อง
99 30519 นาย ปวรินทร์ บัวคำซาว เอิร์ธ(Earth)
100 30523 นาย ธรรมกฤตร สินธพประเสริฐ New
101 30525 นาย วรัญญู ชัยภิบาล max
102 30526 นาย ทัตพงศ์ สิทธิโรจนกุล ม้อน
103 30527 นาย ณธรรศ กระจ่างพันธ์ เก็ท
104 30528 นาย ตระการ ก้อนแก้ว การ์ตูน
105 30529 นาย คริษฐ์ นิ่มศิริเรืองผล
106 30530 นาย ศกาณร์ ศรีดุรงคธรรมพ์ แฟ้ม
107 30531 นาย วรเชษฐ์ สารกาศ nat
108 30535 นางสาว ณัฐกานต์ รตินวกุล OIL / ออย
109 30536 นาย ณัฐพล รตินวกุล อาร์ม
110 30538 นาย กฤษณ์ชัย ลิมปิทีป บิ๊ก
111 30539 นาย ศุภวิชญ์ ทองสวัสดิ์ pp
112 30540 นาย รัฐนันท์ มีจันทร์ ต้อม
113 30542 นาย อัฑฒ์วุฒิ อินเอี่ยม บุ๊ค
114 30544 นาย โชติรักษ์ จำเดิม ทีค
115 30546 นางสาว กนกกานต์ ทีฆพุฒิ กวาง
116 30547 นางสาว วนกร วงค์กองแก้ว mai
117 30548 นางสาว ณัฐณรี ก่อวาณิชกุล แนน
118 30550 นางสาว ดาวเดือน สุภาชะนะ ดาวเดือน
119 30551 นางสาว อังค์วรา พรหมมินทร์ Bambam
120 30554 นางสาว กุลสิรีย์ มีชัย เอิร์ท
121 30555 นางสาว คนัมพร ปิงกุล ออม
122 30557 นางสาว สิริกร วินิจชัยนันท์ bow
123 30558 นางสาว จริญญา ปัญญาบุญ wam
124 30559 นาย ธนา วงศ์ใหญ่ poon
125 30560 นาย จิรายุ โกศายานนท์ โฟกี้
126 30561 นางสาว กุลธิดา บุญรัตนาภิรมย์ aom
127 30562 นางสาว ประภากร ไชยศรี เฟื่องฟ้า
128 30563 นาย เนติพงษ์ กันทวี บับเบิ้ล
129 30568 นางสาว ชลกานต์ ผลละออ numfhai
130 30569 นางสาว กมลชนก สุขเข นุช
131 30570 นางสาว พิมพ์ชนก พิมสาร Pim
132 30573 นางสาว วิภาณี ชุมสาย ณ อยุธยา เจนนี่
133 30574 นางสาว ศุภร มงคลชาติ ป่าน
134 30575 นางสาว จิตราภรณ์ ป้อมเผือก ขวัญ
135 30576 นางสาว ปรายฝน จรัสกฤติกร heinz
136 30577 นางสาว ศิรานุช กันธะวัง อีม
137 30580 นางสาว วราลี รุ่งรักษา balm
138 30582 นางสาว กนกวรรณ แสนสุข pear
139 30583 นางสาว นภัสนันท์ อนันต์ภัควัต พิ้งค์
140 30584 นางสาว จิราภรณ์ ฉัตรเงิน joy
141 30587 นางสาว ณัฐริกา เกิดแก้ว นิ้ง
142 30588 นางสาว อัญชญา ติณะมาศ อัญ
143 30589 นางสาว กัญญาณัฐ ทักษาดิพงษ์ fren
144 30590 นางสาว เอื้ออังกูร สังข์ประสิทธิ์ Ning
145 30591 นางสาว นภัส รุ่งเรืองธนะกิจ โม
146 30593 นางสาว พณัชกร วณิชชนันธร ฝ้าย
147 30595 นางสาว นัจนันท์ พันธจักร ไอส์
148 30596 นางสาว นัทธมน มณีวรรณ หมิว
149 30599 นางสาว กมลชนก สมัครการ ดรีม
150 30603 นางสาว ธนัชพร สถาพรนิรัติศัย ป๊อป
151 30605 นางสาว ลลิตวดี ศักดาวุฒิ บี
152 30606 นางสาว พัชรียา เรืองบุญมา เปียโน
153 30607 นางสาว พรธีรา โอฬาริกชาติ ออย
154 30608 นางสาว ปัณพิร์กร ไวภพสุรวัฒน์ แอม
155 30610 นางสาว ณัฐชยาน์ ไคร้วงษ์ ใบเตย
156 30611 นางสาว สมกมล บุญป้อ aor
157 30612 นางสาว สมหทัย บุญป้อ อ้วน
158 30614 นางสาว ธิดาพร ล่ามช้าง Baitoey
159 30615 นางสาว วิชญาพร อุทัยบุตร Luk tan
160 30616 นาย ธนกร สำเภาลอย คูน
161 30617 นางสาว เกณิกา ศิริณุพงษานันท์ ออ
162 30618 นางสาว ปพิชญา ภิระตา KhaoFang
163 30619 นางสาว ฟาติมา อิทธิฤทธิพันธุ์ เฟรน ฟรายด์
164 30621 นางสาว ศิวภรณ์ ธนะชัยขันธ์ ครีม
165 30622 นาย สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ อาร์ตี้
166 30623 นางสาว ณัฏฐนิชา บุญสูง pim
167 30624 นาย ธนวินท์ ศิรินภาพันธ์ แบงค์
168 30625 นางสาว เพียงขวัญ ต๊ะวงค์ น้องเพียง
169 30626 นางสาว ธนภรณ์ ไชยศักดิ์ Porn
170 30628 นางสาว ธัญลักษณ์ ดรุณ กิ่ง
171 30629 นางสาว ปาริฉัตร คำสุขใส อีฟ
172 30631 นางสาว ภัทรปภา คำสุขใส khaomont
173 30634 นางสาว มนัญชยา ปุณวัตร์ เมษา
174 30637 นาย จิรายุส ตนเล็ก jojor
175 30640 นางสาว ณัฐสินี โชติเชาวน์รัตน์ fah
176 30642 นางสาว ณัฐพร คำแสน โดนัท
177 30643 นางสาว กัญจนธัญญ์ วงค์วิลัย ฟ้า
178 30645 นางสาว ณวภรณ์ แสงบุญเรือง เนย
179 30646 นาย กฤตานน คำลาพิช กริม
180 30647 นางสาว สถิตราภรณ์ ศิลาศักดิ์สกุล ส้มโอ
181 30648 นางสาว สิริกุล พรหมกันธา praw
182 30649 นาย ศุภมิตร วันเผด็จ GUN
183 30655 นางสาว ศิริพร คชสาร ยิ้ม
184 30658 นาย วรายุทธ มณีรัตน์ benz
185 30660 นาย ธนภัทร อนันต์ นนท์
186 30661 นาย ณัฐรัฐ เสมพิพัฒน์ ไนท์
187 30668 นาย คงภัทร์ เจริญพานิชย์ นัต
188 30669 นาย สรวิศ วิศรุตรัตน ปิง
189 30670 นาย ธนวัฒน์ บุญสร้าง ฟิล์ม
190 30673 นาย วิศรุฒ สายนำทาน champ
191 30675 นาย พัทธพงศ์ แสงธงทอง pee
192 30677 นางสาว บุษกล กันต์กวี ปิ่น
193 30678 นาย ธารณ์ กัณฑอุโมงค์ ธาร
194 30680 นาย เนติชาติ จุลกนิษฐ์ แฟรงค์
195 30685 นาย ปริญญา สันยาย ภูมิ
196 30687 นางสาว ศรหทัย หน่อแก้ว whuei
197 30689 นางสาว พิชญ์สินี สินอยู่ เอิน
198 30690 นางสาว อังคณา วงค์ฤทธิ์ Aoy
199 30692 นาย ชนวัศ เขียวอ้าย หยก
200 30695 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทุ่งสาม บ๋อมแบ๋ม
201 30699 นางสาว ชุลิตา ทิพย์กรรภิรมย์ เนย์
202 30700 นาย ณัฏฐรินทร์ เรืองรำไพกุล บูม
203 30701 นางสาว พรชนก โภชะเจริญ จอม
204 30702 นางสาว สุริดา แก้วประเสริฐ น้อยหน่า
205 30704 นางสาว ศุภนิดา สรญาณธนาวุธ แจน
206 30706 นางสาว ชญานิน อุ่นใจ ช้าง
207 30707 นางสาว อภิชญา ดิษยนันทน์ Palm
208 30709 นาย กษิดิศ คล้ายแก้ว ไดม่อนด์
209 30711 นาย ธฤต ศรีสุขวัฒนานันท์ เหล่งป้อ
210 30713 นาย ภูมิ ไพยารมณ์ ภูมิ
211 30714 นางสาว พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล bento
212 30716 นาย ปฏิพล องอาจอิทธิชัย เต้ย
213 30717 นาย ปฏิภาณ องอาจอิทธิชัย ตั้ม
214 30719 นางสาว ปุณยวีร์ การญาณ แน็ต
215 30722 นาย พุฒิพงศ์ สมวงค์ ton(ต้น)
216 30723 นาย กิตติคุณ สกุลแต้ Home
217 30724 นาย ภาสกร มลเทียน ดิว
218 30725 นาย ภัคพงษ์ ภัทโรวาสน์ เขม
219 30726 นาย ธนากฤษฏิ์ สุทาชัย ท้อป
220 30727 นาย ศุภะกร เอี่ยมสุริยะมงคล เเป๊ป
221 30728 นางสาว ณัชชาพัชร์ ปัญฎีกา ฟ้าใส
222 30730 นาย จิรายุส ศิริจันทรพงค์ ibeam
223 30731 นาย ประสบชัย ศิริมงคล หนุ่ม
224 30732 นางสาว นภัสสร ทองดี Mint
225 30734 นาย ธัชพล พรมกร ธัช
226 30736 นางสาว เยาวเรศ เพชรปา apple
227 30738 นางสาว แพรวนภา จันทร์แดง นุ่น
228 30739 นางสาว ชนนิกานต์ สินธุวาทิน thank
229 30740 นางสาว กมลรัช ผดุงกิจ ปอนด์
230 30745 นาย ชวัลลักษณ์ กันทะจันทร์ ก๊อต
231 30746 นาย ขวัญภิรมณ์ สุวรรณชีวะศิริ น้องขวัญ
232 30748 นางสาว ศศิวิมล ระวรรณา FANG
233 30754 นาย ศักดิ์อนันต์ หลวงโปธา ใหม่
234 30771 นางสาว กมลวรรณ สมบูรณ์ ดรีม
235 30776 นาย ภีมพล มั่นสาธิต ภีม
236 30785 นาย ณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช หมู
237 30790 นาย วรธรรม ฆังตระกูล Aum
238 30805 นาย วิภู อ่ำเทศ ong
239 30819 นางสาว ศกลวรรณ ชนะไพริน tangmo
240 30824 นาย ธเนษฐ คำธิตา เข้ม
241 30828 นาย ธนดล สังข์คำ ice
242 30846 นาย ทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ ดอย
243 30849 นาย วัชริศ วรสิริปรีชา วิน
244 30857 นางสาว ปยุดา เสนาสุทธิพร
245 30859 นาย ธราวิทย์ จงศุภวิศาลกิจ อัฐ
246 30860 นาย วีรพงศ์ สุทธินวพันธุ์ เเชมป์
247 30863 นางสาว จุฬารัตน์ พรหมประกาย ป๊อปปี้
248 30868 นาย อภินันท์ นิมมานเหมินท์ bom
249 30874 นาย วิษณุ ฟูเต็มวงค์ pes(เพชร)
250 30878 นางสาว ตวิษา ตุ่นแก้ว ย้งยี้
251 30880 นาย พัชรพล ชัยบุรี เน
252 31600 นางสาว สิริอร ภาคพิชเจริญ พลอย
253 31602 นาย ศุภณัฐ แก้วกำเนิด ต่อ
254 31604 นาย รชตะ แสงมณีวรรณ fluk
255 31607 นางสาว จามรี สุจริตกุล ป๊อป
256 31620 นาย จิรเศรษฐ์ อุ่นบุญธรรม เเทน
257 31632 นาย กันตภณ วันวา ก้าน
258 31675 นาย ณฐชนน แก้วกาศ เลนส์
259 31685 นาย กษิดิศ จักรอิศราพงศ์ น็อคแน็ค
260 31686 นางสาว ฉายวสันต์ เจริญวัย ฟ้า
261 31704 นางสาว ธนพร เชียงแรง kwan
262 31706 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยา แตม
263 31710 นาย วัชรวีร์ ล้อเลิศสกุล ปรินช์
264 31711 นาย ธนนันท์ ธนไมตรีจิตต์ แสตมป์
265 31835 นางสาว สาธิตา เจริญกุล ออม
266 32317 นางสาว เปรมกมล ขันทจักร พีร์
267 32351 นางสาว ธัณย์ฑิตา พุฒิชัยวรางค์กูร Fuze
268 32372 นาย กฤตานน กันตีวงศ์ เฟิร์น
269 32374 นางสาว ณัฐิดา คงศรีเจริญ แพลน
270 33026 นางสาว เจนจิรา สุนันทะ chichi ชิชิ
271 33054 นาย อุกฤษฏ์ วิยาโรเอล โทนี่
272 33058 นาย สรชา เมืองมูล มด
273 33086 นาย พิชญ์ ตรีวงศ์นฤมาณ Pop
274 33671 นาย พงศกร หน่อศักดิ์ ฟิว
275 33672 นางสาว ฐิติพร ศิรินภาพันธ์ ป่อป้อ
276 33674 นางสาว นันทิกานต์ ซางสุภาพ ฝ้าย
277 33676 นาย ณัฐดนัย ชัยพนัส เค๊ก
278 33677 นางสาว พิชชา นิ้มเจริญ โมเม
279 33678 นาย โชติชนิต บุญโญ เกมส์
280 33680 นางสาว สุวพร เพชรเจริญ แพรวพราว
281 33682 นางสาว ปาณิสรา วิทยานนท์ มายด์
282 33683 นางสาว นันท์นภัส ตันพฤทธิอนันต์ เอิร์ท
283 33684 นาย จิตรกร แก้วมงคล เก่ง
284 33685 นาย ฉัตรพล ตันตราพล เก๊ะ
285 33686 นางสาว ปณิตา เกิดเจริญ นิตา
286 33687 นาย วรภพ คูตระนันท์ พบ
287 33689 นางสาว รมิดา สาโหมด มิ้น
288 33690 นาย อมรพัฒน์ เดียวกนกรัตน์ ตงชุน
289 33692 นาย พันธมิตร อินทรประสาท กาตาร์
290 33694 นาย เจตนาถ กุลปรากรม น้ำ
291 33695 นาย กิตติภัฎ ธรรมสโรช กอล์ฟ
292 33697 นาย นิพิฐวัชร์ ธนกรอังกูล เต้
293 33698 นางสาว ธัญรดา อินทร์บัว ต้อมแต้ม
294 33699 นาย อิทธินันท์ ดวงงาม ก่อ
295 33700 นาย กฤษฏิ์ภวัต พูลเพียร ดุ๊ก
296 33701 นางสาว จริยา สุริยะ มดดำ
297 33702 นาย ปพนสรรค์ วรรณใหม่ เบสท์
298 33703 นางสาว ศิเรมอร โกฎแก้ว ส้มป่อย
299 33705 นางสาว ฤกษ์ฤดี อินทโชติ กระแต
300 33706 นางสาว สุชนา ตามูล nine
301 33708 นางสาว ธัญญพร โกฎธิ อุ๊บอิ๊บ
302 33711 นางสาว ปุณยวีร์ จึงเจริญ ออม
303 33712 นาย ผดุงเกียรติ นะคำ ท็อป
304 33713 นาย กรณ์ ยิฏฐะสิริ กรณ์
305 33714 นาย เกรียงศักดิ์ แก้วตุ่น โฟล์ค
306 33716 นาย ภูมิ สาธุธรรม ภูมิ
307 33717 นาย ฐิติสรณ์ ศุกระจันทร์ เจฟ
308 33862 นางสาว ฐิตาพร ฐิติอาภาเสถียร ลูกปลา
309 34477 นาย กันต์ กุฎอินทร์ กันต์
310 34482 นางสาว นิชดา ศตสุข ลูกกวาด
311 34506 นาย คณากฤช โรจรัตน์ กันจนญ์
312 34509 นาย จิรัฏฐ์ เงินคำคง เป๋า
313 34512 นาย ศุภพัฒน์ จงหวัง ใหม่
314 34580 นาย สิทธานต์ จริยาวัฒนรัตน์ เบิร์ด
315 34800 นางสาว เกตุวดี เทศะบำรุง ลูกเกตุ
316 34839 นางสาว จุฑามาศ ตันบูรณา ชิงชิง
317 35097 นางสาว เวธนี วิรุฬห์ศรี กานต์
318 35101 นางสาว มุกระวี สังข์แก้ว มุก
319 35209 นาย เอกภาพ พิเกณฑ์ ก๋วยเตี๋ยว
320 35272 นาย พีระวัฒน์ พิริยะพาณิชย์ จูเนียร์
321 35453 นางสาว บุณยวีร์ ธิติบดินทร์ จ๋า
322 35455 นางสาว ณัฐวรรณ พิริยสัตยา ไนซ์
323 35457 นาย ณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย จ้ง
324 35458 นางสาว ปารุมาศ สุวี แพร
325 35464 นาย ธนชาติ บุญวงค์ ดอยตุง
326 35466 นางสาว นงนภัส วรรณเลิศ ปัฐน์
327 35467 นางสาว กมลชนก ธาระเขต อาย
328 35468 นางสาว จิราภา หอบรรลือกิจ แพม
329 35471 นาย พสิษฐ์ สิงห์สี บัณฑ์
330 35472 นางสาว ใยบัว วสุธาร บัว
331 35474 นางสาว ณัฐชา จาตุรพจน์ โม
332 35475 นางสาว วิชญ์ระวี ตันสงวนวงษ์ วินนี่
333 35476 นางสาว ศลิษา โลบูลโย่ ซาร่า
334 35478 นาย ศุกล ใหม่มามูล kol
335 35479 นางสาว ชลลดา วงศ์ศิริ เฟิร์ส
336 35480 นางสาว มนชนก ชูศรีงาม มะปราง
337 35481 นางสาว เกษศิรินทร์ บุญตัน เฟมมัส
338 35483 นางสาว ณัฐนิช จิตสุจริตวงศ์ แน๊ต
339 35484 นาย จักรกฤษณ์ ปินตาคำ อ้ำ
340 35485 นางสาว กัญญวัฒน์ กองมงคล แคร์
341 35486 นางสาว ณัชชา เชื้อสะอาด มะนาว
342 35487 นางสาว ธันยธรณ์ กาติ๊บ แคร์
343 35490 นางสาว ปริมนรา นันทะชาติ ปริม
344 35491 นางสาว ศรีวิสา ชูแช่ม ฟ้าใส
345 35492 นาย ศุภกร อาวิพันธุ์ ตั้ม
346 35493 นางสาว อธิชา ศรีธิ พีพี
347 35496 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เตชะอุด มิลค์
348 35497 นางสาว พิชามญชุ์ รุ่งศิริกุลนันทร์ โบว์
349 35498 นาย บดินทร์ จำปาสี นัด
350 35499 นางสาว มฤษฎา คำสิทธิ บีม
351 35500 นาย วีรภัทร สง่าจิตร เก่ง
352 35502 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นันทวัฒนภิรมย์ ซอฟต์
353 35505 นาย กรวิทย์ ยะแสน ก้อง
354 35506 นางสาว ณัฏฐภรณ์พรรณ พรรณเทวี ณัฏฐ์
355 35509 นาย อรรคพล คนงาน จีโน่
356 35510 นาย กานต์พงศ์ กาญจนวงศ์ชัย ภีม
357 35511 นางสาว พิชามญชุ์ บุญสุระ หยก
358 35513 นางสาว ณัฐวิภา วงค์เลื่อน ไบร์ท
359 35514 นาย สุรีย์ยุ พรหมเสน มรรค
360 35515 นาย สิรวิชญ์ ตาแก้ว จิมมี่
361 35516 นาย ภูดิษ พนาสันติภาพ ฟลุ๊ค
362 35517 นาย ภูมิระพี พนาสันติภาพ โฟลท
363 35518 นางสาว บงกชกร กองอินทร์ ไอซ์
364 35519 นางสาว สกาวรัตน์ ไชยสาร ฟิล์ม
365 35520 นางสาว วรณัน ยะเชียงคำ บุ๊ค
366 35523 นาย วัฒนชัย ชนะจน มีน
367 35766 นาย คมชาญ เสนรังษี ตั๊ก
368 35769 นาย ศุภวิชญ์ สุทธิวานิช เอิร์ธ
369 35770 นางสาว วริศรา ตันติพลาผล ออย
370 35771 นางสาว อชิรญา สันทัดวนิช ลูกตาล
371 35772 นาย ชัยนรินทร์ หล่อพิเชียร บุ๊ง
372 35773 นางสาว พลอยไพลิน ศิริธร พลอย
373 35774 นาย ธันฐกรณ์ ณ นคร ภู
374 35776 นางสาว พิมพกานต์ กิติลือ ดิว
375 35777 นางสาว กานต์ชนก สิริโรจน์พร ก่อก๊อ
376 35778 นางสาว ชญานิศ ติ๊บปะละวงศ์ ปาล์ม
377 35779 นางสาว กุลจิรา ดีสุคนธ์ เกรซ
378 35780 นางสาว สิริวดี ศรีดาวเรือง กันย์
379 35781 นาย ชญานิน ตันใจเพชร ฉา
380 35782 นาย อรุณเดช เฌอหมื่อ ม่อน
381 35783 นางสาว ฑิฆัมพร ดวงเงา ฟ้า
382 35784 นางสาว จีรณา อาจหาญ แพร
383 35785 นาย นพบุรี มีลือการ โคมคราม
384 35787 นาย กฤตภาส อุ่นตา แบงค์
385 35788 นาย กษิดิศ ตันศิวะรัตน์ ไอซ์
386 35789 นาย ณัฐพล กันยา บุ๊ค
387 35790 นางสาว พูนพัฒน์ สิมะวรธรรมกุล พูน
388 35791 นางสาว เวทิศา จันทรศรี ข้าวฟ่าง
389 35793 นางสาว ธชพร ไชยรินทร์ กาย
390 35795 นางสาว วรัชยา วงศ์ฝั้น มายด์
391 35796 นางสาว สุพิชญา ฉันทวิจิตรวงศ์ น้ำฟ้า
392 35803 นางสาว จิดาภา เกษมพิทักษ์พงค์ ฟุ๊งกิม
393 35804 นางสาว สุพิชฌา แสงสุวรรณ กิ๊ฟท์
394 35807 นาย วิศเรศ สุนทรศารทูล อาม
395 35808 นาย ณฐกร งามขำ ปลั๊ก
396 35811 นาย พีรัชกฤษฏิ์ คนชอบ พี
397 35894 นางสาว จุฑามณี ไฝแดง บี
398 35895 นาย พงศธร ชัยนิลพันธุ์ อั่งเปา
399 35902 นางสาว ปาลิดา สุรินทร์ ชิชิ
400 35903 นางสาว ณัชชา ถิรกันตวุฒิ พลอย
401 35909 นางสาว ภิญญดา ดิฐศุภมาศ ตะวัน
402 36582 นาย กฤษพิสิษฐ์ วิทยาผาสุข การ์ตูน
403 36595 นางสาว ปิยธิดา คุณารัตน์ จัจ
404 36599 นางสาว ณัฏฐาพร วงศ์วีระพันธุ์ ดรีม
405 36637 นาย ศรัณย์ ยิ่งยืนยง แม็ก
406 36664 นางสาว ชลิพา ดุลยากร นะโม
407 36677 นางสาว เพชรรัตน์ พงษ์ริยวัฒนา ปราง
408 36709 นางสาว ฐิติพร แตงคูหา หนึ่ง
409 37393 นาย ชนสิษฏ์ แสนยศศักดิ์ โอ๊ค
410 37481 นางสาว พัฒน์นรี โลไทยสงค์ ดรีม
411 37482 นาย ฉัตรชัย แต้มณีรัตนะ ตาต้า
412 37487 นางสาว ณัฐธิดา ศรีวิชัย ออย
413 37488 นางสาว พรรณพักตร์ หิรัญสถิตย์พร ขนุน
414 37491 นางสาว อารียา แพพ่วง เจอรี่
415 37492 นางสาว ประภัสสร บุตรสีทา ฟ้า
416 37493 นาย ภาคภูมิ รุจิพรรณ อาดิ้ล
417 37494 นางสาว ปาณิศา จรรยาสุภาพ อ๋อมแอ๋ม
418 37496 นางสาว ณัชญา สมมิตร นัท
419 37497 นางสาว กมลวรรณ เนียมเที่ยง มุก
420 37499 นาย ธรณ์เทพ มณีเจริญ เมฆ
421 37501 นางสาว สุรีย์รัตน์ ไชยชนะ พริ้ม
422 37502 นางสาว พรปวีณ์ ธรรมเม ใบเตย
423 37503 นางสาว ชวิศา จันทร์สุข แปม
424 37504 นางสาว วิรัญชนา สุภาวงศ์ นาน่า
425 37506 นางสาว วริษา ไชยนันท์ การ์ฟิลด์
426 37507 นางสาว นภัสสร เลิศประภาพงศ์ เชอร์รี่
427 37508 นางสาว ปานพิมพ์ กันทะวงค์ ใบหม่อน
428 37510 นางสาว จิดาภา คุ้มคำ ปอม
429 37513 นางสาว อาทิตยา อนันต์ วิว
430 37515 นางสาว เกศมณีพรรณ์ สุขเรือน วิว
431 37516 นางสาว นริศรา บุญตัน นาย
432 37518 นางสาว ไฟฟ้า เปรมประชา ไฟฟ้า
433 37519 นางสาว วริศรา สุทธิพงษ์วิจิตร เฟรนด์
434 37520 นางสาว ภูรีรัตน์ ไชยสาร เรย์
435 37521 นาย จิรายุส ศิริยานนท์ เฟิร์ส
436 37522 นางสาว พรพิมล สินพยัคฆ์ กวาง
437 37523 นางสาว ภัทรกันย์ ลัภนะกุล ปราง
438 37524 นางสาว ปุณยาพร มุขเพชร เกรท
439 37525 นาย วสุวัต วงษ์ศิริ ซีเกมส์
440 37529 นางสาว รวิภา ยะสาคร กวาง
441 37530 นางสาว สุธีธิดา แซ่โหว ดา
442 37532 นางสาว ภา แพรสีเจริญ ภา
443 37533 นางสาว ชลธิชา จินโน ไข่เจียว
444 37536 นางสาว นันทพัทธ์ ธีรรัตน์ศิริ พลอย
445 37538 นางสาว วิชญาดา ครุฑแตง มิลค์
446 37539 นาย ณัฐกรณ์ กองมณี ตี๋น๊อต
447 37540 นางสาว ธนิษฐา ดุสิตากร แก้ม
448 37541 นาย คมกริช หาญกล้า ฟลุ๊ค
449 37543 นาย ธนทัต พรหมปัญญา คอส
450 37545 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน ทอย
451 37547 นางสาว กิตติยา บุญเสริม อุ้ม
452 37548 นางสาว วาสินา กลิ่นตปนียกุล นิกส์
453 37552 นางสาว ปวิตรา ศิริกำธร มิลล์
454 37553 นางสาว ชนกานต์ เดชบริบูรณ์ แก้ม
455 37554 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง เจ๋ง
456 37555 นางสาว พิยดา ชุติพงศ์สถาพร ฟาฟา
457 37556 นางสาว อัครณี ใจวังโลก ปรอง
458 37558 นาย สิรวิชญ์ นิลหยก ไมล์
459 37561 นางสาว นันท์นภัส ชุ่มอินทรจักร์ แพน
460 37562 นางสาว เพิ่มทรัพย์ ทรัพย์มา ต่อย
461 37563 นางสาว ณัฐชยา เทพยายน นุ่น
462 37564 นางสาว ปิยธิดา อินทิยศ เดย์ดรีม
463 37566 นางสาว กชพรรณ เกตุพงษ์ พราว
464 37567 นางสาว พัชรนันท์ อินทร์ประสิทธิ์ ขนุน
465 37568 นางสาว อรจิรา แสงจันทร์ จีจี้
466 37569 นางสาว ณิชมน ปรารพ มิ้น
467 37570 นาย ศิริพงษ์ ทาคำแปง เบ๊นซ์
468 37571 นางสาว ชัญญานุช สังฆมณี พราวด์
469 38130 นางสาว บงกช กาหล พลอย
470 38131 นาย ปรัชญาวัต ศุภรักษ์จินดา แชมป์เปี้ยน
471 38132 นางสาว ณัฐธิดา มอญเพชร์ นุ๊ก
472 38133 นางสาว พริม ลีรพันธุ์ นินู
473 38134 นาย ตะวัน ถิ่นถาวรกุล ตะวัน
474 38135 นาย พรชัย โสภณเอื้ออำนวย จอร์ช
475 38136 นางสาว ชนนิกานต์ พันธุ์พิชัย ตุ่มมุก
476 38261 นางสาว ณัฐวดี อินตุ่น เบนซ์
477 38374 นางสาว สิตาภา เสรีวิวัฒน์วงศ์ จีน่า
478 38997 นางสาว ณัฐปภัสร์ ขวัญเมืองแมน ณัฏฐ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ